موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...مبلغ واریز خود را بریال وارد نمائید

مواردی که در صفحه پرداخت آنلاین می بایست وارد نمائید
1- شماره کارت (شماره 16 رقمی که معمولا روی کارت درج شده)
2- رمز دوم که با مراجعه به بانک می بایست دریافت کنید و یا از طریق باجه های عابر بانک می توانید دریافت نمایید
3- شماره CVV2 (شماره 4 رقمی که رو یا پشت کارت درج شده)
4- تاریخ اتمام اعتبار کارت (برروی کارت درج شده - دقیقا 5 سال پس از تاریخ صدور)

در صورت پرداخت آنلاین در هنگام سفارش فقط شماره پیگیری خود را وارد نمائید

کاربران گرامی چنانچه موفق به انجام پرداخت آنلاین نشدید می توانید از طریق مراجعه به بانک و واریز وجه به شماره حساب 0102834007003 به نام سید علیرضا هاشمی و یا انتقال وجه از طریق انتقال وجه از طریق باجه های عابر بانک به شماره کارت 6037991813769019 به نام سید علیرضا هاشمی اقدام نمائید