چهارشنبه 26 مهر 1397
بازدید امروز : 773 نفر

موضوع : كشف اثر تثبيت موقعيت استراتژيك روي عملكرد شركت در فضاي تجارت الكترونيكي.docx
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
كشف اثر تثبيت موقعيت استراتژيك روي عملكرد شركت در فضاي تجارت الكترونيكي
تعداد صفحه :
23
قیمت :
5000 تومان

فهرست مطالب خلاصه :
مقدمه :
پيش¬زمينه تئوريكي و مدل پژوهش :
چشم¬انداز بيروني – دروني : ديدگاه استراتژي رقابتي
چشم¬انداز دروني – بيروني : نظريه منبع – بنيادي
مصالحه دو ديدگاه : مدل پژوهشي
شدت رقابت
آشفتگي تكنولوژيكي :
منابع عقلاني :
منابع تكنولوژيكي :
فرضيه¬هاي پژوهشي :
فرضيه 1 :
فرضيه 2 :
اندازه¬گيري :
دستورالعمل :
پايايي ساختاري :
اعتبار همگرا و افتراقي :
تحليل خوشه¬اي :
نتايج و مباحث : براي امتحان كردن فرضيه¬ها ، ما از ANOVA استفاده مي¬كنيم.
نتايج و تحقيق آينده :
محدوديت و تحقيق آينده :
خلاصه : اين مطالعه بررسي مي¬كند چه موقعيتهاي استراتژيكي در فضاي تجارت الكترونيكي وجود دارد و چطور تثبيت موقعيت استراتژيك روي عملكرد شركت تأثير مي¬گذارد. مطالعه فعلي مفهوم مناسب بين فاكتورهاي محيطي و فاكتورهاي سازماني را توصيف مي¬كند. ما اطلاعات بررسي را از شركتهاي اينترنتي و متصل به شبكه جمع¬آوري كرديم و مدل را با استفاده از گزارشات 133 شركت محك زديم. تحليل خوشه¬اي انجام گرفت تا اطلاعات بررسي را مورد تجزيه و تحليل قرار دهند و گروههاي شركتي را پيدا كنند كه موقع¬يابي استراتژيكي مشابهي را دنبال مي¬كنند. يافته¬هاي بررسي جاري حمايت را معطوف به فرضيه مشخصي كرد كه براساس منابع و فاكتورهاي محيطي پايه¬گذاري شده است يافته¬ها همچنين فرضيه¬هايي را تأييد كرد كه تثبيت موقعيت استراتژيك روي عملكرد شركت تأثير مي¬گذارد. مفهوم اصلي مطالعه اين است كه استراتژيهاي متمايز ابتكاري به شدت روي عملكرد شركت در محيط تجارت الكترونيكي تأثير مي¬گذارند محيطي كه آشفتگي قابل توجهي در پيشرفت تكنولوژي دارد.
مقدمه : استفاده گسترده از تكنولوژيهاي اينترنتي براي تجارت الكترونيكي ، بررسي مجدد خلاق مدلهاي تجاري ، فرآيندها و ساختارهاي سازماني را ممكن مي¬سازد كه در عوض به تقاضاي افزايشي براي موقع¬يابي استراتژيك مؤثر سوق داده مي¬شود تا استمرار و ابقاء شركت را تضمين نمايد. مطالعات زيادي ، تنوعي از امور را با توجه به روابط بين استراتژي و تجارت الكترونيكي امتحان كرده¬اند. مركز توجه اين مطالعات شامل تبديل شركت به سازمان ديجيتالي ، شكل¬گيري استراتژي تجارت الكترونيكي در محيط¬هاي پويا ، اثرات تكنولوژي روي شكل¬گيري استراتژي ، يكپارچه سازي كانالها بين شركت-هاي درون شبكه و خارج شبكه و اثر فاكتورهاي سازماني و محيطي در شكل دادن به استراتژي اينترنتي است. پژوهش های قبلي همچنين به اهميت تثبيت موقعيت استراتژيكي در داير كردن تجارت الكترونيكي تأكيد كرده است و عامل بالقوه را تعريف كرده است تا سود رقابتي را از طريق استفاده از تكنولوژي تجارت الكترونيكي و فن¬آوري اطلاعات بدست آورد. نسبتاً پژوهش كم انجام گرفته است تا بطور تجربي ارتباط تثبيت موقعيت استراتژيكي و عملكرد شركت را امتحان كنند. اين فقدان آزمايش تجربي مديران را از ايجاد انتخاب آگاهانه جلوگيري مي¬كند نظر به اينكه كدام موقعيت استراتژيكي به موقعيت داده شده مناسبترين است و چگونه انتخاب موقعيت استراتژيكي به عملكرد تجاري تأثير مي-گذارد.
..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007