موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : گزارش عملكرد كارآموزي رشته وکالت امور دفتري ، دادگاه حقوقي ، اجراي احكام مدني
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
گزارش عملکرد کارآموزی رشته وکالت امور دفتری دادگاه حقوقی اجرای احکام مدنی
تعداد صفحه :
385
قیمت :
120000 تومان

« بسمه تعالی »
مقدمه
امروزه در جامعه اي كه نظام آن قانونمند و مبتني بر رعايت عدالت و احترام به حقوق و آزاديهاي فردي مي باشد ، افراد مختلفي در اين راستا دخالت دارند كه از جمله افراد دخيل در برقراري روابط كه مبتني بر عدالت است وكيل دادگستري مي باشد كه موقعيتي ويژه دارد و نقش مهمي را در اين راستا ايفا مي كند . وكيل چراغي فرا راه عدالت و چشم و گوش دادگستري است . قاضي و وكيل گرچه دومقصد مخالف دارند ، وكيل در مقام استيفاي حقوق موكل و قاضي در جايگاه اجراي قانون است اما ايندو هدف مشترك نيز دارند و آن وصول عدالت است . به همين جهت است كه وكيل و قاضي را دو بال فرشته عدالت خوانده اند وكلا در كنار مسئوليتي كه براي حفظ حقوق موكل دارند به حكم مسئوليت اجتماعي و قانوني يار و مدد قضات نيز مي باشند . اكنون كسي ترديد ندارد كه وكلا بازوي تواناي عدالتند و با دانش قضايي و تجربيات خود مي تواند رهنمون قضات نيز باشند و آنها را در رسيدن به عدالت و ايجاد امنيت ياري دهند . به همين اعتبار است كه قضات نيز ما به شئون و جايگاه وكلا را كه مدافع حقوق فردي هستند رعايت نموده و ترتيبي اتخاذ نمايد كه در اجراي اصل 35 قانون اساسي و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به موجب آن وكلا از مزايا و مصونيت هاي شغلي قضات برخوردارند از هرگونه تضييح و تعرض نسبت به آنها جلوگيري مي گردد و از طرف ديگر وكلا نقشي مهمي را در تصويب و اجراي قوانين و هدايت وجدان عمومي جامعه بسوي عدالت دارند ، امروزه مرور به اين درك و فهم رسيده اند كه رعايت قوانين به نفع همه و براي زيستن در جامعه نيز بايد به قوانين آن جامعه آگاه بود و به آن احترام گذاشت . پس وكيل با التزام عملي به قوانين ديگران را نيز به رعايت آن و احترام به آن و ترغيب و تشويق نمايد . اما در بيشتر موارد جهل به قوانين و ابهام آن باعث ايجاد اختلاف و درگيريها مي شود كه بيان حقوقي دعوي را ايجاد ميكند حال با وضع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي يكي از راهكارها جهت ارائه خدمات قضايي در جامعه و امكان دسترسي بيشترمردم به وكلاي دادگستري جهت رفع مشكلات قضايي خود و با حق الوكاله متناسب مبادرت به اشتغال فارغ التحصيلان حقوق نموده است و با آموزشهايي نظير كارآموزي عملي در محاكم براي آموزش و مشاور حقوقي و وكالت مي بايست به تنظيم گزارشهاي حقوقي ، كيفري مبادرت نمايد مجموعه حاضر نيز حاصل تلاش شش ماه دوره كارآموزي عملي در محاكم دادگستري كه مشتمل بر مباحث دادگاههاي كيفري ، حقوقي ، خانواده ، انقلاب ، اجراي احكام مدني و اجراي احكام كيفري و امور سرپرستي تجديد نظر مي باشد .

نام مرجع كارآموزي : شعبه ششم دادگاه عمومي و حقوقي رشت
نام و سمت قاضي سرپرست : آقاي عابدینی ، دادرس شعبه
پرونده مطروحه مربوط به : امور حقوقي
نام مسئله مورد آموزش : فسخ اجاره و تخليه
شرح و نتايج حاصله از پرونده مطروحه و اقدامات جاري :
خانم بتول معير اصالتاً و بوكالت از تهمينه معير مجموعاً به وكالت سيد حسن جواديان وكيل پاية يك دادگستري دادخواستي به طرفيت خانم ايران مراديان و ابراهيم رحيم زاده داير بر فسخ اجاره و تخليه عين به اين توضيح كه پس از فوت مرحوم يوسف مراديان عين مستاجره كه سالهاي سال بدون استفاده باقي مانده بود و به تنها ورثه اش خانم ايران مراديان منتقل مي‌گردد تا اينكه با تنظيم اجاره نامه‌اي‌عادي مورخه 1/1/82 كه مدت اجاره از تاريخ 1/1/82 لغايت 29/12/82 بوده كه از قرار ماهيانه بيست هزار ريال كه اجاره بها در پايان هر ماه بايد پرداخت گردد و در اجاره نامه قيد شده بوده كه خانم مراديان حق انتقال و دادن اجاره به غير را ندارد در غير اين صورت موجر حق فسخ خواهد داشت كه خانم ايران مراديان پس از مدتي آن را به فردي به نام ابراهيم رحيم زاده مي سپارد تا در آن كار كند و در قرارداد اجاره بين خانم مراديان و رحيم زاده ذكر شده كه ده ميليون تومان به عنوان وهينه و از قرار ماهيانه يكصد و پنجاه هزار تومان كه قرارداد اجاره به موجب سند رسمي به شماره در دفترخانه شمارة 5 رشت تنظيم شده كه اين امر برخلاف بند 2 ماده 14 ق موجر مستاجر عمل نموده است و در سند رسمي به شمارة فوق نحوة بهره برداري آن را ظاهراً به صورت شركت در منافع تعيين نموده اند آن هم با آقاي رحيم زاده و در سند اقرار به اينكه نامبرده كارگر نبوده و مشمول قانون كار و بيمه نيست و دادگاه به دليل اينكه خوانده خانم مراديان در آدرس اعلاي شناسايي نشده است كه مدير دفتر دادگاه قرار رفع نقص صادر كه خواهانها با اعلام آدرس جديد خوانده از دادگاه وي را جهت شركت در جلسه دعوت مي كند كه وي نيز با اطلاع از وقت رسيدگي احترام به تقديم لايحه مي كند و در آن عنوان داشته كه مورد اجاره را انتقال نداده بلكه در منافع عين مستاجره با آقاي رحيم زاده مشترك است و اينكه مورد اجاره تحت نظارت وي وجود داشته است و رابطه كارفرما و كارگري بين آنها وجود نداشته است و ادعاي وكيل خوانها را فاقد وجاهت قانوني دانسته است و ضمن اينكه آقاي رحيم زاده نيز مغازه را تخليه و رفته است خوانها و وكيل آنها نيز به تكرار مكررات پرداخته اند دادگاه نيز با اعلام ختم جلسه در رأي شماره 536 ـ 30/6/84 اعلام داشته است كه با توجه به طرح دادخواست خانم بتول معير اصالتاً و به وكالت از تهمينه معير مجموعاً به وكالت حسن جواديان به طرفيت خانم مراديان و آقاي رحيم زاده بخواسته صدور حكم به فسخ اجاره و تخليه شش دانگ يك باب مغازه به شماره 5/2160 واقع در سبزه ميدان رشت به علت واگذاري به غير با عنايت به اينكه وكيل خواهانها جهت اثبات مبناي دعوي عبارت از واگذاري مورد اجاره به غير به سند رسمي شماره 11569 ـ 4/3/83 متوسل شده اند كه مضمون آن فاقد حكايت از واگذاري مورد اجاره به غير را دارد و دليل ديگري نيز راجع به موضوع اقامه نشده و توجهاً به مدافعات خوانده ايران مراديان كه اذعان نموده تاكنون سرقفلي مغازه را به شخصي از جمله به آقاي رحيم زاده نفروخته است و چون سن و سالش زياد است مغازه را به رحيم زاده داده تا در آن كار كند و در سود آن با هم شريك شوند و ضمن اينكه بنا به اعترافات مالك رحيم زاده از مغازه رفته است دادگاه دعوي را قابل اجابت ندانسته است و مستنداً به ماده 1257 قانون مدني حكم بطلان دعوي صادر و اعلام كرده رأي صادره حضوري و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در محاكم تجديدنظر استان است.
نتيجه و تجربيات حاصله كارآموزي :
در پرونده مطروحه فوق به نظر مي رسد كه دادگاه صادر كننده حكم مرتكب به خلاف بين شده به اين تصور كه سند رسمي مذكور دلالتي بر واگذاري مورد اجاره به غير را ندارد و ضمن اينكه خوانده دعوي نيز اقرار به عدم واگذاري سرقفلي به غير را داشته كه دادگاه مبادرت به صدور رأي كرده است با توجه به قرارداد اجاره في ما بين در اجاره نامه قيد شده كه خوانده حق واگذاري عين مستاجره به غير را ندارد ولي عملاً مرتكب اين عمل شده است زيرا در بند 2 ماده 14 قانون روابط موجه و مستاجر در مواردي كه عين مستاجره جهت كسب و پيشه و تجارت به مستاجر اجاره داده نشده باشد و مستاجر آن را به عناويني از قبيل وكالت با نمايندگي وغيره عملاً به غير واگذار نمايد. . . ملاحظه مي گردد كه قانون به صراحت گفته و غيره كه اين مورد ارتكابي خوانده خانم مراديان در موارد غيره است كه مورد اجاره را به غير واگذار كرده به نظر مي رسد كه دادگاه در اين مورد مرتكب خلاف بين شده است زيرا در قرارداد اجاره بين خوانده رديف اول مراديان و آقاي رحيم زاده موضوع نحوة بهره برداري آن را تغيير داده اند و به صورت شركت در منافع قرار داده اند كه اين موضوع خلاف قرارداد اجاره بين خانم مراديان و خانمها معير است.
..................

تحقیقهای مشابه
گزارش عملکرد کارآموزی رشته وکالت امور دفتری دادگاه حقوقی اجرای احکام مدنی
385 صفحه - 120000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری - عمران- اجرای پل سازی
31 صفحه - 15000 تومان
پرسشنامه مدیریت ارتباطات پروژه، گزارش دهی عملکرد (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
2 صفحه - 4500 تومان
پروژه گزارش کارآموزی مربوط به بودجه ارشاد اسلامی
60 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی مکانیک خودرو در ایران خودرو گزارش عیب و تعمیر ماشینها
35 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
51 صفحه - 30000 تومان
کار آموزی رشته کامپیوتر ، گزارش کار در یک شرکت
8 صفحه - 7500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - گزارش خرید و مدیریت عرضه رشته مدیریت can governments use their construction contract to inprove training outcomes
14 صفحه - 42000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی تهیه گزارش شناخت و تجزیه و تحلیل سیستم مربوط به کارخانه دستکش گیلان
67 صفحه - 45000 تومان
کارآموزی رشته کامپیوتر گزارش کار در شرکت
37 صفحه - 18000 تومان
برنامه گزارش سفر به اهواز تشریح کامل مربوط به رشته مسافرتی و جهانگردی
54 صفحه - 21000 تومان
پروژه تور سفر- گزارش سفر به تبریز- مربوط به رشته مسافرت و جهانگردی و هتلذاری و توریسم
82 صفحه - 45000 تومان
پروژه تور سفر- گزارش سفر به زاهدان - مربوط به رشته مسافرت و جهانگردی و هتلداری و توریسم
92 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی گزارش و تشریح کارخانه ماکارونی
40 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی بانک - آشنایی با سیستم عملکرد بانک
16 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابط دانش اماری بر بهبود عملکرد مدیران - رضایت شغلی
38 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته کشاورزی تأثیر کاربرد فسفر بر رشد و عملکرد گیاه برنج
43 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی
166 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته کشاورزی بررسی اقتصادی تاثیر عناصر کم مصرف در عملکرد برنج
54 صفحه - 36000 تومان
گزارش عملکرد کار آموزی وکالت و مشاور حقوقی
460 صفحه - 180000 تومان
گزارش عملکرد کار آموزی- پروژه وکالت- حقوقی و دادگاهی
386 صفحه - 150000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی جرم شناسی عملکرد ژن
21 صفحه - 18000 تومان
تحقیق حقوقی جرم شناسی عملکرد ژن روش تحقیق
22 صفحه - 45000 تومان
پروژه کاراموزی سکسیونر و دژنکتور رشته الکترونیک
93 صفحه - 36000 تومان
پروژه کاراموزی پست برق رشته برق قدرت
48 صفحه - 16500 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
97 صفحه - 30000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مربوط به جسابداری پیمانکاری
10 صفحه - 12000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان بتنی (پاورپوینت )
26 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت...
50 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی در دفتر خدمات مسافرتی مربوط به رشته گردشگری و جهانگردی و هتل داری
41 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان بخش مالی
61 صفحه - 27000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
86 صفحه - 36000 تومان
فعالیتهای کارآموزی رشته مکانیک خودرو در نمایندگی تعمیرات ماشین
35 صفحه - 21000 تومان
گزارش کارآموزی در روستا مربوط به رشته دامپزشکی
24 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان
12 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمه آسیا
22 صفحه - 13500 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری مربوط به انبار داری کارخانه محصولات لبنیات
35 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی رشته عمران معماری ساختمان بتنی و فلزی از نقشه و پی تا سفید کاری
68 صفحه - 45000 تومان
پروژه کارآموزی سیستم مالی آتش نشانی رشته حسابداری
26 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان 4 طبقه روی پیلوت فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 12000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی به همراه فرمها و رسید ها
55 صفحه - 27000 تومان
پروژه کارآموزی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ایران انزلی مربوط به رشته محیط زیست و شیلات
19 صفحه - 9000 تومان
پروژه کارورزی - رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
75 صفحه - 45000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
10 صفحه - 7500 تومان
پروژه کارآموزی در ساختمان رشته معماری عمران
157 صفحه - 54000 تومان
پروژه کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
44 صفحه - 54000 تومان
روژه کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران
18 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی رشته معماری - عمران
56 صفحه - 27000 تومان
پروژه کارآموزی رشته خدمات مسافرتی وجهانگردی در دفتر مسافرتی
53 صفحه - 36000 تومان
پروژه کارآموزی پکیج مسافرتی - بسته سفر کاشان- رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
73 صفحه - 45000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی ایران
28 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در آموزشگاه علمی
12 صفحه - 9000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران مطالعه تخصصی مجتمع ویلایی تفریحی لیسار
123 صفحه - 45000 تومان
پروژه کارآموزی رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی در مورد کشور ترکیه
81 صفحه - 45000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
55 صفحه - 30000 تومان
پروژه کارآموزی راهسازی رشته معماری عمران
44 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران مربوط به ساختمان فلزی در مسکن شهر
66 صفحه - 36000 تومان
پروژه کارآموزی رشته علوم تربیتی کار عملی در سازمان
78 صفحه - 42000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت برنامه نویسی و گرافیکی
23 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی رشته علوم تربیتی بازدید از مدرسه ابتدایی
37 صفحه - 30000 تومان
cori7 کارآموزی رشته کامپیوتر و بررسی و مطالعه سی پی یو.docx
36 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارورزی - رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
76 صفحه - 45000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت عمران گستر فومن سازه
9 صفحه - 7500 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری بیمارستان حشمت
36 صفحه - 15000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری در دانشگاه بهداشت
44 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت غله و خدمات بازرگانی
18 صفحه - 9000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری در علمی کاربردی مخابرات رشت بخش بایگانی
18 صفحه - 10500 تومان
گزارش کارورزی رشته حسابداری در اداره محیط زیست
32 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی راه سازی و ساخت جاده و آسفالت کشی رشته معماری عمران شهرسازی
57 صفحه - 21000 تومان
گزارش کارآموزی وکالت - وکیل
41 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی امور اراضی وابسته به جهاد کشاورزی
26 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی در امور اراضی وابسته به جهاد کشاورزی
27 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی در اداره کار و امور اجتماعی بررسی سیتم حسابداری
44 صفحه - 21000 تومان
پروژه کارآموزی در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
22 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان امور تدارکات و قراردادها
29 صفحه - 21000 تومان
پروژه رشته امور اجتماعی بررسی تاثیر اشتغال زنان بر روی خانواده
78 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی
142 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی مدرسه راهنمایی دخترانه
142 صفحه - 54000 تومان
پروژه کار آموزی در اداره کل امور مالیاتی رشته مدیریت صنعتی
55 صفحه - 21000 تومان
پروژه رشته امور فرهنگی حرفه ای پودمانی صنایع دستی
14 صفحه - 4500 تومان
چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن- مربوط به رشته حقوق
18 صفحه - 7500 تومان
نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
63 صفحه - 27000 تومان
کارآموزی رشته برق دستورالعمل های اجرای تاسیسات الکتریکی در بیمارستان رسالت رشت
43 صفحه - 21000 تومان
تحقیق حقوقی - اعمالی که موضوع عقد وکالت قرار میگرند- روش تحقیق
32 صفحه - 24000 تومان
تحقیق حقوقی - اعمالی که موضوع عقد وکالت قرار میگرند- روش تحقیق
32 صفحه - 18000 تومان
اصول حقوقی ناظر بر حل وفصل اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی روش تحقیق حقوق
54 صفحه - 18000 تومان
ضمانت اجرای نقض قرارداد تحقیق حقوقی پاورپوینت
91 صفحه - 30000 تومان
تغییر جنسیت و احکام فقهی و حقوقی آن
33 صفحه - 9000 تومان
بررسی حقوقی ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی - روش تحقیق
22 صفحه - 15000 تومان
مسئولیت مدنی و جزایی شخصیت حقوقی تحقیق حقوقی
33 صفحه - 13500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007