تلگرام سایت تحقیق
اینساگرام سایت تحقیق
سه شنبه 0 فروردین 1397
بازدید امروز : 1060 نفر

موضوع : بودجه ريزي عملياتي
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
بودجه ریزی عملیاتی
تعداد صفحه :
47
قیمت :
6000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

فهرست مطالب
فصل اول : بودجه ریزی عملیاتی
تاریخچه بودجه ریزی عملیاتی
تعریف و ماهیت بودجه ریزی عملیاتی
هدف بودجه ریزی عملیاتی
ویژگی های اساسی اصلاح مدیریت
مقایسه نظام قدیم بودجه ریزی و بودجه ریزی عملیاتی
بودجه ریزی در دستگاه های اجرائی
اساس بودجه ریزی عملیاتی
ویژگی انتخاب واحد حجم کار
انواع فعالیت ها
تعریف فعالیت و محصول
طبقه بندی هزینه ها در بودجه ریزی عملیاتی
هزینه های متغیر _ هزینه شبه متغیر و هزینه ثابت
هزینه مستقیم و غیر مستقیم
هزینه فرصت
هزینه تعهد شده
هزینه افزایشی
الزامات بودجه ریزی عملیاتی
فصل دوم :
تجربه کشورهای منتخب در اجرای نظام بودجه ریزی مبنای عملکرد
فصل سوم : تحلیل هزینه ها و هزینه یابی محصول در نظام بودجه ریزی
.اهمیت درک طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت
ابزار های جمع آوری
فصل چهارم : مدیریت عملکرد در نظام بودجه ریزی عملیاتی
تاریخجه بودجه ریزی عملیاتی :
نظریه بودجه ریزی عملیاتی سابقه ی نسبتا زیادی دارد.اولین بار کمیسون هوور در سال 1947 میلادی از طرف دولت آمریکا مامور گردید تا بررسیهای علمی را به منظور اصلاح مدیریت سازمانهای حکومت مرکزی در ایالات متحده آمریکا به عمل آورد و در سال 1949 نتیجه ی تحقیقات خود را اعلام داشت که مستلزم تغییرات اساسی در روشهای تهیه وتنظیم بودجه و نگرش جدیدی در اداره ی امور سازمانهای حکومت مرکزی در دولت آمریکا بود.در سال 1950واحدهای اجرائی حکومت آمریکا مکلف شدند تا بر اساس هدفهای اساسی مجموعه ای از عملیات و خدمات عمومی را که دولت به مردم ارائه می دهد تا خریدار آن است طبقه بندی و هزینه آن را در بودجه منظور نمایند.
با رشد سریع ابعاد دولت فدرال دولت مردان آمریکایی دریافتند که تاکید بر کنترل هزینه ها در بودجه کافی نیست ومدیران ارشد دولت فدرال باید علاوه بر نظارت بودجه ای ابزاری برای ارزشیابی و سنجش عملکرد سازمانهای تابعه خود جستجو کنند.
در این دوره تعریف جدیدی از بودجه ریزی ارائه شد که شاملنظم بخشیدن به اهداف برنامه ها و فعالیتها و هدایت موثرمنابع سازمانی به طرف تحقق اهداف و حصول نتایج آن بود.این موضع گیری جدید باعث توجه بیشتر به جنبه های مدیریت پروزه های بزرگ در سازمان های دولتی گردید.
در خلال دههی 1950 میلادی تعدادی از ایالات مرکزی و محلی دولت آمریکا بودجه ریزی عملیاتی را تجربه کردندولی در اغلب موارد این تجربه نا موفقبود در این نتیجه این روش بودجه ریزی در دهه 1960 عملا کنار گذاشته شد. اما کاربرد شاخص های سنجش عملکرد(واحد حجم کار) در بودجه در بسیاریاز ایالاتهای محلی ادامه یافت.
علل نا موفق بودن بودجه ریزی عملیاتیدر به کارگیری شاخصهای عملکردی و بی تفاوتی کنگره و دفتر مرکزی بودجه بود و کنگره در آن زمان از بودجه ریزی عملیاتی پشتیبانی نمی کرد و این شاخص ها را بی اعتبار و و فاقد تاثیر مثبت براعطای تخصیص منابع می دانست. در بسیاری از روسای سازمانهای دولتی نسبت به مفید بودن شاخصهای عملکرد تردید داشتند. به ویزه در مواردی که به کمیت در آوردن حاصل کارسازمان و میزان اثر بخشی آن بسیار دشوار بود.علاوه بر آن این رئش بودجه ریزی واحد های اجرائی تحت پوشش سازمان ها را در معرض نظارت و بازرسی های دقیق کنگره آمریکا قرار می داد و به تحلیل گران بودجه برای نقد عملکرد این واحدها و کاهش بودجه آنها اطلاعات بیشتر می داد.
مدیران سازمان های دولتی بیشتر مدافع شاخص هایی بودند که اطلاعات آن از درون اطلاعات آماری سازمان هایشان طراحی شده بود و مورد استفاده قرار می گرفت و اعتقاد داشتند که این شاخص ها برای بهبود فرآیند های مدیریت درون سازمانی مفید هستند و کمتر برای اصلاح فرآیند بودجه ای مفید می باشند.
بی علاقه بودن عمومی نسبت به بودجه ریزی عملیاتی و دشواری در اندازه گیری حجم کار در عملیات اجرائی و کمی کردن نتایج و ستانده ها موجب شد که در اغلب موارد شاخص های غیر موثری برای سنجش حجم عملیات و کیفیت خدمات ارائه شده از سوی سازمانهای دولتی طراحی شود.کارکنان دفتر مرکز بودجه نیز نسبت به دقت و صحت بسیاری از شاخص های سنجش عملکرد (واحدحجم کار) تردید داشتند و بر این بور بودندکه این شاخص ها در بهترین حالت تخمین های غیر واقعی از هزینه ها و برنامه ها می باشد و برآوردهایی تقریبی از نتایج این برنامه ها خواهد بود.
بسیاری از ایالتهای آمریکا چندین دهه تجربه به کار گیری شاخص های عملکرد را آزمایش کرده اند ولی اینشاخص ها هنوز نتوانسته اند آثاری ر فرآیند بودجه بر جای گذارند و دولت های ایالتی و کنگره همچنان توجه خود را به بودجه برمبنایاقلام هزینه ای محدود نموده اند. البته دفتر مرکزی بودجه گزارشهایی درباره ایالاتهای که شاخص های عملکرد رادر برنامه ریزی های بلند مدت به کار برده اند با طرح های آزمایشی که برای مشارکت مدیران سازمان های دولتی درطراحی اصلاحات بودجه ای به اجرا گذاشته اند ارائه کرده است.
در دهه گذشته دولت های ایالت متحده آمریکا در زمینه بودجه ریزی عملیاتی تجربیات گذشته را کسب کرده اند. از 50 ایالت 47 ایالت ادعا می کنند که به دلیل الزامات اداری یا قانونی به شکلی از بودجه ریزی عملیاتی استفاده می کنند اما هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد این ایالت ها از نظام بودجه ریزی عملیاتی به طور کامل پیروی می کنند .
تعریف و ماهیت بودجه ریزی عملیاتی:
بودجه ریزی عملیاتی یک طبقه بندی است که ارتباط بین هزینه های انجام شده و عوامل به کار گرفته شده از یک طرف و نتایج کار بدست آمده را از طرف دیگر نشان می دهد و مشخص می سازد در طی سال مالی چه کالا ها وخدماتی به صورت محصول نهایی یا فعالیتهای بخش عمومی در نیل به اهداف اقتصادی_اجتماعی تولید شده است.
نظام بودجه ریزی برنامه ای به عنوان تدبیری برای پی ریزی قدرت اقتصادی کشور از طریق پیشرفته سازی ابزار و تدابیر مدیریتی به کار گرفته شده دردولت قلمداد می شد. حامیان این نظام اعتقاد داشتند،کارایی و بهبوداقدامات و فعالیتهای دولت می تواند ز طریق یک رویکرد متعارف برای دست یابی به موارد ذیل حاصل شود:
1)تدوین اهداف در برنامه ریزی بلند مدت
2)تحلیل هزینه-فایده برنامه های جایگزینی که بتوانند چنین اهدافی را تحقق بخشند.
3)تبدیل برنامه ها به پیشنهادهای بودجه ای و قانونی و برآورد های بلند مدت.
رئیس جمهور جانسون، بودجه ریزی را روشی می دانست که به وسیله آن می توان کنترل برنامه ها و بودجه های دولت را در اختیار گرفت و اجازه نداد آنها کنترل ما را به دست گیرند. به علاوه،وجود نوعی نظام بودجه ریزی برنامه ای در وزارت دفاع در سال 1961، ترقی چشمگیری نسبت به اقدامات بودجه ای قبلی محسوب می شد.
........

تحقیقهای مشابه
بودجه ریزی عملیاتی
23 صفحه - 2500 تومان
نقش حسابداری و حسابرسی در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی
24 صفحه - 3000 تومان
بودجه ریزی عملیاتی
47 صفحه - 6000 تومان
بودجه ریزی عملیاتی آبشاری
26 صفحه - 1500 تومان
الگوی عملی بودجه ریزی عملیاتی
27 صفحه - 4000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی روند بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آب و فاضلاب گیلان
95 صفحه - 12000 تومان
گزارش کار آموزی رشته حسابداری بودجه و نحوه بودجه ریزی در بیمارستان پورسینا
20 صفحه - 5000 تومان
نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی
25 صفحه - 2500 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری در مورد بودجه و بودجه ریزی
50 صفحه - 9000 تومان
تحولات نظام بودجه ریزی ایران
20 صفحه - 5000 تومان
نظام بودجه ریزی ایران
21 صفحه - 3000 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 7000 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 5000 تومان
بودجه ریزی بر مبنای فعالیتabb
34 صفحه - 6000 تومان
بودجه عملیاتی
14 صفحه - 2000 تومان
استقرار استراتژی در بودجه عملیاتی.doc
13 صفحه - 2000 تومان
بودجه عملیاتی - ساختار و اهداف آن.doc
24 صفحه - 3000 تومان
بودجه عملیاتی و تاثیر آن در ایران
10 صفحه - 2500 تومان
تاثیر بودجه عملیاتی در ایران
11 صفحه - 2500 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
xمشاوره پایان نامه
xسفارش تایپ سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007