موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : جایگاه سینما در ارتباط با سیاست و اقتصاد در جمهوری اسلامی ایران
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
جایگاه سینما در ارتباط با سیاست و اقتصاد در جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحه :
9
قیمت :
6000 تومان

جایگاه سینما در ارتباط با سیاست و اقتصاد در جمهوری اسلامی ایران
در جمهوری اسلامی ایران همواره سیاست و اقتصاد مقدم بر سینما بوده اند. به زبانی دیگر شاید بتوان مدل هرمی سیاست– اقتصاد– سینما را الگوی حاکم بر روابط این سه دانست. به گونه ای که اقتصاد بر سینما و سیاست بر این دو سلطه دارد. این رابطه در اروپا در مدل خطی سینما– سیاست– اقتصاد و در ایالات متحده آمریکا به شکل هرمی اقتصاد– سیاست– سینما – با اندرکنش سیاست و سینما با هم و اقتصاد در ارتباطی یکسویه با این دو در راس آن – قابل تحلیل است.
فیلم و سینما در نظر نظریه پردازان فرانسوی ابعاد متفاوت آن چیزی است که ما در کل در زبان فارسی فیلم یا سینما – به عنوان جزیی از رسانه های عمومی – می شناسیم. فیلم بعد اجتماعی و سیاسی و سینما بعد زیباشناسی آن است. البته در زبان انگلیسی بعد دیگری به نام مووی (movie) نیز وجود دارد که به ابعاد اقتصادی اثر می پردازد. جنبه اجتماعی- سیاسی فیلم، چگونگی بازتاب آن را نشان می دهد و با تجربه انسانی به طور عام مربوط است. جنبه روانی- سیاسی فیلم می کوشد چگونگی مناسبات ویژه و فردی تک تک ما را با فیلم شرح می دهد. از آنجا که فیلم پدیده ای چنین فراگیر و وسیع است، از نظر اجتماعی- سیاسی، نقش بسیار مهمی برعهده دارد.(موناکو، 1981، ص 265) در این مقاله توجه بر وجه فیلم این اثر تصویری به عنوان وسیله ای در جهت ارائه نظریه و یا بازتاب ایدئولوژی ها و مناقشات و دغدغه های جامعه و یا حاکمیت است.
در اروپا با شکل گیری موج نو در سینما و فیلم سازی همراه با تبلور اندیشه های جدید در عالم فکر و معرفت انسانی و اجتماعی، انقلابی در مناسبات ملت- دولت ها بروز کرد که نمونه بارز آن را در دهه 60 در فرانسه می بینیم. در این دهه اندیشه و سینما ارتباط تنگاتنگی با هم داشتند و همواره اندیشمندان اجتماعی و انسان شناس سینما را به عنوان مقال بروز و تجلی اندیشه های خود می یافتند. به تبع آن سینماگران و هنرمندان موج نو نیز به عنوان اندیشمند و شخصیت هایی اجتماعی و سیاسی مورد توجه و رصد مردم و فعالین حوزه های مختلف قرار می گرفتند. به عنوان مثال دستگیری لانگ فلوآ – رئیس فرهنگستان علوم فرانسه و پدر معنوی هنرمندان فرانسوی- در جریان وقایع جنبش دانشجویی می 68 فرانسه باعث وخامت اوضاع و اعتراض گسترده تر دانشجویان شد. همچنین نظریات اندیشمندانی چون سارتر توانست تاثیرات شگرفی بر جهان بینی حاکم بر آثار سینماگران اروپایی داشته باشد.
نظریه پردازان تئاتری چون برتولت برشت نیز توانستند اندیشه های دیگر را در قالب نمایشنامه نهادینه و تعریف کنند که بعدها توسط دیگران وارد سینما شد. حضور نظریه و اندیشه در فیلم در سال های بعد با ایجاد نظرات پست مدرنیستی و پسا ساختارگرایانه مشهودتر شد. همخوانی نظریات دریدا و ژیل دولوز – فیلسوف و نظریه پرداز فرانسوی- با سینمای ژان لاک گدار به شکل بارزی موید این مسئله است – مبحث نزدیک ساختن نظریه به عمل- . این همخوانی ها در میان اندیشمندان و نظریه پردازان در ارتباطی تنگاتنگ با نظریه پردازان فیلم و فیلم سازان دیده می شود. به گونه ای که دولوز برای شرح دستگاه مفهومی خود به فلاسفه ای چون برگسون و پیرس و رمان نویسانی چون بالزاک و پروست و فیلم سازانی چون گدار و برسون و نظریه پردازان فیلم چون بازن و متز رو می آورد.(استم، 1995، ص 298) در اروپا به علت شکل گیری مستحکم ساخت ملت- دولت و همینطور خواستگاه بودن این اقلیم در خصوص اندیشه های نو، نظرات و خواست های عمومی تاثیرات عمیقی بر ساختار سیاستگذاری و حقیقی سیاست می گذارد و سینما در این میان کاربردی ترین و اثرگذارترین ابزار شناخته می شود. از سویی در کشورهای اروپایی سیاست حاکم بر کشورها اثرات مشخص و سازمانمندتری نسبت به حکومت های لیبرال کلاسیک بر ساخت اقتصادی می گذارند. بدان معنی که اکثر دولت های اروپایی در انتخاب الگوی رویارویی با مسایل اقتصادی بیشتر متاثر از خواست عمومی هستند تا یک ایدئولوژی تعریف شده و بلاعزل. وجود اقسام دولت های سوسیال دموکرات، دولت رفاه و نولیبرال در پی یک روند دموکراتیک این مهم را به تصویر می کشد. از سویی دیگر تفکر جاری در فیلم سازی در اروپا آن را کمتر متاثر از تاثیرات اقتصادی و خواست ساخت اقتصادی کرده است. شاکله جشنواره های سینمایی اروپایی چون کن، ونیز، برلین و ...
– در مقایسه با فستیوال اسکار در آمریکا- این مهم را به خوبی نمایان می کند. با توجه به موارد فوق می توان گفت مدل خطی سینما- سیاست- اقتصاد الگوی اثرگذار در جوامع و کشورهای اروپایی است.
در آمریکا شرایط متفاوت با آن چیزی است که در اروپا شاهد هستیم. در این کشور به عنوان رهبر ایدئولوژیک جهان لیبرالی اقتصاد وجه اصلی بوده و بر تمامی مناسبات موجود در جامعه مقدم می باشد و این به سنتی تبدیل شده که تمامی اشکال زندگی را تعریف می کند و دیگر وجوه فردی و اجتماعی در قبال آن تعریف می گردد. صد البته این صحبت گفتاری خالی از ارزشگذاری است و منظور نگارنده بیشتر توجه خواننده به عمق نفوذ اقتصاد در روابط موجود در آمریکاست.
اقتصاد در آمریکا همواره بر ساخت سیاسی تاثیرگذار بوده و خواست صاحبان کلان صنایع و سرمایه داران در شکل گیری شاکله حقیقی دولت و سیاست مقدم بوده است. این مسئله در حمایت های مالی تبلیغاتی و رسانه ای، به عنوان نمونه ای شاخص، مشهود است. و اما نقش سینما در این میان چیست؟ آیا جایگاهی میان این دو را دارد و یا ذیل سیاست قرار می گیرد و خواست سیاسی حاکم بر جریان فیلم سازی است؟ در این خصوص نگاهی موردی و نمونه وار به چند برهه زمانی می تواند راهگشا باشد. از این رو نگاهی گذرا به دهه 40، دوره جنگ ویتنام و پس از آن و دوره جنگ های خاورمیانه خواهیم انداخت.
در ابتدای دهه 40 نظام سیاسی آمریکا با ساخت فیلم هایی چون "چرا باید بجنگیم" اثر فرانک کاپرا در صدد توجیه علت ورود ایالات متحده در جنگ جهانی دوم بود. پس از پایان جنگ با توجه به جو یاس آلود و خمودگی در جامعه آمریکا فیلم های موزیکال و احساسی و کمدی رو به فزون نهاد. در زمان جنگ ویتنام نیز ما شاهد فیلم های ضدجنگ نیستیم و از اواسط دهه 70 به بعد بود که فیلم هایی چون "اینک آخرالزمان" اثر کاپولا و یا "جوخه" اثر اولیور استون – که در ساخت فیلم سیاسی شهره است- متاثر از شکل گیری اعتراضات جهانی و با حمایت نظام سیاسی در ایالات متحده – که همواره به عنوان رهبر جهان آزاد نسبت به ایجاد اعتراضات جهانی و بین المللی در مقابل خود حساس است- و نظام اقتصادی آن ساخته شد. در دهه اخیر و طی جنگ های خاورمیانه – در افغانستان و عراق- نیز وضع به همین منوال است. با این تفاوت که پیشرفت های تکنولوژیک رسانه ای این خود انتقادی را در نظام سیاسی آمریکا زودتر ایجاب کرد. ولی با این حال همواره اقتصاد نقشی اساسی تر در جریان ساخت فیلم داشته است و تشکیل نظام استودیویی در ساخت فیلم و جریان فیلم به مثابه کالای اقتصادی این مسئله را بیشتر متاثر از خود کرد.
به گونه ای که فیلمی در آمریکا می تواند موفق باشد که حمایت مالی این استودیوها را به همراه داشته باشد. نظام دوقطبی حاکم در آمریکا نیز این اندرکنش ها را همواره حفظ کرده و نگاه سیاسی سران اقتصادی این مهم را در جریان فیلم سازی تعریف می کند. از طرفی این موضوع باعث شده در نمای اول موازنه و تعادل در فضای رسانه ای حاکم در این کشور و پلورالیزمی دوسویه در صورت به چشم آید. البته در آمریکا جریانی متاثر از جریان موج نو در اروپا از دهه 70 شکل گرفت که به شکل مستقل به کار خود ادامه می دهد. اما با توجه به عدم حمایت استودیوهای بزرگ فیلم سازی با موفقیت در اکران روبرو نمی باشند. از سوی دیگر در آمریکا ساخت فیلمی که ساختار اقتصادی و یا سیاسی این کشور را به چالش بکشاند همواره با شکست روبرو شده اند و حجم عظیمی از انتقادها و ضدتبلیغ های رسانه ای را چه از سوی سیاست و چه از سوی اقتصاد به همراه داشته است. نمونه ای از این سرانجام های تلخ را می توان در فیلم هایی چون "پرتقال کوکی" اثر کوبریک و "همشهری کین" اثر اورسن ولز دید. فیلم های مستند انتقادی مایکل مور نیز تا حدودی همین گونه است. از نظرگاهی دیگر کمتر می توان با فیلمی روبرو شد که نظام سیاسی برخلاف خواست و جهت نظام اقتصادی ساخته باشد و اگر اینگونه باشد در مقابل ساختار اقتصادی با شکست – چه در ساخت و چه در اکران و چه در مفهوم سازی- روبرو بوده است.
اما با توجه به نظام لیبرالی حاکم بر ایالات متحده آمریکا سیاست نمی تواند در مقابل فیلم های ساخته شده در جهت منافع اقتصادی قد علم کند. در کل نمی توان به وضوح و با تحکم مدلی را بر مناسبات میان سه مقوله مورد بحث در این مقاله – اقتصاد، سیاست و سینما- در ایالات متحده آمریکا حاکم دانست. اما به اعتقاد نگارنده مدل زیر به بهترین شکل این مناسبات را تعریف می کند. ..................

تحقیقهای مشابه
جایگاه سینما در ارتباط با سیاست و اقتصاد در جمهوری اسلامی ایران
9 صفحه - 6000 تومان
سینمای جهان - ایران و جایگاه سینما در ارتباط با اقتصاد و سیاست
18 صفحه - 9000 تومان
سیلست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با روابط بین الملل
21 صفحه - 10500 تومان
چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404
21 صفحه - 7500 تومان
بررسی جایگاه و عملکرد بازاریابی در ایران - روش تحقیق
86 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی نگرش والدین در مورد تأثیر وسایل ارتباط جمعی رادیو، تلویزیون، سینما و کتب غیردرسی بر کودکان دختر و پسر
115 صفحه - 54000 تومان
حزب توده ایران و سیاست های آن
17 صفحه - 6000 تومان
اقتصاد اسلامی و مقایسه آن با اقتصاد غربی و سوسیالیستی
19 صفحه - 7500 تومان
اقتصاد اسلامی و مقایسه آ ن با اقتصاد غربی و سوسیالیستی
33 صفحه - 7500 تومان
تفاوت بین اقتصاد اسلامی و غربی
19 صفحه - 6000 تومان
و نقش آن در اقتصاد ایران R&D تحقیق و توسعه و
33 صفحه - 15000 تومان
چرا در اقتصاد ایران رکود تورمی رخ می دهد؟
13 صفحه - 7500 تومان
جایگاه اقتصاد ایران در ا قتصاد بین الملل
23 صفحه - 9000 تومان
بررسی و مقایسه اقتصاد ایران و جهان
20 صفحه - 6000 تومان
پروژه- طرح تکمیل سیستم برقراری حقوق بازنشستگی در جمهوری اسلامی ایران
36 صفحه - 15000 تومان
گمرک جمهوری اسلامی ایران
10 صفحه - 6000 تومان
اصل های 86 و 87 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
24 صفحه - 10500 تومان
بررسی اصل 116 و 117 و 118و 119و 120 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
22 صفحه - 12000 تومان
گمرگ جمهوری اسلامی ایران
18 صفحه - 9000 تومان
آزادیها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
79 صفحه - 36000 تومان
قراردادهای اداری نظام جمهوری اسلامی روش تحقیق
21 صفحه - 12000 تومان
صدور انقلاب اسلامی در کشور هند دوره ریاست جمهوری خاتمی
16 صفحه - 6000 تومان
انقلاب اسلامی ایران و مبارزه با مدرنیسم
4 صفحه - 4500 تومان
آیا نظام مالیاتی ایران ، اسلامی است؟
11 صفحه - 9000 تومان
تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران روش تحقیق
16 صفحه - 10500 تومان
تفاوت انقلاب اسلامی ایران با دیگر انقلابهای جهان
25 صفحه - 12000 تومان
دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی ایران پاورپوینت
10 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007