موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word

عنوان : مقايسه قانون نفت ايران در 1353 با 1390

عنوان سفارش :
مقايسه قانون نفت ايران در 1353 با 1390
تعداد صفحه :
20
قیمت :
12000 تومان

خلاصه تحقیق
مقايسه قانون نفت ايران در 1353 با 1390
  قانون نفت مصوب 1353
ماده 1_ اصلاحات و تغييرات:
اصطلاحات وكلمات زير هركجا كه در اين قانون بكار برده شود شامل تعاريف و مفاهيم مشروح در اين ماده خواهد بود.
«نفت» عبارت است ازنفت خام، گاز طبيعي، اسفالت و كليه هيدروكربورهاي مايع اعم از آنكه حالت طبيعي يافت شود و يا بوسيله عمليات مختلف از نفت خام و گاز طبيعي جدا شود و نيز هر فرآورده مهياي استفاده يا نيمه تمامي كه از مواد مزبور بوسيله تبديل گاز به مايع يا تصفيه عمل شيميايي يا هرگونه طريقه ديگري اعم از آنچه اكنون معمول است و آنچه در آينده معمول شود بدست آيد.«منابع نفتي» عبارت است از كليه منابع و ذخاير زيرزميني داراي نفت اعم از اينكه در خشكي يا درمناطق دريايي واقع شده باشد.
«مناطق دريايي» عبارت است از آبهاي داخلي و ساحلي فلات تازه.
«عمليات نفتي» اعم است از كليه عمليات مربوط به اكتشاف، توسعه بهره برداري، پالايش، حمل ونقل، پخش و خريد و فروش نفت.
«طرف قرارداد» عبارت است از هر شخصي كه طبق مقررات اين قانون قرارداد پيمانكاري يا مشاركت يا فروش نفت با شركت ملي نفت ايران امضاء كرده باشد.
«شخص» عبارت است از شخص يا اشخاص طبيعي يا حقوقي ليكن در اين قانون عنوان شخص به شركت ملي نفت ايران و شركتهاي فرعي آن اطلاق نمي شود.
«قرارداد پيمانكاري» عبارت از قراردادي است كه بموجب آن طرف قرارداد مسئوليت اجراي برخي از عمليات نفتي را در ناحيه معيني از طرف شركت ملي نفت ايران و بنام آن شركت بر طبق مقررات اين قانون برعهده مي گيرد.
«قرارداد مشاركت» عبارت است از قراردادي كه در اجراي بند 3 ماده 3 اين قانون منعقد گردد.
«قرارداد فروش» عبارت است از قراردادي كه بموجب مقررات ماده 12 اين قانون منعقد گردد.
«پيمانكار كل» عبارت از شركتي است كه بموجب بند 3 ماده 8 اين قانون اجراي عمليات و انجام تعهدات مقرر در قرارداد پيمانكاري را برعهده مي گيرد.
«پذيره» عبارت است از وجه معيني كه هنگام عقد قرارداد پيش بيني مي شود و يكجا يا به دفعات و در طي مراحلي توسط طرف قرارداد به شركت ملي نفت ايران پرداخت مي گردد.
«بخش نفتي» عبارت است از هريك از تقسيماتي كه شركت ملي نفت ايران بموجب ماده 4 اين قانون براي خشكي و يا مناطق دريايي تعيين كرده باشد.
«ناحيه» اعم است از كل يا هر قسمت ازناحيه يا نواحي كه بموجب قراردادي براي اجراي عمليات اكتشاف و توسعه تخصيص داده مي شود.
ماده 2_ اختيارات و وظايف شركت ملي نفت ايران:
شركت ملي نفت ايران مسئول انجام وظايف و اعمال حقوق و اختيارات مصرح در اين قانون و نظارت بر اجراي آن مي باشد. شركت مزبور در انجام اين مسئوليت به ترتيب مقرر در اساسنامه قانوني خود عمل خواهد كرد.

....
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta