موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : کارآموزی رشته برق دستورالعمل های اجرای تاسيسات الکتريکی در بيمارستان رسالت رشت
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
کارآموزی رشته برق دستورالعمل های اجرای تاسیسات الکتریکی در بیمارستان رسالت رشت
تعداد صفحه :
43
قیمت :
21000 تومان

کار آموزی رشته برق
دستورالعمل های اجرای تاسيسات الکتريکی در بيمارستان رسالت رشت
موارد توافق شده دستور کار جلسات مشترک بيمارستان رسالت و شركت كارورزي
1- حريم شبکه های برق
2- نحوه برق رسانی به ساختمانها و معيارهای واگذاری زمين پست
3- ضوابط واگذاری برق آزاد (کنتور موقت)
4- نحوه کابل کشی تغذيه اصلی ساختمان
5- نحوه ساخت و نصب تابلوی کنتور
6- ضوابط اجرای سيستم ارت و احداث چاه ارت
7- ضوابط نصب صاعقه گير و هادی پايين رو
8- کليد حفاظت از جريان نشتی (RCCB)
9- مسائل و محدوديت های آيين نامه تکميلی برق
10- هماهنگي زمان طراحي برق ساختمان با خريد انشعاب
11- مسائل مربوط به آسانسورها، حفاظت آنها و هارمونيك‌هاي ايجادشده توسط آن و ساير هارمونيك‌هاي مزاحم
12 - مديريت مصرف
13 - تخمين صحيح ميزان مصرف و ضريب همزماني، ضريب قدرت و نحوه اصلاح آن
14- تعرفه‌بندي و انتخاب ديماند و نوع آن
15- استانداردهاي مورد استفاده در طراحي
16- مشاوره در اجراي تعهدات مشتركين
17- سيستمهای تغذيه برق اضطراری
کليات
هدف و حوزه کاربرد:
هدف از تدوين اين دستورالعمل ايجاد توافق و همراستاشدن قوانين و ضوابط شرکت به عنوان متولی برقرسانی شهری و به عنوان متولی طرح ونظارت بر اجرای نقشه الکتريکی ساختمانها می باشد.
۱-حريم شبکه های برق:
a. حريم شبکه های برق هم در موقع طراحی و هم در زمان نظارت بايستی دقيقاً موردتوجه قرارگيرند. در حال حاضر حريم شبکه های فشار ضعيف (v400) برابر با 5/1 متر و حريم شبکه های فشار متوسط (kv20) برابر با 3متر می باشد 2-1 رعايت شبکه ها هم در حالت دائم (بر تمام شده ساختمان) و هم در حالت موقت (عمدتاً برایداربست ها و نماکاری) الزامی است. درمورد ابهاماتی که ممکن است در حالت موقت پيش آيد بايستی با توصيه ناظر و پی گيری کارفرما، از امور برق مربوطه استعلام به عمل آيد. رفع اشکال در اين موارد به صورت موضعی توسط امور برق ذيربط انجام شده و پس از اتمام کار درصورت لزوم شبکه توسط امور برق مربوطه به حالت اول برمی گردد.
ملاک عمل درمورد حريم ضوابط حريم وزارت نيرواست که به پيوست اين آيين نامه وجوددارد.
نحوه کابل کشی تغذيه اصلی ساختمان:
در ساختمانهای با يک وجه مشرف به معابرعمومی، برق رسانی از وجه موجود انجام می شود.
در ساختمانهايی که از دووجه يا بيشتر به معابر عمومی مشرف می باشند، انتخاب مسير برق رسانی از طريق استعلام از امور برق مربوطه مشخص می شود مصارف تازير 30 کيلووات می تواند از مسير هوائی تغذيه شود.
چنانچه برقراری انشعاب از مسيرهای هوايي انجام شود لازم است مسير لوله PVC در داخل ديوار از ارتفاع حداقل 2متر از کف معبر شروع شده و بنابه شرايط تابلوی کنتوری از بالا يا پايين تابلو منتهی به کليد اصلی تابلو وارد شود و درطول مسير بايد از حداقل تعداد زانو و اجباراً از نوع 45 درجه استفاده گردد. تغذيه تابلوی کنتوری برای مصارف 30 کيلووات و بالاتر از طريق مسير زمينی (منشعب از شبکه هوائی يا تابلو و يا جعبه انشعاب) انجام می شود. بدين منظور بايد در داخل ساختمان از لوله PVC (حداقل نمره 90) نصب شده در عمق 80 سانتيمتری و درمحل خمش از زانوی 45 درجه استفاده شود. به نحوی که خروجی لوله در سمت معبر عمومی تا 20 سانتيمتر به خارج از ساختمان امتداديافته و در محل ورود به تابلو کنتور نيز دقيقاً به زير کليد اصلی ورودی تابلو منتهی شود. قراردادن يک رشته سيم پيشرو جهت سهولت کابل کشی و کشيدن نوار زرد هشداردهنده روی لوله توصيه می شود. اگر به واسطه وجود پارکينگ در طبقه زيرين ساختمان، تعبيه لوله به روش فوق (دفنی) امکان پذير نباشد، می توان روش هايي از قبيل لوله يا سينی از سقف طبقه زيرين و يا پيش بينی لوله در بتن سقف (با رعايت شعاع خمش در محل ورود به بتن) و يا روش های مناسب ديگر را با هماهنگی امور برق مربوطه و مهندس ناظر استفاده کرد. در مجتمع ها و ساختمانهای بزرگ که تعداد تابلوهای کنتوری بيش از يک دستگاه بوده و بين تابلوها نيز کابل کشی ضرورت يابد کيفيت لوله گذاری و مسير تغذيه با هماهنگی امور برق و مهندس ناظر تعيين می گردد.
نحوه ساخت و نصب تابلوی کنتور:
نحوه و کيفيت ساخت تابلوی کنتوری:
-ضخامت ورق تابلو کمتر از 1.5 ميليمتر نباشد.
-ارتباط بين فيوزها و کنتور و کليدهای مينياتوری از طريق سيم افشان نمره 6 باشد.
..................

تحقیقهای مشابه
کارآموزی رشته برق دستورالعمل های اجرای تاسیسات الکتریکی در بیمارستان رسالت رشت
43 صفحه - 21000 تومان
پروژه کاراموزی پست برق رشته برق قدرت
48 صفحه - 16500 تومان
گزارش عملکرد کارآموزی رشته وکالت امور دفتری دادگاه حقوقی اجرای احکام مدنی
385 صفحه - 120000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری - عمران- اجرای پل سازی
31 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان بخش مالی
61 صفحه - 27000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
55 صفحه - 30000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری بیمارستان حشمت
36 صفحه - 15000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری در علمی کاربردی مخابرات رشت بخش بایگانی
18 صفحه - 10500 تومان
پروژه کاراموزی سکسیونر و دژنکتور رشته الکترونیک
93 صفحه - 36000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
97 صفحه - 30000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مربوط به جسابداری پیمانکاری
10 صفحه - 12000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان بتنی (پاورپوینت )
26 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت...
50 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی در دفتر خدمات مسافرتی مربوط به رشته گردشگری و جهانگردی و هتل داری
41 صفحه - 24000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
86 صفحه - 36000 تومان
فعالیتهای کارآموزی رشته مکانیک خودرو در نمایندگی تعمیرات ماشین
35 صفحه - 21000 تومان
گزارش کارآموزی در روستا مربوط به رشته دامپزشکی
24 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان
12 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمه آسیا
22 صفحه - 13500 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری مربوط به انبار داری کارخانه محصولات لبنیات
35 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی رشته عمران معماری ساختمان بتنی و فلزی از نقشه و پی تا سفید کاری
68 صفحه - 45000 تومان
پروژه کارآموزی سیستم مالی آتش نشانی رشته حسابداری
26 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان 4 طبقه روی پیلوت فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 12000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی به همراه فرمها و رسید ها
55 صفحه - 27000 تومان
گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
51 صفحه - 30000 تومان
پروژه کارآموزی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ایران انزلی مربوط به رشته محیط زیست و شیلات
19 صفحه - 9000 تومان
پروژه کارورزی - رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
75 صفحه - 45000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
10 صفحه - 7500 تومان
پروژه کارآموزی در ساختمان رشته معماری عمران
157 صفحه - 54000 تومان
پروژه کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
44 صفحه - 54000 تومان
روژه کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران
18 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی رشته معماری - عمران
56 صفحه - 27000 تومان
پروژه کارآموزی رشته خدمات مسافرتی وجهانگردی در دفتر مسافرتی
53 صفحه - 36000 تومان
پروژه کارآموزی پکیج مسافرتی - بسته سفر کاشان- رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
73 صفحه - 45000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی ایران
28 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در آموزشگاه علمی
12 صفحه - 9000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران مطالعه تخصصی مجتمع ویلایی تفریحی لیسار
123 صفحه - 45000 تومان
پروژه کارآموزی رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی در مورد کشور ترکیه
81 صفحه - 45000 تومان
پروژه کارآموزی راهسازی رشته معماری عمران
44 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران مربوط به ساختمان فلزی در مسکن شهر
66 صفحه - 36000 تومان
پروژه کارآموزی رشته علوم تربیتی کار عملی در سازمان
78 صفحه - 42000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت برنامه نویسی و گرافیکی
23 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی رشته علوم تربیتی بازدید از مدرسه ابتدایی
37 صفحه - 30000 تومان
cori7 کارآموزی رشته کامپیوتر و بررسی و مطالعه سی پی یو.docx
36 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارورزی - رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
76 صفحه - 45000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت عمران گستر فومن سازه
9 صفحه - 7500 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری در دانشگاه بهداشت
44 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت غله و خدمات بازرگانی
18 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارورزی رشته حسابداری در اداره محیط زیست
32 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی راه سازی و ساخت جاده و آسفالت کشی رشته معماری عمران شهرسازی
57 صفحه - 21000 تومان
پروژه کاراموزی برق قدرت - تابلوی پست برق و ...
48 صفحه - 15000 تومان
پروژه کاراموزی برق قدرت
78 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی در نیروگاه برق آبی
59 صفحه - 21000 تومان
گزارش کارآموزی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان امور تدارکات و قراردادها
29 صفحه - 21000 تومان
گزارش کارآموزی درشرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
20 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته برق نیروگاههای حرارتی
40 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اصول کار لامپ های برق رشته برق
3 صفحه - 9000 تومان
گزارش کار آموزی رشته برق در شرکت برق منطقه گیلان - رشت
89 صفحه - 45000 تومان
\پروژه رشته برق کابلها و سیمها
118 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته برق بررسی تلفات غیر فنی در سیستم های قدرت و راهکارهای کاهش آن
79 صفحه - 36000 تومان
بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
83 صفحه - 42000 تومان
گزارش کار آزمایشگاه مدار الکتریکی رشته الکترونیک
26 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جریان الکتریکی - کموتاتور - رشته برق
5 صفحه - 15000 تومان
گزارش کار آموزی رشته حسابداری بودجه و نحوه بودجه ریزی در بیمارستان پورسینا
20 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در طلاق در شهرستان رشت بصورت پاور پوینت
113 صفحه - 45000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 45000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007