موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : ماهیت حقوقی مسئولیت تضامنی در قوانین و مقررات ایران
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
ماهیت حقوقی مسئولیت تضامنی در قوانین و مقررات ایران
تعداد صفحه :
64
قیمت :
36000 تومان

فهرست مطالب
عنوان
چکیده
مقدمه
مبحث نخست . تضامن بین بستانکاران
مبحث دوم. تضامن بین بدهکاران
ادله ناظر به منع ضمانت تضامنی وادله ناظر به منع مسئولیت تضامنی
ادله ناظر به منع ضمانت تضامنی
ادله ناظر به منع مسئولیت تضامنی، توجیه عقلی
منع عقلی تکرار بدل ومنع اشتغال ذمه های متعدد به شیء واحد
وحدت مدیون وتعدد مسئول به حکم قانونگذار
اوصاف تعهدات تضامنی
وحدت موضوع و تعدد رابطه حقوقی
استقلال نسبی تعهد هریک ازمدیونها
تقسیم پذیری تعهد تضامنی
آثار تضامن در رابطه بین بستانکار وبدهکاران
اسقاط امتیاز تضامن
انتقال طلب
آثار فرعی و ثانوی حقوقی تضامن در مقررات ایران
نظریه مبنای آثار فرعی؛ نمایندگی متقابل
اهم آثار فرعی تضامن
انتقاد از نظریه نمایندگی و مطالعه تطبیقی
تضامن ناقص ( Solidarite imparfaite )
ایرادات قابل طرح در مقابل بستانکار
رابطه بدهکاران تضامنی با یکدیگر
تقسیم تعهد یا دین
مبنای حق رجوع مدیون ایفا کننده تعهد به دیگران
اداره مال غیر ( Gestion d'affaires )
قائم مقامی ( Subrogation )
نتیجه گیری
پاورقی
منابع تحقیق
چکیده:
تضامن وصف ویژه برخی از تعهدات است که گاه در مقابل تقسیم طلب وگاه در مقابل تقسیم دین مطرح می گردد؛ درحالت اول تضامن بین بستانکاران وجود دارد وبه همین دلیل تضامن مثبت نامیده می شود ودر حالت دوم، بین بدهکاران است وبه همین جهت تضامن منفی نامیده می شود. در هردو حالت، تضامن به نفع بستکانکار است زیرا موجب می شود که یکی از بستانکاران بتواند کل مبلغ طلب را دریافت کند یا کل مبلغ دین ازیکی از بدهکاران تضامنی قابل تحصیل باشد قانون واراده ( معمولاً قرارداد ) دو منبع تضامن هستند .با توجه به ندرت تضامن مثبت، حقوقدانان براوصاف و آثار تضامن منفی تأکید دارند. از این نظر، اوصاف ویژه تعهدات تضامنی مشتمل است بر وحدت موضوع وتعدد رابطه حقوقی، استقلال نسبی تعهدات بدهکاران تضامنی وسرانجام تقسیم پذیری تعهدات تضامنی. بعلاوه تضامن موجد یک اثر اصلی است؛ یعنی، تعهد نسبت به کل دین وچند اثر فرعی که در عصر مابوسیله مفهوم نمایندگی متقابل بدهکاران در میان خودشان توجیه می شود .
مقدمه
هدف از نگارش این مقدمه ارایه شناختی کلی نسبت به موضع است. بدین منظور طی چهار عنوان به ترتیب از « جایگاه سنتی طرح بحث تضامن در قوانین و مقررات ایران» ، « اهمیت بحث حقوقی تضامن در قوانین و مقررات ایران »، « تضامن در مقابل تسهیم » وسرانجام «منشأ تاریخی، تعریف واقسام تضامن» سخن خواهیم گفت .
1. جایگاه سنتی طرح بحث تضامن در قوانین و مقررات ایران :
درکتب حقوقی ای که تحت عنوان « حقوق تعهدات » یا «نظریه عمومی تعهدات » تدوین شده اند یکی از موضوعات مورد بحث « تعهدات جمعی » است؛ تعهد به اعتبار متعدد بودن یکی ازارکان خود ، جمعی نامیده می شود . از این دید، تعهدات جمعی بردو قسمند: تعهدات دارای موضوع متعدد و تعهدات دارای اطراف متعدد . تعهدات تضامنی یکی از اقسام تعهدات متعدد الاطراف هستند. ازاینجا معلوم می شود که دراین تحقیق ما با تعهداتی جمعی که به اعتبار تعدد اطرافشان بدین نام موسوم شده اند سروکار داریم . چند طرفی بودن یا تعداد اطراف یک تعهد موجب ترتب برخی اثار واحکام خاص برآن می شود .بازمراجعه به کتب مذکور نشان می دهد که تعهدات متعدد الاطراف بطور کلاسیک به سه قسم تقسیم می شوند :تعدد اطراف مبتنی بر تسهیم، تعهدات تضامنی و تعهدات غیر قابل تقسیم . وجوه اشتراک تعهدات تضامنی با تعهدات غیر قابل تقسیم زیاد است،ولی شاید بتوان گفت که تعهدات تضامنی تقریباً در مقابل تعهدات دسته اول قراردارند . ازآنجا که تقابل مفاهیم واحکام مهم تضامن وتسهیم می تواند به شناخت بهتر تضامن کمک کند، عنوان سوم از مقدمه را به این امر اختصاص داده ایم .جایگاه سنتی بحث تضامن درنظامهای حقوقی ای که طرح نظریه تعهدات بطور مستقل درآنها مرسوم است اجمالاً روشن شد، ولی درحقوق ما که بحث مستقل از تعهدات مرسوم نیست، بررسی منسجمی راجع به تعهدات تضامنی دیده نمی شود و تنها با تحقیق درکتب فقهی وحقوق مدنی می توان ازمقررات مطروحه درمباحث تعاقب ایادی راجع به مسئولیت غصبان ونیز مباحث مطروحه ضمن عقد ضمان یا مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان اسنادتجاری، برخی از احکام تضامن رابیرون کشید .
..................

تحقیقهای مشابه
ماهیت حقوقی مسئولیت تضامنی در قوانین و مقررات ایران
65 صفحه - 45000 تومان
ماهیت حقوقی مسئولیت تضامنی در قوانین و مقررات ایران
64 صفحه - 36000 تومان
چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن- مربوط به رشته حقوق
18 صفحه - 7500 تومان
تحقیق حقوقی تاثیر انگیزه در ماهیت و مجازات جرائم - روش تحقیق
45 صفحه - 45000 تومان
بررسی حقوقی شرط باطل و ماهیت آن
108 صفحه - 75000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی ماهیت حقوقی وصیت - روش تحقیق
20 صفحه - 15000 تومان
چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن تحقیق حقوقی روش تحقیق
20 صفحه - 18000 تومان
تحقیق حقوقی اقدامات متقابل در جهت نفع عمومی در حقوق مسئولیت بین المللی دولت
22 صفحه - 12000 تومان
تحقیق حقوقی تعارض قوانین در روابط زوجین
22 صفحه - 7500 تومان
تعارض قوانین در وصیت و ارث تحقیق حقوقی روش تحقیق
19 صفحه - 9000 تومان
بررسی حقوقی سیر تحولات حقوقی مقررات اصلاحات ارضی - روش تحقیق
18 صفحه - 7500 تومان
بررسی مشکلات و موانع حقوقی زنان در جامعه ایران
23 صفحه - 10500 تومان
بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
42 صفحه - 30000 تومان
بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
68 صفحه - 30000 تومان
تحول در مفهوم تقصیر پزشکی و مصادیق آن در نظام حقوقی ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه
26 صفحه - 12000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات بیمه
16 صفحه - 6000 تومان
تشریح کامل قوانین و مقررات گزارش نویسی تهیه شده بر اساس روش تحقیق
15 صفحه - 12000 تومان
کلیه قوانین و مقررات مد و حجاب
48 صفحه - 15000 تومان
مقایسه قوانین اقتصادی ایران و سوئیس پاورپوینت
26 صفحه - 9000 تومان
مقایسه قوانین اقتصادی ایران و سوئیس
26 صفحه - 9000 تومان
نکاح با غیر مسلمان در قوانین ایران و فقه امامیه
31 صفحه - 9000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007