موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : نقش حسابداري و حسابرسي دراستقرار نظام بودجه ريزي عملياتي
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
نقش حسابداری و حسابرسی در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی
تعداد صفحه :
24
قیمت :
9000 تومان

فهرست مطالب
۱ - مفهوم مسئوليت پاسخگويي عمومي
۲ - عناصر اصلي و موثر در فرآيند مسئوليت پاسخگويي
۳ - جايگاه بودجه در فرآيند مسئوليت پاسخگويي
۴ - نظامهاي بودجه ريزي
۵ - سير تطور مسئوليت پاسخگويي و نظام هاي بودجه ريزي
۶ - مبناي مورد استفاده در نظام بودجه ريزي
۷ - نظام هاي موثر در فرآيند ايفا و ارزيابي مسئوليت پاسخگويي ۸ - ويژگيهاي نظام حسابداري مورد نياز اجراي بودجه ريزي عمليات
ي ۹ - ويژگيهاي نظام حسابرسي مورد نياز اجراي بودجه ريزي عملياتي
۱۰ - تحولات زمينه ساز و مورد نياز براي استقرار بودجه ريزي عملياتي (نمونه موردي )
۱۱ - نهادهاي موثر در استقرار بودجه ريزي عملياتي
۱۲ - تحليل و آسيب شناسي رويكرد استقرار بودجه ريزي عملياتي درايران
۱۳ - نتيجه گيري و پيشنهادات
مفهوم مسئوليت پاسخگويي طبق بيانيه مفهومي شماره (۱ ( هيات استانداردهاي حسابداري دولتي
مسئوليت پاسخگويي دولت را ملزم مي كند در مورد اعمالي كه انجام مي دهد به شهروندان توضيح بدهد و در مورد افزايش منابع مالي عمومي و نحوه مصرف آن، دلايل منطقي ارائه كند.
مسئوليت پاسخگويي دولت بر پايه اين عقيده استوار است كه شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند حقايق به صورت علني و به طريق مطمئن به دست آنها و نمايندگان قانوني آنها برسد.
گزارشگري مالي نقش عمده اي در ايفاي مسئوليت پاسخگويي در يك جامعه دموكراتيك بر عهده دار د. مفهوم مسئوليت پاسخگويي در اغلب بيانيه هاي مفهومي هيات هاي حسابداري بخش عمومي با مضمون فوق تعريف شده است.
¬¬¬ عناصر اصلي و موثر در فرآيند مسئوليت پاسخگويي
( Element of Account) ارائه اطلاعات از طريق گزارشگري شامل :
الف- گزارشهاي مالي حاوي صورتهاي مالي اساسي نظير ترازنامه و صورت حساب عمليات و صورت جريان وجوه (گردش نقدي خزانه)
ب - گزارشهاي بودجه اي حاوي صورتحساب عملكرد سالانه بودجه
ج - گزارشهاي عملكردي، حاوي اطلاعات غير مالي در مورد مقايسه خروجي و نتايج و اثر بخشي فعاليتها، برنامه ها، طرحها و پروژه ها.
عناصر اصلي و موثر در فرآيند مسئوليت پاسخگويي
( Hold to Account) رسيدگي، اظهار نظر و اقدام شامل :
الف - رسيدگي و ارزيابي گزارشهاي مالي و غير مالي و اظهار نظر توسط نهادهاي نظارتي مستقل قانوني اساسي (نظير ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كشو ر)
ب – قضاوت و تصميم گيري بر اساس اظهار نظر نهادهاي مستقل نظارتي
ج – اعمال قدرت از طريق تشويق و تنبيه
• چرخه يا زنجيره مسئوليت پاسخگوئي ( Bond of Accountability)
چه كسي در قبال چه كساني مسئوليت پاسخگوئي دارد .
• حوزه مسئوليت پاسخگوئي ( Field of Accountability)
پاسخگويان درباره چه چيزهائي مسئوليت پاسخگوئي دارند.
( For What )
جايگاه بودجه در فرايند مسئوليت پاسخگوئي
- اصلي ترين حوزه عمل مسئوليت پاسخگوئي مالي و عملياتي است.
- كف مسئوليت پاسخگوئي بوده و حداقلي است كه در مورد پاسخگوئي مالي و عملياتي بايد احراز شود.
- دولتها مكلفند درباره ميزان دستيابي به اهداف پيش بيني شده در بودجه سالانه كل كشور به مردم و نمايندگان قانوني آنها توضيح دهند.
- دولت در مقام پاسخگو (Accountor) و مجلس در مقام پاسخ خواه( Accountee) بايد در حوزه عمل مسئوليت پاسخگوئي توافق نمايند.
- نظام بودجه ريزي كشور بر اساس لايحه پيشنهادي دولت و تصويب مجلس تعيين مي شود )اصل ۵۲ قانون اساسي)
بودجه ريزي متداول
ويژگيهاي بودجه ريزي متداول
1- حسابرسي مالي و رعايت
2- بر مصرف منابع تاكيد دارد
3- هدف هزينه را مشخص نمي كند
4- نوع هزينه را مشخص مي كند
5- سهم دستگاههاي اجرايي از بودجه تعيين مي شود
6- ظرفيت مسئوليت پاسخگويي مالي محدود
7- سيستم حسابداري نقدي و بودجه اي

تحقیقهای مشابه
نقش حسابداری و حسابرسی در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی
24 صفحه - 9000 تومان
شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
30 صفحه - 10500 تومان
شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
17 صفحه - 7500 تومان
تحولات نظام بودجه ریزی ایران
20 صفحه - 15000 تومان
مسائل و مشکلات نظام بودجه ریزی و همچنین پاره ای از شکست بودجه
15 صفحه - 4500 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی روند بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آب و فاضلاب گیلان
95 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
102 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت
107 صفحه - 54000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پیوند الگوها در بررسی حسابداری مدیریت: نقش رویکرد روشهای ترکیبی 11
6 صفحه - 18000 تومان
پروژه حسابداری نقش اعتبارات در سیستم دریافت و پرداخت در حسابداری دولتی
29 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی پسا SOX عوامل مرتبط با اندازه نقش حسابرسی داخلی 28
26 صفحه - 78000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش کشور و نوع شرکت در ارزیابی ریسک‎های حسابرسی شرکت و تصمیم‎گیری برنامۀ حسابرسی 18
24 صفحه - 72000 تومان
کتابخانه دانشگاهی خط مشی سازمانی نقش روابط عمومی در برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت
16 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدارس دولتی به عنوان زیرساخت های عمومی : نقش برنامه ریزی برای محققان17
22 صفحه - 15000 تومان
اهمیت و نقش برنامه ریزی در توسعه کشور
13 صفحه - 9000 تومان
نقش حسابداری و حسابرسی در تجارت الکترونیک - روش تحقیق
16 صفحه - 9000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی نظام کد گذاری کالاها
41 صفحه - 24000 تومان
گزارش کار آموزی رشته حسابداری بودجه و نحوه بودجه ریزی در بیمارستان پورسینا
20 صفحه - 15000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری در مورد بودجه و بودجه ریزی
50 صفحه - 27000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی بودجه در شهرداری صومعه سرا
65 صفحه - 36000 تومان
پروژه حسابداری بودجه و کنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
117 صفحه - 36000 تومان
دلایل استفاده ابزاری دولت و کسری‌ بودجه در نظام بانکها روش تحقیق
22 صفحه - 12000 تومان
نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی
25 صفحه - 7500 تومان
الگوی عملی بودجه ریزی عملیاتی
27 صفحه - 12000 تومان
نظام بودجه ریزی ایران
21 صفحه - 9000 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 21000 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 15000 تومان
بودجه ریزی بر مبنای فعالیتabb
34 صفحه - 18000 تومان
نظام بودجه ریزی ایران
12 صفحه - 3000 تومان
تاثیر بودجه عملیاتی در ایران
11 صفحه - 7500 تومان
تاثیر بودجه عملیاتی در ایران
12 صفحه - 4500 تومان
بودجه ریزی عملیاتی آبشاری
26 صفحه - 4500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007