موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : ایمنی و بهره وری در کارگران.docx
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
ایمنی و بهره وری در کارگران
تعداد صفحه :
16
قیمت :
9000 تومان

فهرست مطالب
صفحه عنوان
1 چکیده
2 مقدمه
2 مواد و روشها
3 يافته ها
3 شركت نفتي Halliburto
3 مرحله اول: ارزشيابي ارگونومي
3 مكانيك بدن
4 مهندسي و طراحي تجهيزات
5 برنامه ريزي و آمادگي قبل از انجام كار
5 مرحله دوم: بررسي نتايج
6 مرحله سوم: استقرار طرح
6 -2-3 شركت نفت عمان
8 صنايع چوب نيوزيلند
8 دانشگاهUCL
9 سازمانOSH
10 بحث و نتيجه گيري
11 پيشنهادات در مورد توسعه برنامه هاي ارگونوميكي
14 منابع   ايمني و بهره وري در کارگران
چکیده
افزايش بهره وري، ايمني و به داشت شغلي نيروي كار از جمله مسائل اصلي در صنايع مي باشد. برخي مشكلات معمول در اين راستا عبارتند از طراحي نامناسب محل كار، عدم انطباق بين قابليتهاي كارگر و الزامات شغلي، وجود محيط كار و مشاغل زيان آور، طراحي نامناسب سيستم انسان -ماشين و برنامه هاي ضعيف مديري ت. اين مشكلات منجر به ايجاد مخاطرات در محل كار، ضعف سلامتي كارگران، صدمات ناشي از كار با تجهيزات، معلوليتها،كاهش بهره وري كارگر و كيفيت توليد و افزايش هزينه مي شود. هدف از اين مقاله تعيين نقش ارگونومي در طراحي ايمن كار، محيط و تجهيزات كار ، تعيين اثرات ناشي از عدم توجه توام به ارگونومي و ايمني در كار و بررسي كارها و تحقيقات انجام شده در دنيا در زمينه ارتباط بين ارگونومي و ايمني مي باشد. روش انجام اين بررسي مرور مقالات و ك تاب هاي ارگونومي و ايمني است . نتيجه اين بررسي نشان مي دهد كه كاربرد ارگونومي منجر به ار تقاء بهداشت، ايمني، رضايت شغلي و بهره وري كارگر مي گردد؛ به بيان ديگر رسيدن به اهداف مورد نظر صنعت بدون ملاحظه مسائل ارگونومي، بسيار دشوار است ؛ نقص ارگونومي در صنعت علت ريشه اي مخاطرات بهداشتي و ايمني محل كار مي باشد. طبق يافته ها، درصورتيكه فناوري ارگونومي بدرستي بكار گرفته شود، مي تواند موجب حذف يا كاهش صدمات و مشكلات بهداشت و ايمني شغلي در محيط كار و افزايش كارايي گردد. بسياري از مطالعات آثار مثبت كاربرداصول ارگونومي را بر طراحي ماشين، شغل، محيط كار و تاسيسات نشان داده اند . با وجود اين هنوز پذيرش و كاربر د آن در صنعت محدود است و توجه ناكافي به طراحي سيستمهاي كاري اعمال مي گردد . هرچه مديران صنايع نسبت به مسائل ارگونوميكي بي توجه تر باشند ميزان ايمني در محيطهاي كاري كاهش مي يابد.
واژه هاي كليدي: ارگونومي، ايمني، تجهيزات، محيط كار، بهره وري
مقدمه:
ارگونومي علم تطابق مشاغل با افراد است . يكي از عمده ترين دغدغه هاي مهندسين ، طراحي كار براي بهينه سازي ايمني و بهره وري است . ارگونومي در جستجوي افزايش ايمني ، كارايي و راحتي افراد توسط ساماندهي محيط كار متناسب با قابليتهاي كاربران است . اين علم به مطالعه و تحليل چگ ونگي انجام وظايف توسط افراد ، نوع تجهيزات مورد استفاده آنها ، چارچوب زماني و جنبه هاي فيزيكي و روانشناسي محيط كار مي پردازد . افزايش بهره وري ، ايمني و بهداشت شغلي نيروي كار از جمله نگرانيهاي اصلي در صنايع مي باشد. برخي مشكلات معمول در صنايع شامل طراحي نا مناسب محل كار، عدم انطباق بين قابليتهاي كارگر و الزامات شغلي، وجود محيط كار و مشاغل زيان آور، طراحي نامناسب سيستم انسان -ماشين و برنامه هاي ضعيف مديريت مي باشد . اين مشكلات منجر به ايجاد
مخاطرات در محل كار، ضعف سلامتي كارگران، صدمات ناشي از كار با تجهيزات، مع لوليتها و درعوض كاهش بهره وري كارگر و كيفيت توليد و افزايش هزينه مي شود.كاربرد مؤثر ارگونومي در طراحي سيستم كاري مي تواند تعادلي را بين ويژگيهاي كارگر و نيازهاي شغلي برقرار نمايد . اين علم،گستره وسيعي را در زمينه طراحي كار، ابزار ، تجهيزات، ماشين آلات، ايستگاه كار و سيستمها در موارد مختلف صنعتي، آموزشي، ورزشي و غيره در بر مي گيرد.
..................

تحقیقهای مشابه
بهره وری - بهره وری کارکنان در سازمان
25 صفحه - 7500 تومان
چرخه مدیریت بهبود بهره وری در سازمانهای تولیدی
12 صفحه - 4500 تومان
مدیریت - چرخه مدیریت بهبود بهره وری در سازمانهای تولیدی
14 صفحه - 4500 تومان
بهینه سازی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و بهره وری بیشتر از منابع موجود
17 صفحه - 6000 تومان
تاثیر استرس بر بهره وری نیروی انسانی
16 صفحه - 6000 تومان
تاثیر عوامل ساختاری سازمان بر بهره وری نیروی انسانی
9 صفحه - 4500 تومان
وظیفه بهره وری در مدیریت
6 صفحه - 4500 تومان
بهره وری چیست و در سازمان چگونه باید به بهره وری رسید
13 صفحه - 9000 تومان
رضایت شغلی و بهره وری آن در سازمان فرهنگی
17 صفحه - 9000 تومان
ایمنی و بهره وری در کارگران
16 صفحه - 9000 تومان
کار آماری بررسی پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت iso در افزایش بهره وری کارکنان
25 صفحه - 105000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش در مورد رابطه ی سازماندهی شده بین انگیزه کارمندان بهره وری 3
3 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رشد فاکتور کل بهره وری در صنعت ارتباطات از راه دور اگاندا 14
8 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روابط با OCB و بهره وری فروش 17
15 صفحه - 45000 تومان
عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی
16 صفحه - 7500 تومان
بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود بهره وری منابع انسانی
16 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تعیین بهره وری ورودی انرژی برای تولید ذرت علوفه ای: یک رویکرد اقتصادسنجی
9 صفحه - 27000 تومان
بهره وری چیست و در سازمان چگونه می توان به بهره وری رسید؟
14 صفحه - 6000 تومان
بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمان
14 صفحه - 6000 تومان
عوامل موثربرافزایش بهره وری بانک پارسیان روش تحقیق
12 صفحه - 4500 تومان
نقش نظارت بر بهره وری نیروی انسانی
24 صفحه - 7500 تومان
بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمان
12 صفحه - 6000 تومان
بهره وری کارگران و چالش مدیریت امروز
12 صفحه - 7500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007