موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : فرایند برنامه ریزی آموزش کارکنان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
فرایند برنامه ریزی آموزش کارکنان
تعداد صفحه :
23
قیمت :
7500 تومان

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
مقدمه :
مدلهاي گوناگون از مراحل و فرايندهاي آموزش
نياز سنجي آموزشي:
تعيين اهداف :
محتواي برنامه درسي آموزش كاركنان :
اصول سازماندهي محتواي آموزشي:
روش هاي آموزش كاركنان :
اجراي برنامه هاي آموزش كاركنان :
شرايط امكانات اجرايي دوره:
ارزشيابي آموزش :
نتايج برنامه ريزي آموزشي :
منابع :
فرآيند برنامه ريزي آموزش كاركنان
مقدمه :
هر يك از سازمان ها با توجه به اهميت آموزش تلاش مي كنند فرصت هايي را براي رشد و بالندگي اعضاي خود به وجود آورند . پيشرفت و تحولات سريع علم وتكنولوژي همراه با تحولات وسيع فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي ايجاب مي كند كه نيروي انساني شاغل در سازمان ها به عنوان مهمترين عامل توسعه يك سازمان ، به منظور همگامي و همراهي با تحولات مذكور ، اكتفاي چنداني به آموزش هاي قبل و بدو خدمت خود ننمايند و با استفاده از فرصت ها و شركت در دوره هاي آموزشي ضمن خدمت بتوانند به عنوان عنصري فعال و موثر در جهت تحقق اهداف خود وسازمان ، نقش لازم را ایفا نمایند.
امروزه آموزش ضمن خدمت نه تنها در سازمان هاي آموزشي ، بلكه در در تمام سازمان هايي كه به طورمستمر در صدد ارتقاي كيفي و كمي علمي و حرفه اي خود هستند، در سطح وسيعي به كار گرفته مي شود . برنامه هاي آموزش ضمن خدمت وقتي موثر است كه بر اساس نيازهاي واقعي كاركنان باشد و آنها داوطلبانه درآموزش شركت نمايند . نوع نيازها و انتظارات شركت كنندگان عامل مهمي در تعيين اهداف آموزشي ، محتواي درسي دوره ها ، روش هاي آموزشي ، نحوه اجراي برنامه ، و همچنين نحوه ارزشيابي آموزشي است .
مدلهاي گوناگون از مراحل و فرايندهاي آموزش
صاحبنظران آموزشي از ديدگاههاي مختلف به مدلسازي درباره آن پرداخته اند . اهميت آن رويكردها ازآن جهت است كه هر كدام اولا مبتني بر مفروضات خاصي هستند و براي شرايط مناسب با آن مفيد هستند و ثانيا اينكه پذيرش و اعمال يك رويكرد خاص ويا تركيبي از چند رويكرد كليت اجزا فرايندها و روشهاي آموزش وتبعا نتايج وپيامدهاي آن را به نوعي جهت داده و در مسير خاصي قرار ميدهد . در زير به چند مدل مهم اشاره ميشود :
1- مدلهاي ساده وخطي
رالف تايلر در كتاب خود تحت عنوان اصول اساسي برنامه آموزشي و درسي براي برنامه ريزي چهار مرحله قائل است.
1- تعيين اهداف
2- انتخاب تجارب يادگيري
3- گسترش فرآيندتدريس
4- ارزشيابي برنامه آموزش ( تايلر , 1376 , ص 8 )
درتعريفي ديگر فرآيند نظام برنامه ريزي آموزشي شامل موارد زير است :
1- تدوين برنامه
2- تلفيق برنامه
3- تصويب برنامه
4- نحوه اجرا و چگونگي ارزشيابي برنامه ( تقي پور ظهير , 1372 , ص 17)
ونتلينگ (1996) نيز فرآيند آموزش را متشكل از سه جزء اصلي :
1- برنامه ريزي : تعيين اهداف و چگونگي دستيابي به آنها ,
2- اجرا: انجام عمليات ضروري جهت دستبابي به اهداف ,
3- ارزشيابي بررسي ميزان موفقيت برنامه در دستيابي به اهداف ميداند . او در اين مدل نياز سنجي را جزئي از برنامه ريزي تلقي مي نمايد . ( ونتلينگ , 1995 , ص 24 )
ساني استوت (1993) و مارتاريوس (1996 ) و جاكوبي بامروف مراحل كاركرد آموزش را به شرح زير بيان كرده اند .
1- تعيين نيازهاي آموزشي : ريشه مشكلات چيست ؟ آيا مشكلات آموزشي است ؟
2- برنامه ريزي آموزشي : طراحي نحوه حل مساله و يا مشكل به وسيله كارآموزان .
3- اجرا : ايجاد دانش , مهارت ويا نوع رفتار لازم دركاركنان .
4- ارزشيابي : ارزشيابي اثرات دوره و عملكرد كارآموزان به ويژه در محيط واقعي كار ( به نقل از عباس زادگان وترك زاده , 1379 , ص 43 )
2- مدل T. D. L. B (( training and developmet lead body
هيات هادي آموزش و بهسازي انگلستان (1992) كه يك سازمان سياست گذار دولتي در زمينه هاي فعاليتهاي آموزش و بهسازي است ، مدل استانداردي براي آموزش و بهسازي كاركنان ارائه نموده است .
در اين مدل مراحل چرخه آموزش وبهسازي بيانگر حوزه هاي فرعي و فعاليت هاي هر يك مطرح شده كه به زعم حوزه هاي T. D. L. B شايستگی و مهارتي است كه آموزش وآموزشگران بايد از آن برخوردار باشند .
اين الگو يك مرحله مهم را به مراحل اصلي آموزش و بهسازي افزوده است ., اين مرحله پشتيباني هاي اطلاعاتي وعملياتي است كه نقش بسيار مهمي در پيشرفت روال كار و سطح آموزش و بهسازي در سازمان دارد . ..................

تحقیقهای مشابه
مدیریت پروژه - فرآیند برنامه ریزی محدوده پروژه و ورودی های آن
6 صفحه - 3000 تومان
پروژرشته علوم تربیتی بررسی وضع موجود و مطلوب مشارکت معلمان در فرایند برنامه ریزی درسی از دیدگاه معلمان با تجربه و کم تجربه
120 صفحه - 75000 تومان
اهمیت برنامه ریزی آموزش و پرورش
36 صفحه - 12000 تومان
فرایند برنامه ریزی آموزش کارکنان
23 صفحه - 7500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه های مربوط به فرآیند گیربوکس بازاوایه راست 3
8 صفحه - 31200 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - چگونه مهندسی معکوس فرایند کاری بر سرمایه تکنولوژی اطلاعات وعملکرد کارکنان تحت شرایط سنجش متفاوت تاثیر میگذارد؟ 17
12 صفحه - 36000 تومان
سیستم نگهداری و تعمیرات - پیش بینی برنامه ریزی و کنترل P.M
27 صفحه - 9000 تومان
برنامه ریزی کایزن - برنامه ریزی مواد
13 صفحه - 4500 تومان
مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
27 صفحه - 7500 تومان
نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی
25 صفحه - 7500 تومان
خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل براسیون
18 صفحه - 7500 تومان
خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل براسیون بصورت پاور پوینت
15 صفحه - 7500 تومان
کاربرد مدل و مدل سازی در برنامه ریزی بانکداری الکترونیک
16 صفحه - 6000 تومان
مدل سازی در برنامه ریزی صنعت توریسم
13 صفحه - 4500 تومان
پروژه مدیریت و برنامه ریزی دلایل عدم گرایش معلمان به کاربرد وسایل کمک آموزشی و راههای بهبود آن
76 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی جهت توازن مطلوب بین هزینه های بازپرداخت شده personal practice optimizing fixed and variable compensation costs for emplotee productivity
7 صفحه - 21000 تومان
مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
28 صفحه - 9000 تومان
معیارهای برنامه ریزی فضاهای سبز شهری
29 صفحه - 10500 تومان
اصول برنامه ریزی آموزشی فایل بصورت پاورپوینت
17 صفحه - 6000 تومان
برنامه درسی - برنامه ریزی درسی
15 صفحه - 6000 تومان
کتابخانه دانشگاهی خط مشی سازمانی نقش روابط عمومی در برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت
16 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و هتلداری برنامه ریزی بسته سفر تورگردانی
54 صفحه - 30000 تومان
اهمیت نیاز سنجی در برنامه ریزی درسی
24 صفحه - 7500 تومان
شهر و برنامه ریزی شهری
58 صفحه - 15000 تومان
مطالعه تطبیقی مدلهای برنامه ریزی استراتژیک
10 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدارس دولتی به عنوان زیرساخت های عمومی : نقش برنامه ریزی برای محققان17
22 صفحه - 15000 تومان
بررسي روشهای برنامه ریزی راهبردی سیستمهای اطلاعات مدیریت
31 صفحه - 12000 تومان
مدیریت برنامه ریزی راهبردی
17 صفحه - 6000 تومان
بررسي روشهای برنامه ریزی راهبردی سیستمهای اطلاعات مدیریت
31 صفحه - 12000 تومان
انواع برنامه ریزی در توسعه
43 صفحه - 18000 تومان
شهر نشینی و برنامه ریزی شهری در ایران - ساماندهی فضایی مجله شالکوه رشت فایل بصورت پاورپوینت
35 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - شرایط بهينه سازي مسائل برنامه ریزی خطی با ضرایب فازی 36
16 صفحه - 48000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تنظیم استراتژیک مراحل پیاده سازی برنامه ریزی منابع سرمایه ای (ERP) 29
9 صفحه - 27000 تومان
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی فایل بصورت پاورپوینت
77 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی مبادلات به وسیله واگن بار با هزینه ثابت در یک تاسیسات لنگرگاهی متقاطع با زمان هایورود واگن ها به صورت نامعلوم
21 صفحه - 63000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدل سازی نقاط قوت تنوع زیستی اس. ائس.ای و برنامه ریزی کاربری زمین
3 صفحه - 9000 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 21000 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 15000 تومان
اهمیت و نقش برنامه ریزی در توسعه کشور
13 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه تأثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام jit
2 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیکی و تاثیر سازمانی در هتل های اردنی ها 38
15 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های کوچکتر 16
11 صفحه - 33000 تومان
کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی - اتوماسیون صنعتی plc
91 صفحه - 36000 تومان
مروری بر برنامه ریزی درسی و تحلیل محتوا
14 صفحه - 6000 تومان
اصول برنامه ریزی درسی
12 صفحه - 6000 تومان
وضعیت برنامه ریزی درسی استان مازندران
11 صفحه - 4500 تومان
بررسی دیدگاه انسان گرایانه در برنامه ریزی درسی
14 صفحه - 4500 تومان
روشهای برنامه ریزی فرهنگی در سازمانهای دولتی
15 صفحه - 6000 تومان
پروژه برنامه ریزی تور مسافرتی تبریز رشته گردشگری
67 صفحه - 24000 تومان
عدالت جنسیتی و برنامه ریزی شهری
36 صفحه - 9000 تومان
معیارهای برنامه ریزی فضا های سبز شهری
24 صفحه - 7500 تومان
بودجه تولید و برنامه ریزی خطی پاورپوینت
48 صفحه - 15000 تومان
بررسی تاثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام در افزایش رقابت پذیری (مطالعه موردی کارخانه پارس خزر) پروژه
46 صفحه - 30000 تومان
نظریه های اساسی در برنامه ریزی درسی
20 صفحه - 7500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مؤلفه های آموزش محیطی در برنامه ی آموزشی علوم تربیتی در بلغارستان و ترکیه6
13 صفحه - 27000 تومان
برنامه ریزی آموزش بزرگسال پاورپوینت
39 صفحه - 7500 تومان
بررسی رابطه آموزش های ضمن خدمت کارکنان با افزایش کارآیی مطابق با روش تحقیق
43 صفحه - 27000 تومان
پروژه مدیریت بازرگانی بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان آموزش و پرورش
92 صفحه - 45000 تومان
چگونگی آموزش کارکنان در کشور ژاپن
21 صفحه - 7500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007