یکشنبه 4 تیر 1396
بازدید امروز : 2564 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط : word
عنوان :

پروژه بررسی ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی و برون گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه - رشته رواشناسی علوم اجتماعی تربیتی همراه با جامعه آماری و پرسشنام

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
پروژه بررسی ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی و برون گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه - رشته رواشناسی علوم اجتماعی تربیتی همراه با جامعه آماری و پرسشنام
تعداد صفحه :
75
قیمت :
12000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

فهرست مطالب ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی برون گرایی

مقدمه

شخصیت عبارت است از مجموعه¬ای از ویژگیهای جسمی، روانی و رفتاری که هر فرد را از دیگری متمایز می¬کند(راس، 1375) ایزنک پژوهشهای خود را برای بررسی نمونه¬ها و انواع شخصیت و ویژگیهای آنان در جهت شناخت شخصیتها متمرکز کرده و در این زمینه به خصوصیات روانی گوناگون که در روانشناسی با عناوینی چون رگه¬ها، عادات و ریختها مشخص شده¬اند. توجه نشان داده است. به نظر ایزنک براساس روش تحلیل عوامل دو بعد عمده در شخصیت قابل شناسایی است درون-گرایی- برون¬گرایی بعد درونگرایی- برونگرایی به خصوصیاتی اشاره دارد که نشان دهنده گرایش به امور بیرونی یا درونی است. چنانکه فرد بیشتر معلول عوامل بیرونی باشد. شخصیت گرایش به برونگرایی و در صورتی که رفتار فرد بیشتر حاصل ارزیابی¬های ذهنی و عوامل درونی باشد گرایش به درونگرایی دارد (مای، 1372) خصوصیاتی از قبیل اجتماعی بودن، سرزندگی، تمایل به طنز و شوخی، بی¬پروایی تمایل به رهبری تنوع¬طلبی و فعال بودن اشاره به تیب برونگرا و خصوصیاتی چون شناخت خلقی، خویشتن¬داری، متفکربودنی دقیق بودن، ساکت و غیر اجتماعی بودن، محافظه¬کاری، صلح¬طلبی، اشاره به تیپ درونگرا دارد بدیهی است که اکثر افراد در طیف بینابین یعنی نه کامل درونگرا و نه کامل برونگرا قرار می¬گیرند (کریمی 1375).

خودکارآمدی یکی از مهمترین مؤلفه¬های کسب موفقیت و سازش¬یافتگی است و در حیطه روانشناسی مثبت جای می¬گیرد (سیندرد، 2002) سازه خودکارآمدی،باور اینکه من می¬توانم به اعتقادات فرد مبتنی برتوانایی انجام تکالیف در شرایط خاص اشاره دارد علاوه براین نوع دیگر خودکارآمدی به باور کلی فرد در مورد توانمندی و قابلیت¬های خود اشاره دارد (مادوکس 2002) نظریه خود کارآمدی براین فرض مبتنی است که باور افراد در مورد توانایی¬ها و استعدادهایشان اثرات مطلوبی براعمال آنها دارد و مهم¬ترین عامل تعیین کننده رفتار است (بندورا 1997).

خودکار آمدی

خودکارآمدی از نظریه شناخت البرت بندورا ( 1997 ) روان¬شناس مشهور مشتق شده است. نظریه شناخت اجتماعی مبتنی برالگوی علل سه جانبه رفتار، محیط و فرد است. این الگو به ارتباط متقابل بین رفتار، اثرات محیطی و عوامل فردی (شناختی، عاطفی و بیولوژیک) که به ادراک فرد برای توصیف کارکردهای روان¬شناختی اشاره دارد، تاکید می¬کند براساس این نظریه افراد در یک نظام علیت سه جانبه برانگیزش و رفتار خود اثر می¬گذارند بندورا (1997) اثرات یک بعدی محیط بررفتار فرد را که یکی از فرضیه¬های مهم روان¬شناسان رفتارگرا بوده است، را رد کرد انسانها دارای نوعی نظام خود کنترلی و خود تنظیمی هستند و توسط آن نظام برافکار، احساسات و رفتارهای خود کنترل دارند و سرنوشت خود نقش تعیین¬کننده¬ای ایفا می¬کنند. بدین ترتیب رفتار انسان در کنترل محیط نیست بلکه فرایند¬های شناختی نقش مهمی در رفتار آدمی دارند. براساس نظر بندورا افراد نه توسط نیروهای درونی رانده می¬شوند و نه محرک¬های محیطی آنها را به عمل سوق می¬دهند، بلکه کار¬کردهای روان¬شناختی، عملکرد رفتار محیط و محرکات آن را تعیین می¬کند بسیاری از رفتارهای انسان با سازوکارهای نفوذ برخود برانگیخته و کنترل می¬شوند. در میان مکانیسم¬های نفوذ برخود هیچ کدام مهمتر و فراگیرتر از باور به خودکارآمدی شخصی نیست اگر فردی باور داشته باشد که نمی¬تواند نتایج مورد انتظار را بدست آورد و یا به این باور برسد که نمی¬تواند مانع رفتارهای غیر قابل قبول شود، انگیزه او برای انجام کار کم خواهد شد. اگر چه عوامل دیگری وجود دارند که به عنوان برانگیزنده¬های رفتار انسان عمل می¬کند اما همه آنها تابع باور فرد هستند سودمندی و کارآمدی با توانایی و کفایـت سروکار دارد . ادراک خـودکارآمدی در آن¬چه مردم برای انجام دادن انتـخاب می¬کنند اثر دارد. علاوه براین، برمیزان سعی و کوشش که فردی می¬تواند در یک فعالیت از خود نشان دهد. مدتی که فرد می¬تواند در برابر کارها و تکالیف شکل استقامت و پایداری نشان بدهد و همچنین برمیزان تاب¬و¬تحمل افراد در برابر فشارهای اجتماعی و موفقیت¬های تهدید کننده مؤثر واقع می¬شود. احساس قوی خودکارآمدی نه تنها فرایند به انجام رسیدنی بهتر کارها را تسهیل می¬کند بلکه فرد را به مقاومت و پایداری در برابر شکست و ناکامی، یاری می¬دهد (ساعتچی، 1377 : 104) در میان همه جنبه¬های خودشناسی، خودکارآمدی یا کارآیی فردی احتمالاً مؤثرترین عامل در زندگی روزمره است. خودکارآمدی عبارت است از قضاوت فرد در مورد توانایی خود برای سازماندهی و اجرای فعالیتهایی که برای دستیابی به سطح خاصی از عملکرد مورد نیاز می¬باشد (بندورا، 1997 ).

به عبارت دیگر، قضاوت کلی فرد از توانایی هایش برای انجام کاری است. اشخاصی که دارای کارآمدی شخصی تصوری، سطح بالایی هستند بیشتر می¬کوشند، بیشتر موفق می¬شوند و از کسانی که سطح کارآمدی شخصی تصورشان پایین¬تر است پشتکار بیشتری از خود نشان می¬دهند و ترس کمتری را تجربه می کنند به نظر بندورا 1980 چون افراد دارای کارآمدی شخصی تصوری سطح بالا ، روی امور کنترل بیشتری دارند، عدم اطمینان کمتری را تجربه می¬کنند از آنجا که افراد از رویدادهایی که بر آنها کنترل ندارند می¬ترسند و در نتیجه از آنها نامطمئن هستند . افرادی که دارای کارآمدی شخصی تصوری سطح بالایی هستند کمتر می¬ترسند .

ممکن است کارآمدی شخصی تصوری فرد با کارآمدی شخصی واقعی او مطابقت نداشته باشد شخصی ممکن است فکر کند که سطح کارآمدی او پایین است در حالی که واقعاً سطح آن بالاست و برعکس بهترین موقعیت آن است که آرزوهای فرد با تواناییهای او همساز باشند . از یک سو افراد پیوسته می¬کوشند تا کارهایی فراتر از تواناییهایشان انجام دهند و در نتیجه ناکام و مایوس می¬شوند و احتمالاً سرانجام از همه چیز دست می¬کشند از سوی دیگر اگر افراد دارای کارآمدی سطح بالا با جدیت کوشش نکنند رشد شخصی¬شان ممکن است متوقف بشود رشد کارآمدی شخصی تصوری و تاثیر آن بر رفتار خود نظم دهی موضوع¬هایی هستند که بندورا درباره آنها بسیار مطلب نوشته است (هرگنهان السون به نقل از سیف ، 1377 : 388) .

اعتقادات خودکارآمدی به انگیزش حاصل از هدف¬گذاری افراد، میزان تلاش آنان، مداومت آنان در مواجهه با مشکلات و استقامتشان در برابر شکست¬ها کمک می¬کند (بندورا، 1989). افراد قوی¬تر که توانایی¬های خود را باور دارند در تلاش¬هایشان پایدارترند . افراد از وظایف و موقعیت¬هایی که بیش از توانایی¬های آنها است، امتناع می¬ورزند و به دنبال فعالیت¬هایی هستند که اطمینان دارند که از عهده آنها برمی¬آیند . نتایج خود کارآمدی سطح بالا ، نظیر رغبت به شروع و مداومت در انجام وظایف انتخاب کار و موقعیت ، تمرکز بر راهبردهای مشکل گشا، کاهش ترس و اضطراب و تجارب احساسی مثبت، بر پیامدهای کسب موفقیت ، تاثیر می¬گذارند . بنابراین افرادی با مهارت¬های یکسان و سطوح متفاوت خود کارآمدی ممکن است به دلیل روشهای مختلف استفاده تلفیق و ترغیب مهارت¬هایشان در زمینه-های متغیر ، عملکردهایشان در سطوح متفاوت داشته باشند (گیست و میچل ، 1992 به نقل از عباس¬زاد 1387) .

افرادی که معیارهای بسیار بالا و غیرواقع بینانه¬ای برای عملکرد وضع می¬کنند ـ یعنی، کسانی که انتظارهای رفتاری خود را برمبنای رفتار سرمشقهای فوق العاده موفق و مؤثر قرار داده و به طور مداوم می¬کوشند که علی¬رغم شکستهای پیاپی، خود را به آن معیارها برسانند، ممکن است خود را شدیداً تنبیه کنند. چنین کاری به آسانی می توانند منجر به افسردگی، دلسردی، خودخوارشماری و احساس بی ارزش بودن شود. این احساس¬های خود ساخته ممکن است به انواع رفتارهای نامطلوب منجر شوند. بندورا دریافته است که افرادی که از لحاظ احساس خودکارآمدی ضعیف هستند، ممکن است به الکل، کناره¬گیری یا به دنیایی خیالی روی آورند که در آن می¬توانند به سطحی بالاتر از ظرفیت و توانایی خود نایل شوند (شولتز، 1387). افراد دارای احساس خودکارآمدی ضعیف، احساس درماندگی دارند و در اعمال هرگونه نفوذ و تأثیر روی رویدادها و شرایطی که آنان را تحت تأثیر قرار می¬دهد، ناتوان هستند . در نتیجه آنها معـتقدند که هر کوششی هم که انجام دهند ، بی¬فایده و بی¬نتیجه است. جای تعجب نیست که آنان اندوهگین و شدیداً نگران هستند. وقتی با مانع یا مسئله¬ای روبه¬رو می-شوند، اگر کوشش¬های اولیه آنان با ناکامی مواجه شود، به سرعت تسلیم می¬شوند و وا می¬دهند. کسانی که از نظر خودکارآمدی بسیار ضعیف هستند، حتی کوشش نخواهند کرد که از عهده مسایل برآیند، زیرا اعتقاد عمیقی دارند که هر کاری کنند، تفاوتی ایجاد نخواهند کرد. درک این امردشوار نیست که چرا چنین افرادی نسبت به زندگی دلتنگ کننده خود بی¬احساس و کناره¬گیر می¬شوند (بندورا، 1982). احساس خودکارآمدی می¬تواند تقریباً همه جنبه¬های زندگی را تحت تأثیر قرار می¬دهد. مشخص شده است که در انتخاب شغل از سوی افراد، تفاوت¬های جنسی در خودکارآمدی نقش مهمی را بازی می-کنند پژوهش نشان داده است که مردان خود را دارای احساس خودکارآمدی بالا هم برای مشاغل سنتی مردانه و هم برای مشاغل زنانه می¬دانند. زنان از نظر احساس خودکارآمدی برای مشاغل زنانه بالا هستند، اما برای احراز مشاغلی که از نظر سنتی در اختیار مردان هستند، احساس خودکارآمدی ضعیفی دارند. در این تحقیق هم آزمودنیهای مرد و هم آزمودنیهای زن عملکردی تقریباً همسطح در آزمونهای استاندارد شده کلامی و مهارتهای کمی داشتند. بدین ترتیب، آنها دارای تواناییهای اندازه¬پذیر یکسانی بودند. تفاوت در درک آنها از تواناییهای خود، یعنی احساس¬های آنها درباره کفایت خود در از عهده برآمدن مسایل موجود در یک شغل نهفته بوده است (بنز و هکت، 1985).

منابع خودکارآمدی

به نظر بندورا (1986، 1977) اکتساب انتظارات کارآمدی بالا یا پایین، چهار منبع اصلی دارد: تجربه مهارتی، تجربه الگوسازی یا جانشینی، ترغیب کلامی و حالت¬های برانگیختگی (هیجانی) فیزیولوژیکی .


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017