موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه رشته علوم تربیتی ارزشیابی مهارتهای حرفه ای معلمان دوره ابتدایی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه رشته علوم تربیتی ارزشیابی مهارتهای حرفه ای معلمان دوره ابتدایی
تعداد صفحه :
95
قیمت :
18000 تومان

عنوان
فصل اول : کلیات تحقیق
چکیده
مقدمه
بیان مسله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه ها و سوالات تحقیق
متغیرها
تعاریف عملیاتی
فصل دوم : پیشینه تحقیق
مبانی نظری تحقیق
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار تحقیق
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم : خلاصه یافته ها و نتیجه گیری
نتیجه گیری و بحث
محدودیتهای تحقیق
پیشنهادات
منابع و مآخذ و پیوست
چکیده
این تحقیق به منظور ارزشیابی سطح توانایی ها و مهارت های حرفه ای معلمان دوره ابتدایی و نیز یافتن نقاط قوت و ضعف روشای تدریس و رفع نارسایی ها و بهبود کیفی آن در سطح شهر رشت انجام شد.
افزون بر آن ، رابطه برخی عوامل تأثیر گذار بر مهارت های حرفه ای معلمان (مثل جنس ، سطح تحصیلات ، رشته تحصیلی ، سابقه تدریس ، شرایط فیزیکی و تعداد دانش آموزان کلاس ، گذراندن دوره های آموزشی قبل و حین خدمت ) مورد سنجش قرار گرفت . برای بررسی رابطه بین مهارت های حرفه ای معلمان و و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و نیز دستیابی به تفاوت مهارت ای حرفه ای معلمان مختلف سؤالهایی مطرح شد .
جامعه آماری مورد مطالع این تحقیق را معلمان مدارس ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 1389 تشکیل می دهند . مهارت های حرفه ای 50 نفر از معلمان دوره ابتدایی از منطقه 1 که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده بودند ، مورد مطالعه قرار گرفت .
یافته ها نشان می دهد که در فعالیت ای آموزشی کلاس درس ، به هدفهای مهارتی ، کمتر از هدف های دانشی و نگرشی توجه شده است . معلمان مورد مطالعه در کلیات تدریس از مهارت نسبی برخوردارند ؛ اما در اجزای مهم تدریس با برخی نارسایی های جدی مواجه اند .
مقدمه
امروزه فرآیند جهانی شدن، راه را به سوی جامعه ای دانش مدار می گشاید که در آن دانش و اطلاعات ، محور رشد و توسعه ر جامعه ای خواهد بود . بدیهی است رویارویی با چالش های جوامع دانش مدار ، نیازمند بازنگری و طراحی مجدد نظامهای آموزشی و فرآیند آموزش است (بازرگان 1384).
ایجاد تغییرات متناسب با تحولات فناوری در عرصه اطلاعات و ارتباطات ، یکی از محورهای جدی تغییر در قرن بیست و یکم است . دست اندرکاران نظام های آموزشی بر این نکته تأکید می ورزند که می توان با بکارگیری ابزارهای اطلاعاتی روزآمد ، قابلیت ها و شایستگی های متناسب با نوآوری ها را در معلمان به وجود آورد . در آرمان هایی که از سوی صاحب نظران برای نظام های تعلیم و تربیت مطرح می شود ، از معلم به عنوان نقطه اتکای هر تغییر و تحولی یاد می شود (مهرمحمدی ،1379). معلم در گذشته ، تنها یک وظیفه داشت و آن تربیت و نهادینه کردن افراد متعلق به یک کشور بود؛ در حالی که امروز ، وظیفه اصلی معلم تبدیل فرد به شهروندی جهانی است ؛ شهروندی که متعلق به جامعه بین الملل در حال شدن است (درانی ،1384).
برای تربیت دانش آموزانی که قادر به طبقه بندی اطلاعات، پردازش و پیش بینی آن باشند ، معلمان باید در نقش خود بازنگری کنند و به جای سخنرانی ، به راهنمایی دانش آموزان روی آورند . آنان باید اطلاعات و فن آوری های جدید را در کلاس درس بکار گیرند (معروفی،1384). بدین سان امروزه تدریس در آموزش و پرورش فقط »تدریس و یاد دادن« نیست . بلکه »برانگیختن و راهنمایی یادگیری و یادگیرندگان« است. معلم موفق ، معلمی نیست که تنها آموزش می دهد ، بلکه کسی است که فرصت های یادگیری را فراهم می سازد (شعاری نژاد،1381).
براساس نتایج پژوهشی با عنوان "ارزشیابی امتحانات سال سوم نظام جدید آموزش متوسطه و دوره پیش دانشگاهی " معلمان در طراحی سوالهای امتحانی ، مهارت لازم را ندارند . در این پژوهش 9600 برگ از اوراق امتحانی دانش آموزان سال سوم متوسطه و دوره پیش دانشگاهی در 48 درس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . بررسی نتایج، از تأکید بر حافظه طوطی وار دانش آموزان در سوال های امتحانی پایان ترم حکایت می کند . همچنین در فرآیند یاددهی –یادگیری ، به انش آموزان فرصت کافی داده نمی شود تا عملکرد خود را از طریق خودسنجی ارزشیابی کنند ؛ در حالی که هر چه مشارکت دانش آموزان در هر یک از مراحل یاد دهی – یادگیری بیشتر باشد ، عملکرد آنها بهتر و میزان فراگیری بیشتر خواهد بود . شیوه رایج ارزشیابی در نظام جدید آموزش متوسطه و دوره پیش دانشگاهی ، آموخته های واقعی و مهارت های عملی دانش آموزان را به دقت مورد سنجش قرار نمی دهد . نتایج تحلیل محتوایی آزمون ها از نظر اصول آزمون سازی نشان داد که رعایت میزان ارتباط سوال با درک و فهم یادگیرنده ، چندان مورد توجه قرار نگرفته است . نتایج تحلیل محتوایی آزمون ها از نظر سطوح یادگیری نشان داد که در اکثر رشته های مورد بررسی ، تأکید عمده در طراحی سوال ها بر »سطح دانش« معطوف بوده و سطوح عالی تر یادگیری ، مانند تجزیه و تحلیل ،استدلال،ترکیب ،خلاقیت و ارزشیابی ، کمتر مورد توجه طراحان سوال قرار گرفته است . آزمون های اجرا شده فاقد روایی ملاکی پیش بین و روایی ملاکی هم زمان قابل قبول بوده اند . یافته ها از نارسایی های امتحانات در تحقق هدف های آموزشی حکایت دارد.(دانش پژوه،1377)
در پژوهشی دیگر ، با عنوان " سنجش ملی پیشرفت تحصیلی زبان فارسی" پیشرفت تحصیلی 126950دانش آموز پایه چهارم و پنجم ابتدایی و دوره راهنمایی در 29 استان کشور را با آزمون استاندارد شده زبان فارسی مورد سنجش قرار داد. نتایج تجزیه و تحلیل داده های تحقیق ، از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در جنبه های مختلف زبان فارسی ، تصویری مأیوس کننده ارائه داد .
اکثر دانش آموزان مورد مطالعه در همه پایه های تحصیلی ، در دستیابی به حداقل هدف های آموزشی درس زبان فارسی (60 درصد نمره آزمون) ناموفق بوده اند . روی هم رفته ، میزان یادگیری و مهارت دانش آموزان پایه های مورد بررسی در جنبه ای گوناگون زبان فارسی، ضعیف و از حد مورد انتظار پایین تر بوده است.(شریفی 1377)
با توجه به معضلاتی که در جامعه وجود دارد بنده تصمیم گرفتم به تحقیق بپردازم با مروری بر پژوهش ها دریافتم که عوامل مختلفی بر فرآیند یاددهی و یادگیری دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنان تأثیر می گذارد . در نارسایی شیوه های امتحان و ارزشیابی و عملکرد بسیار ضعیف دانش آموزان-که از پژوهش های یاد شده و بسیاری دیگر از پژوهش ها به دست آمده است- چه عواملی بیشتر دخالت دارد ؟ هدف؟ برنامه؟ روش؟ ابزار یا ارزشیابی؟ با توجه به اینکه معلمان از جمله مهمترین عوامل موثر در رشد و توسعه کیفی تعلیم و تربیت به شمار می آیند و نقطه آغاز هر تحول آموزشی هستن ،این تحقیق مهارت معلمان دوره ابتدایی را در »تدریس« ، که یکی از مهم ترین عوامل در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است ، ارزشیابی می کند؛ با این امید که کارشناسان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت را به تلاش های نوینی برای اصلاح و بهبود شیوه های نوآوری در مهارت های تدریس معلمان برانگیزد. ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه رشته علوم تربیتی ارزشیابی مهارتهای حرفه ای معلمان دوره ابتدایی
95 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی وآموزشی مقایسه مهارت های حرفه ای مدیران و معلمان مدارس هوشمند با مدارس عادی همراه با پرسشنامه و کار آماری
160 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان
88 صفحه - 16000 تومان
پروژه اقدام پژوهی رشته آموزش ابتدایی - علوم تربیتی کاهش اضطراب (حین امتحان) دانش آموزان
48 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق
59 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی با عنوان بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطی تلفن همراه و اینترنت
74 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی شیوع اختلال نوشتن در مقطع ابتدایی
76 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان گرایشات دینی دانشجویان رشته های کامپیوتر
62 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه اظطراب با پیشرفت تحصیلی
45 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی علل گرایش نوجوان به انحرافات اجتماعی
27 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی
142 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به خدمات مشاوران
131 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی مدرسه راهنمایی دخترانه
142 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسي عوامل بوجودآورنده ي دوگانگي ارزشي درنوجوانان از ديدگاه نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله
76 صفحه - 17000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابط دانش اماری بر بهبود عملکرد مدیران - رضایت شغلی
38 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه
115 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی
166 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای پرورش خلاقیت در دانش آموزان تیزهوش از دیدگاه معلمان
153 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی عوامل مؤثر در انگیزه دانشجویان برای شرکت در کلاس
81 صفحه - 22000 تومان
کارآموزی رشته علوم تربیتی مشاوره فردی و مصاحبه با مراجعه کنندگان در اداره بهزیستی
15 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
51 صفحه - 10000 تومان
مدیریت کار عملی در سازمان - رشته علوم تربیتی - در اداره آموزش و پرورش
66 صفحه - 10000 تومان
مدیریت کار عملی در سازمانها رشته علوم تربیتی آموزش و پرورش
116 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان آگاهی والدین با وظایف خود در زمینه بلوغ دانش آموزان دختر
101 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی رابطه هوش هیجانی با سلامت روان
112 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به خدمات مشاوران
120 صفحه - 25000 تومان
پروژه کارآموزی رشته علوم تربیتی کار عملی در سازمان
78 صفحه - 14000 تومان
گزارش کارآموزی رشته علوم تربیتی بازدید از مدرسه ابتدایی
37 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بازی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
121 صفحه - 22000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین اضطراب کودکان و اختلالات خلقی - اضطراب و افسردگی والدین با جامعه آماری و پرسشنامه
70 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسي عوامل بوجودآورنده ي دوگانگي ارزشي درنوجوانان
94 صفحه - 18000 تومان
پروژه بررسی ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی و برون گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه - رشته رواشناسی علوم اجتماعی تربیتی همراه با جامعه آماری و پرسشنام
75 صفحه - 22000 تومان
پروژرشته علوم تربیتی بررسی وضع موجود و مطلوب مشارکت معلمان در فرایند برنامه ریزی درسی از دیدگاه معلمان با تجربه و کم تجربه
120 صفحه - 25000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 6000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 15000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 15000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 18000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 18000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 28000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 18000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 22000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 10000 تومان
modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
163 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
90 صفحه - 30000 تومان
بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
83 صفحه - 14000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 15000 تومان
بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
59 صفحه - 10000 تومان
نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
63 صفحه - 9000 تومان
نگاهی اجمالی به نقش زن در دفاع مقدس پروژه رشته حقوق
73 صفحه - 10000 تومان
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
59 صفحه - 8000 تومان
بررسی سواحل حاجی بکنده در جذب توریست پروژه رشته گردشگری و توریسم
68 صفحه - 10000 تومان
بررسی مقایسه ای عزت نفس بین کودکان پسر پرورشگاه و سایر کودکان پروژه رواشناسی علوم اجتماعی و تربیتی با کار آماری و پرسشنامه
59 صفحه - 18000 تومان
رابطه عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی بچه های(دانش آموزان) پروژه روانشناسی علوم تربیتی
66 صفحه - 12000 تومان
بررسي تأثير اختلاف زناشويي بر سبك دلبستگي و قضاوت اخلاقي در دانش آموزان پروژه روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی
106 صفحه - 15000 تومان
علل اجتماعی تبعیض علیه زنان پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی همراه با کار آماری و پرسشنامه
131 صفحه - 15000 تومان
بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان پروژه علوم اجتماعی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
115 صفحه - 18000 تومان
پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی ، بررسی انتظارات نوجوان از والدین
70 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی ، بررسی عوامل بوجود آورنده ی دو گانگی ارزشی در نوجوانان از دیدگاه نوجوانان
75 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در طلاق در شهرستان رشت بصورت پاور پوینت
113 صفحه - 15000 تومان
پروژه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی در رشته پژوهشگری علوم اجتماعی با موضوع جهانی شدن و فرهنگ
100 صفحه - 18000 تومان
\پروژه رشته علوم اجتماعی روند حاشیه نشینی در شهر رشت
60 صفحه - 15000 تومان
پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی مفهوم مدرنیته و روند تحول و پیامد های آن در غرب
100 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیز هوش و عادی
70 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی- تاثیر اشتغال والدین در افت تحصیلی دانش آموزان
33 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی- تاثیر مثبت رفتار والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
104 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي جامعه شناختي روسپيگري
211 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق و آسیب های اجتماعی آن
55 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی گرايش مردم به گياه درمانی
80 صفحه - 17000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي و تحليل عوامل موثر بر بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي
57 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان فایل بصورت پاورپوینت
113 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نگرش زنان در خصوص انواع زایمان - طبیعی و سزارین
118 صفحه - 16000 تومان
پروژه پایان نامه بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی رشته علوم اجتماعی
193 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان
45 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی
68 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی نگرش والدین در مورد تأثیر وسایل ارتباط جمعی رادیو، تلویزیون، سینما و کتب غیردرسی بر کودکان دختر و پسر
115 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته گرایش علوم اجتماعی - بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی
151 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته کشاورزی و علوم باغی بررسی خواص دارویی گیاه مریم گلی و چای
33 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته کشاورزی و علوم باغی مطالعه و بررسی كرم ساقه خوار نواري برنج
25 صفحه - 6000 تومان
گزارش کار بازدید از مدرسه رشته علوم تربیتی
37 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به جرائم و انحرافات اجتماعی بر اساس روش تحقیق
67 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی آسیب های اجتماعی
60 صفحه - 14000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده در استفاده دانشجویان از کالاهای فرهنگی
80 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان علاقمندی به دین و دینداری
76 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نقش کمیته امداد امام خمینی در ایجاد امنیت اجتماعی
110 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی تغییرات نگرشی سن ازدواج دختران در سه نسل- روش تحقیق
113 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی - رسانه و جوانان همراه با پرسشنامه و کار آماری
91 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم باغی و پرورش گیاهان زینتی - گیاهان مورد استفاده در تراریوم
34 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی رابطه بين باورهاي ارتباطي با كاركرد خانواده و رضايت زناشويي
160 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی ترجیح جنسیتی در میان والدین دانشجویان
98 صفحه - 25000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
47 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی در استان گیلان در سالهای 70 تا 72
94 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی نقش آموزش در بهبود مهارت های زندگی دانش آموزان دوره ابتدایی پایه پنجم دختران همراه با جامعه آماری
45 صفحه - 17000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی بهداشت یاران مدارس و تاثیر آن بر افزایش اطلاعات بهداشتی و تغییر رفتار در دانش آموزان ابتدایی
95 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی ، بررسی نقش تشویق و تنبیه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
92 صفحه - 15000 تومان
پروژه کارشناسی علوم تربیتی بررسی عوامل بوجود آورنده دو گانگی ارزشی در نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله منطقه سنگر
80 صفحه - 30000 تومان
تحقیق عملی درس اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی حل مساله
19 صفحه - 2500 تومان
پروژه علوم تربیتی - روانشناسی - بررسی علل ترس در کودکان و نوجوانان
51 صفحه - 14000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مؤلفه های آموزش محیطی در برنامه ی آموزشی علوم تربیتی در بلغارستان و ترکیه6
13 صفحه - 9000 تومان
پروژه علوم تربیتی بررسی و مطالعه استفاده از وسایل کمک آموزشی در یادگیری کودکان
50 صفحه - 17000 تومان
پروژه علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به حجاب و پوشش اسلامی
131 صفحه - 25000 تومان
کارآموزی علوم تربیتی گزارش فیزیکی ، عاطفی، آموزشی مدرسه ابتدایی.docx
51 صفحه - 10000 تومان
طرح درس علوم سوم ابتدایی کامل
39 صفحه - 6000 تومان
طرح درس علوم سوم ابتدایی کامل
39 صفحه - 6000 تومان
تحلیل محتوایی کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی از منظر آموزش مهارتهای اجتماعی به دانش آموزان
22 صفحه - 2500 تومان
پروژه بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان همراه با پرسشنامه و تجزیه و تحلیل
105 صفحه - 20000 تومان
بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی - روش تحقیق
10 صفحه - 5000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007