موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : بررسي اجمالي عملكرد بازرگاني خارجي كشور در شش ماهه اول سال 1386
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
بررسي اجمالي عملكرد بازرگاني خارجي كشور در شش ماهه اول سال 1386
تعداد صفحه :
13
قیمت :
4000 تومان

بررسي اجمالي عملكرد بازرگاني خارجي كشور در شش ماهه اول سال 1386
قسمت اول : تراز بازرگاني خارجي
براساس نتايج حاصل از آمار مقدماتي گمرك جمهوري اسلامي ايران، ميزان صادرات كالاهاي غير نفتي* طي شش ماهه اول سال 1386 ، معادل 5/15 ميليون تن و به ارزش 4/5198 ميليون يورو (معادل 6/7050 ميليون دلار) ميباشد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش 52/7 درصدي در وزن و 62/8 درصدي در ارزش دلاري داشته است . لازم به ذكر است وزن و ارزش صادرات كالاهاي غير نفتي در شش ماهه اول سال 1385 به ترتيب 4/14 ميليون تن و 9/5133 ميليون يورو (معادل 6491 ميليون دلار) بوده است . شايان ذكر است ميزان صادرات ميعانات گازي 8/2942 ** ميليون دلار بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 69/17 درصد افزايش داشته است . از ميزان كل صادرات غير نفتي در شش ماهه اول سال 1386 رقم 6/19 ميليون يورو (معادل 6/26 ميليون دلار) از محل تجارت چمداني و رقم 4/121 ميليون يورو (معادل 165 ميليون دلار) از بازارچه‌ هاي مرزي صادرات انجام گرفته است *** . در شش ماهه اول سال 1386 ، ميزان واردات كشور 3/20468 هزار تن و به ارزش 4/15777 ميليون يورو (معادل 21349 ميليون دلار) بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال 1385 از كاهش 5/0 درصدي در وزن و رشد 06/6 درصدي در ارزش برخوردار بوده است . ضمناً واردات شش ماهه اول سـال گذشته ميـزان 5/20571 هزار تن به ارزش 2/15966 ميليون يورو (معادل 4/20129 ميليون دلار) مي‌ باشد . با توجه به مقايسه ارقام صادرات و واردات تراز بازرگاني خارجي جمهوري اسلامي ايران (بدون احتساب صـادرات نفت خام و ساير موارد مندرج در توضيح اشاره شده درخصوص صادرات كالاهاي غير نفتي) طي شش ماهه اول سالجاري (جدول شماره 12) با كسري 4/14298 ميليون دلاري و افزايش كسري تراز بازرگاني 78/15 درصدي بوده است .
بيشترين صادرات كشور در شش ماهه سال 1386 به كشورهاي 1) «امارات متحده عربي» با 74/2456 هزارتن و ارزش 69/746 ميليون يورو (91/1012 ميليون دلار) يا 87/15 درصد سهم وزني و 37/14 درصد سهم ارزشي ، 2) «عراق» با 4/1583 هزار تن و 67/586 ميليون يورو (794 ميليون دلار) يا 23/10 درصد سهم وزني و 26/11 درصد سهم ارزشي ، 3) «چين» با 77/3929 هزار تن و 33/413 ميـليـون يـورو (96/560 ميليون دلار) يا 39/25 درصد سهم وزني و 96/7 درصد سهم ارزشي ، 4) «ژاپن» با 14/877 هزار تن و 99/312 ميليون يورو (80/423 ميليون دلار) يا 67/5 درصد سهم وزني و 01/6 درصــد سهم ارزشي و 5) «هنـد» با 27/1004 هزار تن و 25/250 ميليون يورو (78/339 ميليون دلار) يا 49/6 درصد سهم وزني و 82/4 درصد سهم ارزشي صورت گرفته است . به بياني ديگر 65/63 درصد از سهم وزني و 42/44 درصد از سهم ارزشي صادرات كشور در شش ماهه اول سال 1386 متعلق به 5 كشور فوق الذكر بوده است . برهمين اساس، عمده واردات كشور در شش ماهه اول سال 1386 از كشورهاي 1) «امارات متحده عربي» با 36/26 درصد سهم وزني و 64/23 درصد سهم ارزشي ، 2) «آلمان» با 61/6 درصد سهم وزني و 42/11 درصد سهم ارزشي ، 3) «چين» با 83/6 درصد سهم وزني و 18/8 درصد سهم ارزشي ، 4) «سـوئيـس» با 33/13 درصد سهم وزني و 18/6 درصد سهم ارزشي و 5) «جمهوري كره» با 91/2 درصد سهم وزني 78/4 درصد سهم ارزشي انجام گرفته است . به عبارت ديگر 04/56 درصد از سهم وزني و 2/54 درصد از سهم ارزشي كل واردات كشور طي شش ماهه اول سالجاري متعلق به 5 كشور ياد شده است . در بررسي تراز بازرگاني خارجي جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي فوق ملاحظه مي ‌گردد كه بيشترين رقم مربوط به كسري تراز تجاري به ترتيب مربوط به 1) امارات متحده عربي با كسري معادل 4/4034 ميليون دلار ، 2) آلمان با كسري معادل 1/2294 ميليون دلار ، 3) سوئيس با كسري معادل 8/1310 ميليون دلار ، 4) انگلستان با كسري معادل 5/889 ميليون دلار و 5) فرانسه با كسري معادل 1/884 ميليون دلار و جمهوري كره با كسري 5/784 ميليون دلار بوده است . از طرفي ارزش مثبت تراز تجاري كشورمان با كشور عراق 6/781 ميليون دلار بوده است . بررسي تراز بازرگاني خارجي (بدون نفت و گاز و خدمات) ايران با 188 كشور و مناطق آزاد تجاري صنعتي نشان ميدهد كه كشور ما ، طي شش ماهه اول سال 1386 با 100 كشور داراي تراز منفي تجاري و با 88 كشور ديگر داراي تراز مثبت تجاري بوده است . طي شش ماهه اول سال 1386 ، متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي 5/455 دلار و متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي 1043 دلار بوده است . اين در حالي است كه متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي طي شش ماهه اول سال 1385 ، 9/450 دلار و متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي 5/978 دلار بوده است . به عبارت ديگر متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي در شش ماهه اول سال 1386 نسبت به مدت مشابه سال قبل داراي رشد 02/1 درصدي و در همين مدت ، متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي داراي رشد 59/6 درصدي بوده است .

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007