موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : بررسی مساله امر به معروف و نهی از منکر
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
بررسی مساله امر به معروف و نهی از منکر
تعداد صفحه :
16
قیمت :
7500 تومان

امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر به نظر شیعیان یکی از فروغ دین اسلام است .
امر به معروف یعنی دستور دادن یا توصیه کردن از سوی فرد مسلمان به دیگران به انجام آن چه به باور مسلمانان خوب در نظر گرفته می شود و نهی از منکر یعنی دستور دادن با توصیه کردن از سوی مسلمانان به دیگران به انجام ندادن آن چه به باور مسلمانان بد در نظر گرفته می شود .
تعریف معروف و منکر
در احکام دین ، به تمام واجبات و مستحبات معروف و به تمام محرمات و مکروهات منکر گفته می شود بنابراین واداشتن افراد جامعه به انجام کار های واجب و مستحب امر به معروف و باز داشتن آن ها از کار های حرام و مکروه نهی از منکر است .
شرایط امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر با وجود برخی شرایط واجب می باشد و در صورت نبود آن شرایط تکلیف ساقط می شود و آن ها عبارتند از :
1- کسی که امر یا نهی می کند ، بداند آن چه را که دیگری انجام می دهد حرام است و آن چه را ترک کرده ، واجب است ، پس هر کس نمی داند این عمل که او انجام می دهد حرام است یا نه جلوگیری واجب نیست .
2- احتمال بدهد امر یا نهی او تأثیر دارد ، بنابراین اگر می داند تأثیر ندارد امر و نهی واجل نیست .
3- شخص گناهکار اصرار بر ادامه کار خود داشته باشد ، پس اگر معلوم یا گمان کند یا احتمال دهد گناهکاری بنای ترک عمل را دارد و دوباره تکرار نمی کند یا موفق به تکرار نمی شود ، امر و نهی واجب نیست .
4- امر و نهی ، سبب ضرر جانی یا آبرویی یا ضرر مالی قابل توجه ، به خودش یا نزدیکان و همراهان ، یا سایر مومنان نباشد .
مراتب امر به معروف و نهی از منکر
برای امر به معروف و نهی از منکر مراتبی است که اگر با عمل به مرتبه ی پایین تر ، مقصود حاصل شود به عمل به مرتبه ی بعدی جایز نیست و آن مراتب چنین است :
1- با معصیت کار طوری عمل شود که بفهمد به سبب انجام آن گناه با او این گونه عمل می شود مثل این که از او رو برگرداند یا با چهره ی عبوس با او برخورد کند ، یا با او رفت و آمد نکند .
2- امر و نهی با زبان : یعنی با کسی که واجبی را ترک کرد ، دستور دهد که واجب را به جا آورد و به گناهکار دستور دهد که گناه را ترک کند .
3- استفاده از زور برای جلوگیری از منکر و برپایی واجب : یعنی زدن گناهکار ( بنابر فتوای آیت الله خامنه ای مواردی که امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر چیزی بیشتر از امر و نهی زبانی باشد ، اگر در سرزمینی باشد که دارای نظام و حکومت اسلامی است و به این فرضیه اسلامی اسلامی اهمیت داده می شود ، احتیاج به اذن حاکم ، مسئولین ذیربط و پلیس محلی و دادگاه های صالح دارد .
احکام امر بهمعروف و نهی از منکر
1- فراگیری شرایط امر به معروف و نهی از منکر و موارد آن واجب است ، تا انسان در امر و نهی مرتکب خلاف نشود .
2- اگر بداند یا احتمال دهد که امر و نهی اش با تکرار موثر است ، واجب است تکرار کند .
3- اگر بداند یا احتمال دهد ، که نهی او در حضور جمع موثر است نه تنهایی ، اگر انجام دهنده ، آن عمل را به طور آشکار انجام می دهد جایز بلکه واجب است او را در جمع نهی کند و اگر چنین نیست بنا بر احتیاط واجب جایز نیست .
آداب امر به معروف و نهی از منکر
• مانند طبیبی دلسوز و پدری مهربان باشد .
• قصد خود را خالص کند و تنها برای رضای خدا اقدام کند و عمل خود را از هرگونه برتری جویی پاک گرداند .
• خود را پاک و منزه نداند ، چه بسا همان که اکنون از او خطایی سر زده است ، دارای صفات پسندیده ای باشد که مورد محبت الهی است ، هر چند این عمل او هم اکنون ناپسند و مورد غصب الهی باشد .
........

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007