موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : بررسی تاثیر آموزش راه های مقابله با پرخاشگری بر آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در مرکز روانپزشکی شهر رشت
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
بررسی تاثیر آموزش راه های مقابله با پرخاشگری بر آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در مرکز روانپزشکی شهر رشت
تعداد صفحه :
9
قیمت :
2500 تومان

بیان مسأله
حرفه ی پرستاری یکی از مشاغلی است که بیشترین خطر مورد خشونت قرار گرفتن را دارد و پرستاران به عنوان هدف اصلی تمام تهاجمات شناخته شده اند. پرستاران بصورت 24 ساعته مراقبتهای پرستاری را برای بیماران فراهم می آورند.(نیدهام ،2004 )
خشونت بیماران در بخشهای روانپزشکی به خوبی به عنوان یک مشکل اساسی شناخته شده است.(وینتینگتون ،1994)
و بر اساس برخی گزارشات در حال افزایش است.(هنسن ،1996)
میزان بروز خشونت در بخش های روانپزشکی از 07/0 تا 25/0 بروز خشونت به ازای هر تخت در یکسال متفاوت است(کوپر و مندونکا ،1998)
در مطالعه ای که در کشور تایوان بر روی 180 پرستار 3 مرکز بزرگ روانپزشکی انجام شد به این نتیجه رسیدند که رواج خشونت در میان بیماران بستری در بخشهای روانپزشکی از 1/6 % تا 35 % متفاوت است(آرتور ویلیام و همکاران ،2005) .
در یک مطالعه در سوئیس گزارش شده است که 47 % پرستاران تجربه تهدید را داشته اند و 37 % آنها یکبار یا بیشتر در بخشهای روانپزشکی مورد حمله قرار گرفته اند. (آبدر هالون ،2002) در تحقیقی از 117 دانشجوی پرستاری دربارة تجربیاتشان 26 % آنها در هفته با رفتارهای تهاجمی بیماران مواجه شده بودند. 37 % آنها یکبار یا بیشتراحساس مورد خشونت واقع شدن را داشته اند.(زلر و همکاران ،2006)
تمایل پرستاران به برخورد صحیح با خشونت بیماران تحت تاثیر نحوه برخورد و توانایی آنها در مواجهه با بیماران است.بنابراین توانایی مواجه با خشونت بیماران ممکن است موجب تقویت تمایلات مثبت و کاهش دادن احساسات منفی که از خشونت بیماران ظهور می کند شود. سرپرستاران و مربیان دانشجویان نقش مهمی در آموزش پرستاران جوان برای مقابله با پرخاشگری بیماران بر عهده دارند.یک دوره آموزشی راههای مقابله با خشونت بیماران موجب درک صحیح ماهیت خشونت بیماران ، افزایش آستانه تحمل پرستاران نسبت به خشونت بیماران و کاهش احساسات منفی و معکوس پرستاران در مواجه با خشونت بیماران شود. (نیدهام،2004)
2- مروری بر مطالعات :
نیدهام و همکاران در سال 2004 مطالعه ای با عنوان بررسی اثرات آموزش در کنترل خشونت بیماران که بر روی پرستاران بخش روانپزشکی انجام دادند.در این آزمون راندوم خوشه ای که بر روی 6 بخش روانپزشکی انجام شده است به بررسی تاثیر یک دوره آموزشی 5 روزه در کنترل خشونت بیماران درآینده پرداخته اند. همچنین احساس ، نگرش، تحمل پرستاران نسبت به خشونت بیماران و اثرات ناشی از احساسات منفی ومعکوس بررسی شده است. طبق بررسی انجام شده بین دوره کوتاه قبل از آموزش و سنجش در آینده به این نتیجه رسیدند که تاثیر مثبتی مشاهده نشد.
جوهانس نال و همکاران در آگوست 2008 مطالعه ای با عنوان تاثیر دورة آموزشی در کنترل خشونت بر روی دانشجویان پرستاری انجام دادند. در این مطالعه که به صورت Longitudinal pre –post test انجام شده است حاصل یک دوره ی آموزشی بر اساس نیازهای اساسی دانشجویان پرستاری بر اساس افزایش اعتماد به نفس آنها در مواجهه با خشونت بیماران بررسی شده است. 63 دانشجوی پرستاری در 4 گروه در یک دورة آموزشی 3 روزه که بر اساس نیازهای آنها طراحی شده بود مورد بررسی قرار گرفتند. اعنماد به نفس دانشجویان در مواجه با خشونت بیماران قبل از آموزش ، بلافاصله بعد از آموزش 2 هفته بعد در مکان کار مورد آزمایش قرار گرف. افزایش مفیدی در قدرت اعتماد به نفس دانشجویان در مواجهه با خشونت بیماران مشاهده شد. ایلین موریسون و همکاران در سال 2004 مطالعه ای با عنوان ارزیابی تاثیرچهار برنامه آموزشی درکنترل خشونت بیماران در بخشهای روانپزشکی انجام دادند. در این مطالعه سودمندی 4 برنامه آموزشی مورد ارزشیابی قرار گرفت که عبارت بودند ازNonviolent crises intenention , Mandt system
Therapeutic options , Professional Assault response Trainiy گرچه همه ی برنامه ها محدودیتهایی داشتند با جمع بندی همه امتیازات به این نتیجه رسیدند کهTo وPART بالاترین نتایج را داشتند. محتوای آنها بهتر از سایر برنامه ها بود و پرستاران احساس راحتی بهتری در حین به کاربردن آنها داشتند و هزینه اجرای این برنامه ها کمتر بود. برنامه TO مناسب ترین برنامه برای آموزش تعداد زیادی از پرستاران است.
برنارد بیچ و همکاران در آپریل 2007 در مطالعه ای تحت عنوان آموزش کنترل خشونت برای دانشجویان پرستاری ، انجام دادند. در این مطالعه که تعداد 243 نفر در یک مطالعه کوهرت تحت آموزش و بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه میزان سودمندی یک دورة 3 روزة پیشگیری و مدیریت پرخاشگری بیماران تحت بررسی قرار گرفت. اهداف این مطالعه که بر اساس آن پرسشنامه طراحی شده بود بر اساس دانش ، نگرش ، اعتماد به نفس و صلاحیت ارزیابی بنا نهاده شده بود. پرستاران در 4 مرتبه 2 بار قبل و 2 بار پس از آموزش ارزیابی شدند. این مطالعه پاسخهای متفاوت پرستاران در موقعیتهای متفاوت و در زمانهای مختلف بر اساس متغیرهای دموگرافیک مانند سن، جنسیت و تجربه قبلی آموزش های مناسب مورد ارزیابی قرار داده است. این مطالعه همچنین رابطه بین آموزشهای تئوری و مهارت های بالینی را مورد نظر قرار داده است. این مطالعه رابطة گسترده ای بین آموزش مهارتها و داشتن تجربیات پرستاران در بخشهای بالینی نشان می دهد. در مجموع گرچه این برنامه های آموزشی به پرستاران برای مقابله با خشونت بیماران کمک می کند اما پیشنهاد می شود تا مطالعات بیشتری درآینده انجام شود. به این امید که سایر تلاشها وتحقیقاتی که در آینده انجام می شود استانداردهای کلینیکی را در این زمینه به ثبت برساند.
5 – تعریف واژه ها :
آموزش (نظری) :
آموزش فرآیندی تعاملی است که باعث ایجاد یادگیری می شود و شامل اعمال آگاهانه و هوشیارانه است که به فرد در جهت به دست آوردن دانش و مهارت های جدید کمک می کند. (پوتروپری ، 2001 : 470)
آموزش (عملی) :
در یک دورة آموزشی 3 روزه به پرستاران شاغل در مرکز روانپزشکی نحوة مواجهه با خشونت بیماران، تقویت احساسات مثبت ، کاهش احساسات منفی ، افزایش اعتماد به نفس شناخت صحیح ماهیت خشونت و ... آموزش داده می شود.
تأثیر آموزش(نظری) :
میزان تغییری که در رفتار یادگیرنده از طریق تعامل بین او افراد دیگر پدید می آید. (ثریا،1377)
تاثیر آموزش (عملی) :
در این تحقیق منظور از تاثیر آموزش عبارت از تفاوت بین آگاهی و عملکرد و کادر پرستاری قبل و بعد از آموزش در مورد راههای مقابله با پرخاشگری بیماران از طریق پیش آزمون و آزمون پس از آموزش می باشد.

تحقیقهای مشابه
بررسی تاثیر آموزش راه های مقابله با پرخاشگری بر آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در مرکز روانپزشکی شهر رشت
9 صفحه - 2500 تومان
بررسی تاثیر آموزش راه های مقابله با پرخاشگری بر آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در مرکز روانپزشکی بر اساس روش تحقیق
13 صفحه - 2000 تومان
بررسی تاثیر آموزش راه های مقابله با پرخاشگری بر آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل
10 صفحه - 2500 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی بهداشت یاران مدارس و تاثیر آن بر افزایش اطلاعات بهداشتی و تغییر رفتار در دانش آموزان ابتدایی
95 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی در استان گیلان در سالهای 70 تا 72
94 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کشاورزی بررسی اقتصادی تاثیر عناصر کم مصرف در عملکرد برنج
54 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی با عنوان بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطی تلفن همراه و اینترنت
74 صفحه - 30000 تومان
لزوم بررسی تاثیر محیط کار بر سلامت کارکنان
3 صفحه - 1000 تومان
راهکارهایی برای جلب توریست - بررسی عوامل تاثیر گذار در توسعه گردشگری
31 صفحه - 3500 تومان
پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت
35 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته امور اجتماعی بررسی تاثیر اشتغال زنان بر روی خانواده
78 صفحه - 18000 تومان
پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
15 صفحه - 4000 تومان
پروژه بررسی تاثیر تبلیغات بر پرداخت مالیات
45 صفحه - 10000 تومان
ارزیابی کیفی آبهای زیرزمینی محدوده آستانه- کوچصفهان در استان گیلان و بررسی تاثیر کیفیت آب رودخانه
10 صفحه - 2000 تومان
پروژه مدیریت بازرگانی بررسی تاثیر روابط روانی کارکنان بر کارایی آنان در سازمان
73 صفحه - 18000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی و بازرگانی بررسی تاثیر بسته بندی و تنوع مواد غذایی پرفروش مواد غذایی در شرکت زمزم رشت
100 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی تاثیر مولفه های مرکب بازاریابی روی رضایت گردشگران
11 صفحه - 11000 تومان
پرسشنامه بررسی تاثیر کنترل کیفیت (ایزو) بر بهره وری
3 صفحه - 3000 تومان
کار آماری بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان
20 صفحه - 35000 تومان
کار آماری بررسی تاثیر مشارکت والدین در برنامه های اموزشی
35 صفحه - 35000 تومان
کار آماری بررسی تاثیر برند بر وفاداری مشتری
28 صفحه - 40000 تومان
کار آماری بررسی بیگانگی از کار در بین کارکنان
2 صفحه - 18000 تومان
کار آماری بررسی تاثیر تبلیغات بر میزان فروش
22 صفحه - 35000 تومان
کار آماری بررسی تاثیر ورزش بر سلامتی
12 صفحه - 35000 تومان
کار آماری بررسی تاثیر مدیریت تغییر بر خلاقیت و نواوری
25 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته مدیریت دولتی بررسی تاثیر تعهد سازمانی برعملکرد سازمان ها
88 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و گردشگری بررسی تاثیر آژانس گردشگری بر گردشگری گیلان
99 صفحه - 20000 تومان
پروژه بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و ضمایم آماری
67 صفحه - 14000 تومان
پروژه مقطع کارشناسی آموزش ابتدایی - بررسی رابطه عاطفی استاد در پیشرفت تحصیلی
30 صفحه - 7000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی ، بررسی نقش تشویق و تنبیه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
92 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی نقش آموزش در بهبود مهارت های زندگی دانش آموزان دوره ابتدایی پایه پنجم دختران همراه با جامعه آماری
45 صفحه - 17000 تومان
پروژه مدیریت بازرگانی بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان آموزش و پرورش
92 صفحه - 15000 تومان
سند تحول بنیادین و بررسی نقش شوراهای آموزش و پرورش در تحقق اهداف آن
16 صفحه - 3500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ارزيابي حركتي مركز توده طي راه رفتن – بررسی بیومکانیکی با کفش مخصوص 18
7 صفحه - 7000 تومان
پروژه تربیت بدنی و ورزشی بررسی اثر مدت و سابقه فعالیت بدنی بر انتخاب شیوه مقابله با استرس دوندگان
111 صفحه - 20000 تومان
کار آماری بررسی سبک های مقابله با استرس و تاب آوری در دانشجویان
21 صفحه - 35000 تومان
کار آماری بررسی رابطه هویت و پرخاشگری در بین دانشجویان
23 صفحه - 35000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان آگاهی والدین با وظایف خود در زمینه بلوغ دانش آموزان دختر
101 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابط دانش اماری بر بهبود عملکرد مدیران - رضایت شغلی
38 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی
166 صفحه - 25000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی جرم شناسی عملکرد ژن
21 صفحه - 6000 تومان
کار آماری بررسی موانع پرداخت بر اساس عملکرد در سازمان
12 صفحه - 35000 تومان
کار آماری بررسی شناسایی تأثیرگذاری مدیریت روابط مشتری بر کیفیت عملکرد بانک سرمایه
17 صفحه - 35000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی عملکرد سدهای سنگریزه ای با هسته آسفالتی و با رویه بتنی در مقابل زلزله از طریق آزمایشات بستر لرزان در مقیاس بزرگ 20
12 صفحه - 12000 تومان
شناخت و بررسی عملکرد مدیریت سوانح در کشور مصر
35 صفحه - 3000 تومان
پروژه بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و باورهای غیرمنطقی و تیپهای شخصیتی زنان شاغل با میزان ترس از موفقیت آنان
27 صفحه - 7000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
86 صفحه - 12000 تومان
شهر نائین - شهر هزاره های تاریخی - بررسی معماری و آثار باستانی
71 صفحه - 8000 تومان
مطالعه و بررسی آمار مختلف شهر رشت
23 صفحه - 3000 تومان
کار آماری بررسی نقش بازی در فرزندان شهر و روستا
26 صفحه - 35000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در طلاق در شهرستان رشت بصورت پاور پوینت
113 صفحه - 15000 تومان
مطالعه و بررسی آمار رشت نفوس و مسکن و سایر موارد
40 صفحه - 6000 تومان
حسابداری در شهرداری رشت بررسی و طراحی سیستم انبارداری
62 صفحه - 6000 تومان
نقش و تاثیر آموزش برای ارتقا سلامت اداری
15 صفحه - 2000 تومان
نقش و تاثیر آموزش و پرورش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی
17 صفحه - 3000 تومان
نقش و تاثیر آموزش و پرورش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی
15 صفحه - 3000 تومان
بررسی تاثیر آموزش کارگران ساختمانی در عمر مفید ساختمان
20 صفحه - 4000 تومان
نقش و تاثیر آموزش و پرورش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی
18 صفحه - 2000 تومان
انواع هوش هیحانی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان فایل بصورت پاورپوینت
29 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر اعتماد بر روی نوآوری و عملکرد زنجیره های تامین 30
12 صفحه - 12000 تومان
تشویق کارکنان و تاثیر آن بر عملکرد آنها
62 صفحه - 8000 تومان
تشویق کارکنان و تاثیر آن بر عملکرد آنها درس سمینار
86 صفحه - 12000 تومان
بررسی مقایسه ای تاثیر شغل زن در رضایتمندی زنان شاغل و خانه دار همراه با پرسشنامه و کار آماری
89 صفحه - 8000 تومان
بررسی تاثیر افزایش سن در ابتلا به بیماری دیابت در شهر رشت
14 صفحه - 2000 تومان
گزارش عملکرد آموزش و پرورش در دولت نهم
29 صفحه - 3500 تومان
بررسی سیستم حسابداری آموزش و پرورش شهر سنگر
49 صفحه - 10000 تومان
علت افت تحصیلی و راه مقابله با آن
8 صفحه - 1000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تخمین هزینه های راه اندازی نیروگاه برق در عملکرد دوره ای 32
8 صفحه - 8000 تومان
بررسی نحوه مراجعه بیماران به مراکز تخصصی روانپزشکی در شهر بندر عباس
19 صفحه - 2000 تومان
طرح ساماندهی بهینه رودخانه زرجوب شهر رشت با تاکید بر پتانسیل های اکولوژیکی
9 صفحه - 2000 تومان
راههای تامین مالی در شهر داری ها مطالعه موردی شهرداری رشت پروژه
62 صفحه - 5000 تومان
ارزیابی فضای عمومی شهر رشت و طراحی شهری برای معلولین
13 صفحه - 2000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007