موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه رشته معماری - عمران پیاده کردن سازه های مختلف مهندسی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه رشته معماری - عمران پیاده کردن سازه های مختلف مهندسی
تعداد صفحه :
87
قیمت :
20000 تومان

عنوان 1-مراحل پیاده کردن اغلب سازه های مهندسی
تعیین حد ومرز
انتقال پلان ساختمان از سطح زمین به کف گودبرداری
پیاده کردن خطوط رفرانس در طبقه همکف
پیاده کردن ستون ها
2 - پیاده کردن ارتفاعات و شاغولی کردن اجزا ساختمان
2-1 پیاده کردن خط ترازها روی قالب بتن
2-2 اندازه گیری ارتفاع در ساختمان
2-3 روش های برقراری تعمد در پیاده کردن ساختمان های چند طبقه
2-3-1 استفاده از شاغول های معمولی
2-3-2 استفاده از یک تئودولیت
2-3-3 استفاده از یک تئودولیت و چند تارگت
2-3-4 روش های استفاده ار شاغول اپتیکی _ لیزری
2-4 شاغولی کردن واحد های پیش ساخته
2-5 کنترل عمودی کردن ستون ها
2-6 تراز کردن ستون ها
2-7 شاغولی کردن ستون ها با استفاده از خط کناری
2-8 شاغولی کردن ستون ها با استفاده از خط ستون
2-9 شاغولی کردن اجزا ساختمان
2-10 پیاده کردن خط تراز تیرهای سقف
3- انتقال نقاط و خطوط با استفاده از تئودولیت
3-1 انتقال نقاط و خطوط با استفاده از تئودولیت
3-2 انتقال یک خط به وسیله جابجایی موازی با تئودولیت
3-3 انتقال مستقیم یک خط
3-4 انتقال یک نقطه به روش تقاطع
4- پیاده کردن مسیر کانال ها و لوله های فاضلاب
5- پیاده کردن مسیر راه ها
5-1 پیاده کردن افقی مسیر راهها
5-2 پیاده کردن قائم مسیر راهها
5-3 پیاده کردن شیب امتداد جاده
5-4 میخ کوبی جاده
5-5 پیاده مقاطع عرضی جاده
6- پیاده کردن پل ها
6-1 مراحل کلی پیاده کردن پل های کوچک
6-2 مراحل کلی پیاده کردن پل های بزرگ
7- پیاده کردن سدها و مراقبت از آنها
7-1 مقدمه
7-2 مراقبت از سدها و سایر سازه های مهندسی
7-3 طراحی شبکه های میکروژئودزی
7-4 معیارها و پارامترهای دقت در طراحی شبکه های میکروژئودزی
7-4-1 بیضی خطای مطلق
7-4-2 بیضی خطای نسبی
7-4-3 قابلیت اطمینان داخلی
7-4-4 قابلیت اطمینان خارجی
7-4-5 قابلیت آشکار سازی شبکه
8-شبکه میکروژئودزی
8-1 طراحیشبکه میکروژئودزی
8-2 تقسیم بندی شبکه های ژئودزی
8-3 کاربرد شبکه های ژئودزی
8-4 مراحل ایجاد یک شبکه میکروژئودزی
8-4-1 مرحله طراحی شبکه
8-4-2 اجرا و ایجاد ساختمان نقاط و انجام مشاهدات
8-5 مشاهدات معمول درشبکه میکروژئودزی
8-5-1 خطای مقیاس
8-5-2 خطای دوری
8-2-3 خطای انکسار
8-5-4 خطای اندکس یاz_0
منابع
1-مراحل پیاده کردن اغلب سازه های مهندسی
اغلب سازه های مهندسی را می توان در دو مرحله پیاده نمود: مرحله اول تعیین حد و مرزها و مرحله دوم پیاده کردن دقیق و کنترل آنهاست. مرحله اول ترکیبی از عوارض مسطحاتی و ارتفاعی است و در واقع زمین را برای اجرای طرح آماده می سازد.
1-1 تعیین حد و مرزها
ضروری است در هنگام پیاده کردن،نظر به اینکه ابعاد مقیاس گذاری شده اند و طراحی،همیشه افقی است،شیب و مقیاس در مترکشی سطحی، برای زمین های شیب دار، بایستی منظور شود. تصیح شیب به هنگام پیاده کردن اضافه می شود. ابتدا دو گوشه ساختمان از خط مبناء را، از شبکه زمینی یا ایستگاه های پیمایش، با استفاده از یکی از روشهای تعیین موقعیت مسطحاتی پیاده خواهد شد. از این دو گوشه، کناره های ساختمان با استفاده از تئودولیت یا توتال استیشنی که تحت زاویه قائم بر گردانیده شده، پیاده می شود. موقعیت دقیق هر گوشه به وسیله میخ فلزی کوبیده شده بر روی میخ چوبی نشان داده خواهد شد. میخ های انتقالی باید همزمان با میخ های گوشه ای همانند شکل(1-1)کوبیده شود.
شکل(1-1) : پیاده کردن میخ های گوشه ای و خارج از محوری
بعد از پیاده کردن، باید همانند شکل (1-2) اقطار بررسی شوند و میخ های ضرورتا باید روی میخ های چوبی، مجددا تعیین موقعیت شوند.سپس مرز نماها، روی هر گوشه نسب می شود ویا از مرز نمای پیوسته استفاده می شود و خاکبرداری آغاز می شود. قبلا تخته پروفیل هایی در اطراف ساختمان ایجاد می شود که عمل گودبرداری و فونداسیون را آسان نماید. تخته پروفیل های کناری در گوشه ها و پروفیل های تکی و کمکی در طول اضلاع نصب می شود. یک تخته پروفیل تشکیل شده از میخ های چوبی میخ کوبی شده در زمین که به وسیله مهارهای فرعی و اریب محکم شده است و بهترین راه ثابت کردن میخ های پروفیل ها، قرار دادن آنها در داخل حفره هایی است که به وسیله مته دریل سوراخ شده است. مناسب ترین محل جهت نصب این پروفیل ها، فاصله 2الی 3 متری(حداکثر 10 متری) از خطوط بیرونی ساختمان ها می باشد.
شکل(1-2):کنترل ابعاد پیاده شده بوسیله ابعاد قطرها
در قسمت بالای میخ های چوبی، یک چوب افقی طولی قرار گرفته است که این چوب افقی باید در یک ارتفاع مشخص از زمین در تمام نقاط محوطه قرار بگیرد و همچنین قسمت بالایی چوب افقی تا کف زمین روی آن نوشته شود. تخته پروفیل های کناری و میانی را در طول ساختمان ها باید در یک خط مستقیمی قرار داد که بتوان آنها را با متر نواری اندازه گیری و در یک دید برداشت کرد. اگر تخته پروفیل های زیادی در اطراف ساختمان داشته باشیم، اندازه گیری و برداشت تمام نقاط پروفیل ها در یک زمان عملی تر خواهد بود و علاوه بر این چند مزیت دیگر نیز خواهد داشت.
شکل (1-3): ایجاد پرفیل هایی در اطراف ساختمان ها
یکی اینکه متر نواری درکل طولش محافظت شده و همچنین اگر فاصله ای که می بایستی اندازه گیری شود بیشتر از طول مترنواری باشد می توان یک علامت در انتهای مترکشی گذاشت و اندازه گیری را از نقطه علامت زده ادامه داد. این علامت ها معمولا بوسیله بریدن و یا زدن یک میخ در داخل چوب افقی با همان شماره ای در نقشه پیاده شده است، مشخص می شود. خطوط مبنا با سیمی که روی علامت پروفیل ها کشیده شده است، علامت گذاری می شود. سیم ها معمولا با دو میخ به شکل 7 که بر چوب افقی پروفیل کوبیده شده است، ثابت می شود. اما مطمئن ترین راه این است که به وسیله یک برش به صورت 7 شکل در روی چوب افقی بعنوان یک محل برای ثابت نگه داشتن سیم انجام گیرد. نقاط تقاطع سیم ها سپس به وسیله یک شاقول روی زمین منتقل می گردد.
برای اینکه قسمت کف خاکبرداری فونداسیون در ارتفاع مناسب قرار گیرد و به نحوه قابل قبول هموار باشد،بایستی از یک تراولر متحرک بین نقاط ثابت خط دید استفاده شود. قسمت بالائی خط دید و تراولر بایستی در خط افق که صفحه دید نامیده می شود، به نحوی در ارتفاع مشخص قرار بگیرد و پیاده شود. معمولا این ارتفاع مشخص یک متر بالاتر از سطح تمام شده زمین می باشد و این ارتفاع می تواند درروی دید تراور علامت گذاری بشود.
بجای علامت گذاری خط دید در روی تراولر می تواناز تراولرهایی با ارتفاع مشخص استفاده کرد که ارتفاع صفحه دید در بالای آن قرار بگیرد. با نشانه روی به طرف بالای تراولر بعدی به نحوی که تا خط دید در یک سطح، تقاطع نمائید،صفحه دید ایجاد می گردد.
وقتی تراولر در خط دید قرار گیرد موقعیت آن نشان می دهد که سطح زمین از نظر خاکبرداری و خاکریزی در چه وضعیتی قرار گرفته است. اگر خط دید تراولر به وسیله رنگ های مختلف رنگ آمیزی شده باشد و یا روکش از شب رنگ داشته باشد، نشانه روی به راحتی انجام می گیرد. شکل (1-4) عملیات گود برداری فونداسیون را در ارتفاع پایین محوطه و پروفیل ها را در سطح طبیعی زمین نشان می دهد.
شکل (1-4): عملیات گود برداری فونداسیون ها به وسیله دید و تراولر
امروزه با پیدایش دوربین های ترازیابی، از شاخص ها بجای تراولر استفاده می شود تا تسطیح کف فونداسیون با دقت بیشتری انجام گیرد. پس از تسطیح کف فونداسیون، زمانی که اقدام به بستن قالب ها جهت بتن ریزی فونداسیون انجام می گیرد، تئودلیت یا توتال استیشن رامی بایستی بر روی یکی از خطوط مبنا یا سایر خطوط موازی آن مستقر کرد و به طرف محل کار و در طول آن نشانه روی کرد. سپس فواصل بین خط دید و کناره های قالب کار اندازه گیری شود و به این طریق موقعیت قالب ها و حالت عمودی بودن آنها همانند شکل (1-5) کنترل شود. در اینجا استفاده از منشور به جای شاخص در توتال استیشن ها ضروری است.
شکل (1-5) : کنترل موقعیت قالب ها و عمود بودن آنها
1-2 انتقال پلان ساختمان از سطح زمین به کف گود برداری
برای پیاده کردن ساختمان ها،پلان باید ابتدا روی سطح زمین کارگاه پیاده شود و پس ازگودبرداری به سطح تراز پی در عمق زمین، منتقل گردد. عملا نشان داده شده که در این موارد بهتر است از ریسمان کشی ویا کشیدن یک سیم مناسب در امتداد اضلاع ساختمان و تا حدودی فراتر از ابعاد احتمالی ناشی از گود برداری، استفاده شده و یک داربست چوبی بر پا شده برای این منظور محکم گردد(شکل 1-6). نقطه ای در ادامه هر ریسمان نسبت به ابعاد پلان پروژه، به طور دقیق اندازه گیری شود تا در هر زمان دیگری بتوان، با بر پا کردن ریسمان ها،اضلاع مذکور را مجددا بر پا کرد.بعد از گود برداری،نقاط رئوس ساختمان (محل تقاطع ریسمان ها) به کمک یک شاغول به عمق کف گودبرداری شده منتقل گردد. در مواردی که اختلاف ارتفاع زیاد باشد بهتر است از تئودلیت یا توتال استیشن به جای شاغول استفاده کرد. ریسمان های کشیده شده در گوشه های ساختمان نباید با یکدیگر تماس داشته باشند،در غیر این صورت بر اثر اصطحکاک آنها، خطای ناخواسته ای برای موقعیت نقاط بروز می کند.
شکل (1-6) پیاده کردن پلان ساختمان به شیوه ریسمان کشی اضلاع آن
1 ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه رشته معماری - عمران پیاده کردن سازه های مختلف مهندسی
87 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته معماری عمران - اقلیم و معماری
65 صفحه - 20000 تومان
کارآموزی رشته معماری عمران در شرکت ساختمان بتن،سیمان
80 صفحه - 24000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان بتنی (پاورپوینت )
26 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی رشته عمران معماری ساختمان بتنی و فلزی از نقشه و پی تا سفید کاری
68 صفحه - 30000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان 4 طبقه روی پیلوت فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 8000 تومان
کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان مسكوني چهار طبقه هشت واحدي
64 صفحه - 24000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران مطالعه تخصصی مجتمع ویلایی تفریحی لیسار
123 صفحه - 30000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران مربوط به ساختمان فلزی در مسکن شهر
66 صفحه - 24000 تومان
کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران همراه با تصاویر
19 صفحه - 10000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 12000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 30000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 30000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 36000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 36000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 56000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 36000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 44000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 50000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 20000 تومان
modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
163 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
90 صفحه - 60000 تومان
بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
83 صفحه - 28000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 30000 تومان
بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
59 صفحه - 20000 تومان
نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
63 صفحه - 18000 تومان
نگاهی اجمالی به نقش زن در دفاع مقدس پروژه رشته حقوق
73 صفحه - 20000 تومان
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
59 صفحه - 16000 تومان
بررسی سواحل حاجی بکنده در جذب توریست پروژه رشته گردشگری و توریسم
68 صفحه - 20000 تومان
تحلیل سایت چند پروژه مسکونی معماری پاورپوینت
54 صفحه - 14000 تومان
در افزایش بهرهوری iso پروژه مدیریت صنعتی مطالعه اثرگذاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت
113 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - چارچوبی در پیاده سازی رسمی مرحله شناخت شغلی پروژه های داده کاری 32
43 صفحه - 22000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رشته معماری فستیوال تئاتر ایستد فن بین المللی در ویلز
3 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته معماری و هنرکده شهرسازی با عنوان مشارکت مردمی و مدیریت شهری
181 صفحه - 60000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری - عمران- اجرای پل سازی
31 صفحه - 10000 تومان
نقد فضا رشته معماری خانه ابریشمی همراه با پلان و عکس
46 صفحه - 14000 تومان
کارآموزی رشته معماری - ساختمان بتنی
34 صفحه - 12000 تومان
کار آموزی احداث ساختمان مسکونی رشته معماری - عمران
51 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته معماری مطالعه هندسه در معماری
93 صفحه - 30000 تومان
مطالعاتی پیرامون فضاهای آموزشی رشته های معماری و شهر سازی
57 صفحه - 12000 تومان
گزارش آزمایشگاه بتن رشته معماری عمران
31 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
10 صفحه - 5000 تومان
پروژه کارآموزی در ساختمان رشته معماری عمران
157 صفحه - 36000 تومان
پروژه کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
44 صفحه - 36000 تومان
روژه کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران
18 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی رشته معماری - عمران
56 صفحه - 18000 تومان
گزارش کار آزمایش بتن - آزمايش نمونه برداري از مصالح سنگی رشته معماری عمران
29 صفحه - 8000 تومان
پروژه کارآموزی راهسازی رشته معماری عمران
44 صفحه - 16000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رشته عمران با عنوان بتن چوب wood concrete
8 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته عمران بارگذاری ساختمان
30 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت عمران گستر فومن سازه
9 صفحه - 5000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بازرگانی - پیاده سازی استاندارد ایزو و ارتباط با کیفیت کالا در شرکت پارس خزر
106 صفحه - 40000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر مربوط به مهندسی نرم افزار بررسی سیستم مکانیزه فروش لوازم خانگی
30 صفحه - 12000 تومان
معرفی رشته مهندسی مکانیک
12 صفحه - 3000 تومان
معرفی رشته مدیریت بازرگانی، رشته مهندسی برق، رشته کشتیرانی
17 صفحه - 6000 تومان
پروژه معماری عمران بررسی نشست در ساختمان
78 صفحه - 18000 تومان
پروژه معماری عمران مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمان
52 صفحه - 16000 تومان
گزارش کارآموزی معماری عمران تجهیز کارگاه مربوط به پل سازی
42 صفحه - 16000 تومان
گزارش کارآموزی معماری عمران ساختمان فلزی
56 صفحه - 20000 تومان
پروژه معماری عمران آشنایی با انواع پوشش دیوارهای ساختمانی - دیوار پوشها - کناف
288 صفحه - 56000 تومان
پروژه کارآموزی معماری عمران ساختمان 4 طبقه روی پیلوت ساختمان بتنی فایل بصورت پاور پوینت
35 صفحه - 12000 تومان
کاراموزی معماری عمران ساختمانهای آجری
38 صفحه - 14000 تومان
کارآموزی حسابداری پیمانکاری شرکت عمران گستر فومن سازه
11 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مهندسی عمران 6
5 صفحه - 10000 تومان
طراحی و تحلیل و پیاده سازی سیستم ویدئو کنفرانس به همراه نمودارو دیاگرام - سیستم عامل - مهندسی نرم افزار - رشنال رزuml rational rose
56 صفحه - 20000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مرسریزه کردن در محلول هیدروکسید سدیم گاز زدایی شده سیانگ II کیم ، ایوسولی و هینونگ سویون بخش مهندسی نساجی
8 صفحه - 16000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007