موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word

عنوان : نحوه اقامه دعوا در دادگاه

عنوان سفارش :
نحوه اقامه دعوا در دادگاه
تعداد صفحه :
37
قیمت :
12000 تومان

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب
نحوه اقامه دعوا در دادگاه
مراحل اقامه دعاوی در دادگستری
اشخاص حقوقی وحقیقی و نحوه اقامه دعوا
اقامه دعوی کیفری
چگونگی طرح دعوی در دیوان عدالت اداری
رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :
اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری
نحوه تنظيم دادخواست
ارکان دادخواست
نحوه تنظيم دادخواست
منابع
  نحوه اقامه دعوا در دادگاه
اقامه دعوا در دادگاه با ارایه دادخواست به دادگاه به عمل می آید . و بدون تقدیم دادخواست دعوا اقامه نمی شود.دادگاه رسیدگی به دعوای طرفین را زمانی شروع می کند که داد خواست به آن تقدیم شده باشد.در ماده 48 قانون آیین دادرسی در امور مدنی عنوان می کند .که شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم‌تقدیم دادخواست به دادگاه است و نقاطی که دارای شعب متعددی است به دفتر شعبه اول تسلیم میشود وطبق ماده 49 قانون مذکور .(تاریخ رسید دادخواست به دفتر دادگاه تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود .مهمترین واولین ورقه قضایی که باشرایط مندرج درقانون تنظیم وخواهان دردعاوی حقوقی اقدام به عرض حال درمرجع ذی صلاح می نمایدرا دادخواست گویندکه دارای بارقانونی برای خوهان ، خوانده ودادگاه می باشد. دادخواست بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است ،
1- نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان (یا شاکی) و در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود ، مشخصات وکیل نیز باید درج شود.
2- نام ، نام خانوادگی ، اقامتگاه و شغل خوانده
3- تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته مالی نباشد.
4- تعهدات یا جهاتی که به موجب آن ، خواهان خود را مستحق مطالبه می داند؛ به طوری که مقصود واضح و روشن باشد. در واقع دادخواست باید حاوی دلایل و شرح مواردی باشد که به موجب آن شاکی خود را مستحق شکایت و مطالبه حق و حقوق خود می داند.
5- در دادخواست باید ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشته هاو شهود و غیره ذکر شود.
6- بدیهی است که امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا اثر انگشت او نیز لازم است.
7- به موجب قانون ، در صورتی که هر یک از اصحاب دعوی عنوان قیم ، متولی ، وصی ، مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد، باید تصریح شود.
8- همچنین اقامتگاه خواهان و خوانده باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر، روستا، خیابان ، پلاک ، طبقه و… و اگر خواهان و یا خوانده شخص حقوقی باشد، اقامتگاه شخص حقوقی قید شود.
9- دردادخواست خواسته می بایست مشخص ومعلوم باشدوبهای آن مقوم گردد.آنچه را مدعی از دادگاه تقاضا می کند ، خواسته یا مدعی به گویند.به عبارت دیگر، آن چیزی را که در مرافعات و امور حسبی از دادگاه می خواهد،دراصطلاح خواسته نامند.
10- هزینه دادرسی ، عبارت از هزینه برگه ای که به دادگاه داده می شود، به اضافه هزینه قرار و احکام و در واقع هزینه رسیدگی به شکایت از سوی دادگاه است.
11- بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه احکام دادگاه ها و هیاتهای حل اختلاف هزینه دادرسی مرحله بدوی رسیدگی هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و درخواست تامین دلیل خواسته در تمامی مراجع قضایی هزینه اجرای موقت احکام هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها و دیگر مراجع قضایی هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه هزینه اجرای احکام تخلیه از جمله هزینه های دادرسی است که در قانون تصریح شده و مشخص است.
12- شرح دادخواست شرح دعوی و دلایل و پیوست های آن در مورد شکایت شده ، شرح دادخواست نامیده می شود.
بدین ترتیب با تکمیل دادخواست به صورت دقیق و تقدیم آن یک دعوای حقوقی مطرح می شود و سپس در مراحل رسیدگی قرار می گیرد.دعوای مطالبه وجه التزام درقراردادها اگرناشی ازاموال منقول باشد درمحل اقامت خوانده ویا محل تنظیم قراردادوهمچنین محل اجرای قراردادقابل طرح می باشد.امااگرناشی ازاموال غیرمنقول باشددرمحل اسقرارمال غیرمنقول می بایست طرح گردد.دردعوای مطروحه باتوجه به اینکه موردمعامله مال غیرمنقول بوده است وتخلف متعهدعدم تحویل به موقع موردمعامله می باشدبنابراین دادگاه محل اسقرارمال غیرمنقول صالح به رسیدگی بوده که دعوانیزدرآن دادگاه مطرح شده است البته محل اقامت خوانده نیزدرهمان محل دادگاه بوده است.پس ازتنظیم دادخواست وتکمیل آن وتعیین مرجع ذی صلاح به آن مرجع مراجعه نموده وباتوجه به مواد48و49 قانون آیین دادرسی درامورمدنی دادخواست رابه مدیردفتردادگاه تحویل می دهید.

....
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007