موضوع : منشور حقوق بشر کوروش بزرگ
تحویل در محیط : word