جمعه 27 دی 1398
بازدید امروز : 4686 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ

موضوع : گزارش عملكرد كارآموزي رشته وکالت امور دفتري ، دادگاه حقوقي ، اجراي احكام مدني
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
گزارش عملکرد کارآموزی رشته وکالت امور دفتری دادگاه حقوقی اجرای احکام مدنی
تعداد صفحه :
385
قیمت :
40000 تومان

« بسمه تعالی »
مقدمه
امروزه در جامعه اي كه نظام آن قانونمند و مبتني بر رعايت عدالت و احترام به حقوق و آزاديهاي فردي مي باشد ، افراد مختلفي در اين راستا دخالت دارند كه از جمله افراد دخيل در برقراري روابط كه مبتني بر عدالت است وكيل دادگستري مي باشد كه موقعيتي ويژه دارد و نقش مهمي را در اين راستا ايفا مي كند . وكيل چراغي فرا راه عدالت و چشم و گوش دادگستري است . قاضي و وكيل گرچه دومقصد مخالف دارند ، وكيل در مقام استيفاي حقوق موكل و قاضي در جايگاه اجراي قانون است اما ايندو هدف مشترك نيز دارند و آن وصول عدالت است . به همين جهت است كه وكيل و قاضي را دو بال فرشته عدالت خوانده اند وكلا در كنار مسئوليتي كه براي حفظ حقوق موكل دارند به حكم مسئوليت اجتماعي و قانوني يار و مدد قضات نيز مي باشند . اكنون كسي ترديد ندارد كه وكلا بازوي تواناي عدالتند و با دانش قضايي و تجربيات خود مي تواند رهنمون قضات نيز باشند و آنها را در رسيدن به عدالت و ايجاد امنيت ياري دهند . به همين اعتبار است كه قضات نيز ما به شئون و جايگاه وكلا را كه مدافع حقوق فردي هستند رعايت نموده و ترتيبي اتخاذ نمايد كه در اجراي اصل 35 قانون اساسي و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به موجب آن وكلا از مزايا و مصونيت هاي شغلي قضات برخوردارند از هرگونه تضييح و تعرض نسبت به آنها جلوگيري مي گردد و از طرف ديگر وكلا نقشي مهمي را در تصويب و اجراي قوانين و هدايت وجدان عمومي جامعه بسوي عدالت دارند ، امروزه مرور به اين درك و فهم رسيده اند كه رعايت قوانين به نفع همه و براي زيستن در جامعه نيز بايد به قوانين آن جامعه آگاه بود و به آن احترام گذاشت . پس وكيل با التزام عملي به قوانين ديگران را نيز به رعايت آن و احترام به آن و ترغيب و تشويق نمايد . اما در بيشتر موارد جهل به قوانين و ابهام آن باعث ايجاد اختلاف و درگيريها مي شود كه بيان حقوقي دعوي را ايجاد ميكند حال با وضع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي يكي از راهكارها جهت ارائه خدمات قضايي در جامعه و امكان دسترسي بيشترمردم به وكلاي دادگستري جهت رفع مشكلات قضايي خود و با حق الوكاله متناسب مبادرت به اشتغال فارغ التحصيلان حقوق نموده است و با آموزشهايي نظير كارآموزي عملي در محاكم براي آموزش و مشاور حقوقي و وكالت مي بايست به تنظيم گزارشهاي حقوقي ، كيفري مبادرت نمايد مجموعه حاضر نيز حاصل تلاش شش ماه دوره كارآموزي عملي در محاكم دادگستري كه مشتمل بر مباحث دادگاههاي كيفري ، حقوقي ، خانواده ، انقلاب ، اجراي احكام مدني و اجراي احكام كيفري و امور سرپرستي تجديد نظر مي باشد .

نام مرجع كارآموزي : شعبه ششم دادگاه عمومي و حقوقي رشت
نام و سمت قاضي سرپرست : آقاي عابدینی ، دادرس شعبه
پرونده مطروحه مربوط به : امور حقوقي
نام مسئله مورد آموزش : فسخ اجاره و تخليه
شرح و نتايج حاصله از پرونده مطروحه و اقدامات جاري :
خانم بتول معير اصالتاً و بوكالت از تهمينه معير مجموعاً به وكالت سيد حسن جواديان وكيل پاية يك دادگستري دادخواستي به طرفيت خانم ايران مراديان و ابراهيم رحيم زاده داير بر فسخ اجاره و تخليه عين به اين توضيح كه پس از فوت مرحوم يوسف مراديان عين مستاجره كه سالهاي سال بدون استفاده باقي مانده بود و به تنها ورثه اش خانم ايران مراديان منتقل مي‌گردد تا اينكه با تنظيم اجاره نامه‌اي‌عادي مورخه 1/1/82 كه مدت اجاره از تاريخ 1/1/82 لغايت 29/12/82 بوده كه از قرار ماهيانه بيست هزار ريال كه اجاره بها در پايان هر ماه بايد پرداخت گردد و در اجاره نامه قيد شده بوده كه خانم مراديان حق انتقال و دادن اجاره به غير را ندارد در غير اين صورت موجر حق فسخ خواهد داشت كه خانم ايران مراديان پس از مدتي آن را به فردي به نام ابراهيم رحيم زاده مي سپارد تا در آن كار كند و در قرارداد اجاره بين خانم مراديان و رحيم زاده ذكر شده كه ده ميليون تومان به عنوان وهينه و از قرار ماهيانه يكصد و پنجاه هزار تومان كه قرارداد اجاره به موجب سند رسمي به شماره در دفترخانه شمارة 5 رشت تنظيم شده كه اين امر برخلاف بند 2 ماده 14 ق موجر مستاجر عمل نموده است و در سند رسمي به شمارة فوق نحوة بهره برداري آن را ظاهراً به صورت شركت در منافع تعيين نموده اند آن هم با آقاي رحيم زاده و در سند اقرار به اينكه نامبرده كارگر نبوده و مشمول قانون كار و بيمه نيست و دادگاه به دليل اينكه خوانده خانم مراديان در آدرس اعلاي شناسايي نشده است كه مدير دفتر دادگاه قرار رفع نقص صادر كه خواهانها با اعلام آدرس جديد خوانده از دادگاه وي را جهت شركت در جلسه دعوت مي كند كه وي نيز با اطلاع از وقت رسيدگي احترام به تقديم لايحه مي كند و در آن عنوان داشته كه مورد اجاره را انتقال نداده بلكه در منافع عين مستاجره با آقاي رحيم زاده مشترك است و اينكه مورد اجاره تحت نظارت وي وجود داشته است و رابطه كارفرما و كارگري بين آنها وجود نداشته است و ادعاي وكيل خوانها را فاقد وجاهت قانوني دانسته است و ضمن اينكه آقاي رحيم زاده نيز مغازه را تخليه و رفته است خوانها و وكيل آنها نيز به تكرار مكررات پرداخته اند دادگاه نيز با اعلام ختم جلسه در رأي شماره 536 ـ 30/6/84 اعلام داشته است كه با توجه به طرح دادخواست خانم بتول معير اصالتاً و به وكالت از تهمينه معير مجموعاً به وكالت حسن جواديان به طرفيت خانم مراديان و آقاي رحيم زاده بخواسته صدور حكم به فسخ اجاره و تخليه شش دانگ يك باب مغازه به شماره 5/2160 واقع در سبزه ميدان رشت به علت واگذاري به غير با عنايت به اينكه وكيل خواهانها جهت اثبات مبناي دعوي عبارت از واگذاري مورد اجاره به غير به سند رسمي شماره 11569 ـ 4/3/83 متوسل شده اند كه مضمون آن فاقد حكايت از واگذاري مورد اجاره به غير را دارد و دليل ديگري نيز راجع به موضوع اقامه نشده و توجهاً به مدافعات خوانده ايران مراديان كه اذعان نموده تاكنون سرقفلي مغازه را به شخصي از جمله به آقاي رحيم زاده نفروخته است و چون سن و سالش زياد است مغازه را به رحيم زاده داده تا در آن كار كند و در سود آن با هم شريك شوند و ضمن اينكه بنا به اعترافات مالك رحيم زاده از مغازه رفته است دادگاه دعوي را قابل اجابت ندانسته است و مستنداً به ماده 1257 قانون مدني حكم بطلان دعوي صادر و اعلام كرده رأي صادره حضوري و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در محاكم تجديدنظر استان است.
نتيجه و تجربيات حاصله كارآموزي :
در پرونده مطروحه فوق به نظر مي رسد كه دادگاه صادر كننده حكم مرتكب به خلاف بين شده به اين تصور كه سند رسمي مذكور دلالتي بر واگذاري مورد اجاره به غير را ندارد و ضمن اينكه خوانده دعوي نيز اقرار به عدم واگذاري سرقفلي به غير را داشته كه دادگاه مبادرت به صدور رأي كرده است با توجه به قرارداد اجاره في ما بين در اجاره نامه قيد شده كه خوانده حق واگذاري عين مستاجره به غير را ندارد ولي عملاً مرتكب اين عمل شده است زيرا در بند 2 ماده 14 قانون روابط موجه و مستاجر در مواردي كه عين مستاجره جهت كسب و پيشه و تجارت به مستاجر اجاره داده نشده باشد و مستاجر آن را به عناويني از قبيل وكالت با نمايندگي وغيره عملاً به غير واگذار نمايد. . . ملاحظه مي گردد كه قانون به صراحت گفته و غيره كه اين مورد ارتكابي خوانده خانم مراديان در موارد غيره است كه مورد اجاره را به غير واگذار كرده به نظر مي رسد كه دادگاه در اين مورد مرتكب خلاف بين شده است زيرا در قرارداد اجاره بين خوانده رديف اول مراديان و آقاي رحيم زاده موضوع نحوة بهره برداري آن را تغيير داده اند و به صورت شركت در منافع قرار داده اند كه اين موضوع خلاف قرارداد اجاره بين خانم مراديان و خانمها معير است.
..................

تحقیقهای مشابه
گزارش عملکرد کارآموزی رشته وکالت امور دفتری دادگاه حقوقی اجرای احکام مدنی
385 صفحه - 40000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری - عمران- اجرای پل سازی
31 صفحه - 5000 تومان
پروژه گزارش کارآموزی مربوط به بودجه ارشاد اسلامی
60 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی مکانیک خودرو در ایران خودرو گزارش عیب و تعمیر ماشینها
35 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
51 صفحه - 10000 تومان
کار آموزی رشته کامپیوتر ، گزارش کار در یک شرکت
8 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - گزارش خرید و مدیریت عرضه رشته مدیریت can governments use their construction contract to inprove training outcomes
14 صفحه - 14000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی تهیه گزارش شناخت و تجزیه و تحلیل سیستم مربوط به کارخانه دستکش گیلان
67 صفحه - 15000 تومان
کارآموزی رشته کامپیوتر گزارش کار در شرکت
37 صفحه - 6000 تومان
برنامه گزارش سفر به اهواز تشریح کامل مربوط به رشته مسافرتی و جهانگردی
54 صفحه - 7000 تومان
پروژه تور سفر- گزارش سفر به تبریز- مربوط به رشته مسافرت و جهانگردی و هتلذاری و توریسم
82 صفحه - 15000 تومان
پروژه تور سفر- گزارش سفر به زاهدان - مربوط به رشته مسافرت و جهانگردی و هتلداری و توریسم
92 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی گزارش و تشریح کارخانه ماکارونی
40 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی بانک - آشنایی با سیستم عملکرد بانک
16 صفحه - 4000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابط دانش اماری بر بهبود عملکرد مدیران - رضایت شغلی
38 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته کشاورزی تأثیر کاربرد فسفر بر رشد و عملکرد گیاه برنج
43 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی
166 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته کشاورزی بررسی اقتصادی تاثیر عناصر کم مصرف در عملکرد برنج
54 صفحه - 12000 تومان
گزارش عملکرد کار آموزی وکالت و مشاور حقوقی
460 صفحه - 60000 تومان
گزارش عملکرد کار آموزی- پروژه وکالت- حقوقی و دادگاهی
386 صفحه - 50000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی جرم شناسی عملکرد ژن
21 صفحه - 6000 تومان
تحقیق حقوقی جرم شناسی عملکرد ژن روش تحقیق
22 صفحه - 15000 تومان
پروژه کاراموزی سکسیونر و دژنکتور رشته الکترونیک
93 صفحه - 12000 تومان
پروژه کاراموزی پست برق رشته برق قدرت
48 صفحه - 5500 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
97 صفحه - 10000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مربوط به جسابداری پیمانکاری
10 صفحه - 4000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان بتنی (پاورپوینت )
26 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت...
50 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی در دفتر خدمات مسافرتی مربوط به رشته گردشگری و جهانگردی و هتل داری
41 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان بخش مالی
61 صفحه - 9000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
86 صفحه - 12000 تومان
فعالیتهای کارآموزی رشته مکانیک خودرو در نمایندگی تعمیرات ماشین
35 صفحه - 7000 تومان
گزارش کارآموزی در روستا مربوط به رشته دامپزشکی
24 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان
12 صفحه - 3000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمه آسیا
22 صفحه - 4500 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری مربوط به انبار داری کارخانه محصولات لبنیات
35 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی رشته عمران معماری ساختمان بتنی و فلزی از نقشه و پی تا سفید کاری
68 صفحه - 15000 تومان
پروژه کارآموزی سیستم مالی آتش نشانی رشته حسابداری
26 صفحه - 6000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان 4 طبقه روی پیلوت فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 4000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی به همراه فرمها و رسید ها
55 صفحه - 9000 تومان
پروژه کارآموزی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ایران انزلی مربوط به رشته محیط زیست و شیلات
19 صفحه - 3000 تومان
پروژه کارورزی - رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
75 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
10 صفحه - 2500 تومان
پروژه کارآموزی در ساختمان رشته معماری عمران
157 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
44 صفحه - 18000 تومان
روژه کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران
18 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی رشته معماری - عمران
56 صفحه - 9000 تومان
پروژه کارآموزی رشته خدمات مسافرتی وجهانگردی در دفتر مسافرتی
53 صفحه - 12000 تومان
پروژه کارآموزی پکیج مسافرتی - بسته سفر کاشان- رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
73 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی ایران
28 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در آموزشگاه علمی
12 صفحه - 3000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران مطالعه تخصصی مجتمع ویلایی تفریحی لیسار
123 صفحه - 15000 تومان
پروژه کارآموزی رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی در مورد کشور ترکیه
81 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
55 صفحه - 10000 تومان
پروژه کارآموزی راهسازی رشته معماری عمران
44 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران مربوط به ساختمان فلزی در مسکن شهر
66 صفحه - 12000 تومان
پروژه کارآموزی رشته علوم تربیتی کار عملی در سازمان
78 صفحه - 14000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت برنامه نویسی و گرافیکی
23 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی رشته علوم تربیتی بازدید از مدرسه ابتدایی
37 صفحه - 10000 تومان
cori7 کارآموزی رشته کامپیوتر و بررسی و مطالعه سی پی یو.docx
36 صفحه - 6000 تومان
پروژه کارورزی - رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
76 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 3000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت عمران گستر فومن سازه
9 صفحه - 2500 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری بیمارستان حشمت
36 صفحه - 5000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری در دانشگاه بهداشت
44 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت غله و خدمات بازرگانی
18 صفحه - 3000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری در علمی کاربردی مخابرات رشت بخش بایگانی
18 صفحه - 3500 تومان
گزارش کارورزی رشته حسابداری در اداره محیط زیست
32 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی وکالت - وکیل
41 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی امور اراضی وابسته به جهاد کشاورزی
26 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی در امور اراضی وابسته به جهاد کشاورزی
27 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی در اداره کار و امور اجتماعی بررسی سیتم حسابداری
44 صفحه - 7000 تومان
پروژه کارآموزی در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
22 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان امور تدارکات و قراردادها
29 صفحه - 7000 تومان
پروژه رشته امور اجتماعی بررسی تاثیر اشتغال زنان بر روی خانواده
78 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی
142 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی مدرسه راهنمایی دخترانه
142 صفحه - 18000 تومان
پروژه کار آموزی در اداره کل امور مالیاتی رشته مدیریت صنعتی
55 صفحه - 7000 تومان
چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن- مربوط به رشته حقوق
18 صفحه - 2500 تومان
نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
63 صفحه - 9000 تومان
کارآموزی رشته برق دستورالعمل های اجرای تاسیسات الکتریکی در بیمارستان رسالت رشت
43 صفحه - 7000 تومان
تحقیق حقوقی - اعمالی که موضوع عقد وکالت قرار میگرند- روش تحقیق
32 صفحه - 8000 تومان
تحقیق حقوقی - اعمالی که موضوع عقد وکالت قرار میگرند- روش تحقیق
32 صفحه - 6000 تومان
اصول حقوقی ناظر بر حل وفصل اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی روش تحقیق حقوق
54 صفحه - 6000 تومان
بررسی حقوقی ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی - روش تحقیق
22 صفحه - 5000 تومان
مسئولیت مدنی و جزایی شخصیت حقوقی تحقیق حقوقی
33 صفحه - 4500 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2020 - 2007