موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : روابط بین الملل دو کشور ایران و روسیه.docx
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
روابط بین الملل دو کشور ایران و روسیه
تعداد صفحه :
19
قیمت :
3000 تومان

فهرست مطالب
مقدمه
دو محور اصلی سیاست خارجی ایران
پراگماتیسم سیاسی و آرمانگرایی شیعی
مشکلات روابط بین الملل ایران
روابط روسیه در نظام بین‌الملل
نقاط قدرت روابط بین الملل روسیه
منابع
  مقدمه
سیستم های سیاسی مدرن را می توان در مقوله ای تعریف گرایانه ، بر اساس نحوه توزیع قدرت سیاسی به دو نوع تقسیم نمود: متمرکز و غیر متمرکز . در دولت متمرکز، ممکن است اشکال متفا وتی از عدم تمرکز در داخل کشور، نظیر عدم تمرکز اداری و یا خود مختاری محلی و یا مناطق فرهنگی خود مختار بکار گرفته شود، لیکن همه آنها در نهایت بازوهای اداری حکومت مرکزی هستند و این حکومت مرکزی است که در حیطه های مختلف داخلی و خارجی قدرت و ابتکار عمل دارد. بر خلاف سیستم های متمرکز، یک سیستم فدرال بعنوان شکلی از حکومت ها ی غیرمتمرکز، بیان نوعی از نظام سیاسی است که در آن قدرت سیاسی بشکل عمودی، بین حکو مت مرکزی و زیر مجمو عه های آن تقسیم میشود و این زیر مجموعه ها در یک محدوده معین بصورت شراکتی با سایرین، حکومت مرکزی را تشکیل می دهند.نگاهی تاریخی و کارکردی به دو سیستم فوق و نمونه های عینی آن در جهان امروز، می تواند ما را به این امر رهنمون شود که هر کدام از این دو سیستم، قبل از هر چیز مبتنی بر فرهنگ ها و روحیات تاریخی و دیدگاه ارزشی مردمان درون آنان است و هر کدام به فراخور موقعیت های در زمانی و در مکانی در فضای سیاست منطقه ای و بین المللی عمل می کند . در این نوشتار، به نقد اندیشه فدرالیسم ایرانی در حیطه روابط بین الملل و منطقه ای، با توجه به مولفه های درونی و اجزای سیاسی- اجتماعی ایران پس ا انقلابی می پردازیم.
محور اصلی سیاست خارجی ایران
منطقه گرایی و عمل بعنوان عاملی موثر در سیاست بین الملل، دو محور اصلی در سیاست خارجی ایران بوده و می باشد که هر کدام به فراخور شرایط و نیاز ها در زمانهای مختلف تقویت شده است. در محور منطقه گرایی، رویکرد مسلط حفظ موجودیت سیاسی و کالبد ژئو پلیتیک ایرانی در برابر قدرت های منطقه ای سنتی همچون روسیه، ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان ، و در عرصه بین الملل نیز رهبری جهانی انقلاب اسلامی با خط و مشی شیعی و سعی در بازتولید جهان تشیع در درون کالبد محافظه کار جهان اسلام است که سرانجام آن به گسترش اندیشه های شیعی به سراسر جهان می انجامد. اگرچه بسیاری از صاحبنظران در مورد همراستا بودن این دو محور ابراز تردید کرده اند، اما به گمان این قلم این دو رویکرد در راستای یکدیگر بوده و تلفیق این دو رویکرد، سیاست خارجی ایران را در سه عرضه درون مرزی، منطقه ای و بین المللی هدایت نموده است. تلفیق دو ایده عقلانی بودن و عملکرد عقلانی دولت در پهنه روابط بین الملل در پارادایم رئالیستی روابط بین الملل( آلبرشت 1996 ) از یکسو و همچنین ایده شاگردان مکتب پلورالیستی روابط بین الملل مبنی بر بسط خارجی سیاست های داخلی هر حکومت در عرصه بین الملل (ویوتی و کائوپی، 203 : 1999 ) می تواند در فهم و تشریح رویکرد و سیاست جمهوری اسلامی ایران راهگشا باشد. بر طبق این تلفیق نظری، پراگماتیسم سیاسی و آرمانگرایی ایدئولوژیک ، دو کلیدواژه اصلی در سیاست خارجی ایران پسا انقلاب محسوب می گردد. درپراگماتیسم سیاسی ایران که مبتنی بر عقلانیت دولتی تشیع است، تکیه بر مفاهیمی چون مصلحت و حکمت، توجیه گر پیشبرد منافع ملی است و این دو مفهوم، فهم این مقوله را در موارد تضاد با ایدئولوژی آسان می گرداند. آرمانگرایی ایدئولوژیک ایران مبتنی بر مفاهیم اسلامی- شیعی جهاد، سرمشق گرفتن از کربلا، مرجعیت ، معاد و مهدویت است و ترکیب اصول قبل با اصل اخیر که عدالت خواهی شیعی را در حیطه های خرد و کلان از درون فردی تا بین المللی بازنمایی می کند، سبب شده تا رفتاری متمایز از این کنشگر بروز یابد.
..................

تحقیقهای مشابه
روابط بین الملل مقایسه دو کشور ایران و روسیه از نظر فرهنگی.docx
16 صفحه - 2500 تومان
روابط بین الملل دو کشور ایران و روسیه
19 صفحه - 3000 تومان
سیلست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با روابط بین الملل
21 صفحه - 3500 تومان
نظریه بازی ها، شبیه سازی، و چانه زنی در روابط بین المللی
21 صفحه - 3000 تومان
اجرای قانون صلاحیت دار در روابط بین الملل
23 صفحه - 3000 تومان
نقش فرهنگ در نظریات روابط بین الملل
20 صفحه - 4000 تومان
خاورمیانه و روابط بین الملل
25 صفحه - 3500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روابط بین ویژگی های مشکل و رفتارهای مرتبط با موفقیت و پیشرفت تحصیلی در یادگیری مبتنی بر مسأله
10 صفحه - 10000 تومان
مقایسه مکتب انگلیسی با نظریه سازه انگاری با توجه به راه میانه آنها در روابط بین الملل
38 صفحه - 5000 تومان
بررسی روابط ایران و ارمنستان
16 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION
40 صفحه - 40000 تومان
حقوق بین الملل عمومی - حقوق محکومین و متهمین
12 صفحه - 2000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - موضوعات مطرح شده در حسابداری بین الملل 9
5 صفحه - 5000 تومان
سازمان بین الملل کار.docx
20 صفحه - 3500 تومان
تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
20 صفحه - 8000 تومان
تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
20 صفحه - 6000 تومان
حقوق ارتباطات بین الملل در موضوع حقوق رسانه ها
22 صفحه - 4000 تومان
تفاوت حقوق بین الملل اقتصادی
8 صفحه - 1000 تومان
مسائل مربوط به مسئولیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادی
25 صفحه - 4000 تومان
نقش قراردادهای جوینت ونچ ر در تجارت بین الملل و قو اعد حاکم بر آن روش تحقیق حقوق
55 صفحه - 8000 تومان
قاعده تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده حق نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
20 صفحه - 2500 تومان
وضعیت کشورهای نامساعدجغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها روش تحقیق حقوق
37 صفحه - 6000 تومان
اصل حسن نیت در قرارداد های تجاری بین الملل روش تحقیق حقوق
20 صفحه - 3000 تومان
وضعیت کشورهای نامساعد جغرافیایی در حقوق بین الملل دریاها
32 صفحه - 5000 تومان
وضعیت کشورهای نامساعد جغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها
64 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته روانشناسی مقایسه تأثیر میزان استرس در بیماران سرطانی و غیر سرطانی بین دو قشر تحصیل کرده و تحصیل نکرده
78 صفحه - 18000 تومان
کارآماری بررسی نمرات درس عربی بین دو کلاس همراه با نمودار ها
21 صفحه - 10000 تومان
کارآماری بررسی نمرات درس عربی بین دو کلاس همراه با نمودار ها
21 صفحه - 8000 تومان
خلاصه ای از مقایسه کامل بین حقوق اساسی ایران و آلمان
15 صفحه - 2000 تومان
دعوای بین المللی ایران و عراق
14 صفحه - 2000 تومان
دعوای بین المللی ایران و عراق
21 صفحه - 2500 تومان
آشنایی با فوتبال و فوتبال ایران به همراه آمار مسابقات و حضور در مسابقات بین المللی.docx
40 صفحه - 3500 تومان
پروژه بررسی انرژی هسته ای ایران و فشارها و مخالفت ها ی جامعه بین المللی با آن
42 صفحه - 8000 تومان
جایگاه اقتصاد ایران در ا قتصاد بین الملل
23 صفحه - 3000 تومان
جایگاه ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها
40 صفحه - 6000 تومان
پروژه مالی بودجه وکنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
79 صفحه - 12000 تومان
بررسی تعارض سیاستهای بین ایران وامریکا
41 صفحه - 5000 تومان
عوامل مورد استقبال قرار نگرفتن جهانگردی د ایران و مقایسه با کشور مصر
5 صفحه - 1000 تومان
چرا در کشور ایران سرمایه گذاری خارجی صورت نمی گیرد
21 صفحه - 3000 تومان
چرا در کشور ایران سرمایه گذاری خارجی صورت نمی گیرد
20 صفحه - 4000 تومان
تفاوت گردشگری در ایران با کشور دبی
6 صفحه - 2000 تومان
نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایران روش تحقیق
14 صفحه - 2500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007