موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : powerpoint

عنوان : آزادیها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

عنوان سفارش :
آزادیها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحه :
79
قیمت :
36000 تومان

خلاصه تحقیق
مقدمه
آزادی کلمهء مقدسی است که تمام ملتها،اقوام و افراد بشر،طبعا خواستار حقیقت آن‏ بوده،و برای بدست آوردن معنی واقعی آن،همواره تلاش میکرده‏اند.طبق اصل 26 در قانون اساسی،احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.آزادی،دارای مصادیق فراوانی است که مهمترین آنها اقسام زیر است:
1-آزادی شخصی،2-آزادی فکری،3-آزادی سیاسی،4-آزادی مدنی،5-آزادی دینی
نگاهی به آراء چند متفکر
پرسش«آزادی چیست؟» در درون خود پرسش است. چرا؟ چون آزادی تنها مفهومی است که بیرونش هیچ تعریفی نیست و همه تعاریف در درونش جمع است.پس کدام مفهوم بیرونش همه تعریف است و درونش هیچ تعریفی نیست، یا هم بیرونش تعریف است و هم درونش؟ هنجار اجتماعی از مفاهیمی است که همه تعاریف آن در بیرونش قرار دارد. نمی‌توان از هنجار تعریفی ذهنی ارائه داد. تعریف هنجار با واقعیتهای عینی همراه است. از مفهوم دین می‌توان تعریفی ذهنی ارائه داد، اما اگر واقعیتهای عینی نباشند دین قابل فهم نیست. و هزاران مفاهیم دیگر. اما مفهوم آزادی مفهومی است که ابتدا در ذهن شکل می‌گیرد و هیچ احتیاجی به واقعیتهای عینی ندارد. هیچ برداشتی از آزادی با واقعیتهای عینی یکسان نیست. آیزایا برلین در کتاب «چهارمقاله درباره آزادی»، بخصوص در مقاله اول به دنبال پاسخ این پرسش است که آیا آزادی ای که در قرن نوزدهم تعریف شده است در قرن بیستم بدان عمل شده است؟ صراحتاً پاسخ برلین «نه» می‌باشد. چون که ذهنیت متفکران قرن نوزدهم درباره آزادی با ذهنیت متفکران قرن بیستم بسیار متفاوت است. آزادی عقل و فضیلت و علم و اخلاق است، آیا در قرن بیستم یکی از این موارد به معنای واقعی که به کارانسان بیاید وجود دارد؟ برلین قاطعانه پاسخ «نه» می‌دهد. در قرن نوزدهم دو حرکت عظیم آزادی بخش روی داد: فردگرایی بشردوستانه و ملت گرایی رومانتیک. بین این دو اختلاف بسیار عمیق است، ولی یک وجه مشترک دارند: پیروزی عقل و فضیلت بر جهل و خباثت. در قرن بیستم عده ای به نام «پست مدرنیست» بوجود آمدند که این مفاهیم را روایتهای کلان و بی معنا خواندند. و حکومتهایی فاشیسم و نازیسم با عدم درک درست از اصول انترناسیونالیسم نسخه مرگ آزادی را پیچیدند.اعتقاد راستین براین است که خرد و آزادی دو مفهومی هستند نه تنها از هم جداناپذیر، بلکه هر کدام ضامن دیگری است. خرد، آزادی را به همراه دارد و آزادی نیز خردمندی را. سلب آزادی نفی خردمندی است، منع خردمندی سلب آزادی. فرد نابخرد به زنجیر بی عقلی گرفتار است و فرد گفتار بی اندیشه میماند.
آزادی برای رشد و حیثیت انسانی امری لازم و واجب است. اما به معنای بی قانونی و بی بندوباری نیست. آزادی در درجه اول با دو مفهوم همذات است: اخلاق و قانون اگر علوم انسانی آزادی انسان را ناگزیر مشمول جبریتی دستکم آماری می‌داند مخالف استقلال واقعی او نیست، که ضمناً اغلب با پیچیدگی و فراوانی عللی که نمایانگر فلان یا بهمان گزینش فرد است مشتبه می‌شود: این واقعیت که فرد می‌تواند روش زندگانی خود را خود برگزیند معارض با واقعیت دیگر نیست که عوامل محرک این گزینش را نیز میتوان مورد توجه قرار داد.بسیاری پرسشها هستند که نه تنها تا امروز هیچ متفکری پاسخی برای آنها نیافته است، بلکه تا آینده ای نامعلوم نیز پاسخی یافت نخواهد شد. مانند پرسش رابطه آزادی و برابری، آیا آزادی است که برابری را بوجود می آورد یا برابری است که آزادی را بین انسانها رواج میدهد؟ یا همچنین رابطه آزادی و دموکراسی، باید نظامی دموکراتیک داشت تا آزادی بین انسانها معنا یابد، یا آزادی است که دموکراسی را به ارمغان می آورد؟ آزادی چه رابطه ای با سنت دارد. آیا هر چیزی که سنتی شد مفهمی استبدادی و غیر آزادی دارد؟ یا هر چیزی که نام مدرنیته بخود گرفت، آزادی است و رنگ و لعاب استبدادی ندارد؟ چرا با وجود محدودیتهای فراوان در مدرنیته به ظاهر همه آزادی را با مدرنیته همذات می دانند، و سنت را دشمن آزادی؟ در صورتیکه در اصل هر دو محدودیتهایی دارند که قسمتی از آن مخالف آزادی است و قسمتی موافق. اینگونه پرسشها فراوان است، اما پاسخ بسیار کم و نایاب.آزادی مفهومی است بسیار متناقض و پیچیده. معلوم نیست که آزادی من خودبخود باعث اجبار دیگری میشود یا نه. هیچ پاسخی تاکنون ارائه نشده است که آزادی میتواند گره از مشکلات عدیده و پیچیده بشری بگشاید؟ به راستی آزادی تاکجا میتواند انسان را به سعادت و خوشبختی برساند. آیا این گفته صحیح است: آزادی مرغ ماهیخوار، مرگ ماهی است. همینطور حد و حدود آزادی مهم است. انسانها تا کجا میتوانند آزاد باشند؟ آزادی من که در ایران زندگی میکنم با آزادی فردی که در کشوری دیگر با نوع حکومتی دیگر زندگی میکند یک تعریف و یک ویژگی دارد؟ آزادی فردی شهرنشین برابر است با آزادی انسانی روستانشین؟ به نظر برلین آنچه وجدان لیبرالهای غربی را ناراحت میکند نه آن است که آزادی را برحسب اختلاف شرایط اجتماعی و اقتصادی افراد، مختلف و متفاوت میدانند، بلکه این است که اقلیتی که آزادی دارد آن آزادی را از راه استثمار اکثریت، یا دستکم نادیده گرفتن آنان، بدست آورده است. فردی مهم است یا آزادی جمعی؟ آیا این دو با هم تلفیق میشوند؟ آزادی سیاسی چیست؟ آیا جمهوری دموکراتیک عین آزادی سیاسی است؟ غیر از آزادی سیاسی چه نوع آزادی داریم: اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی؟ آزادی سیاسی چگونه تعریف میشود درحالیکه حزب یا گروهی که قدرت در دست دارد و میخواهد قدرتش را حفظ کند، چگونه نفس آزادی برقرار میشود؟ آیا با انتخابات، آزادی در حکومتی سیاسی جاری میشود؟ آیا آزادی اقتصادی امکانپذیر است، درحالیکه روزبروز قدرت تراستها و کارتلهای اقتصادی بیشتر و بیشتر میشود، یعنی انحصار اقتصادی جای آزادی اقتصادی نامفهوم را گرفته است. تفاوت آزادیهای صوری و آزادیهای واقعی چیست؟ ریمون آرون معتقد است که علت اصلی مدرنیته قانون اساسی و آزادیهای صوری است.آرون معتقد است که هرکسی میتواند آزادی را به هر نحوی که بخواهد تعریف کند، امادر نهایت به این پرسش اساسی میرسد که:آیا فرد آزاد است یا نیست؟ آرون هیچ تعریف عینی را برای آزادی قائل نیست، چراکه آزادی واقعی بگونه ای که هر فرد مفهوم آنرا حس میکند، به همان میزان که به قوانین بستگی دارد به آداب و عادات خود انسان وابسته است. برای یک ملت، تشکیل یک سرزمین ملی مستقل، حتی به فرض در قالب یک دولت آزادیخواه، به معنایی مضاعف، شرط ایجاد آزادیهای فردی است: تا زمانی که تبعیض قومی، میان قومی که فرد به آن تعلق دارد و قوم حائز اکثریت به طور واقعی ادامه دارد، فرد احساس آزادی نخواهد کرد. اگرچه براساس قانون جاری، وی میبایست این احساس را داشته باشد.بوردو به تعاریفی از آزادی که نتواند بسیاری از پرسشها را پاسخ دهد انتقاد ئارد میکند. مانند این تعریف: آزادی توانایی است موجود در هر انسان برای عمل کردن بر طبق اراده خویش، بی آنکه ملزم به تن دادن الزامات دیگری جزآنچه برای آزادی دیگران ضروری است باشد. ساده انگاری این تعریف نیازی به تاکید ندارد زیرا مسائل پرشمار و پراهمیتی در آن نادیده گرفته شده است: آیا انسان توانایی برخورداری از اراده خاص را دارد؟ آیا موقعیت وی بر آزادی اش اثر میگذارد؟ نسبت به چه و که آزاد است؟ الزامات مشروع کدامند؟تضاد میان آزادی و نظم تنها هنگامی هویدا میشود که افرادی با توسل به تسامح لیبرالی، از آزادی خود بهره مند شدند ولی قیدهای اخلاقی توجیه کننده آنرا به فراموشی سپردند. بدینسان خودمختاری فردی به خودنافرمانی نیرومندان بدل شد.از آنجاکه انسان آزاد است و آزادی از تمامیت هستی وی جدایی ناپذیر، پس پیشگیری از آسیبهای تهدید کننده آزادی اهمیت شایانی دارد. بنابراین سخن برسرتضمین آن چیزی است که مونتسکیو امنیت مینامد. یعنی پاسداری از حقوق فردی در برابر موانعی که مقتضیات زندگی اجتماعی توجیه شان نمی کند.
از جهتی کاملاً آشکار، آزادی پاسخی به پندارزدایی در معنای وبری آن بوده است. انسانها باید آزاد باشند و خیر و نیکی را برای خود تعریف و دنبال کنند. البته در محدوده ای که قواعد حقوقی برای آنها معین و به ایشان تحمیل میکند. چون عقلانی کردن و پندارزدایی دو روی یک سکه هستند، جریان مورد نظر شامل منحصر کردن عقل و شناخت به علم و تکنولوژی میشود – شناخت واقعیتها و ابزارها.
....
تحقیقهای مشابه
اصل های 86 و 87 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
24 صفحه - 10500 تومان
بررسی اصل 116 و 117 و 118و 119و 120 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
22 صفحه - 12000 تومان
آزادیها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
79 صفحه - 36000 تومان
بررسی و گذری بر تفاوت قانون اساسی ایران و فرانسه
18 صفحه - 6000 تومان
مقایسه مردم سالاری در قانون اساسی ایران با کشورهای اروپایی
24 صفحه - 9000 تومان
سیلست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با روابط بین الملل
21 صفحه - 10500 تومان
چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404
21 صفحه - 7500 تومان
بررسی اصل 44 قانون اساسی ایران
24 صفحه - 7500 تومان
گذاری بر قانون اساسی ایران
21 صفحه - 7500 تومان
مسئله تفکیک قوا در قانون اساسی به چه شکل و چگونه است؟
38 صفحه - 18000 تومان
نقش قانون اساسی در حل پالشهای اساسی - روش تحقیق
19 صفحه - 10500 تومان
بررسی قانون اساسی سوریه، عراق، پاکستان، تونس،افغانستان)
38 صفحه - 24000 تومان
بررسی قانون اساسی مصر
14 صفحه - 9000 تومان
سازکارهای حمایتی قانون گذار از کارگر در انعقاد قانون کار در نظام جمهوری اسلامی ایران
38 صفحه - 9000 تومان
تفسیرماده 13 قانون مجازات اسلامی سال 92 تحقیق حقوقی
13 صفحه - 6000 تومان
جایگاه تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی روش تحقیق حقوق
15 صفحه - 6000 تومان
خلاصه ای از مقایسه کامل بین حقوق اساسی ایران و آلمان
15 صفحه - 6000 تومان
حقوق اساسی ایران و آلمان
76 صفحه - 15000 تومان
جایگاه سینما در ارتباط با سیاست و اقتصاد در جمهوری اسلامی ایران
9 صفحه - 6000 تومان
پروژه- طرح تکمیل سیستم برقراری حقوق بازنشستگی در جمهوری اسلامی ایران
36 صفحه - 15000 تومان
گمرک جمهوری اسلامی ایران
10 صفحه - 6000 تومان
گمرگ جمهوری اسلامی ایران
18 صفحه - 9000 تومان
قراردادهای اداری نظام جمهوری اسلامی روش تحقیق
21 صفحه - 12000 تومان
صدور انقلاب اسلامی در کشور هند دوره ریاست جمهوری خاتمی
16 صفحه - 6000 تومان
انقلاب اسلامی ایران و مبارزه با مدرنیسم
4 صفحه - 4500 تومان
آیا نظام مالیاتی ایران ، اسلامی است؟
11 صفحه - 9000 تومان
تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران روش تحقیق
16 صفحه - 10500 تومان
تفاوت انقلاب اسلامی ایران با دیگر انقلابهای جهان
25 صفحه - 12000 تومان
دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی ایران پاورپوینت
10 صفحه - 6000 تومان
انقلاب اسلامی چرا در ایران انجام شد و در جای دیگر صورت نگرفت
24 صفحه - 9000 تومان
تفاوت انقلاب اسلامی ایران با دیگر انقلابهای جهان
24 صفحه - 6000 تومان
صدور انقلاب و روابط ایران و جنبش های اسلامی در لبنان، افغانستان و پاکستان
27 صفحه - 12000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007