موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : اهمیت برنامه ریزی آموزش و پرورش
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
اهمیت برنامه ریزی آموزش و پرورش
تعداد صفحه :
36
قیمت :
12000 تومان

فهرست مطالب
عنوان
فصل اول
اهمیت برنامه ریزی آموزش و پرورش
برنامه ریزی چیست؟
مفهوم جریان و مداومت در برنامه ریزی
مفهوم ارشاد و هدایت در برنامه ریزی
مفهوم درونگری و هدف گیری در برنامه ریزی
مفهوم تفکر و عقلانیت در برنامه ریزی
تعریف برنامه ریزی
دوراندیشی برنامه ریزی آموزشی
آموزش و پرورش چیست؟
آموزش و پرورش و توسعه اقتصادی
آموزش و پرورش و روابط اجتماعی
آیا برنامه ریزی آموزش و پرورش مفید است یا بیهوده؟
نظرهای مخالف برنامه ریزی
آیا موافقان برنامه ریزی درست می گویند یا مخالفان برنامه ریزی ؟
فصل دوم
تعریف برنامه ریزی آموزش و پرورش
تعریف راسخ برای برنامه ریزی
تعریف کت برای برنامه ریزی
تعریف زیملان برای برنامه ریزی
تعریف یونسکو برای برنامه ریزی
انواع برنامه ریزی آموزش و پرورش
برنامه ریزی از نظر زمان عمل
برنامه ریزی از نظر حیطه و دامنه عمل
برنامه ریز ی از نظر چگونگی عمل
تاریخچه برنامه ریزی آموزش و پرورش
پیشرفت برنامه ریزی آموزشی در جهان
تحول برنامه ریزی آموزش و پرورش
مرحله آگاهی به ضرورت برنامه ریزی آموزشی
مرحله توجه به برنامه ریزی ویژه و خرد
مرحله توجه به اصل جامعیت و به هم پیوستگی فعالیتهای آموزش و پرورش
برنامه ریزی آموزشی متوسطه
برنامه ریزی تعلیمات فنی و حرفه ای
برناه ریزی تربیت معلم
کمیت تربیت معلم
کیفیت تربیت معلم
طول زمان تربیت معلم
اعتبارات هیئت آموزش
برنامه ریزی تعلیمات بزرگسالان
برنامه ریزی فعالیت فرهنگی
برنامه ریزی برای کتاب و کتابخانه
برنامه ریزی موزه های آموزشی
برنامه ریزی تئاتر، موسیقی و مراکز هنری
برنامه ریزی آموزش غیررسمی
برنامه ریزی آموزش مداوم
مرحله توجه به اصل مداومت و ارزیابی
مرحله توجه به اصل هماهنگی برنامه ریزی آموزش و پرورش با برنامه های عمرانی
مرحله توجه به اصل بهبود کیفیت آموزش و پرورش
مرحله توجه به برنامه ریزی دراز مدت
تاریخچه مختصر برنامه ریزی آموزش و پرورش در ایران
برنامه ریزی مقدماتی آموزش و پرورش در ایران
تاکید اولویت توسعه آموزش و پرورش
تمایل به برنامه ریزی دراز مدت
توجه جامعیت و پیوستگی داخلی برنامه ریزی آموزش و پرورش
توجه به کیفیت آموزش و پرورش
توجه به ساخت آموزش و پرورش
گرایش به مشارکت و همکاری در خدمات آموزش و پرورش
ناهماهنگی و گسیختگی برنامه ریزی
کمبود اطلاعات و آمار
بی ثباتی دولتها
وسعت احتیاجات و قلت منابع
جوانی جمعیت
گران باری اولیه
بالابودن هزینه سرانه آموزش و پرورش
شهرگرایی
منظور از برنامه ریزی از ریخت و پاش و اتلاف وقت و مال جلوگیری شود، کمبود ها و عیب و نقطه
فصل سوم
اصول برنامه ریزی
اصل همکاری و مشارکت
اصل استمرار و ارزیابی
اصل تغییر وتحول
اصل ضمانت اجرایی
فصل چهارم
مبانی تهیه و تنظیم برنامه ( ارکان برنامه ریزی )
حوزه امکانات
تعیین هدفها
سطح هدفهای آموزش و پرورش
آرمانهای جهانی آ.پ
آرمانهای ملی آ.پ
رسالت و ماموریت سیستم آ.پ
فصل اول
اهمیت برنامه ریزی آموزش و پرورش
برنامه ریزی چیست؟
برنامه ریزی یعنی کشیدن، نقشه کشیدن به قصد برای دستیابی به خواسته ها .
مفاهیم برنامه ریزی
در برنامه ریزی چند مفهوم زیر مستقراست:
- جریان و مداومت
- ارشاد و هدایت
- درونگری و هدف گیری
- تفکر و عقلانیت
مفهوم جریان و مداومت در برنامه ریزی
فراگردی است که باید مداومت داشته باشد و با توجه به بازتاب نتایج فعالیتهای انجام شده مطالعات و یافته های جدیدی، تغییرات و تکنولوژی، پیشرفت ذاتی و معرفت، دگرگونی منابع و امکانات و تحول اولیتها ارزیابی می شود تکمیل گردد.
مفهوم ارشاد و هدایت در برنامه ریزی
برنامه ریزی متضمن ارشاد، هدایت و مداخله در فعالیتهای جمعی است، و بستگی به چگونگی و میزان اعمال نفوذش به صورت برنامه ریزی متمرکز- الزامی، ارشادی و ترتیبی، حل مشکل و موردی است.
مفهوم درونگری و هدف گیری در برنامه ریزی
برنامه ریزی فعالیتی است جهت دار و درونگر بستگی به انتخاب هدف آیندگر، آینده ساز است.
مفهوم تفکر و عقلانیت در برنامه ریزی
برنامه ریزی فعالیتی است حساب شده و منطقی یعنی متکی به اطلاعات دقیق و صحیح است و نیازها و انتظارات را تشخیص می دهد.
تعریف برنامه ریزی
فراگردی است مداوم، حساب شده و منطقی، جهت دار و درونگرا، به منظور ارشاد و هدایت فعالیتهای جمعی برای رسیدن به هدف مطلوب
دوراندیشی برنامه ریزی آموزشی
اگر برای پیش بینی آینده باشد آینده گراست. اگر برای شکل دادن آینده باشد آینده ساز است.
آموزش و پرورش چیست؟
آموزش و پرورش فعالیتی است مداوم، جامع، و برای همه برای رشد و تکامل انسان، نمای فرهنگ و تعالی جامعه
آموزش و پرورش و توسعه اقتصادی
افزایش ذخیره دانش و فن منابع انسانی و بهره وری افراد به نوبه خود در آهنگ رشد اقتصادی منعکس می گردد و آن را سریع تر می کند.
آموزش و پرورش و روابط اجتماعی
بازتاب اجتماعی آموزش و پرورش نیز چون اثرات انتقادی آن برای برنامه ریزان و سیاستگزاران حائز اهمیت فوق العاده است. لکت (1967 ) می گوید آموزش و پرورش همان گونه که سطح تولید و اقتصاد را بالا می برد، توزیع ثروت را نیز عادلانه تر می کند. یعنی آموزش و پرورش برای تحریک و ارتقای اجتماعی و بهره برداری از امتیازات اجتماعی و اقتصادی لازم است کساین که از آموزش کافی بهره مند نشده اند ازفرصت ارتقا و تحرک اجتماعی کمتری برخوردارند
........

تحقیقهای مشابه
اهمیت برنامه ریزی آموزش و پرورش
36 صفحه - 12000 تومان
فرایند برنامه ریزی آموزش کارکنان
23 صفحه - 7500 تومان
سیستم نگهداری و تعمیرات - پیش بینی برنامه ریزی و کنترل P.M
27 صفحه - 9000 تومان
برنامه ریزی کایزن - برنامه ریزی مواد
13 صفحه - 4500 تومان
مدیریت پروژه - فرآیند برنامه ریزی محدوده پروژه و ورودی های آن
6 صفحه - 3000 تومان
مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
27 صفحه - 7500 تومان
نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی
25 صفحه - 7500 تومان
خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل براسیون
18 صفحه - 7500 تومان
خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل براسیون بصورت پاور پوینت
15 صفحه - 7500 تومان
کاربرد مدل و مدل سازی در برنامه ریزی بانکداری الکترونیک
16 صفحه - 6000 تومان
مدل سازی در برنامه ریزی صنعت توریسم
13 صفحه - 4500 تومان
پروژه مدیریت و برنامه ریزی دلایل عدم گرایش معلمان به کاربرد وسایل کمک آموزشی و راههای بهبود آن
76 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی جهت توازن مطلوب بین هزینه های بازپرداخت شده personal practice optimizing fixed and variable compensation costs for emplotee productivity
7 صفحه - 21000 تومان
مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
28 صفحه - 9000 تومان
معیارهای برنامه ریزی فضاهای سبز شهری
29 صفحه - 10500 تومان
اصول برنامه ریزی آموزشی فایل بصورت پاورپوینت
17 صفحه - 6000 تومان
برنامه درسی - برنامه ریزی درسی
15 صفحه - 6000 تومان
کتابخانه دانشگاهی خط مشی سازمانی نقش روابط عمومی در برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت
16 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و هتلداری برنامه ریزی بسته سفر تورگردانی
54 صفحه - 30000 تومان
اهمیت نیاز سنجی در برنامه ریزی درسی
24 صفحه - 7500 تومان
شهر و برنامه ریزی شهری
58 صفحه - 15000 تومان
مطالعه تطبیقی مدلهای برنامه ریزی استراتژیک
10 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدارس دولتی به عنوان زیرساخت های عمومی : نقش برنامه ریزی برای محققان17
22 صفحه - 15000 تومان
بررسي روشهای برنامه ریزی راهبردی سیستمهای اطلاعات مدیریت
31 صفحه - 12000 تومان
مدیریت برنامه ریزی راهبردی
17 صفحه - 6000 تومان
بررسي روشهای برنامه ریزی راهبردی سیستمهای اطلاعات مدیریت
31 صفحه - 12000 تومان
انواع برنامه ریزی در توسعه
43 صفحه - 18000 تومان
شهر نشینی و برنامه ریزی شهری در ایران - ساماندهی فضایی مجله شالکوه رشت فایل بصورت پاورپوینت
35 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - شرایط بهينه سازي مسائل برنامه ریزی خطی با ضرایب فازی 36
16 صفحه - 48000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تنظیم استراتژیک مراحل پیاده سازی برنامه ریزی منابع سرمایه ای (ERP) 29
9 صفحه - 27000 تومان
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی فایل بصورت پاورپوینت
77 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی مبادلات به وسیله واگن بار با هزینه ثابت در یک تاسیسات لنگرگاهی متقاطع با زمان هایورود واگن ها به صورت نامعلوم
21 صفحه - 63000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدل سازی نقاط قوت تنوع زیستی اس. ائس.ای و برنامه ریزی کاربری زمین
3 صفحه - 9000 تومان
پروژرشته علوم تربیتی بررسی وضع موجود و مطلوب مشارکت معلمان در فرایند برنامه ریزی درسی از دیدگاه معلمان با تجربه و کم تجربه
120 صفحه - 75000 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 21000 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 15000 تومان
اهمیت و نقش برنامه ریزی در توسعه کشور
13 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه تأثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام jit
2 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیکی و تاثیر سازمانی در هتل های اردنی ها 38
15 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های کوچکتر 16
11 صفحه - 33000 تومان
کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی - اتوماسیون صنعتی plc
91 صفحه - 36000 تومان
مروری بر برنامه ریزی درسی و تحلیل محتوا
14 صفحه - 6000 تومان
اصول برنامه ریزی درسی
12 صفحه - 6000 تومان
وضعیت برنامه ریزی درسی استان مازندران
11 صفحه - 4500 تومان
بررسی دیدگاه انسان گرایانه در برنامه ریزی درسی
14 صفحه - 4500 تومان
روشهای برنامه ریزی فرهنگی در سازمانهای دولتی
15 صفحه - 6000 تومان
پروژه برنامه ریزی تور مسافرتی تبریز رشته گردشگری
67 صفحه - 24000 تومان
عدالت جنسیتی و برنامه ریزی شهری
36 صفحه - 9000 تومان
معیارهای برنامه ریزی فضا های سبز شهری
24 صفحه - 7500 تومان
بودجه تولید و برنامه ریزی خطی پاورپوینت
48 صفحه - 15000 تومان
بررسی تاثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام در افزایش رقابت پذیری (مطالعه موردی کارخانه پارس خزر) پروژه
46 صفحه - 30000 تومان
نظریه های اساسی در برنامه ریزی درسی
20 صفحه - 7500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مؤلفه های آموزش محیطی در برنامه ی آموزشی علوم تربیتی در بلغارستان و ترکیه6
13 صفحه - 27000 تومان
برنامه ریزی آموزش بزرگسال پاورپوینت
39 صفحه - 7500 تومان
تاریخچه آموزش و پرورش در هند
61 صفحه - 18000 تومان
نقش آموزش و پرورش در تقویت اعتماد به نفس ملی
13 صفحه - 4500 تومان
بیان و ضعیت آموزش و پرورش استان گیلان
11 صفحه - 4500 تومان
گزارش عملکرد آموزش و پرورش در دولت نهم
29 صفحه - 10500 تومان
نقش آموزش و پرورش در تقویت اعتماد به نفس ملی
13 صفحه - 6000 تومان
نظام پذیرش و پیشنهادات در آموزش و پرورش - پاور پوینت
46 صفحه - 15000 تومان
روند رشد تکنولوژی در آموزش و پرورش ایران در ده سال اخیر
29 صفحه - 10500 تومان
آموزش فراگیر از نظر معلمان و کارشناسان آموزش و پرورش استثنایی
13 صفحه - 6000 تومان
بررسی سیستم حسابداری آموزش و پرورش شهر سنگر
49 صفحه - 30000 تومان
ضرورت تحول در آموزش و پرورش با توجه به صنعتی شدن جوامع
22 صفحه - 9000 تومان
سازمان آموزش و پرورش - چارت
19 صفحه - 7500 تومان
مشکلات کیفی و کمی آموزش و پرورش ایران در قرن 21
10 صفحه - 6000 تومان
نقش it در ابعاد مختلف آموزش و پرورش
13 صفحه - 6000 تومان
کارورزی در اداره آموزش و پرورش فومن
16 صفحه - 9000 تومان
وزیران آموزش و پرورش از دوره هاشمی تا احمدی نژاد
7 صفحه - 4500 تومان
نقش و تاثیر آموزش و پرورش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی
17 صفحه - 9000 تومان
نقش و تاثیر آموزش و پرورش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی
15 صفحه - 9000 تومان
متنوع ترین نوع آموزش و پرورش ابتدایی
4 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش و پرورش در ایالات متحده آمریکا 7
3 صفحه - 9000 تومان
ساختار آموزش و پرورش در آمریکا.docx
4 صفحه - 4500 تومان
کارکرد فرهنگی آموزش و پرورش استان سمنان
20 صفحه - 12000 تومان
کارکرد فرهنگی آموزش و پرورش استان سمنان
20 صفحه - 9000 تومان
کارآموزی آموزش و پرورش ناحیه 1
140 صفحه - 36000 تومان
کارآموزی حسابداری اموزش و پرورش صومعه سرا
36 صفحه - 21000 تومان
کار آموزی رشته حسابداری آموزش و پرورش ناحیه یک رشت
142 صفحه - 42000 تومان
سند تحول بنیادین و بررسی نقش شوراهای آموزش و پرورش در تحقق اهداف آن
16 صفحه - 10500 تومان
ضرورت تحول در آموزش و پرورش روستا از دیدگاه چند تن از متخصصین تعلیم و تربیت
22 صفحه - 7500 تومان
کارآموزی آموزش و پرورش ماهيت و مفاهيم نظري حسابداري مالي
36 صفحه - 15000 تومان
نقش و تاثیر آموزش و پرورش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی
18 صفحه - 6000 تومان
نقش آموزش و پرورش در توسعه کارآفرینی
13 صفحه - 6000 تومان
نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایران روش تحقیق
14 صفحه - 7500 تومان
عوامل و مانع پژوهشی در آموزش و پرورش روش تحقیق
25 صفحه - 10500 تومان
بررسی نقش شوراهای آموزش و پرورش در تحقق اهداف سند تحول بنیادین
15 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007