تلگرام سایت تحقیق
اینساگرام سایت تحقیق
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
امروز : 13 فروردین سال 1399
بازدید امروز : 4844 نفر
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ

آمار آماده همراه پرسشنامه تجزیه تحلیل آزمون و فایل داده ها

آزمونهای آماری آماده رشته های روانشناسی مدیریت علوم اجتماعی تربیتی

فایل ورد تجزیه و تحلیل داده ها - فایل پرسشنامه - فایل داده ها و فایل اس پی اس اس تحویل داده می شود
کار آماری بررسی رابطه هویت و پرخاشگری در بین دانشجویان


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 4
نمونه آماری : دانشجویان - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون : الفای کرومباخ
پرسشنامه پرخاشگری - پرسشنامه برزونسکی نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 35000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 7
نمونه آماری : مشتریان بانکها - تعداد نمونه : 0 نفر - نوع آزمون : همبستگی پیرسون
نرم افزار محاسبه کار آماری :
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 35000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی رابطه بازی و رشد اجتماعی دانش آموزان


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 2
نمونه آماری : دانش آموزان ابتدایی - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون : t مستقل
پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی مقایسه هوش هیجانی و بهزیستی روانی نوجوانان خانواده عادی و طلاق


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 2
نمونه آماری : نوجوانان 14 الی 18 سال - تعداد نمونه : 60 نفر - نوع آزمون : رگرسیون ، همبستگی چند متغیره
پرسشنامه هوش هیجانی بار آن - پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 40 صفحه
قیمت : 35000 تومان
سفارش
کار آماری رابطه سلامت عمومی و درگیر شدن در کار


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 4
نمونه آماری : کارکنان سازمان - تعداد نمونه : 60 نفر - نوع آزمون : پیرسون
پرسشنامه سلامت عمومی - پرسشنامه مربوط به درگیری شغلی نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 35000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی رابطه افسردگی و اضطراب با فرسودگی تحصیلی


تعداد فرضیه اصلی : 2 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : دانش آموزان دبیرستان - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون : همبستگی پیرسون - پی مستقل
پرسشنامه اضطراب بک - پرسشنامه افسردگی بک - پرسشنامه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 35000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی رابطه افسردگی و اضطراب با فرسودگی تحصیلی


تعداد فرضیه اصلی : 2 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : دانش آموزان دبیرستان - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون : همبستگی پیرسون - پی مستقل
پرسشنامه اضطراب بک - پرسشنامه افسردگی بک - پرسشنامه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 53 صفحه
قیمت : 40000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی تاثیر مشارکت والدین در برنامه های اموزشی


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 2
نمونه آماری : معلمان و مدیران مدارس - تعداد نمونه : 180 نفر - نوع آزمون : آلفای کرومباخ
پرسشنامه 13 سئوال نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 35 صفحه
قیمت : 35000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی نقش بیمه در توسعه صنعت گردشگری


تعداد فرضیه اصلی : 2 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : گردشگران - تعداد نمونه : 62 نفر - نوع آزمون : همبستگی پیرسون
پرسشنامه 6 سئوال همراه با گویه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 35000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی نگرش زنان باردار نسبت به زایمان طبیعی و سزارین


تعداد فرضیه اصلی : 6 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : زنان باردار - تعداد نمونه : 60 نفر - نوع آزمون : خی 2
7 سئوال همراه با گویه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 35000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی بیگانگی از کار در بین کارکنان


تعداد فرضیه اصلی : 7 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : کارکنان بانک - تعداد نمونه : 150 نفر - نوع آزمون : اسپیرمن
11 سئوال همراه با گویه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 45000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی با کارکرد خانواده و رضایت زناشویی


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 4
نمونه آماری : زوجیبن دارای اختلاف - تعداد نمونه : 200 نفر - نوع آزمون : پیرسون - رگرسیون
پرسشنامهتحریفهای شناختی - پرسشنامه کارکرد خانواده - پرسشنامه رضایت زناشویی نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 33 صفحه
قیمت : 45000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی رابطه افسردگی و اضطراب با فرسودگی تحصیلی


تعداد فرضیه اصلی : 2 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : دانش آموزان - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون : پیرسون و پی مستقل
پرسشنامه اضطراب بک - پرسشنامه افسردگی بک - پرسشنامه فرسودگی نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 35000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت iso در افزایش بهره وری کارکنان


تعداد فرضیه اصلی : 2 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : شرکت تولیدی - تعداد نمونه : 80 نفر - نوع آزمون : خی دو تک متغیره
پرسشنامه 11 سئوال نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 35000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی دیدگاه جوانان به ازادی در خانواده


تعداد فرضیه اصلی : 4 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : جوانان - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون : تحلیل واریانس
پرسشنامه 13 سئوال نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 40000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی تاثیر برند بر وفاداری مشتری


تعداد فرضیه اصلی : 6 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : مشتریان فروشگاهها - تعداد نمونه : 60 نفر - نوع آزمون : آزمون اسپرمن - آزمون پیرسون
پرسشنامه میزان وفاداری مصرف کننده به برند نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 28 صفحه
قیمت : 40000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی تجارت الکترونیک در بازاریابی


تعداد فرضیه اصلی : 2 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : - - تعداد نمونه : 60 نفر - نوع آزمون : خی 2
پرسشنامه همراه با گویه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 35000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا با سلامت روانی جوانان


تعداد فرضیه اصلی : 5 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : جوانان 15 الی 25 ساله - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون : پیرسون - t مستقل
پرسشنامه سلامت عمومی نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 40000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی رضایت شغلی با سلامت عمومی معلمان


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 3
نمونه آماری : معلمان - تعداد نمونه : 60 نفر - نوع آزمون : خی دو تک متغیره
پرسشنامه سلامت عمومی GHQ و رضایت شغلی مینه سوتا نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 40000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی بیگانگی از کار در بین کارکنان


تعداد فرضیه اصلی : 7 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : کارکنان اداره - تعداد نمونه : 150 نفر - نوع آزمون : اسپرمن
پرسشنامه 11 سئوال همراه با گویه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
کار آماری در خصوص مدیریت بحران


تعداد فرضیه اصلی : 3 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : افراد - تعداد نمونه : 50 نفر - نوع آزمون : پیرسون
سه سئوال همراه با گویه ها نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 35000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی ساماندهی بافت فرسوده


تعداد فرضیه اصلی : 2 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : کلیه ساختمانها - تعداد نمونه : 10 نفر - نوع آزمون : خی 2
12 سئوال همراه با گویه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 35 صفحه
قیمت : 45000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی موانع پرداخت بر اساس عملکرد در سازمان


تعداد فرضیه اصلی : 3 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : کارمندان ادارات دولتی - تعداد نمونه : 80 نفر - نوع آزمون : t تک نمونه
8 سئوال نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 35000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری و حفظ پروژه های عمرانی و شبکه آبیاری


تعداد فرضیه اصلی : 6 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : کشاورزان - تعداد نمونه : 350 نفر - نوع آزمون : همبستگی پیرسون - نظریه آزمون دو جمله ای یا فریدمن
20 سئوال همراه با گویه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 35000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی تاثیر تبلیغات بر میزان فروش


تعداد فرضیه اصلی : 4 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : مصرف کنندگان - تعداد نمونه : 70 نفر - نوع آزمون : پیرسون
4 سئوال همراه گویه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 35000 تومان
سفارش
کار آماری یررسی جایگاه و اسیب شناسی تراکم ساختمانی


تعداد فرضیه اصلی : 3 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : ساختمانها - تعداد نمونه : 400 نفر - نوع آزمون : فراوانی و درصد
22 سئوال نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 35000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی نقش بازی در فرزندان شهر و روستا


تعداد فرضیه اصلی : 4 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : دانش آموزان - تعداد نمونه : 40 نفر - نوع آزمون :
نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 35000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا با سلامت روانی جوانان


تعداد فرضیه اصلی : 5 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : جوانان 15 الی 25 سال - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون : پیرسون و t مستقل
پرسشنامه سلامت عمومی نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 35000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی تاثیر ورزش بر سلامتی


تعداد فرضیه اصلی : 2 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : افراد - تعداد نمونه : 60 نفر - نوع آزمون : خی دو
6 سئوال همراه با گویه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 35000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری


تعداد فرضیه اصلی : 3 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : افراد - تعداد نمونه : 50 نفر - نوع آزمون : خی 2
4 سئوال همراه گویه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 40000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی رابطه هوش هیجانی و خلاقیت دانشجویان


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 6
نمونه آماری : دانشجویان - تعداد نمونه : 60 نفر - نوع آزمون : تحلیل واریانس - آزمون رگرسیون -
2 پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن و پرسشنامه سنجش خلاقیت(CREE) نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 35000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی تکنولوژی و رقابت


تعداد فرضیه اصلی : 3 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : کارکنان سازمان - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون : آزمون پیرسون
3 پرسشنامه اجرای تکنولوژی پیشرفته تولید - پرسشنامه استراتژی منابع انسانی سازمان - پرسشنامه پویایی رقابت نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 35000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی تأثیر شغل والدین بر پیشرفت تحصیلی کودکان


تعداد فرضیه اصلی : 3 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : والدین کودکان پیش دبستانی - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون : خی دو
پرسشنامه بررسی پیشرفت تحصیلی کودکان پیش دبستانی نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 35000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی شناسایی تأثیرگذاری مدیریت روابط مشتری بر کیفیت عملکرد بانک سرمایه


تعداد فرضیه اصلی : 5 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : کارکنان بانک - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون : آزمون t
پرسشنامه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 35000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی احساس تنهایی و سلامت روان


تعداد فرضیه اصلی : 3 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : - تعداد نمونه : 0 نفر - نوع آزمون :
پرسشنامه سلامت رونی GHQ نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 35000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی سبک های مقابله با استرس و تاب آوری در دانشجویان


تعداد فرضیه اصلی : 3 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : دانشجویان - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون :
دو پرسشنامه تاب آوری - پرسشنامه مقابله با موقعیت¬های استرس¬زا نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 35000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی احساس تنهایی و سلامت روان


تعداد فرضیه اصلی : 3 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : افراد - تعداد نمونه : 120 نفر - نوع آزمون : آزمون T
پرسشنامه سلامت رونی GHQ نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 45000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی تعهد عاطفی و رضایت ارتباطی


تعداد فرضیه اصلی : 0 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : کارکنان - تعداد نمونه : 50 نفر - نوع آزمون :
دو پرسشنامه رضایت ارتباطی و تعهد عاطفی نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 27 صفحه
قیمت : 40000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی سوداوری بانکهای خصوصی پذیرفته شده در بورس


تعداد فرضیه اصلی : 3 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 6
نمونه آماری : بانکها - تعداد نمونه : 5 نفر - نوع آزمون : رگرسیون
اطلاعات مالی بانکهایی که صورت مالی آنها بین سالهای 83 تا 88 قابل دسترس باشد نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 29 صفحه
قیمت : 40000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی ارتباط میان سوگیری توجه و خودکارآمدی اجتماعی با اضطراب اجتماعی در دانش آموزان


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 2
نمونه آماری : دانش آموزان 14 الی 17 سال - تعداد نمونه : 360 نفر - نوع آزمون : آمار توصیفی - رگرسیون خطی گام به گام
پرسشنامه خودکارامدی نرم افزار محاسبه کار آماری : Spss
تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 45000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی بررسی مطلوبیت وب سایت دانشگاه علوم پزشکی


تعداد فرضیه اصلی : 15 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : کارکنان - تعداد نمونه : 202 نفر - نوع آزمون : آزمون T
پرسشنامه بررسی مطلوبیت وب سایت دانشگاه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 35 صفحه
قیمت : 40000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی عوامل اجتماعی موثر بر علاقه به دینداری


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 3
نمونه آماری : دانشجویان پیام نور - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون : رگرسیون
پرسشنامه بررسی دینداری نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 35000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی رضایت شغلی بر اقدامات ارتباطی


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 3
نمونه آماری : کارکنان - تعداد نمونه : 50 نفر - نوع آزمون : t test
پرسشنامه رضایت شغلی - پرسشنامه اقدامات ارتباطی نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 35000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی مقایسه شاخصهای انتروپومتریکی و عوامل امادگی جسمانی


تعداد فرضیه اصلی : 7 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : دانش آموزان 10 الی 12 سال - تعداد نمونه : 200 نفر - نوع آزمون : کار آماری بررسی مقایسه شاخصهای انتروپومتریکی و عوامل امادگی جسمانی و آزمون T
پرسشنامه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 34 صفحه
قیمت : 55000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی بررسی سبک رهبری بر رفتار شهروندی سازمانی


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 2
نمونه آماری : افراد - تعداد نمونه : 30 نفر - نوع آزمون : پیرسون
2 پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی و پرسشنامه سبک رهبری نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 35000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی سبک رهبری - رهبری عملگرا و خودکارآمدی


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : مدیران - تعداد نمونه : 50 نفر - نوع آزمون : میانگین میانه واریانس مینیمم ماکزیمم Correlations
پرسشنامه 35 سوالی مربوط به سبک رهبری نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 35000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی حمایت مدیریت از کارافرینی


تعداد فرضیه اصلی : 0 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : افراد - تعداد نمونه : 120 نفر - نوع آزمون : رگرسیون
پرسشنامه 63 سوالی حمایت مدیریت از کارآفرینی در شرکت نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 50 صفحه
قیمت : 40000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی هوش اخلاقی هوش هیجانی رضایت زناشویی


تعداد فرضیه اصلی : 4 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : مردان و زنان - تعداد نمونه : 50 نفر - نوع آزمون : رگرسیون
سه پرسشنامه های هوش اخلاقی - هوش هیجانی - رضایت زناشویی نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 35000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی سرمایه اجتماعی


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 3
نمونه آماری : - تعداد نمونه : 60 نفر - نوع آزمون :
2 پرسشنامه سرمایه اجتماعی و پرسشنامه قانون گریزی نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 35000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی چالشهای موجود در فرایند گزینش کارکنان


تعداد فرضیه اصلی : 0 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : کارکنان - تعداد نمونه : 65 نفر - نوع آزمون :
پرسشنامه طراحی شده بررسی چالش های موجود در گزینش کارکنان سازمانهای دولتی نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 35000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی اضطراب دانش اموزان پشت کنکور


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 2
نمونه آماری : دانش آموزان - تعداد نمونه : 50 نفر - نوع آزمون : آزمون T test
پرسشنامه اضطراب امتحان نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 35000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی تاثیر مدیریت تغییر بر خلاقیت و نواوری


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 6
نمونه آماری : کارمندان بانک - تعداد نمونه : 196 نفر - نوع آزمون : آزمون T test
پرسشنامه طراحی شده بررسی رابطه فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 45000 تومان
سفارش
1 - کار آماری بررسی رابطه هویت و پرخاشگری در بین دانشجویان فرضیه اصلی 1 فرضیه فرعی 4 نوع آزمون الفای کرومباخ جامعه آماری دانشجویان تعداد نمونه 100 عدد پرسشنامه پرخاشگری - پرسشنامه برزونسکی نرم افزار spss قیمت 35000 تومان
2 - کار آماری بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان فرضیه اصلی 1 فرضیه فرعی 7 نوع آزمون همبستگی پیرسون جامعه آماری مشتریان بانکها تعداد نمونه 0 عدد نرم افزار قیمت 35000 تومان
3 - کار آماری بررسی رابطه بازی و رشد اجتماعی دانش آموزان فرضیه اصلی 1 فرضیه فرعی 2 نوع آزمون t مستقل جامعه آماری دانش آموزان ابتدایی تعداد نمونه 100 عدد پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند نرم افزار spss قیمت 30000 تومان
4 - کار آماری بررسی مقایسه هوش هیجانی و بهزیستی روانی نوجوانان خانواده عادی و طلاق فرضیه اصلی 1 فرضیه فرعی 2 نوع آزمون رگرسیون ، همبستگی چند متغیره جامعه آماری نوجوانان 14 الی 18 سال تعداد نمونه 60 عدد پرسشنامه هوش هیجانی بار آن - پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف نرم افزار spss قیمت 35000 تومان
5 - کار آماری رابطه سلامت عمومی و درگیر شدن در کار فرضیه اصلی 1 فرضیه فرعی 4 نوع آزمون پیرسون جامعه آماری کارکنان سازمان تعداد نمونه 60 عدد پرسشنامه سلامت عمومی - پرسشنامه مربوط به درگیری شغلی نرم افزار spss قیمت 35000 تومان
6 - کار آماری بررسی رابطه افسردگی و اضطراب با فرسودگی تحصیلی فرضیه اصلی 2 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون همبستگی پیرسون - پی مستقل جامعه آماری دانش آموزان دبیرستان تعداد نمونه 100 عدد پرسشنامه اضطراب بک - پرسشنامه افسردگی بک - پرسشنامه نرم افزار spss قیمت 35000 تومان
7 - کار آماری بررسی رابطه افسردگی و اضطراب با فرسودگی تحصیلی فرضیه اصلی 2 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون همبستگی پیرسون - پی مستقل جامعه آماری دانش آموزان دبیرستان تعداد نمونه 100 عدد پرسشنامه اضطراب بک - پرسشنامه افسردگی بک - پرسشنامه نرم افزار spss قیمت 40000 تومان
8 - کار آماری بررسی تاثیر مشارکت والدین در برنامه های اموزشی فرضیه اصلی 1 فرضیه فرعی 2 نوع آزمون آلفای کرومباخ جامعه آماری معلمان و مدیران مدارس تعداد نمونه 180 عدد پرسشنامه 13 سئوال نرم افزار spss قیمت 35000 تومان
9 - کار آماری بررسی نقش بیمه در توسعه صنعت گردشگری فرضیه اصلی 2 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون همبستگی پیرسون جامعه آماری گردشگران تعداد نمونه 62 عدد پرسشنامه 6 سئوال همراه با گویه نرم افزار spss قیمت 35000 تومان
10 - کار آماری بررسی نگرش زنان باردار نسبت به زایمان طبیعی و سزارین فرضیه اصلی 6 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون خی 2 جامعه آماری زنان باردار تعداد نمونه 60 عدد 7 سئوال همراه با گویه نرم افزار spss قیمت 35000 تومان
11 - کار آماری بررسی بیگانگی از کار در بین کارکنان فرضیه اصلی 7 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون اسپیرمن جامعه آماری کارکنان بانک تعداد نمونه 150 عدد 11 سئوال همراه با گویه نرم افزار spss قیمت 45000 تومان
12 - کار آماری بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی با کارکرد خانواده و رضایت زناشویی فرضیه اصلی 1 فرضیه فرعی 4 نوع آزمون پیرسون - رگرسیون جامعه آماری زوجیبن دارای اختلاف تعداد نمونه 200 عدد پرسشنامهتحریفهای شناختی - پرسشنامه کارکرد خانواده - پرسشنامه رضایت زناشویی نرم افزار spss قیمت 45000 تومان
13 - کار آماری بررسی رابطه افسردگی و اضطراب با فرسودگی تحصیلی فرضیه اصلی 2 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون پیرسون و پی مستقل جامعه آماری دانش آموزان تعداد نمونه 100 عدد پرسشنامه اضطراب بک - پرسشنامه افسردگی بک - پرسشنامه فرسودگی نرم افزار spss قیمت 35000 تومان
14 - کار آماری بررسی پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت iso در افزایش بهره وری کارکنان فرضیه اصلی 2 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون خی دو تک متغیره جامعه آماری شرکت تولیدی تعداد نمونه 80 عدد پرسشنامه 11 سئوال نرم افزار spss قیمت 35000 تومان
15 - کار آماری بررسی دیدگاه جوانان به ازادی در خانواده فرضیه اصلی 4 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون تحلیل واریانس جامعه آماری جوانان تعداد نمونه 100 عدد پرسشنامه 13 سئوال نرم افزار spss قیمت 40000 تومان
16 - کار آماری بررسی تاثیر برند بر وفاداری مشتری فرضیه اصلی 6 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون آزمون اسپرمن - آزمون پیرسون جامعه آماری مشتریان فروشگاهها تعداد نمونه 60 عدد پرسشنامه میزان وفاداری مصرف کننده به برند نرم افزار spss قیمت 40000 تومان
17 - کار آماری بررسی تجارت الکترونیک در بازاریابی فرضیه اصلی 2 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون خی 2 جامعه آماری - تعداد نمونه 60 عدد پرسشنامه همراه با گویه نرم افزار spss قیمت 35000 تومان
18 - کار آماری بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا با سلامت روانی جوانان فرضیه اصلی 5 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون پیرسون - t مستقل جامعه آماری جوانان 15 الی 25 ساله تعداد نمونه 100 عدد پرسشنامه سلامت عمومی نرم افزار spss قیمت 40000 تومان
19 - کار آماری بررسی رضایت شغلی با سلامت عمومی معلمان فرضیه اصلی 1 فرضیه فرعی 3 نوع آزمون خی دو تک متغیره جامعه آماری معلمان تعداد نمونه 60 عدد پرسشنامه سلامت عمومی GHQ و رضایت شغلی مینه سوتا نرم افزار spss قیمت 40000 تومان
20 - کار آماری بررسی بیگانگی از کار در بین کارکنان فرضیه اصلی 7 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون اسپرمن جامعه آماری کارکنان اداره تعداد نمونه 150 عدد پرسشنامه 11 سئوال همراه با گویه نرم افزار spss قیمت 18000 تومان
21 - کار آماری در خصوص مدیریت بحران فرضیه اصلی 3 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون پیرسون جامعه آماری افراد تعداد نمونه 50 عدد سه سئوال همراه با گویه ها نرم افزار spss قیمت 35000 تومان
22 - کار آماری بررسی ساماندهی بافت فرسوده فرضیه اصلی 2 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون خی 2 جامعه آماری کلیه ساختمانها تعداد نمونه 10 عدد 12 سئوال همراه با گویه نرم افزار spss قیمت 45000 تومان
23 - کار آماری بررسی موانع پرداخت بر اساس عملکرد در سازمان فرضیه اصلی 3 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون t تک نمونه جامعه آماری کارمندان ادارات دولتی تعداد نمونه 80 عدد 8 سئوال نرم افزار spss قیمت 35000 تومان
24 - کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری و حفظ پروژه های عمرانی و شبکه آبیاری فرضیه اصلی 6 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون همبستگی پیرسون - نظریه آزمون دو جمله ای یا فریدمن جامعه آماری کشاورزان تعداد نمونه 350 عدد 20 سئوال همراه با گویه نرم افزار spss قیمت 35000 تومان
25 - کار آماری بررسی تاثیر تبلیغات بر میزان فروش فرضیه اصلی 4 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون پیرسون جامعه آماری مصرف کنندگان تعداد نمونه 70 عدد 4 سئوال همراه گویه نرم افزار spss قیمت 35000 تومان
26 - کار آماری یررسی جایگاه و اسیب شناسی تراکم ساختمانی فرضیه اصلی 3 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون فراوانی و درصد جامعه آماری ساختمانها تعداد نمونه 400 عدد 22 سئوال نرم افزار spss قیمت 35000 تومان
27 - کار آماری بررسی نقش بازی در فرزندان شهر و روستا فرضیه اصلی 4 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون جامعه آماری دانش آموزان تعداد نمونه 40 عدد نرم افزار spss قیمت 35000 تومان
28 - کار آماری بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا با سلامت روانی جوانان فرضیه اصلی 5 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون پیرسون و t مستقل جامعه آماری جوانان 15 الی 25 سال تعداد نمونه 100 عدد پرسشنامه سلامت عمومی نرم افزار spss قیمت 35000 تومان
29 - کار آماری بررسی تاثیر ورزش بر سلامتی فرضیه اصلی 2 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون خی دو جامعه آماری افراد تعداد نمونه 60 عدد 6 سئوال همراه با گویه نرم افزار spss قیمت 35000 تومان
30 - کار آماری بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری فرضیه اصلی 3 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون خی 2 جامعه آماری افراد تعداد نمونه 50 عدد 4 سئوال همراه گویه نرم افزار spss قیمت 40000 تومان
31 - کار آماری بررسی رابطه هوش هیجانی و خلاقیت دانشجویان فرضیه اصلی 1 فرضیه فرعی 6 نوع آزمون تحلیل واریانس - آزمون رگرسیون - جامعه آماری دانشجویان تعداد نمونه 60 عدد 2 پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن و پرسشنامه سنجش خلاقیت(CREE) نرم افزار spss قیمت 35000 تومان
32 - کار آماری بررسی تکنولوژی و رقابت فرضیه اصلی 3 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون آزمون پیرسون جامعه آماری کارکنان سازمان تعداد نمونه 100 عدد 3 پرسشنامه اجرای تکنولوژی پیشرفته تولید - پرسشنامه استراتژی منابع انسانی سازمان - پرسشنامه پویایی رقابت نرم افزار spss قیمت 35000 تومان
33 - کار آماری بررسی تأثیر شغل والدین بر پیشرفت تحصیلی کودکان فرضیه اصلی 3 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون خی دو جامعه آماری والدین کودکان پیش دبستانی تعداد نمونه 100 عدد پرسشنامه بررسی پیشرفت تحصیلی کودکان پیش دبستانی نرم افزار spss قیمت 35000 تومان
34 - کار آماری بررسی شناسایی تأثیرگذاری مدیریت روابط مشتری بر کیفیت عملکرد بانک سرمایه فرضیه اصلی 5 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون آزمون t جامعه آماری کارکنان بانک تعداد نمونه 100 عدد پرسشنامه نرم افزار spss قیمت 35000 تومان
35 - کار آماری بررسی احساس تنهایی و سلامت روان فرضیه اصلی 3 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون جامعه آماری تعداد نمونه 0 عدد پرسشنامه سلامت رونی GHQ نرم افزار spss قیمت 35000 تومان
36 - کار آماری بررسی سبک های مقابله با استرس و تاب آوری در دانشجویان فرضیه اصلی 3 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون جامعه آماری دانشجویان تعداد نمونه 100 عدد دو پرسشنامه تاب آوری - پرسشنامه مقابله با موقعیت¬های استرس¬زا نرم افزار spss قیمت 35000 تومان
37 - کار آماری بررسی احساس تنهایی و سلامت روان فرضیه اصلی 3 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون آزمون T جامعه آماری افراد تعداد نمونه 120 عدد پرسشنامه سلامت رونی GHQ نرم افزار spss قیمت 45000 تومان
38 - کار آماری بررسی تعهد عاطفی و رضایت ارتباطی فرضیه اصلی 0 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون جامعه آماری کارکنان تعداد نمونه 50 عدد دو پرسشنامه رضایت ارتباطی و تعهد عاطفی نرم افزار spss قیمت 40000 تومان
39 - کار آماری بررسی سوداوری بانکهای خصوصی پذیرفته شده در بورس فرضیه اصلی 3 فرضیه فرعی 6 نوع آزمون رگرسیون جامعه آماری بانکها تعداد نمونه 5 عدد اطلاعات مالی بانکهایی که صورت مالی آنها بین سالهای 83 تا 88 قابل دسترس باشد نرم افزار spss قیمت 40000 تومان
40 - کار آماری بررسی ارتباط میان سوگیری توجه و خودکارآمدی اجتماعی با اضطراب اجتماعی در دانش آموزان فرضیه اصلی 1 فرضیه فرعی 2 نوع آزمون آمار توصیفی - رگرسیون خطی گام به گام جامعه آماری دانش آموزان 14 الی 17 سال تعداد نمونه 360 عدد پرسشنامه خودکارامدی نرم افزار Spss قیمت 45000 تومان
41 - کار آماری بررسی بررسی مطلوبیت وب سایت دانشگاه علوم پزشکی فرضیه اصلی 15 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون آزمون T جامعه آماری کارکنان تعداد نمونه 202 عدد پرسشنامه بررسی مطلوبیت وب سایت دانشگاه نرم افزار spss قیمت 40000 تومان
42 - کار آماری بررسی عوامل اجتماعی موثر بر علاقه به دینداری فرضیه اصلی 1 فرضیه فرعی 3 نوع آزمون رگرسیون جامعه آماری دانشجویان پیام نور تعداد نمونه 100 عدد پرسشنامه بررسی دینداری نرم افزار spss قیمت 35000 تومان
43 - کار آماری بررسی رضایت شغلی بر اقدامات ارتباطی فرضیه اصلی 1 فرضیه فرعی 3 نوع آزمون t test جامعه آماری کارکنان تعداد نمونه 50 عدد پرسشنامه رضایت شغلی - پرسشنامه اقدامات ارتباطی نرم افزار spss قیمت 35000 تومان
44 - کار آماری بررسی مقایسه شاخصهای انتروپومتریکی و عوامل امادگی جسمانی فرضیه اصلی 7 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون کار آماری بررسی مقایسه شاخصهای انتروپومتریکی و عوامل امادگی جسمانی و آزمون T جامعه آماری دانش آموزان 10 الی 12 سال تعداد نمونه 200 عدد پرسشنامه نرم افزار spss قیمت 55000 تومان
45 - کار آماری بررسی بررسی سبک رهبری بر رفتار شهروندی سازمانی فرضیه اصلی 1 فرضیه فرعی 2 نوع آزمون پیرسون جامعه آماری افراد تعداد نمونه 30 عدد 2 پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی و پرسشنامه سبک رهبری نرم افزار spss قیمت 35000 تومان
46 - کار آماری بررسی سبک رهبری - رهبری عملگرا و خودکارآمدی فرضیه اصلی 1 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون میانگین میانه واریانس مینیمم ماکزیمم Correlations جامعه آماری مدیران تعداد نمونه 50 عدد پرسشنامه 35 سوالی مربوط به سبک رهبری نرم افزار spss قیمت 35000 تومان
47 - کار آماری بررسی حمایت مدیریت از کارافرینی فرضیه اصلی 0 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون رگرسیون جامعه آماری افراد تعداد نمونه 120 عدد پرسشنامه 63 سوالی حمایت مدیریت از کارآفرینی در شرکت نرم افزار spss قیمت 40000 تومان
48 - کار آماری بررسی هوش اخلاقی هوش هیجانی رضایت زناشویی فرضیه اصلی 4 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون رگرسیون جامعه آماری مردان و زنان تعداد نمونه 50 عدد سه پرسشنامه های هوش اخلاقی - هوش هیجانی - رضایت زناشویی نرم افزار spss قیمت 35000 تومان
49 - کار آماری بررسی سرمایه اجتماعی فرضیه اصلی 1 فرضیه فرعی 3 نوع آزمون جامعه آماری تعداد نمونه 60 عدد 2 پرسشنامه سرمایه اجتماعی و پرسشنامه قانون گریزی نرم افزار spss قیمت 35000 تومان
50 - کار آماری بررسی چالشهای موجود در فرایند گزینش کارکنان فرضیه اصلی 0 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون جامعه آماری کارکنان تعداد نمونه 65 عدد پرسشنامه طراحی شده بررسی چالش های موجود در گزینش کارکنان سازمانهای دولتی نرم افزار spss قیمت 35000 تومان
51 - کار آماری بررسی اضطراب دانش اموزان پشت کنکور فرضیه اصلی 1 فرضیه فرعی 2 نوع آزمون آزمون T test جامعه آماری دانش آموزان تعداد نمونه 50 عدد پرسشنامه اضطراب امتحان نرم افزار spss قیمت 35000 تومان
52 - کار آماری بررسی تاثیر مدیریت تغییر بر خلاقیت و نواوری فرضیه اصلی 1 فرضیه فرعی 6 نوع آزمون آزمون T test جامعه آماری کارمندان بانک تعداد نمونه 196 عدد پرسشنامه طراحی شده بررسی رابطه فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان نرم افزار spss قیمت 45000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2020 - 2007