موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

آمار آماده همراه پرسشنامه تجزیه تحلیل آزمون و فایل داده ها

آزمونهای آماری آماده رشته های روانشناسی مدیریت علوم اجتماعی تربیتی

فایل ورد تجزیه و تحلیل داده ها - فایل پرسشنامه - فایل داده ها و فایل اس پی اس اس تحویل داده می شود
کار آماری بررسی رابطه هویت و پرخاشگری در بین دانشجویان


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 4
نمونه آماری : دانشجویان - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون : الفای کرومباخ
پرسشنامه پرخاشگری - پرسشنامه برزونسکی نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 105000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 7
نمونه آماری : مشتریان بانکها - تعداد نمونه : 0 نفر - نوع آزمون : همبستگی پیرسون
نرم افزار محاسبه کار آماری :
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 105000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی رابطه بازی و رشد اجتماعی دانش آموزان


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 2
نمونه آماری : دانش آموزان ابتدایی - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون : t مستقل
پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 90000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی مقایسه هوش هیجانی و بهزیستی روانی نوجوانان خانواده عادی و طلاق


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 2
نمونه آماری : نوجوانان 14 الی 18 سال - تعداد نمونه : 60 نفر - نوع آزمون : رگرسیون ØŒ همبستگی چند متغیره
پرسشنامه هوش هیجانی بار آن - پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 40 صفحه
قیمت : 105000 تومان
سفارش
کار آماری رابطه سلامت عمومی و درگیر شدن در کار


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 4
نمونه آماری : کارکنان سازمان - تعداد نمونه : 60 نفر - نوع آزمون : پیرسون
پرسشنامه سلامت عمومی - پرسشنامه مربوط به درگیری شغلی نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 105000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی رابطه افسردگی و اضطراب با فرسودگی تحصیلی


تعداد فرضیه اصلی : 2 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : دانش آموزان دبیرستان - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون : همبستگی پیرسون - Ù¾ÛŒ مستقل
پرسشنامه اضطراب بک - پرسشنامه افسردگی بک - پرسشنامه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 105000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی رابطه افسردگی و اضطراب با فرسودگی تحصیلی


تعداد فرضیه اصلی : 2 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : دانش آموزان دبیرستان - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون : همبستگی پیرسون - Ù¾ÛŒ مستقل
پرسشنامه اضطراب بک - پرسشنامه افسردگی بک - پرسشنامه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 53 صفحه
قیمت : 120000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی تاثیر مشارکت والدین در برنامه های اموزشی


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 2
نمونه آماری : معلمان Ùˆ مدیران مدارس - تعداد نمونه : 180 نفر - نوع آزمون : آلفای کرومباخ
پرسشنامه 13 سئوال نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 35 صفحه
قیمت : 105000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی نقش بیمه در توسعه صنعت گردشگری


تعداد فرضیه اصلی : 2 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : گردشگران - تعداد نمونه : 62 نفر - نوع آزمون : همبستگی پیرسون
پرسشنامه 6 سئوال همراه با گویه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 105000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی نگرش زنان باردار نسبت به زایمان طبیعی و سزارین


تعداد فرضیه اصلی : 6 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : زنان باردار - تعداد نمونه : 60 نفر - نوع آزمون : خی 2
7 سئوال همراه با گویه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 105000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی بیگانگی از کار در بین کارکنان


تعداد فرضیه اصلی : 7 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : کارکنان بانک - تعداد نمونه : 150 نفر - نوع آزمون : اسپیرمن
11 سئوال همراه با گویه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 135000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی با کارکرد خانواده و رضایت زناشویی


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 4
نمونه آماری : زوجیبن دارای اختلاف - تعداد نمونه : 200 نفر - نوع آزمون : پیرسون - رگرسیون
پرسشنامهتحریفهای شناختی - پرسشنامه کارکرد خانواده - پرسشنامه رضایت زناشویی نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 33 صفحه
قیمت : 135000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی رابطه افسردگی و اضطراب با فرسودگی تحصیلی


تعداد فرضیه اصلی : 2 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : دانش آموزان - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون : پیرسون Ùˆ Ù¾ÛŒ مستقل
پرسشنامه اضطراب بک - پرسشنامه افسردگی بک - پرسشنامه فرسودگی نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 105000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت iso در افزایش بهره وری کارکنان


تعداد فرضیه اصلی : 2 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : شرکت تولیدی - تعداد نمونه : 80 نفر - نوع آزمون : خی دو تک متغیره
پرسشنامه 11 سئوال نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 105000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی دیدگاه جوانان به ازادی در خانواده


تعداد فرضیه اصلی : 4 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : جوانان - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون : تحلیل واریانس
پرسشنامه 13 سئوال نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 120000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی تاثیر برند بر وفاداری مشتری


تعداد فرضیه اصلی : 6 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : مشتریان فروشگاهها - تعداد نمونه : 60 نفر - نوع آزمون : آزمون اسپرمن - آزمون پیرسون
پرسشنامه میزان وفاداری مصرف کننده به برند نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 28 صفحه
قیمت : 120000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی تجارت الکترونیک در بازاریابی


تعداد فرضیه اصلی : 2 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : - - تعداد نمونه : 60 نفر - نوع آزمون : خی 2
پرسشنامه همراه با گویه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 105000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا با سلامت روانی جوانان


تعداد فرضیه اصلی : 5 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : جوانان 15 الی 25 ساله - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون : پیرسون - t مستقل
پرسشنامه سلامت عمومی نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 120000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت iso در افزایش بهره وری کارکنان


تعداد فرضیه اصلی : 2 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : شرکت - تعداد نمونه : 80 نفر - نوع آزمون : خی دو تک متغیره
پرسشنامه 11 سئوال نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 120000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی بیگانگی از کار در بین کارکنان


تعداد فرضیه اصلی : 7 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : کارکنان اداره - تعداد نمونه : 150 نفر - نوع آزمون : اسپرمن
پرسشنامه 11 سئوال همراه با گویه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 54000 تومان
سفارش
کار آماری در خصوص مدیریت بحران


تعداد فرضیه اصلی : 3 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : افراد - تعداد نمونه : 50 نفر - نوع آزمون : پیرسون
سه سئوال همراه با گویه ها نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 105000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی ساماندهی بافت فرسوده


تعداد فرضیه اصلی : 2 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : کلیه ساختمانها - تعداد نمونه : 10 نفر - نوع آزمون : خی 2
12 سئوال همراه با گویه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 35 صفحه
قیمت : 135000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی موانع پرداخت بر اساس عملکرد در سازمان


تعداد فرضیه اصلی : 3 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : کارمندان ادارات دولتی - تعداد نمونه : 80 نفر - نوع آزمون : t تک نمونه
8 سئوال نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 105000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری و حفظ پروژه های عمرانی و شبکه آبیاری


تعداد فرضیه اصلی : 6 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : کشاورزان - تعداد نمونه : 350 نفر - نوع آزمون : همبستگی پیرسون - نظریه آزمون دو جمله ای یا فریدمن
20 سئوال همراه با گویه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 105000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی تاثیر تبلیغات بر میزان فروش


تعداد فرضیه اصلی : 4 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : مصرف کنندگان - تعداد نمونه : 70 نفر - نوع آزمون : پیرسون
4 سئوال همراه گویه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 105000 تومان
سفارش
کار آماری یررسی جایگاه و اسیب شناسی تراکم ساختمانی


تعداد فرضیه اصلی : 3 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : ساختمانها - تعداد نمونه : 400 نفر - نوع آزمون : فراوانی Ùˆ درصد
22 سئوال نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 105000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی تاثیر تبلیغات بر میزان فروش


تعداد فرضیه اصلی : 4 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : مصرف کنندگان - تعداد نمونه : 70 نفر - نوع آزمون : پیرسون
4 سئوال همراه گویه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 105000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا با سلامت روانی جوانان


تعداد فرضیه اصلی : 5 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : جوانان 15 الی 25 سال - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون : پیرسون Ùˆ t مستقل
پرسشنامه سلامت عمومی نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 105000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی تاثیر ورزش بر سلامتی


تعداد فرضیه اصلی : 2 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : افراد - تعداد نمونه : 60 نفر - نوع آزمون : خی دو
6 سئوال همراه با گویه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 105000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری


تعداد فرضیه اصلی : 3 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : افراد - تعداد نمونه : 50 نفر - نوع آزمون : خی 2
4 سئوال همراه گویه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 120000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی رابطه هوش هیجانی و خلاقیت دانشجویان


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 1
نمونه آماری : - تعداد نمونه : 0 نفر - نوع آزمون :
پرسشنامه نرم افزار محاسبه کار آماری :
تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 105000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی تکنولوژی و رقابت


تعداد فرضیه اصلی : 0 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : - تعداد نمونه : 0 نفر - نوع آزمون :
نرم افزار محاسبه کار آماری :
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 105000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی تأثیر شغل والدین بر پیشرفت تحصیلی کودکان


تعداد فرضیه اصلی : 0 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : - تعداد نمونه : 0 نفر - نوع آزمون :
نرم افزار محاسبه کار آماری :
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 105000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی شناسایی تأثیرگذاری مدیریت روابط مشتری بر کیفیت عملکرد بانک سرمایه


تعداد فرضیه اصلی : 0 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : - تعداد نمونه : 0 نفر - نوع آزمون :
نرم افزار محاسبه کار آماری :
تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 105000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی احساس تنهایی و سلامت روان


تعداد فرضیه اصلی : 0 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : - تعداد نمونه : 0 نفر - نوع آزمون :
نرم افزار محاسبه کار آماری :
تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 105000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی سبک های مقابله با استرس و تاب آوری در دانشجویان


تعداد فرضیه اصلی : 0 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : - تعداد نمونه : 0 نفر - نوع آزمون :
نرم افزار محاسبه کار آماری :
تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 105000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی احساس تنهایی و سلامت روان


تعداد فرضیه اصلی : 0 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : - تعداد نمونه : 0 نفر - نوع آزمون :
نرم افزار محاسبه کار آماری :
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 135000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی تعهد عاطفی و رضایت ارتباطی


تعداد فرضیه اصلی : 0 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : - تعداد نمونه : 0 نفر - نوع آزمون :
نرم افزار محاسبه کار آماری :
تعداد صفحه : 27 صفحه
قیمت : 120000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی سوداوری بانکهای خصوصی پذیرفته شده در بورس


تعداد فرضیه اصلی : 0 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : - تعداد نمونه : 0 نفر - نوع آزمون :
نرم افزار محاسبه کار آماری :
تعداد صفحه : 29 صفحه
قیمت : 120000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی ارتباط میان سوگیری توجه و خودکارآمدی اجتماعی با اضطراب اجتماعی در دانش آموزان


تعداد فرضیه اصلی : 0 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : - تعداد نمونه : 0 نفر - نوع آزمون :
نرم افزار محاسبه کار آماری :
تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 135000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی بررسی مطلوبیت وب سایت دانشگاه علوم پزشکی


تعداد فرضیه اصلی : 0 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : - تعداد نمونه : 0 نفر - نوع آزمون :
نرم افزار محاسبه کار آماری :
تعداد صفحه : 35 صفحه
قیمت : 120000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی عوامل اجتماعی موثر بر علاقه به دینداری


تعداد فرضیه اصلی : 0 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : - تعداد نمونه : 0 نفر - نوع آزمون :
نرم افزار محاسبه کار آماری :
تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 105000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی رضایت شغلی بر اقدامات ارتباطی


تعداد فرضیه اصلی : 0 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : - تعداد نمونه : 0 نفر - نوع آزمون :
نرم افزار محاسبه کار آماری :
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 105000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی ارتباط میان سوگیری توجه و خودکارآمدی اجتماعی با اضطراب اجتماعی در دانش آموزان


تعداد فرضیه اصلی : 0 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : - تعداد نمونه : 0 نفر - نوع آزمون :
نرم افزار محاسبه کار آماری :
تعداد صفحه : 34 صفحه
قیمت : 165000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی بررسی سبک رهبری بر رفتار شهروندی سازمانی


تعداد فرضیه اصلی : 0 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : - تعداد نمونه : 0 نفر - نوع آزمون :
نرم افزار محاسبه کار آماری :
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 105000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی سبک رهبری - رهبری عملگرا و خودکارآمدی


تعداد فرضیه اصلی : 0 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : - تعداد نمونه : 0 نفر - نوع آزمون :
نرم افزار محاسبه کار آماری :
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 105000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی حمایت مدیریت از کارافرینی


تعداد فرضیه اصلی : 0 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : - تعداد نمونه : 0 نفر - نوع آزمون :
نرم افزار محاسبه کار آماری :
تعداد صفحه : 50 صفحه
قیمت : 120000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی هوش اخلاقی هوش هیجانی رضایت زناشویی


تعداد فرضیه اصلی : 0 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : - تعداد نمونه : 0 نفر - نوع آزمون :
نرم افزار محاسبه کار آماری :
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 105000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی سرمایه اجتماعی


تعداد فرضیه اصلی : 0 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : - تعداد نمونه : 0 نفر - نوع آزمون :
نرم افزار محاسبه کار آماری :
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 105000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی چالشهای موجود در فرایند گزینش کارکنان


تعداد فرضیه اصلی : 0 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : - تعداد نمونه : 0 نفر - نوع آزمون :
نرم افزار محاسبه کار آماری :
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 105000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی اضطراب دانش اموزان پشت کنکور


تعداد فرضیه اصلی : 0 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : - تعداد نمونه : 0 نفر - نوع آزمون :
نرم افزار محاسبه کار آماری :
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 105000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی تاثیر مدیریت تغییر بر خلاقیت و نواوری


تعداد فرضیه اصلی : 0 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : - تعداد نمونه : 0 نفر - نوع آزمون :
نرم افزار محاسبه کار آماری :
تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 135000 تومان
سفارش
1 - کار آماری بررسی رابطه هویت Ùˆ پرخاشگری در بین دانشجویان فرضیه اصلی 1 فرضیه فرعی 4 نوع آزمون الفای کرومباخ جامعه آماری دانشجویان تعداد نمونه 100 عدد پرسشنامه پرخاشگری - پرسشنامه برزونسکی نرم افزار spss قیمت 105000 تومان
2 - کار آماری بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان فرضیه اصلی 1 فرضیه فرعی 7 نوع آزمون همبستگی پیرسون جامعه آماری مشتریان بانکها تعداد نمونه 0 عدد نرم افزار قیمت 105000 تومان
3 - کار آماری بررسی رابطه بازی Ùˆ رشد اجتماعی دانش آموزان فرضیه اصلی 1 فرضیه فرعی 2 نوع آزمون t مستقل جامعه آماری دانش آموزان ابتدایی تعداد نمونه 100 عدد پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند نرم افزار spss قیمت 90000 تومان
4 - کار آماری بررسی مقایسه هوش هیجانی Ùˆ بهزیستی روانی نوجوانان خانواده عادی Ùˆ طلاق فرضیه اصلی 1 فرضیه فرعی 2 نوع آزمون رگرسیون ØŒ همبستگی چند متغیره جامعه آماری نوجوانان 14 الی 18 سال تعداد نمونه 60 عدد پرسشنامه هوش هیجانی بار آن - پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف نرم افزار spss قیمت 105000 تومان
5 - کار آماری رابطه سلامت عمومی Ùˆ درگیر شدن در کار فرضیه اصلی 1 فرضیه فرعی 4 نوع آزمون پیرسون جامعه آماری کارکنان سازمان تعداد نمونه 60 عدد پرسشنامه سلامت عمومی - پرسشنامه مربوط به درگیری شغلی نرم افزار spss قیمت 105000 تومان
6 - کار آماری بررسی رابطه افسردگی Ùˆ اضطراب با فرسودگی تحصیلی فرضیه اصلی 2 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون همبستگی پیرسون - Ù¾ÛŒ مستقل جامعه آماری دانش آموزان دبیرستان تعداد نمونه 100 عدد پرسشنامه اضطراب بک - پرسشنامه افسردگی بک - پرسشنامه نرم افزار spss قیمت 105000 تومان
7 - کار آماری بررسی رابطه افسردگی Ùˆ اضطراب با فرسودگی تحصیلی فرضیه اصلی 2 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون همبستگی پیرسون - Ù¾ÛŒ مستقل جامعه آماری دانش آموزان دبیرستان تعداد نمونه 100 عدد پرسشنامه اضطراب بک - پرسشنامه افسردگی بک - پرسشنامه نرم افزار spss قیمت 120000 تومان
8 - کار آماری بررسی تاثیر مشارکت والدین در برنامه های اموزشی فرضیه اصلی 1 فرضیه فرعی 2 نوع آزمون آلفای کرومباخ جامعه آماری معلمان Ùˆ مدیران مدارس تعداد نمونه 180 عدد پرسشنامه 13 سئوال نرم افزار spss قیمت 105000 تومان
9 - کار آماری بررسی نقش بیمه در توسعه صنعت گردشگری فرضیه اصلی 2 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون همبستگی پیرسون جامعه آماری گردشگران تعداد نمونه 62 عدد پرسشنامه 6 سئوال همراه با گویه نرم افزار spss قیمت 105000 تومان
10 - کار آماری بررسی نگرش زنان باردار نسبت به زایمان طبیعی Ùˆ سزارین فرضیه اصلی 6 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون خی 2 جامعه آماری زنان باردار تعداد نمونه 60 عدد 7 سئوال همراه با گویه نرم افزار spss قیمت 105000 تومان
11 - کار آماری بررسی بیگانگی از کار در بین کارکنان فرضیه اصلی 7 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون اسپیرمن جامعه آماری کارکنان بانک تعداد نمونه 150 عدد 11 سئوال همراه با گویه نرم افزار spss قیمت 135000 تومان
12 - کار آماری بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی با کارکرد خانواده Ùˆ رضایت زناشویی فرضیه اصلی 1 فرضیه فرعی 4 نوع آزمون پیرسون - رگرسیون جامعه آماری زوجیبن دارای اختلاف تعداد نمونه 200 عدد پرسشنامهتحریفهای شناختی - پرسشنامه کارکرد خانواده - پرسشنامه رضایت زناشویی نرم افزار spss قیمت 135000 تومان
13 - کار آماری بررسی رابطه افسردگی Ùˆ اضطراب با فرسودگی تحصیلی فرضیه اصلی 2 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون پیرسون Ùˆ Ù¾ÛŒ مستقل جامعه آماری دانش آموزان تعداد نمونه 100 عدد پرسشنامه اضطراب بک - پرسشنامه افسردگی بک - پرسشنامه فرسودگی نرم افزار spss قیمت 105000 تومان
14 - کار آماری بررسی پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت iso در افزایش بهره وری کارکنان فرضیه اصلی 2 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون خی دو تک متغیره جامعه آماری شرکت تولیدی تعداد نمونه 80 عدد پرسشنامه 11 سئوال نرم افزار spss قیمت 105000 تومان
15 - کار آماری بررسی دیدگاه جوانان به ازادی در خانواده فرضیه اصلی 4 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون تحلیل واریانس جامعه آماری جوانان تعداد نمونه 100 عدد پرسشنامه 13 سئوال نرم افزار spss قیمت 120000 تومان
16 - کار آماری بررسی تاثیر برند بر وفاداری مشتری فرضیه اصلی 6 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون آزمون اسپرمن - آزمون پیرسون جامعه آماری مشتریان فروشگاهها تعداد نمونه 60 عدد پرسشنامه میزان وفاداری مصرف کننده به برند نرم افزار spss قیمت 120000 تومان
17 - کار آماری بررسی تجارت الکترونیک در بازاریابی فرضیه اصلی 2 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون خی 2 جامعه آماری - تعداد نمونه 60 عدد پرسشنامه همراه با گویه نرم افزار spss قیمت 105000 تومان
18 - کار آماری بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرا Ùˆ برونگرا با سلامت روانی جوانان فرضیه اصلی 5 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون پیرسون - t مستقل جامعه آماری جوانان 15 الی 25 ساله تعداد نمونه 100 عدد پرسشنامه سلامت عمومی نرم افزار spss قیمت 120000 تومان
19 - کار آماری بررسی پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت iso در افزایش بهره وری کارکنان فرضیه اصلی 2 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون خی دو تک متغیره جامعه آماری شرکت تعداد نمونه 80 عدد پرسشنامه 11 سئوال نرم افزار spss قیمت 120000 تومان
20 - کار آماری بررسی بیگانگی از کار در بین کارکنان فرضیه اصلی 7 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون اسپرمن جامعه آماری کارکنان اداره تعداد نمونه 150 عدد پرسشنامه 11 سئوال همراه با گویه نرم افزار spss قیمت 54000 تومان
21 - کار آماری در خصوص مدیریت بحران فرضیه اصلی 3 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون پیرسون جامعه آماری افراد تعداد نمونه 50 عدد سه سئوال همراه با گویه ها نرم افزار spss قیمت 105000 تومان
22 - کار آماری بررسی ساماندهی بافت فرسوده فرضیه اصلی 2 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون خی 2 جامعه آماری کلیه ساختمانها تعداد نمونه 10 عدد 12 سئوال همراه با گویه نرم افزار spss قیمت 135000 تومان
23 - کار آماری بررسی موانع پرداخت بر اساس عملکرد در سازمان فرضیه اصلی 3 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون t تک نمونه جامعه آماری کارمندان ادارات دولتی تعداد نمونه 80 عدد 8 سئوال نرم افزار spss قیمت 105000 تومان
24 - کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری Ùˆ حفظ پروژه های عمرانی Ùˆ شبکه آبیاری فرضیه اصلی 6 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون همبستگی پیرسون - نظریه آزمون دو جمله ای یا فریدمن جامعه آماری کشاورزان تعداد نمونه 350 عدد 20 سئوال همراه با گویه نرم افزار spss قیمت 105000 تومان
25 - کار آماری بررسی تاثیر تبلیغات بر میزان فروش فرضیه اصلی 4 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون پیرسون جامعه آماری مصرف کنندگان تعداد نمونه 70 عدد 4 سئوال همراه گویه نرم افزار spss قیمت 105000 تومان
26 - کار آماری یررسی جایگاه Ùˆ اسیب شناسی تراکم ساختمانی فرضیه اصلی 3 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون فراوانی Ùˆ درصد جامعه آماری ساختمانها تعداد نمونه 400 عدد 22 سئوال نرم افزار spss قیمت 105000 تومان
27 - کار آماری بررسی تاثیر تبلیغات بر میزان فروش فرضیه اصلی 4 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون پیرسون جامعه آماری مصرف کنندگان تعداد نمونه 70 عدد 4 سئوال همراه گویه نرم افزار spss قیمت 105000 تومان
28 - کار آماری بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرا Ùˆ برونگرا با سلامت روانی جوانان فرضیه اصلی 5 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون پیرسون Ùˆ t مستقل جامعه آماری جوانان 15 الی 25 سال تعداد نمونه 100 عدد پرسشنامه سلامت عمومی نرم افزار spss قیمت 105000 تومان
29 - کار آماری بررسی تاثیر ورزش بر سلامتی فرضیه اصلی 2 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون خی دو جامعه آماری افراد تعداد نمونه 60 عدد 6 سئوال همراه با گویه نرم افزار spss قیمت 105000 تومان
30 - کار آماری بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری فرضیه اصلی 3 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون خی 2 جامعه آماری افراد تعداد نمونه 50 عدد 4 سئوال همراه گویه نرم افزار spss قیمت 120000 تومان
31 - کار آماری بررسی رابطه هوش هیجانی Ùˆ خلاقیت دانشجویان فرضیه اصلی 1 فرضیه فرعی 1 نوع آزمون جامعه آماری تعداد نمونه 0 عدد پرسشنامه نرم افزار قیمت 105000 تومان
32 - کار آماری بررسی تکنولوژی Ùˆ رقابت فرضیه اصلی 0 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون جامعه آماری تعداد نمونه 0 عدد نرم افزار قیمت 105000 تومان
33 - کار آماری بررسی تأثیر شغل والدین بر پیشرفت تحصیلی کودکان فرضیه اصلی 0 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون جامعه آماری تعداد نمونه 0 عدد نرم افزار قیمت 105000 تومان
34 - کار آماری بررسی شناسایی تأثیرگذاری مدیریت روابط مشتری بر کیفیت عملکرد بانک سرمایه فرضیه اصلی 0 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون جامعه آماری تعداد نمونه 0 عدد نرم افزار قیمت 105000 تومان
35 - کار آماری بررسی احساس تنهایی Ùˆ سلامت روان فرضیه اصلی 0 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون جامعه آماری تعداد نمونه 0 عدد نرم افزار قیمت 105000 تومان
36 - کار آماری بررسی سبک های مقابله با استرس Ùˆ تاب آوری در دانشجویان فرضیه اصلی 0 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون جامعه آماری تعداد نمونه 0 عدد نرم افزار قیمت 105000 تومان
37 - کار آماری بررسی احساس تنهایی Ùˆ سلامت روان فرضیه اصلی 0 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون جامعه آماری تعداد نمونه 0 عدد نرم افزار قیمت 135000 تومان
38 - کار آماری بررسی تعهد عاطفی Ùˆ رضایت ارتباطی فرضیه اصلی 0 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون جامعه آماری تعداد نمونه 0 عدد نرم افزار قیمت 120000 تومان
39 - کار آماری بررسی سوداوری بانکهای خصوصی پذیرفته شده در بورس فرضیه اصلی 0 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون جامعه آماری تعداد نمونه 0 عدد نرم افزار قیمت 120000 تومان
40 - کار آماری بررسی ارتباط میان سوگیری توجه Ùˆ خودکارآمدی اجتماعی با اضطراب اجتماعی در دانش آموزان فرضیه اصلی 0 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون جامعه آماری تعداد نمونه 0 عدد نرم افزار قیمت 135000 تومان
41 - کار آماری بررسی بررسی مطلوبیت وب سایت دانشگاه علوم پزشکی فرضیه اصلی 0 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون جامعه آماری تعداد نمونه 0 عدد نرم افزار قیمت 120000 تومان
42 - کار آماری بررسی عوامل اجتماعی موثر بر علاقه به دینداری فرضیه اصلی 0 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون جامعه آماری تعداد نمونه 0 عدد نرم افزار قیمت 105000 تومان
43 - کار آماری بررسی رضایت شغلی بر اقدامات ارتباطی فرضیه اصلی 0 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون جامعه آماری تعداد نمونه 0 عدد نرم افزار قیمت 105000 تومان
44 - کار آماری بررسی ارتباط میان سوگیری توجه Ùˆ خودکارآمدی اجتماعی با اضطراب اجتماعی در دانش آموزان فرضیه اصلی 0 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون جامعه آماری تعداد نمونه 0 عدد نرم افزار قیمت 165000 تومان
45 - کار آماری بررسی بررسی سبک رهبری بر رفتار شهروندی سازمانی فرضیه اصلی 0 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون جامعه آماری تعداد نمونه 0 عدد نرم افزار قیمت 105000 تومان
46 - کار آماری بررسی سبک رهبری - رهبری عملگرا Ùˆ خودکارآمدی فرضیه اصلی 0 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون جامعه آماری تعداد نمونه 0 عدد نرم افزار قیمت 105000 تومان
47 - کار آماری بررسی حمایت مدیریت از کارافرینی فرضیه اصلی 0 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون جامعه آماری تعداد نمونه 0 عدد نرم افزار قیمت 120000 تومان
48 - کار آماری بررسی هوش اخلاقی هوش هیجانی رضایت زناشویی فرضیه اصلی 0 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون جامعه آماری تعداد نمونه 0 عدد نرم افزار قیمت 105000 تومان
49 - کار آماری بررسی سرمایه اجتماعی فرضیه اصلی 0 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون جامعه آماری تعداد نمونه 0 عدد نرم افزار قیمت 105000 تومان
50 - کار آماری بررسی چالشهای موجود در فرایند گزینش کارکنان فرضیه اصلی 0 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون جامعه آماری تعداد نمونه 0 عدد نرم افزار قیمت 105000 تومان
51 - کار آماری بررسی اضطراب دانش اموزان پشت کنکور فرضیه اصلی 0 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون جامعه آماری تعداد نمونه 0 عدد نرم افزار قیمت 105000 تومان
52 - کار آماری بررسی تاثیر مدیریت تغییر بر خلاقیت Ùˆ نواوری فرضیه اصلی 0 فرضیه فرعی 0 نوع آزمون جامعه آماری تعداد نمونه 0 عدد نرم افزار قیمت 135000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09385735506 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2024 - 2007