پنج شنبه 26 مهر 1397
بازدید امروز : 1612 نفر

موضوع : پروژه رشته کامپیوتر ابزارهای ارتباط که منجر به ترافیک وب سایت می شوند
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه رشته کامپیوتر ابزارهای ارتباط که منجر به ترافیک وب سایت می شوند
تعداد صفحه :
155
قیمت :
18000 تومان

چکیده
با توسعه سریع اینترنت تعداد شرکت های تجاری پیوسته یا متصل به شبکه به طور قابل ملاحظه ای رو به افزایش است . در شرکت های B2C ایجاد ترافیک ( دیدن از وب سایت ) به عنوان یکی از وضوعات با بکار گیری ابزارهای ارتباطی پیوسته و ناپیوسته ( ابزارهای متصل به شبکه و یا بدون ارتباط مستقیم ) به منظور جذب بازدید کننده در وب سایت و نیز استفاده از مقیاس های ویژه به منظور بهبود اثر بخشی این ابزارها ، تحقق می یابد سه سوال تحقیقی در این حوزه مطرح می گردد . داده های تجربی جمع آوری شده از هر دو شرکت سوئدی B2C و ارزیابی به عنوان فاکتورهای حائز اهمیتی است که در انتخاب ابزارهای ارتباطی مناسب برای ایجاد ترافیک مد نظر قرار می گیرند . شرکت های کوچک بر مبنای بودجه محدود عموما از ابزارهای ارتباطی متفاوت استفاده می کنند . بر این استس شیوه ارزیابی انتخاب شده توسط شرکت ها ، تاثیر بسزایی را بر بهبود کارایی ابزارها وارد می سازد .
فهرست مطالب
عنوان
1- مقدمه
1-1 پیشینه
2-1 بیان مساله
3-1 هدف و سوابلات تحقیقی
4-1 تایین حدود
5-1 ساختار کلی پایان نامه
بازنگری نوشته
1-2 ابزارهای ارتباطی بازاریابی ناپیوسته که به منظور ایجاد ترافیک مورد استفاده قرار می گیرد .
1-1-2 تبلیغ الگوهای ناپیوسته URL
3-1-2 بازاریابی مستقیم
4-1-2 حمایت
5-1-2 نمایشگاه ها
6-1-2 هویت سازمانی
7-1-2 بسته بندی
8-1-2 اجرای فعالیت های تجاری
9-1-2 تبلیغات دهان به دهان
2-2 ابزارهای ارتباط بازاریابی پیوسته ( متصل به شبکه ) که به منظور ایجاد ترافیک مورد استفاده قرار می گرفت
1-2-2 بنرهای تبلیغاتی
2-2-2 شبکه های مرتبط
3-2-2 ثبت عامل جستجو و بهینه سازی
4-2-2 ایجاد ارتباط
5-2-2 بازاریابی الکترونیک
6-2-2 بازاریابی ویروسی
7-2- پرتال های عمودی
3-2 ارزیابی میزان اثر بخشی ابزارهای ارتباطی در ایجاد ترافیک
3- مفهوم سازی و چارچوب نوظهور منابع
1-3 مفهوم سازی
1-1-3 ابزارهای ارتباطی بازاریابی ناپیوسته( بدون ارتباط مستقیم ) بر چه مبنایی در ایجاد ترافیک مورد استفاده قرار می گیرند ؟
2-1-3 چگونه می توان از ابزارهای ارتباطی پیوسته در توصیف ایجاد ترافیک استفاده کرد
3-1-3 چگونه می توان به ارزیابی میزان اثر بخشی ابزارهای ارتباطی در ایجاد ترافیک پرداخت .
2-3 ساختارهای نوظهور منابع
4- متدلوژی
1-4 هدف تحقیق
2-4 شیوه تحقیق
3-4 استراتژی تحقیق
4-4 جمع آوری اطلاعات
5-4 انتخاب نمونه
6-4 تحلیل داده
7-4 پایایی و اعتبار
5- مطالعات موردی
1-5 نمونه 1 : NETIX AB
1-15 الگوهای ارتباطی بازاریابی ناپیوسته
2-1-5 الگوهای ارتباطی بازاریابی پیوسته
3-1-5 ارزیابی اثر بخشی ابزارهای ارتباطی در ایجاد ترافیک
3-1-5 ایجاد ترافیک در NETIX AB
2-5 نمونه 2 : IPORT LAGERT AB رزل و کاک
1-2-5 الگوهای ارتباطی بازاریابی ناپیوسته
2-2-5 الگوهای ارتباطی بازاریابی پیوسته
3-2-5 ارزیابی اثر بخشی ابزارهای ارتباطی در ایجاد ترافیک
4-2-5 ایجاد ترافیک در IMPORT LAGERT AB ( رزل و کلاک )
6- تحلیل داده
1-6 تحلیل داخل نمونه
1-1-6 تحلیل داخل نمونه : NETIX AB
2-1-6 تحلیل داخل نمونه : IMPORT LAGERT AB
2-6 تحلیل نمونه متقابل
7- یافته ها و نتیجه گری ها
1-7 یک سوال تحقیقی : چگونه می توان از ابزارهای ارتباطی بازاریابی ناپوسته در ایجاد ترافیک استفاده کرد ؟
2-7 دومین سوال تحقیق : چگونه می توان از ابزارهای ارتباطی پیوسته به منظور ایجاد ترافیک استفاده کرد ؟
3-7 سومین سوال تحقیق : بر چه مبنایی می توان به ارزیابی میزان اثر بخشی ابزارهای ارتباطی در ایجاد ترافیک پرداخت ؟
5-7 مفاهیم مطرح شده در حوزه مدیریت
5-7 مفاهیم مرتبط با تئوری
6-7 الگوهای مشارکتی در تحقیق آینده
منبع
ضمیمه
فهرست تصاویر
تصویر 1-1 طرح کلی این پایان نامه
تصویر 1-3 ساختار منبع جهت اجرای این مطالعه
تصویر 1-4 نایش کلی متدولوژی
تصویر 2-4 توصیف رابطه میان پایایی و اعتبار
فهرست جداول
جدول 1- موقعیت های مرتبط در استراتژی های تحقیقی متفاوت
جدول 2-4 منابع مدارک اراه شده
جدول 1-6 یک مقایسه داده های ابزارهای ارتباطی ناپیوسته میان دو نمونه
جدول 2-6 یک مقایسه داده های ابزارهای ارتباطی پیسوته میان دو نمونه
جدول 3-6 یک مقایسه داده های ارزیابی میزان اثر بخشی ابزارهای ارتباطی در ایجاد ترافیک میان دو نمونه موجود .
1- مقدمه
در این بخش پیشینه موضوع تحقیقی انتخاب شده مطرح می گردد و به دنبال آن به بیان مساله و بحث در این زمینه می پردازیم بیان مساله منجر به آشکار شدن هدف تحقیق ، سوالات تحققی و نیز تایین محدوده ها و بازنگری مطالعه می شود .
1-1 پیشینه
اینترنت به طور قابل ملاحظه ای طی سالهای اخیر در صنعت بازاریابی مورد استفاده قرار گرفته شده است میزان قابل توجه انتخاب اینترنت ، شتاب فوق العاده ای را در تغییر چشم انداز بازاریابی ایجاد نموده است و فرصت های گسترده ای را در اختیار مدیران بازاریابی قرار داده است (WA 2002 ) بر طبق اظهارات Huizingn ( 2000 ) ، اینترنت ، یک سیستم جهانی با موانع ورودی پایین است که منجر به برقراری ارتباط میان مصرف کنندگان با عرضه کنندگان و مصرف کنندگان با مصرف کنندگان می شود . کلودباک ( 2002 ) خاطر نشان نمودند که اینترنت جهت اجرای فعالیت های متفاوت بازاریابی نظیر تبلیغات ، حمایت از فروش ف خدمات رسانی مصرف کننده ، روابط عمومی و تجارت الکترونیک به کار گرفته می شود علاوه بر این اینتن فرصت های بی شماری را در خصوص شکل گیری علامت های تجاری شرکت ها به همراه دارد .
خرده فروشان درون خطس ( متصل به شبکه ) عموما در سطوح عمیق تری ار اینترنت استفاده می نمایند . برطبق اظهارات ویش وانات و مولین ( 2001 ) خرده فروشان شبکه ای از طریق نفوذ بر دارایی های موجود ، نام های تجاری و شناسایی مصرف کننده از طریق کانال های پیوسته به موقعیت دست می یابند . علاوه بر این نباید هم کنشی میان عملیات ها یا فعالیت های پیوسته و ناپیوسته را نادیده گرفت با استفاده از روش های خلاق می توان درصد بازدیدکنندگان وب سایت را به بالاترین میزان لازمه رسانید . خرده فروشان با استفاده از اینترنت به مصرف کننده دسترسی پیدا می کنند .
در واقع این سیستم منجر به تولید درآمد و افزایش سودهی برای انها می شود . شبکه گسترده جهانی ( www یا web ) بر طبق اظهارات هافمن ( 2000 ) طی سالهای اخیر تغییرات گسترده ای را در وسع تجگاری بوجود آورده است . آگهی دهندگان این شبکه را به عنوان یک رسانه ارزشمند و معتبر در مجموعه ابزارهای تبلیغاتی می دانند ( ش مان و داهرتی 2001 ) کاربران اینترنت به ارزیابی این رسانه به عنوان یک ابزرا در یادگیری نحوه ارائه خدمات و تولیدات می پردازند ( kehoe 1998 ) . کاربران پیوسته یا درون خطی از طریق خرید شبکه ای به تکمیل فرایندهای مربوطه می چپردازند . مدیران بازاریابی نیز در این راستا به دنبال روش های منساب تری در هدایت کاربران شبکه ای هستند . از این رو جهت فراهم سازی شرایط ایده ای برای بازدید از وب سایت در وهله نخست به اراه پیام های ارتباطی موثر بادرت می ورزند ( ریدمن 1999 ) سالانه میلیاردها دلار صرف هزینه های تبلیغاتی و نام های تجاری اینترنتی می گردد . لذا شرکت ها به منظور دستیابی به نام های تجاری منساب و آگاه نموده مصرف کنندگان به رقابت با یکدیگر می پردازند . متداول ترین ابزار به کار رفته در حوزه تبلیغات ، الگوهای روابط عمومی است که خود منجر به تحریک تبلیغات دهان به دهان ، تبلغات فروش و مشارکت مستقیم مصرف کنندگان در وب سایت می گردد . به منظور اجرای فعالیت های تجاری شبکه ای نیاز به تبلیغات پیوسته و آگاه سازی مصرف کننده داریم ( ونیز و ابی فلد 2003 ) بعضی از رفتارهای اثر گذار بر فعالیت ها در وب سایت بویژه در زمینه تجارت الکترونیک از سوی بلزی ( 2000 ) مطرح شده است وی طراحی وب سایت ها را با ظرفیت لغات کلدی مناسب ( بر مبنای دفات راهنمای صنعتی فهرست شده و بنرهای تبلیغاتی قرار گرفته در جایگاههای مناسب ) عامل موفقیت و جذب بازدید کننده می دانست .
علاوه بر این کانسو وملنسون ( 2004 ) تشخیص جایگاههای تجاری شبکه ای را نکته حاز اهمیت در موفقیت فعالیت های اینترنتی می دانستد ( بویژه در ارائه روش های تبلیغاتی و بازاریابی ) . تبلیغات رسانه ای ترکیبی ، ارتباط مستقیمی بااقدامات هماهنگ شده میان افراد ویژه در حوزه های کنترل وب سایت و طراحی تبلیغات در سایر رسانه ها داد . آنها دریافتند که مدیران بازاریابی تنها از طریق ادغام الگوهای چاپی و تبلیغات تجاری پیوسته قادر به دستیابی به کلیه فواید احتمالی وب سایت ها نمی باشد .
بازاریابی الکترونیکی موثر تر از روش مستقیم سنتی است . کارتنر ( 2002) درآمد بدست آمده از تبلیغات تجاری الکترونیکی را 948 میلیون دلار در سال 2001 گزارش داد و افزایش 91/32 درصدی درآمد را در سال 2002 پیش بینی نمود ( 26/1 میلیارد دلار ) ( بیردی 2001 ) بعضی از محققان در مقایه تبلیغات الکترونیک و پست مستقیم اثبات نمودند که ایمیل یا الگوی الکترونیکی ارزان تر از پست مستقیم است . تبلیغات الکترونیکی در واقع بیانگر افزایش سرعت انتقال اطلاعات به مصرف کننده است . ایمیل منجر به ترغیب تعامل و روابط متقابل میان مصرف کنندگان می گردد ( گارتنر 2002 ، بران 2002 ، ریک من 2001 ، گاردن 2001 ) با توجه به اظهارات ارائه شده از سوی مارتین ( 2003 ) ، ایمیل های دارای مجو بواسطه تقاضای صرف کننده از تبلیغ کننده ( در زمینه فراهم سازی اطلاعات بیشتری ) عموما از اعتبار و قابلیت های گسترده تری برخوردارند . آگهی دهندگان زمان بیشتری را صرف تبلیغات – تجاری شبکه ای د اشکال متفاوت می نمایند . نکته حائز اهمیت در اینجا در ارتباط با رشد و اثر بخشی این گونه روش های ارتباطی است . آگهی دهندگان به طور رایج 90 درصد از تبلیغات اراه شده در صفحات وب را به معرفی فعالیت های خود اختصاص می دهند . اما این مقدار تنها 30 درصد از کل ترافیک وب سایت را تحت پوشش خود قرار می دهد . ( 2006 گراسو )
بعضی از آگهی دهندگان شبکه ای به منظور تنظیم تبلیغات تجاری دررسانه های پیوسته و ناپیوسته از روش های ارتباطی غیر مستقیم استفاده می کنند . بر طبق اظهارات و منابع اطلاعاتی وارتون ( صفحه 212 2006 ) و در ایالات متحده آمریکا ، بیش از 150 میلیارد دلار صرف تبلیغات تجاری رسانه های قدیمی می شود که این مبلغ تقریبا 10 برابر هزینه صرف شده در تبلیغات شبکه ای یا درون خطی است . این در حالی است که میزان رشد تبلیغات پیوسته و شبکه ای طی یک سال 30 درصد است . در شبکه های ارتباطی بزگ اینترنتی نظیر گوگل ، یاهو و ای بای بعد از بررسی مرزهای تبلیغاتی در فضای مجازی ، می توان شاهد رشد بیشتر ، از طریق واسطه گری فروش تبلیغاتی در رسانه های ناپیوسته نظیر تلویزون ، رادیو و جراید مطبوعاتی بود . داوید ریبستن معتقد است که حرکت به سوی رسانه های قدیمی ، امکان توسعه منطقی سایت های بزرگ و شبکه های اینترنتی را می تواند به همراه داشته باشد . در توزیع پیام های تبلیغاتی اعم از رسانه های سنتی و رسانه های شبکه ای باید در وهله نخست اطلاعات جامعی را فراهم ساخت یکی از چالش های حاز اهمیت و مدیران بازاریابی ( تجارت الکترونکیک ) جذب بازدیدکنندگان به سایت و ایجاد بازدهای مکرر است ( ویلیام سن و جانسون 1995 ) مطابق اظهارات ویلیام سن و جانسون ( 1995 ) کنترل ترافیک وب منجر به بازدید اولیه سایت می شود و شکل گیری ترافیک مکرر قطعا ( دیدن از وب سایت ) وابسته به نیاز مصرف کننده است این پدیده ارتباط چندانی با طرح وب سایت ندارد ( سالمون 1995 ) چندین نوع از کنترل ترافیک وب نظیر صفحات زرد اینترنت دیدن از وب سایت ، نظارت و ارتباط با ساری وب سایت ها و نیز استفاده از الگوهای بازاریابی موثر در وب ایت ها از سوی هاف من ارائه گردید ( 2000 )
2-1 بیان مساله
این روزها ، در ایجاد و اراه یک طرح موثر بویژه در ترافیک وب سایت الگوی استانداردی در دسترسی نداریم . از این رو مدیران بازاریابی نیاز به جذب فعالانه کاربران یا مصرف کنندکان دادند ( پیرسون 1998 )
........

تحقیقهای مشابه
پروژه رشته کامپیوتر ابزارهای ارتباط که منجر به ترافیک وب سایت می شوند
155 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رشته کامپیوتر - ابزارهای ارتباطی که منجر به ترافیک می شوند communication tools to bulid website traffic
76 صفحه - 25000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 15000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 15000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 18000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 18000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 10000 تومان
modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
163 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر طراحی وب سایت معرفی دانشگاه به همراه مستند
152 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر روشهای بالا بردن آمار بازدید سایت - روشهای معرفی سایت با موتور جستجوگر google
186 صفحه - 15000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 10000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 18000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 22000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
90 صفحه - 25000 تومان
بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
83 صفحه - 14000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 15000 تومان
بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
59 صفحه - 10000 تومان
پروژه کارشناسی کامپیوتر اطمینان مصرف کننده در شرکت b2cآنلاین تایلند
73 صفحه - 18000 تومان
crm پروژه تاثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک بر اساس روش تحقیق
76 صفحه - 15000 تومان
بصورت پاورپوینت crm پروژه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک
100 صفحه - 18000 تومان
پیاده سازی استاندارد ایزو و ارتباط با کیفیت کالا پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
124 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر در مورد شبکه های کامپیوتری
90 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت کتابخانه با access و vb به همراه مستند document
10 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر با عنوان ویروس های کامپیوتری
67 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر در مورد هوش مصنوعی
125 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار معاملات ملکی همراه مستند document
75 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر - گرافیک کامپیوتری
67 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بصورت سی دی اتوران با عنوان رای گیری الکترونیک تهیه شده با mmb همراه با مستند dacument
31 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر - برنامه مدیریت رستوران با ویژوال بیسیک واکس همراه با مستند document vb access
117 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر - مربوط به رمز نگاری و پروتکل امنیت شبکه
59 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر - نرم افزار تشریح چای و چایکاری در گیلان تهیه شده با نرم افزار mmb
10 صفحه - 8000 تومان
کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت خدماتی کشاورزی
90 صفحه - 8000 تومان
پروژه مستند سازی مربوط به رشته کامپیوتر تشریح نرم افزار اتوماسیون سیستم بانکی
123 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر - نرم افزار داروخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
20 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر ، تجارت الکترونیک
112 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر در سیستم های چند پردازنده
78 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مربوط به بابری بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس
8 صفحه - 15000 تومان
کار آموزی رشته کامپیوتر ، گزارش کار در یک شرکت
8 صفحه - 2500 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی آموزش نرم افزار پینت ویندوز بصورت اتوران paint autoran cd with mmb
10 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر امنیت در شبکه
84 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر مدیریت خرید و فروش و کالای فروشگاه نوشته شده با ویژوال بیسیک و بانک اکسس
7 صفحه - 15000 تومان
کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت کامپیوتری
62 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار نمایشگاه اتومبیل نوشته شده بزبان ویژوال بیسیک و بانک vb sql
26 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار رایت سی دی نوشته شده با ویژوال بیسیک vb
35 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار نمایشگاه اتومبیل با ویژوال بیسیک و اکسس
37 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی آموزش آشنایی با گیاه کاکتوس تهیه شده با نرم افزار mmb
50 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر مربوط به مهندسی نرم افزار بررسی سیستم مکانیزه فروش لوازم خانگی
30 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار شبکه حسگر و تحلیل و بررسی آن
20 صفحه - 5000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آژانس کرایه اتومبیل بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with documen
34 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال همراه با مستندvb sql with document
20 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت مشاور املاک بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال همراه با مستندvb sql with document
39 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مشاور املاک بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال همرا با مستندvb sql document
15 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نمودار های مربوط به کتابخانه سطح 0 تا 3
11 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر با عنوان سیستم عامل لینوکس
37 صفحه - 5000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر طراحی نرم افزار بازی موبایل بزبان #C
26 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت...
50 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر شبکه بیسیم - طراحی و توپولوژی
85 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار روشهای هوشمند در امنیت شبکه
133 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر تجزیه و تحلیل تولید و توزیع دارو uml
17 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی و تحلیل شبکه های بیسیم
4 صفحه - 3000 تومان
کارآموزی رشته کامپیوتر گزارش کار در شرکت
37 صفحه - 6000 تومان
گزارش کار آموزی رشته کامپیوتر نرم افزار در پارک علم و فناوری گیلان
72 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر آموزش الکترونیک
101 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر تجهیزات نوری در شبکه ها
70 صفحه - 12000 تومان
گزارش کار آموزی رشته کامپیوتر در شرکت
10 صفحه - 3000 تومان
گزارش کار آزمایشگاه رشته کامپیوتر با موضوع شمارنده
10 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در آموزشگاه علمی
12 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر شبکه بیسیم - توپولوژی هیبریدی
88 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر راهبردهای کسب و کار الکترونیکی
53 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر - بررسی و مطالعه شبکه و آشنایی با نرم افزار net limiter
110 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت برنامه نویسی و گرافیکی
23 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی امنیت در شبکه
91 صفحه - 15000 تومان
cori7 کارآموزی رشته کامپیوتر و بررسی و مطالعه سی پی یو.docx
36 صفحه - 6000 تومان
گزارش کار رشته کامپیوتر در آزمایشگاه
28 صفحه - 5000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر امنیت اطلاعات در داده کاوی
108 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه حسگر بیسیم
52 صفحه - 16000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 4000 تومان
کارآموزی رشته کامپیوتر در هلال احمر
20 صفحه - 4000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی نگرش والدین در مورد تأثیر وسایل ارتباط جمعی رادیو، تلویزیون، سینما و کتب غیردرسی بر کودکان دختر و پسر
115 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و بازده غیر عادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران فایل بصورت پاورپوینت
42 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بازرگانی - پیاده سازی استاندارد ایزو و ارتباط با کیفیت کالا در شرکت پارس خزر
106 صفحه - 20000 تومان
پروژه بررسی ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی و برون گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه - رشته رواشناسی علوم اجتماعی تربیتی همراه با جامعه آماری و پرسشنام
75 صفحه - 22000 تومان
پروژه رشته نرم افزار وب سایت خرید و فروش سخت افزار و نرم افزار همراه با document
55 صفحه - 15000 تومان
کار آماری بررسی بررسی مطلوبیت وب سایت دانشگاه علوم پزشکی
35 صفحه - 25000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007