یکشنبه 24 آذر 1398
بازدید امروز : 9802 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ

موضوع : فرایند برنامه ریزی آموزش کارکنان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
فرایند برنامه ریزی آموزش کارکنان
تعداد صفحه :
23
قیمت :
2500 تومان

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
مقدمه :
مدلهاي گوناگون از مراحل و فرايندهاي آموزش
نياز سنجي آموزشي:
تعيين اهداف :
محتواي برنامه درسي آموزش كاركنان :
اصول سازماندهي محتواي آموزشي:
روش هاي آموزش كاركنان :
اجراي برنامه هاي آموزش كاركنان :
شرايط امكانات اجرايي دوره:
ارزشيابي آموزش :
نتايج برنامه ريزي آموزشي :
منابع :
فرآيند برنامه ريزي آموزش كاركنان
مقدمه :
هر يك از سازمان ها با توجه به اهميت آموزش تلاش مي كنند فرصت هايي را براي رشد و بالندگي اعضاي خود به وجود آورند . پيشرفت و تحولات سريع علم وتكنولوژي همراه با تحولات وسيع فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي ايجاب مي كند كه نيروي انساني شاغل در سازمان ها به عنوان مهمترين عامل توسعه يك سازمان ، به منظور همگامي و همراهي با تحولات مذكور ، اكتفاي چنداني به آموزش هاي قبل و بدو خدمت خود ننمايند و با استفاده از فرصت ها و شركت در دوره هاي آموزشي ضمن خدمت بتوانند به عنوان عنصري فعال و موثر در جهت تحقق اهداف خود وسازمان ، نقش لازم را ایفا نمایند.
امروزه آموزش ضمن خدمت نه تنها در سازمان هاي آموزشي ، بلكه در در تمام سازمان هايي كه به طورمستمر در صدد ارتقاي كيفي و كمي علمي و حرفه اي خود هستند، در سطح وسيعي به كار گرفته مي شود . برنامه هاي آموزش ضمن خدمت وقتي موثر است كه بر اساس نيازهاي واقعي كاركنان باشد و آنها داوطلبانه درآموزش شركت نمايند . نوع نيازها و انتظارات شركت كنندگان عامل مهمي در تعيين اهداف آموزشي ، محتواي درسي دوره ها ، روش هاي آموزشي ، نحوه اجراي برنامه ، و همچنين نحوه ارزشيابي آموزشي است .
مدلهاي گوناگون از مراحل و فرايندهاي آموزش
صاحبنظران آموزشي از ديدگاههاي مختلف به مدلسازي درباره آن پرداخته اند . اهميت آن رويكردها ازآن جهت است كه هر كدام اولا مبتني بر مفروضات خاصي هستند و براي شرايط مناسب با آن مفيد هستند و ثانيا اينكه پذيرش و اعمال يك رويكرد خاص ويا تركيبي از چند رويكرد كليت اجزا فرايندها و روشهاي آموزش وتبعا نتايج وپيامدهاي آن را به نوعي جهت داده و در مسير خاصي قرار ميدهد . در زير به چند مدل مهم اشاره ميشود :
1- مدلهاي ساده وخطي
رالف تايلر در كتاب خود تحت عنوان اصول اساسي برنامه آموزشي و درسي براي برنامه ريزي چهار مرحله قائل است.
1- تعيين اهداف
2- انتخاب تجارب يادگيري
3- گسترش فرآيندتدريس
4- ارزشيابي برنامه آموزش ( تايلر , 1376 , ص 8 )
درتعريفي ديگر فرآيند نظام برنامه ريزي آموزشي شامل موارد زير است :
1- تدوين برنامه
2- تلفيق برنامه
3- تصويب برنامه
4- نحوه اجرا و چگونگي ارزشيابي برنامه ( تقي پور ظهير , 1372 , ص 17)
ونتلينگ (1996) نيز فرآيند آموزش را متشكل از سه جزء اصلي :
1- برنامه ريزي : تعيين اهداف و چگونگي دستيابي به آنها ,
2- اجرا: انجام عمليات ضروري جهت دستبابي به اهداف ,
3- ارزشيابي بررسي ميزان موفقيت برنامه در دستيابي به اهداف ميداند . او در اين مدل نياز سنجي را جزئي از برنامه ريزي تلقي مي نمايد . ( ونتلينگ , 1995 , ص 24 )
ساني استوت (1993) و مارتاريوس (1996 ) و جاكوبي بامروف مراحل كاركرد آموزش را به شرح زير بيان كرده اند .
1- تعيين نيازهاي آموزشي : ريشه مشكلات چيست ؟ آيا مشكلات آموزشي است ؟
2- برنامه ريزي آموزشي : طراحي نحوه حل مساله و يا مشكل به وسيله كارآموزان .
3- اجرا : ايجاد دانش , مهارت ويا نوع رفتار لازم دركاركنان .
4- ارزشيابي : ارزشيابي اثرات دوره و عملكرد كارآموزان به ويژه در محيط واقعي كار ( به نقل از عباس زادگان وترك زاده , 1379 , ص 43 )
2- مدل T. D. L. B (( training and developmet lead body
هيات هادي آموزش و بهسازي انگلستان (1992) كه يك سازمان سياست گذار دولتي در زمينه هاي فعاليتهاي آموزش و بهسازي است ، مدل استانداردي براي آموزش و بهسازي كاركنان ارائه نموده است .
در اين مدل مراحل چرخه آموزش وبهسازي بيانگر حوزه هاي فرعي و فعاليت هاي هر يك مطرح شده كه به زعم حوزه هاي T. D. L. B شايستگی و مهارتي است كه آموزش وآموزشگران بايد از آن برخوردار باشند .
اين الگو يك مرحله مهم را به مراحل اصلي آموزش و بهسازي افزوده است ., اين مرحله پشتيباني هاي اطلاعاتي وعملياتي است كه نقش بسيار مهمي در پيشرفت روال كار و سطح آموزش و بهسازي در سازمان دارد . ..................

تحقیقهای مشابه
مدیریت پروژه - فرآیند برنامه ریزی محدوده پروژه و ورودی های آن
6 صفحه - 1000 تومان
پروژرشته علوم تربیتی بررسی وضع موجود و مطلوب مشارکت معلمان در فرایند برنامه ریزی درسی از دیدگاه معلمان با تجربه و کم تجربه
120 صفحه - 25000 تومان
اهمیت برنامه ریزی آموزش و پرورش
36 صفحه - 4000 تومان
فرایند برنامه ریزی آموزش کارکنان
23 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه های مربوط به فرآیند گیربوکس بازاوایه راست 3
8 صفحه - 10400 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - چگونه مهندسی معکوس فرایند کاری بر سرمایه تکنولوژی اطلاعات وعملکرد کارکنان تحت شرایط سنجش متفاوت تاثیر میگذارد؟ 17
12 صفحه - 12000 تومان
سیستم نگهداری و تعمیرات - پیش بینی برنامه ریزی و کنترل P.M
27 صفحه - 3000 تومان
برنامه ریزی کایزن - برنامه ریزی مواد
13 صفحه - 1500 تومان
مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
27 صفحه - 2500 تومان
نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی
25 صفحه - 2500 تومان
خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل براسیون
18 صفحه - 2500 تومان
خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل براسیون بصورت پاور پوینت
15 صفحه - 2500 تومان
کاربرد مدل و مدل سازی در برنامه ریزی بانکداری الکترونیک
16 صفحه - 2000 تومان
مدل سازی در برنامه ریزی صنعت توریسم
13 صفحه - 1500 تومان
پروژه مدیریت و برنامه ریزی دلایل عدم گرایش معلمان به کاربرد وسایل کمک آموزشی و راههای بهبود آن
76 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی جهت توازن مطلوب بین هزینه های بازپرداخت شده personal practice optimizing fixed and variable compensation costs for emplotee productivity
7 صفحه - 7000 تومان
مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
28 صفحه - 3000 تومان
معیارهای برنامه ریزی فضاهای سبز شهری
29 صفحه - 3500 تومان
اصول برنامه ریزی آموزشی فایل بصورت پاورپوینت
17 صفحه - 2000 تومان
برنامه درسی - برنامه ریزی درسی
15 صفحه - 2000 تومان
کتابخانه دانشگاهی خط مشی سازمانی نقش روابط عمومی در برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت
16 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و هتلداری برنامه ریزی بسته سفر تورگردانی
54 صفحه - 10000 تومان
اهمیت نیاز سنجی در برنامه ریزی درسی
24 صفحه - 2500 تومان
شهر و برنامه ریزی شهری
58 صفحه - 5000 تومان
مطالعه تطبیقی مدلهای برنامه ریزی استراتژیک
10 صفحه - 1500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدارس دولتی به عنوان زیرساخت های عمومی : نقش برنامه ریزی برای محققان17
22 صفحه - 5000 تومان
بررسي روشهای برنامه ریزی راهبردی سیستمهای اطلاعات مدیریت
31 صفحه - 4000 تومان
مدیریت برنامه ریزی راهبردی
17 صفحه - 2000 تومان
بررسي روشهای برنامه ریزی راهبردی سیستمهای اطلاعات مدیریت
31 صفحه - 4000 تومان
انواع برنامه ریزی در توسعه
43 صفحه - 6000 تومان
شهر نشینی و برنامه ریزی شهری در ایران - ساماندهی فضایی مجله شالکوه رشت فایل بصورت پاورپوینت
35 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - شرایط بهينه سازي مسائل برنامه ریزی خطی با ضرایب فازی 36
16 صفحه - 16000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تنظیم استراتژیک مراحل پیاده سازی برنامه ریزی منابع سرمایه ای (ERP) 29
9 صفحه - 9000 تومان
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی فایل بصورت پاورپوینت
77 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی مبادلات به وسیله واگن بار با هزینه ثابت در یک تاسیسات لنگرگاهی متقاطع با زمان هایورود واگن ها به صورت نامعلوم
21 صفحه - 21000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدل سازی نقاط قوت تنوع زیستی اس. ائس.ای و برنامه ریزی کاربری زمین
3 صفحه - 3000 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 7000 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 5000 تومان
اهمیت و نقش برنامه ریزی در توسعه کشور
13 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه تأثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام jit
2 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیکی و تاثیر سازمانی در هتل های اردنی ها 38
15 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های کوچکتر 16
11 صفحه - 11000 تومان
کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی - اتوماسیون صنعتی plc
91 صفحه - 12000 تومان
مروری بر برنامه ریزی درسی و تحلیل محتوا
14 صفحه - 2000 تومان
اصول برنامه ریزی درسی
12 صفحه - 2000 تومان
وضعیت برنامه ریزی درسی استان مازندران
11 صفحه - 1500 تومان
بررسی دیدگاه انسان گرایانه در برنامه ریزی درسی
14 صفحه - 1500 تومان
روشهای برنامه ریزی فرهنگی در سازمانهای دولتی
15 صفحه - 2000 تومان
پروژه برنامه ریزی تور مسافرتی تبریز رشته گردشگری
67 صفحه - 8000 تومان
عدالت جنسیتی و برنامه ریزی شهری
36 صفحه - 3000 تومان
معیارهای برنامه ریزی فضا های سبز شهری
24 صفحه - 2500 تومان
بودجه تولید و برنامه ریزی خطی پاورپوینت
48 صفحه - 5000 تومان
بررسی تاثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام در افزایش رقابت پذیری (مطالعه موردی کارخانه پارس خزر) پروژه
46 صفحه - 10000 تومان
نظریه های اساسی در برنامه ریزی درسی
20 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مؤلفه های آموزش محیطی در برنامه ی آموزشی علوم تربیتی در بلغارستان و ترکیه6
13 صفحه - 9000 تومان
برنامه ریزی آموزش بزرگسال پاورپوینت
39 صفحه - 2500 تومان
بررسی رابطه آموزش های ضمن خدمت کارکنان با افزایش کارآیی مطابق با روش تحقیق
43 صفحه - 9000 تومان
پروژه مدیریت بازرگانی بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان آموزش و پرورش
92 صفحه - 15000 تومان
چگونگی آموزش کارکنان در کشور ژاپن
21 صفحه - 2500 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007