موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : كشف اثر تثبيت موقعيت استراتژيك روي عملكرد شركت در فضاي تجارت الكترونيكي
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
كشف اثر تثبيت موقعيت استراتژيك روي عملكرد شركت در فضاي تجارت الكترونيكي
تعداد صفحه :
23
قیمت :
12000 تومان

خلاصه : اين مطالعه بررسي مي¬كند چه موقعيتهاي استراتژيكي در فضاي تجارت الكترونيكي وجود دارد و چطور تثبيت موقعيت استراتژيك روي عملكرد شركت تأثير مي¬گذارد. مطالعه فعلي مفهوم مناسب بين فاكتورهاي محيطي و فاكتورهاي سازماني را توصيف مي¬كند. ما اطلاعات بررسي را از شركتهاي اينترنتي و متصل به شبكه جمع¬آوري كرديم و مدل را با استفاده از گزارشات 133 شركت محك زديم. تحليل خوشه¬اي انجام گرفت تا اطلاعات بررسي را مورد تجزيه و تحليل قرار دهند و گروههاي شركتي را پيدا كنند كه موقع¬يابي استراتژيكي مشابهي را دنبال مي¬كنند. يافته¬هاي بررسي جاري حمايت را معطوف به فرضيه مشخصي كرد كه براساس منابع و فاكتورهاي محيطي پايه¬گذاري شده است يافته¬ها همچنين فرضيه¬هايي را تأييد كرد كه تثبيت موقعيت استراتژيك روي عملكرد شركت تأثير مي¬گذارد. مفهوم اصلي مطالعه اين است كه استراتژيهاي متمايز ابتكاري به شدت روي عملكرد شركت در محيط تجارت الكترونيكي تأثير مي¬گذارند محيطي كه آشفتگي قابل توجهي در پيشرفت تكنولوژي دارد.
مقدمه : استفاده گسترده از تكنولوژيهاي اينترنتي براي تجارت الكترونيكي ، بررسي مجدد خلاق مدلهاي تجاري ، فرآيندها و ساختارهاي سازماني را ممكن مي¬سازد كه در عوض به تقاضاي افزايشي براي موقع¬يابي استراتژيك مؤثر سوق داده مي¬شود تا استمرار و ابقاء شركت را تضمين نمايد. مطالعات زيادي ، تنوعي از امور را با توجه به روابط بين استراتژي و تجارت الكترونيكي امتحان كرده¬اند. مركز توجه اين مطالعات شامل تبديل شركت به سازمان ديجيتالي ، شكل¬گيري استراتژي تجارت الكترونيكي در محيط¬هاي پويا ، اثرات تكنولوژي روي شكل¬گيري استراتژي ، يكپارچه سازي كانالها بين شركت-هاي درون شبكه و خارج شبكه و اثر فاكتورهاي سازماني و محيطي در شكل دادن به استراتژي اينترنتي است.
پژوهش قبلي همچنين به اهميت تثبيت موقعيت استراتژيكي در داير كردن تجارت الكترونيكي تأكيد كرده است و عامل بالقوه را تعريف كرده است تا سود رقابتي را از طريق استفاده از تكنولوژي تجارت الكترونيكي و فن¬آوري اطلاعات بدست آورد. نسبتاً پژوهش كم انجام گرفته است تا بطور تجربي ارتباط تثبيت موقعيت استراتژيكي و عملكرد شركت را امتحان كنند. اين فقدان آزمايش تجربي مديران را از ايجاد انتخاب آگاهانه جلوگيري مي¬كند نظر به اينكه كدام موقعيت استراتژيكي به موقعيت داده شده مناسبترين است و چگونه انتخاب موقعيت استراتژيكي به عملكرد تجاري تأثير مي¬گذارد.
نوشتجات مديريتي استراتژيكي بيان مي¬كند كه موقعيت استراتژيكي انتخاب شده توسط شركت¬ها به آنها اجازه مي¬دهد تا از مراجعت¬هاي ناهنجار لذت ببرند يا به آنها كمك مي¬كند محيط¬هاي آشفته را باقي بگذارند. مطالعه جاري اين بحث را امتحان مي¬كند و نوشتجات را به دو روش ارائه مي¬دهد : اوّل اين پژوهش مسئله مشخص كردن موقعيت استراتژيك را بررسي مي¬كند كه براساس فاكتورهاي محيطي و منابع شركت¬ها پايه¬گذاري شده است. دوّم ، اين بررسي ، به طور تجربي نقش تثبيت موقعيت استراتژيك را در توضيح عملكرد شركت امتحان مي¬كند. با شرح دادن روابط بين عملكرد و موقع¬يابي استراتژيك مطالعه فعلي هم مي¬تواند ديدگاههايي را در تركيب استراتژيهاي چندگانه در شكل خاص مهيا كند. خلاصه ، اين مطالعه نشان مي¬دهد كه تركيب استراتژي متمايز ابتكاري (IDS) با منابع تكنولوژيكي به شدت بر عملكرد شركت در فضاي ناپايا و پوياي تجارت الكترونيكي اثر مي¬گذارد. اين مقاله همانطوري كه دنبال مي¬شود پيش مي¬رود. در بخش 2 ، ما پيش¬زمينه تئوريكي را براي مطالعه¬مان ارائه خواهيم داد و مدل پژوهش و فرضيه¬هايمان را كه براساس نوشتجات قبلي است توسعه مي¬دهيم. در بخش 3 ما متدلوژيمان ، كلكسيون اطلاعات ، اندازه¬گيري و تحليل آماري را توصيف خواهيم كرد. سپس ما يافته¬هايمان را در بخش 4 با مشخص كردن مفاهيم براي تحقيق و جريان كار گزارش و بحث خواهيم كرد. ما در بخش 5 با يادداشت برداري محدوديت¬هاي اين مطالعه و نواحي بالقوه براي پژوهش آينده نتيجه¬گيري مي¬كنيم. ..................

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007