یکشنبه 5 فروردین 1398
بازدید امروز : 931 نفر

موضوع : پروژه رشته کامپیوتر ابزارهای ارتباط که منجر به ترافیک وب سایت می شوند
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه رشته کامپیوتر ابزارهای ارتباط که منجر به ترافیک وب سایت می شوند
تعداد صفحه :
155
قیمت :
9000 تومان

چکیده
با توسعه سریع اینترنت تعداد شرکت های تجاری پیوسته یا متصل به شبکه به طور قابل ملاحظه ای رو به افزایش است . در شرکت های B2C ایجاد ترافیک ( دیدن از وب سایت ) به عنوان یکی از وضوعات با بکار گیری ابزارهای ارتباطی پیوسته و ناپیوسته ( ابزارهای متصل به شبکه و یا بدون ارتباط مستقیم ) به منظور جذب بازدید کننده در وب سایت و نیز استفاده از مقیاس های ویژه به منظور بهبود اثر بخشی این ابزارها ، تحقق می یابد سه سوال تحقیقی در این حوزه مطرح می گردد . داده های تجربی جمع آوری شده از هر دو شرکت سوئدی B2C و ارزیابی به عنوان فاکتورهای حائز اهمیتی است که در انتخاب ابزارهای ارتباطی مناسب برای ایجاد ترافیک مد نظر قرار می گیرند . شرکت های کوچک بر مبنای بودجه محدود عموما از ابزارهای ارتباطی متفاوت استفاده می کنند . بر این استس شیوه ارزیابی انتخاب شده توسط شرکت ها ، تاثیر بسزایی را بر بهبود کارایی ابزارها وارد می سازد .
فهرست مطالب
عنوان
1- مقدمه
1-1 پیشینه
2-1 بیان مساله
3-1 هدف و سوابلات تحقیقی
4-1 تایین حدود
5-1 ساختار کلی پایان نامه
بازنگری نوشته
1-2 ابزارهای ارتباطی بازاریابی ناپیوسته که به منظور ایجاد ترافیک مورد استفاده قرار می گیرد .
1-1-2 تبلیغ الگوهای ناپیوسته URL
3-1-2 بازاریابی مستقیم
4-1-2 حمایت
5-1-2 نمایشگاه ها
6-1-2 هویت سازمانی
7-1-2 بسته بندی
8-1-2 اجرای فعالیت های تجاری
9-1-2 تبلیغات دهان به دهان
2-2 ابزارهای ارتباط بازاریابی پیوسته ( متصل به شبکه ) که به منظور ایجاد ترافیک مورد استفاده قرار می گرفت
1-2-2 بنرهای تبلیغاتی
2-2-2 شبکه های مرتبط
3-2-2 ثبت عامل جستجو و بهینه سازی
4-2-2 ایجاد ارتباط
5-2-2 بازاریابی الکترونیک
6-2-2 بازاریابی ویروسی
7-2- پرتال های عمودی
3-2 ارزیابی میزان اثر بخشی ابزارهای ارتباطی در ایجاد ترافیک
3- مفهوم سازی و چارچوب نوظهور منابع
1-3 مفهوم سازی
1-1-3 ابزارهای ارتباطی بازاریابی ناپیوسته( بدون ارتباط مستقیم ) بر چه مبنایی در ایجاد ترافیک مورد استفاده قرار می گیرند ؟
2-1-3 چگونه می توان از ابزارهای ارتباطی پیوسته در توصیف ایجاد ترافیک استفاده کرد
3-1-3 چگونه می توان به ارزیابی میزان اثر بخشی ابزارهای ارتباطی در ایجاد ترافیک پرداخت .
2-3 ساختارهای نوظهور منابع
4- متدلوژی
1-4 هدف تحقیق
2-4 شیوه تحقیق
3-4 استراتژی تحقیق
4-4 جمع آوری اطلاعات
5-4 انتخاب نمونه
6-4 تحلیل داده
7-4 پایایی و اعتبار
5- مطالعات موردی
1-5 نمونه 1 : NETIX AB
1-15 الگوهای ارتباطی بازاریابی ناپیوسته
2-1-5 الگوهای ارتباطی بازاریابی پیوسته
3-1-5 ارزیابی اثر بخشی ابزارهای ارتباطی در ایجاد ترافیک
3-1-5 ایجاد ترافیک در NETIX AB
2-5 نمونه 2 : IPORT LAGERT AB رزل و کاک
1-2-5 الگوهای ارتباطی بازاریابی ناپیوسته
2-2-5 الگوهای ارتباطی بازاریابی پیوسته
3-2-5 ارزیابی اثر بخشی ابزارهای ارتباطی در ایجاد ترافیک
4-2-5 ایجاد ترافیک در IMPORT LAGERT AB ( رزل و کلاک )
6- تحلیل داده
1-6 تحلیل داخل نمونه
1-1-6 تحلیل داخل نمونه : NETIX AB
2-1-6 تحلیل داخل نمونه : IMPORT LAGERT AB
2-6 تحلیل نمونه متقابل
7- یافته ها و نتیجه گری ها
1-7 یک سوال تحقیقی : چگونه می توان از ابزارهای ارتباطی بازاریابی ناپوسته در ایجاد ترافیک استفاده کرد ؟
2-7 دومین سوال تحقیق : چگونه می توان از ابزارهای ارتباطی پیوسته به منظور ایجاد ترافیک استفاده کرد ؟
3-7 سومین سوال تحقیق : بر چه مبنایی می توان به ارزیابی میزان اثر بخشی ابزارهای ارتباطی در ایجاد ترافیک پرداخت ؟
5-7 مفاهیم مطرح شده در حوزه مدیریت
5-7 مفاهیم مرتبط با تئوری
6-7 الگوهای مشارکتی در تحقیق آینده
منبع
ضمیمه
فهرست تصاویر
تصویر 1-1 طرح کلی این پایان نامه
تصویر 1-3 ساختار منبع جهت اجرای این مطالعه
تصویر 1-4 نایش کلی متدولوژی
تصویر 2-4 توصیف رابطه میان پایایی و اعتبار
فهرست جداول
جدول 1- موقعیت های مرتبط در استراتژی های تحقیقی متفاوت
جدول 2-4 منابع مدارک اراه شده
جدول 1-6 یک مقایسه داده های ابزارهای ارتباطی ناپیوسته میان دو نمونه
جدول 2-6 یک مقایسه داده های ابزارهای ارتباطی پیسوته میان دو نمونه
جدول 3-6 یک مقایسه داده های ارزیابی میزان اثر بخشی ابزارهای ارتباطی در ایجاد ترافیک میان دو نمونه موجود .
1- مقدمه
در این بخش پیشینه موضوع تحقیقی انتخاب شده مطرح می گردد و به دنبال آن به بیان مساله و بحث در این زمینه می پردازیم بیان مساله منجر به آشکار شدن هدف تحقیق ، سوالات تحققی و نیز تایین محدوده ها و بازنگری مطالعه می شود .
1-1 پیشینه
اینترنت به طور قابل ملاحظه ای طی سالهای اخیر در صنعت بازاریابی مورد استفاده قرار گرفته شده است میزان قابل توجه انتخاب اینترنت ، شتاب فوق العاده ای را در تغییر چشم انداز بازاریابی ایجاد نموده است و فرصت های گسترده ای را در اختیار مدیران بازاریابی قرار داده است (WA 2002 ) بر طبق اظهارات Huizingn ( 2000 ) ، اینترنت ، یک سیستم جهانی با موانع ورودی پایین است که منجر به برقراری ارتباط میان مصرف کنندگان با عرضه کنندگان و مصرف کنندگان با مصرف کنندگان می شود . کلودباک ( 2002 ) خاطر نشان نمودند که اینترنت جهت اجرای فعالیت های متفاوت بازاریابی نظیر تبلیغات ، حمایت از فروش ف خدمات رسانی مصرف کننده ، روابط عمومی و تجارت الکترونیک به کار گرفته می شود علاوه بر این اینتن فرصت های بی شماری را در خصوص شکل گیری علامت های تجاری شرکت ها به همراه دارد .
خرده فروشان درون خطس ( متصل به شبکه ) عموما در سطوح عمیق تری ار اینترنت استفاده می نمایند . برطبق اظهارات ویش وانات و مولین ( 2001 ) خرده فروشان شبکه ای از طریق نفوذ بر دارایی های موجود ، نام های تجاری و شناسایی مصرف کننده از طریق کانال های پیوسته به موقعیت دست می یابند . علاوه بر این نباید هم کنشی میان عملیات ها یا فعالیت های پیوسته و ناپیوسته را نادیده گرفت با استفاده از روش های خلاق می توان درصد بازدیدکنندگان وب سایت را به بالاترین میزان لازمه رسانید . خرده فروشان با استفاده از اینترنت به مصرف کننده دسترسی پیدا می کنند .
در واقع این سیستم منجر به تولید درآمد و افزایش سودهی برای انها می شود . شبکه گسترده جهانی ( www یا web ) بر طبق اظهارات هافمن ( 2000 ) طی سالهای اخیر تغییرات گسترده ای را در وسع تجگاری بوجود آورده است . آگهی دهندگان این شبکه را به عنوان یک رسانه ارزشمند و معتبر در مجموعه ابزارهای تبلیغاتی می دانند ( ش مان و داهرتی 2001 ) کاربران اینترنت به ارزیابی این رسانه به عنوان یک ابزرا در یادگیری نحوه ارائه خدمات و تولیدات می پردازند ( kehoe 1998 ) . کاربران پیوسته یا درون خطی از طریق خرید شبکه ای به تکمیل فرایندهای مربوطه می چپردازند . مدیران بازاریابی نیز در این راستا به دنبال روش های منساب تری در هدایت کاربران شبکه ای هستند . از این رو جهت فراهم سازی شرایط ایده ای برای بازدید از وب سایت در وهله نخست به اراه پیام های ارتباطی موثر بادرت می ورزند ( ریدمن 1999 ) سالانه میلیاردها دلار صرف هزینه های تبلیغاتی و نام های تجاری اینترنتی می گردد . لذا شرکت ها به منظور دستیابی به نام های تجاری منساب و آگاه نموده مصرف کنندگان به رقابت با یکدیگر می پردازند . متداول ترین ابزار به کار رفته در حوزه تبلیغات ، الگوهای روابط عمومی است که خود منجر به تحریک تبلیغات دهان به دهان ، تبلغات فروش و مشارکت مستقیم مصرف کنندگان در وب سایت می گردد . به منظور اجرای فعالیت های تجاری شبکه ای نیاز به تبلیغات پیوسته و آگاه سازی مصرف کننده داریم ( ونیز و ابی فلد 2003 ) بعضی از رفتارهای اثر گذار بر فعالیت ها در وب سایت بویژه در زمینه تجارت الکترونیک از سوی بلزی ( 2000 ) مطرح شده است وی طراحی وب سایت ها را با ظرفیت لغات کلدی مناسب ( بر مبنای دفات راهنمای صنعتی فهرست شده و بنرهای تبلیغاتی قرار گرفته در جایگاههای مناسب ) عامل موفقیت و جذب بازدید کننده می دانست .
علاوه بر این کانسو وملنسون ( 2004 ) تشخیص جایگاههای تجاری شبکه ای را نکته حاز اهمیت در موفقیت فعالیت های اینترنتی می دانستد ( بویژه در ارائه روش های تبلیغاتی و بازاریابی ) . تبلیغات رسانه ای ترکیبی ، ارتباط مستقیمی بااقدامات هماهنگ شده میان افراد ویژه در حوزه های کنترل وب سایت و طراحی تبلیغات در سایر رسانه ها داد . آنها دریافتند که مدیران بازاریابی تنها از طریق ادغام الگوهای چاپی و تبلیغات تجاری پیوسته قادر به دستیابی به کلیه فواید احتمالی وب سایت ها نمی باشد .
بازاریابی الکترونیکی موثر تر از روش مستقیم سنتی است . کارتنر ( 2002) درآمد بدست آمده از تبلیغات تجاری الکترونیکی را 948 میلیون دلار در سال 2001 گزارش داد و افزایش 91/32 درصدی درآمد را در سال 2002 پیش بینی نمود ( 26/1 میلیارد دلار ) ( بیردی 2001 ) بعضی از محققان در مقایه تبلیغات الکترونیک و پست مستقیم اثبات نمودند که ایمیل یا الگوی الکترونیکی ارزان تر از پست مستقیم است . تبلیغات الکترونیکی در واقع بیانگر افزایش سرعت انتقال اطلاعات به مصرف کننده است . ایمیل منجر به ترغیب تعامل و روابط متقابل میان مصرف کنندگان می گردد ( گارتنر 2002 ، بران 2002 ، ریک من 2001 ، گاردن 2001 ) با توجه به اظهارات ارائه شده از سوی مارتین ( 2003 ) ، ایمیل های دارای مجو بواسطه تقاضای صرف کننده از تبلیغ کننده ( در زمینه فراهم سازی اطلاعات بیشتری ) عموما از اعتبار و قابلیت های گسترده تری برخوردارند . آگهی دهندگان زمان بیشتری را صرف تبلیغات – تجاری شبکه ای د اشکال متفاوت می نمایند . نکته حائز اهمیت در اینجا در ارتباط با رشد و اثر بخشی این گونه روش های ارتباطی است . آگهی دهندگان به طور رایج 90 درصد از تبلیغات اراه شده در صفحات وب را به معرفی فعالیت های خود اختصاص می دهند . اما این مقدار تنها 30 درصد از کل ترافیک وب سایت را تحت پوشش خود قرار می دهد . ( 2006 گراسو )
بعضی از آگهی دهندگان شبکه ای به منظور تنظیم تبلیغات تجاری دررسانه های پیوسته و ناپیوسته از روش های ارتباطی غیر مستقیم استفاده می کنند . بر طبق اظهارات و منابع اطلاعاتی وارتون ( صفحه 212 2006 ) و در ایالات متحده آمریکا ، بیش از 150 میلیارد دلار صرف تبلیغات تجاری رسانه های قدیمی می شود که این مبلغ تقریبا 10 برابر هزینه صرف شده در تبلیغات شبکه ای یا درون خطی است . این در حالی است که میزان رشد تبلیغات پیوسته و شبکه ای طی یک سال 30 درصد است . در شبکه های ارتباطی بزگ اینترنتی نظیر گوگل ، یاهو و ای بای بعد از بررسی مرزهای تبلیغاتی در فضای مجازی ، می توان شاهد رشد بیشتر ، از طریق واسطه گری فروش تبلیغاتی در رسانه های ناپیوسته نظیر تلویزون ، رادیو و جراید مطبوعاتی بود . داوید ریبستن معتقد است که حرکت به سوی رسانه های قدیمی ، امکان توسعه منطقی سایت های بزرگ و شبکه های اینترنتی را می تواند به همراه داشته باشد . در توزیع پیام های تبلیغاتی اعم از رسانه های سنتی و رسانه های شبکه ای باید در وهله نخست اطلاعات جامعی را فراهم ساخت یکی از چالش های حاز اهمیت و مدیران بازاریابی ( تجارت الکترونکیک ) جذب بازدیدکنندگان به سایت و ایجاد بازدهای مکرر است ( ویلیام سن و جانسون 1995 ) مطابق اظهارات ویلیام سن و جانسون ( 1995 ) کنترل ترافیک وب منجر به بازدید اولیه سایت می شود و شکل گیری ترافیک مکرر قطعا ( دیدن از وب سایت ) وابسته به نیاز مصرف کننده است این پدیده ارتباط چندانی با طرح وب سایت ندارد ( سالمون 1995 ) چندین نوع از کنترل ترافیک وب نظیر صفحات زرد اینترنت دیدن از وب سایت ، نظارت و ارتباط با ساری وب سایت ها و نیز استفاده از الگوهای بازاریابی موثر در وب ایت ها از سوی هاف من ارائه گردید ( 2000 )
2-1 بیان مساله
این روزها ، در ایجاد و اراه یک طرح موثر بویژه در ترافیک وب سایت الگوی استانداردی در دسترسی نداریم . از این رو مدیران بازاریابی نیاز به جذب فعالانه کاربران یا مصرف کنندکان دادند ( پیرسون 1998 )
........

تحقیقهای مشابه
پروژه رشته کامپیوتر ابزارهای ارتباط که منجر به ترافیک وب سایت می شوند
155 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رشته کامپیوتر - ابزارهای ارتباطی که منجر به ترافیک می شوند communication tools to bulid website traffic
76 صفحه - 38000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 5000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 7500 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 7500 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 7500 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 9000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 9000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 14000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 5000 تومان
modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
163 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر طراحی وب سایت معرفی دانشگاه به همراه مستند
152 صفحه - 7500 تومان
پروژه رشته کامپیوتر روشهای بالا بردن آمار بازدید سایت - روشهای معرفی سایت با موتور جستجوگر google
186 صفحه - 7500 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 5000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 9000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 11000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 7500 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 12500 تومان
پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
90 صفحه - 15000 تومان
بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
83 صفحه - 7000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 7500 تومان
بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
59 صفحه - 5000 تومان
نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
63 صفحه - 4500 تومان
نگاهی اجمالی به نقش زن در دفاع مقدس پروژه رشته حقوق
73 صفحه - 5000 تومان
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
59 صفحه - 4000 تومان
پروژه کارشناسی کامپیوتر اطمینان مصرف کننده در شرکت b2cآنلاین تایلند
73 صفحه - 9000 تومان
crm پروژه تاثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک بر اساس روش تحقیق
76 صفحه - 7500 تومان
بصورت پاورپوینت crm پروژه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک
100 صفحه - 9000 تومان
پیاده سازی استاندارد ایزو و ارتباط با کیفیت کالا پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
124 صفحه - 7500 تومان
تحلیل سایت چند پروژه مسکونی معماری پاورپوینت
54 صفحه - 3500 تومان
پروژه رشته کامپیوتر در مورد شبکه های کامپیوتری
90 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت کتابخانه با access و vb به همراه مستند document
10 صفحه - 7500 تومان
پروژه رشته کامپیوتر با عنوان ویروس های کامپیوتری
67 صفحه - 4000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر در مورد هوش مصنوعی
125 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار معاملات ملکی همراه مستند document
75 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر - گرافیک کامپیوتری
67 صفحه - 4000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بصورت سی دی اتوران با عنوان رای گیری الکترونیک تهیه شده با mmb همراه با مستند dacument
31 صفحه - 7500 تومان
پروژه رشته کامپیوتر - برنامه مدیریت رستوران با ویژوال بیسیک واکس همراه با مستند document vb access
117 صفحه - 7500 تومان
پروژه رشته کامپیوتر - مربوط به رمز نگاری و پروتکل امنیت شبکه
59 صفحه - 7500 تومان
پروژه رشته کامپیوتر - نرم افزار تشریح چای و چایکاری در گیلان تهیه شده با نرم افزار mmb
10 صفحه - 4000 تومان
کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت خدماتی کشاورزی
90 صفحه - 4000 تومان
پروژه مستند سازی مربوط به رشته کامپیوتر تشریح نرم افزار اتوماسیون سیستم بانکی
123 صفحه - 7500 تومان
پروژه رشته کامپیوتر - نرم افزار داروخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
20 صفحه - 7500 تومان
پروژه رشته کامپیوتر ، تجارت الکترونیک
112 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر در سیستم های چند پردازنده
78 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مربوط به بابری بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس
8 صفحه - 7500 تومان
کار آموزی رشته کامپیوتر ، گزارش کار در یک شرکت
8 صفحه - 1250 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی آموزش نرم افزار پینت ویندوز بصورت اتوران paint autoran cd with mmb
10 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر امنیت در شبکه
84 صفحه - 5000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر مدیریت خرید و فروش و کالای فروشگاه نوشته شده با ویژوال بیسیک و بانک اکسس
7 صفحه - 7500 تومان
کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت کامپیوتری
62 صفحه - 4000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار نمایشگاه اتومبیل نوشته شده بزبان ویژوال بیسیک و بانک vb sql
26 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار رایت سی دی نوشته شده با ویژوال بیسیک vb
35 صفحه - 7500 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار نمایشگاه اتومبیل با ویژوال بیسیک و اکسس
37 صفحه - 7500 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی آموزش آشنایی با گیاه کاکتوس تهیه شده با نرم افزار mmb
50 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر مربوط به مهندسی نرم افزار بررسی سیستم مکانیزه فروش لوازم خانگی
30 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار شبکه حسگر و تحلیل و بررسی آن
20 صفحه - 2500 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آژانس کرایه اتومبیل بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with documen
34 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال همراه با مستندvb sql with document
20 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت مشاور املاک بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال همراه با مستندvb sql with document
39 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مشاور املاک بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال همرا با مستندvb sql document
15 صفحه - 7500 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نمودار های مربوط به کتابخانه سطح 0 تا 3
11 صفحه - 5000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر با عنوان سیستم عامل لینوکس
37 صفحه - 2500 تومان
پروژه رشته کامپیوتر طراحی نرم افزار بازی موبایل بزبان #C
26 صفحه - 3000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت...
50 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر شبکه بیسیم - طراحی و توپولوژی
85 صفحه - 7500 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار روشهای هوشمند در امنیت شبکه
133 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر تجزیه و تحلیل تولید و توزیع دارو uml
17 صفحه - 4000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی و تحلیل شبکه های بیسیم
4 صفحه - 1500 تومان
کارآموزی رشته کامپیوتر گزارش کار در شرکت
37 صفحه - 3000 تومان
گزارش کار آموزی رشته کامپیوتر نرم افزار در پارک علم و فناوری گیلان
72 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر آموزش الکترونیک
101 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر تجهیزات نوری در شبکه ها
70 صفحه - 6000 تومان
گزارش کار آموزی رشته کامپیوتر در شرکت
10 صفحه - 1500 تومان
گزارش کار آزمایشگاه رشته کامپیوتر با موضوع شمارنده
10 صفحه - 2000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در آموزشگاه علمی
12 صفحه - 1500 تومان
پروژه رشته کامپیوتر شبکه بیسیم - توپولوژی هیبریدی
88 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر راهبردهای کسب و کار الکترونیکی
53 صفحه - 5000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر - بررسی و مطالعه شبکه و آشنایی با نرم افزار net limiter
110 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت برنامه نویسی و گرافیکی
23 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی امنیت در شبکه
91 صفحه - 7500 تومان
cori7 کارآموزی رشته کامپیوتر و بررسی و مطالعه سی پی یو.docx
36 صفحه - 3000 تومان
گزارش کار رشته کامپیوتر در آزمایشگاه
28 صفحه - 2500 تومان
پروژه رشته کامپیوتر امنیت اطلاعات در داده کاوی
108 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 2000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 1500 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه حسگر بیسیم
52 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 2000 تومان
کارآموزی رشته کامپیوتر در هلال احمر
20 صفحه - 2000 تومان
کارورزی رشته کامپیوتر آشنایی با نرم افزار های اکسل فتوشاپ و ویندوز
73 صفحه - 3000 تومان
کارآموزی رشته کامپیوتر شرکت خزر انفورماتیک آشنایی با سخت افزار
35 صفحه - 2500 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی نگرش والدین در مورد تأثیر وسایل ارتباط جمعی رادیو، تلویزیون، سینما و کتب غیردرسی بر کودکان دختر و پسر
115 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و بازده غیر عادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران فایل بصورت پاورپوینت
42 صفحه - 4500 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بازرگانی - پیاده سازی استاندارد ایزو و ارتباط با کیفیت کالا در شرکت پارس خزر
106 صفحه - 10000 تومان
پروژه بررسی ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی و برون گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه - رشته رواشناسی علوم اجتماعی تربیتی همراه با جامعه آماری و پرسشنام
75 صفحه - 11000 تومان
پروژه رشته نرم افزار وب سایت خرید و فروش سخت افزار و نرم افزار همراه با document
55 صفحه - 7500 تومان
کار آماری بررسی بررسی مطلوبیت وب سایت دانشگاه علوم پزشکی
35 صفحه - 20000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007