موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه رشته کشاورزی تأثیر کاربرد فسفر بر رشد و عملکرد گیاه برنج
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه رشته کشاورزی تأثیر کاربرد فسفر بر رشد و عملکرد گیاه برنج
تعداد صفحه :
43
قیمت :
10000 تومان

فهرست مطالب
عنوان موضوعات
صفحه
مقدمه
منابع کود های فسفاته
انواع کو فسفره ایران
قابل استفاده بودن فسفات
اشکال کود فسفره ( فرم های فسفر)
زمان مصرف کود فسفره
روش های مصرف کود فسفره
مصرف کود فسفاته به صورت استارتر فسفر
جذب فسفات توسط گیاه
تأثیر کود بیولوژک بر میزان جذب فسفر در عملکرد برنج
سهم فاز جامد در قابلیت استفاده فسفر
غلظت فسفر در خاک
غلظت فسفر در خاک های ایران
بررسی روند تغییرات جذب سه عنصر ضروری ازت، فسفر و پتاسیم
تعیین غلظت بحرانی فسفر در شالیزارهای استانهای برنج خیز جنوب ایران
نقش و اهمیت فسفر در گیاه برنج
تبادلات فسفر در گیاه برنج
سینیتیک عناصر غذایی در شالیزار ها
شیمی ریز وفسفر
بررسی اثر رایزوفسفر گیاه برنج بر شکل های فسفر معدنی در خاک
غلظت فسفر در گیاه برنج
کود دهی فسفر و پاسخ گیاه
کمبود فسفر در خاک ها
علایم کمبود فسفر در برنج
دلایل کمبود فسفر در خاک ها
مکانیسم عارضه
مدیریت کمبود فسفر در برنج
عواملی که در میزان و مقدار پاسخ گیاه به کود های فسفره مؤثرند
تأثیر افزایش مصرف فسفر در گیاه برنج
توصیه مصرف کود های فسفاته
مصرف کود بر مبنای تجزیه خاک
توصیه کود فسفاته بر اساس آزمون خاک
تعیین مناسبترین مقادیر ازت و فسفر در زراعت برنج ( لاین عنبر بو )
اثر عناصر غذایی دیگر و عوامل محیطی بر فسفر
الگوی جذب فسفر
اثر بقایای فسفر در سیستم های کشت برنج
آثار باقیمانده کود های فسفاته
تأثیر متقابل فسفر و روی
تأثیر متقابل ازت و فسفر
اثر مصرف کود در خاک های شور بر عملکرد گیاهان
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع
مقدمه:
برنج (Oriza sativa L.) یکی از محصولات استراتژیک کشور می باشد که حدود دو سوم کالری مورد نیاز بیش از دو میلیارد نفر از جمعیت قاره آسیا را تأمین می نماید. برنج تأمین کننده و منبع اصلی پروتئین در قاره آسیا می باشد. در ایران بعد از گندم (به غیر از استانهای شمالی کشور ) غذای اصلی مردم ایران را تشکیل می دهد. بر اساس آمار سال 1381 ، سطح زیر کشت برنج در کشور بالغ بر 611 هزار هکتار با متوسط عملکرد شلتوک 4724 کیلو گرم در هکتار بوده است که در مقایسه با میانگین عملکرد کشورهایی نظیر مصر نیز پایین تر می باشد. )19( جدول 1- برداشت مقدار عناصر غذایی به ازاء تولید هر تن برنج (Laegreid و همکاران، 1999)
عنصرغذایی دانه(کیلوگرم) کاه وکلش (کیلو گرم) عنصر غذایی دانه (کیلو گرم) کاه وکلش (کیلوگرم)
ازت (N) 2/15 0/9 کلسیم(Ca) 1/0 2/3
فسفر(P) 6/2 6/0 آهن(Fe) 2/0 2/0
پتاس(k) 0/3 0/28 منگنز(Mn ) 1/0 4/0
گوگرد(s) 6/0 4/0 روی (zn) 1/0 1/0
منیزیم (Mg ) 2/1 6/1 سیلیسیم(si) 21 106
عدم کفایت تولیدات داخلی ونیاز به واردات برنج، محققین را بر آن داشته که علاوه بر به کارگیری روشهای اصلاحی نظیر تولید ارقام پر محصول، از طریق رعایت اصول مصرف کودی، عملکرد هکتاری برنج را تا حد هشت تن در هکتار افزایش دهند. چه طبق آمار منتشره از سوی مؤسسه تحقیقات بین المللی برنج (IRRI) جمعیت رو به تزاید ایران که در سال1400متجاوز از 100میلیون نفر با مصرف سرانه حدود 30 کیلو گرم برنج خواهد شد، نیاز کشور حدود سه میلیون تن در سال خواهد بود. با عنایت به ارقام پر محصول تولیدی نظیر ندا، نعمت و... یکی از تولید کنندگان نمونه توانسته است تا 12 تن در هکتار شالی تولید نماید، لذااین افزایش با رعایت اصول بهینه کودی در برنج امری ساده وشدنی است. در طرحهای پایلوت برنج در سال زراعی1377 وبا رعایت اصول بهینه کودی علی رغم مدیریتهای ضعیف کودی حدود11 درصد افزایش تولید به دست آمده است. )19(
جدول2- نتایج طرحهای پایلوت درا فزایش عملکرد برنج در سال زراعی 1377
استان
عملکرد در تیمار شاهد
عملکرد در قطعات بهینه
افزایش عملکرد
درصد افزایش عملکرد
(کیلو گرم در هکتار)
گیلان
کهکیلویه و بویر احمد
زنجان
فارس
اصفهان
آذربایجان شرقی 4،970
5،520
5،000
6،220
8،750
7،200 5،420
6،350
5،800
6،290
10،220
7،650 450
830
800
770
1،470
450 9
15
16
12
17
6
میانگین 6،270 6،950 680 11
افزایش جمعیت وافزایش تقاضای سرانه برای محصولات کشاورزی بخصوص برنج و عدم امکان افزایش قابل توجه سطح زیر کشت برنج ، بهره برداری متمرکز از اراضی شالیزاری را اجتناب پذیر نموده است. سالیان متمادی نیاز غذایی ارقام سنتی و کم محصول از طریق آب آبیاری، فعالیت میکروارگانیزمهای خاک و فرآیند آزاد سازی عناصر غذایی از مواد معدنی خاک تأمین می شد اما امروزه با کشت ارقام اصلاح شده و پر محصول که نیاز به عناصر غذایی بیشتری دارند، این عوامل قادر به تأمین کامل نیاز غذایی این ارقام نمی باشند. بنابراین استفاده از کودهای شیمیایی جهت ترمیم توان ذاتی خاک برای تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه ضروری می باشد. کارآیی اقتصادی و ملاحظات زیست محیطی در رابطه با کودهای شیمیای ، شناخت تمایز اراضی نیازمند به مصرف کودهای حاوی عناصر غذایی ضروری را از اراضی غیر نیازمند ناگزیر نموده است.)15(
نکته قابل توجه این است که روش مصرف کود می بایستی براساس توصیه های علمی مؤسسه تحقیقات آب وخاک (آزمون خاک وتجزیه برگ) انجام گیرد.(5)
فسفر بعد از ازت مهمترین عنصر غذایی مورد نیاز گیاه است.(8 ) اگر چه فسفر مورد نیاز گیاه در مقایسه با سایر عناصر اصلی کمتر است با این حال این عنصر جزء عناصر پر مصرف محسوب می شود. وجود فسفر برای رشد گیاه ضروری است و مهمترین نقش آن شرکت در ساز و کارهای انتقال انرژی فرآیندهای زایشی است. کمبود فسفر سرعت رشد را کند و عملکرد را کاهش می دهد.)15(
منابع کودهای فسفاته:
مواد طبیعی ومصنوعی و عناصر شیمیایی رشد ونمو گیاه رابهبود می بخشند. بطوریکه در گذشته نیز بوسیله کشاورزان مورد استفاده قرار می گرفته اند. امروزه کودهایی با تکنولوژی مدرن وپیشرفته برای نیازهای شیمیایی نمو گیاهان کشف شده اند. کودها جایگزین ترکیبات شیمیایی گرفته شده از خاک توسط گیاه می شوند وهمچنین برای بهبودی رشد طراحی شده و با ذخیره کود در خاک اطراف محیط ریشه نسبت به کودهای طبیعی شرایط بهتری فراهم می کنند. )29(
انواع کود فسفره ایران:
در ایران دو نوع کود فسفاته وجود دارند که عبارتنداز:
1-سوپر فسفات تریپلCa 2(PO4H)
2-فسفات آمونیومPO4H(NH4) (10)
امروزه به مصرف کودهای متراکم مانند سوپر فسفات تریپل و فسفاتهای آمونیوم تمایل بیشتری نشان داده می شود. فسفاتهای اخیر ناخالصی کمی از نظر عناصر مختلف دارند. مثلا سوپر فسفات تریپل فاقد گوگرد است اما سوپر فسفات معمولی دارای 12درصد گوگرد و18تا21 درصد کلسیم دارد.)3(
هردو کود دارای 46%فسفر (مقدار فسفر بر مبنای P2O5 محاسبه می شود)هستند.(2) ولی فسفات آمونیوم علاوه بر ماده فسفره دارای18% ازت یعنی معادل 40 کیلو گرم اوره دارد.( 10)بهترین ماده فسفره برای برنج سوپر فسفات تریپل و فسفات آمونیوم است که با در نظرگرفتن شرایط و عوامل مختلف مقدار 80 تا 150واحد لازم است به خاک شالیزار اضافه شود.(2 ) فسفر در خاک به فرمهای معدنی وآلی یافت می شود. (15) مقداری از فسفر مورد نیاز گیاه نیز از طریق تجزیه مواد آلی و هوموس تأمین می گردد.(3 ) فسفر آلی در خاکها از 15تا 80 درصد کل فسفر را به خود اختصاص می دهد . فسفر آلی در خاک به همراه فسفرهای جذب سطحی شده و فسفاتهای کلسیم نقش مهمی در تأمین مصرف فسفر ندارد.)15( ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه رشته کشاورزی تأثیر کاربرد فسفر بر رشد و عملکرد گیاه برنج
43 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کشاورزی بررسی اقتصادی تاثیر عناصر کم مصرف در عملکرد برنج
54 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته باغبانی کشاورزی گیاه گل گاوزبان
51 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته کشاورزی و علوم باغی بررسی خواص دارویی گیاه مریم گلی و چای
33 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته زراعت و کشاورزی بررسی مقایسه انواع برنج ایرانی با برنج باسماتی
57 صفحه - 10000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 6000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 15000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 15000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 18000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 18000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 28000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 18000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 22000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 10000 تومان
modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
163 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
90 صفحه - 30000 تومان
بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
83 صفحه - 14000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 15000 تومان
بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
59 صفحه - 10000 تومان
نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
63 صفحه - 9000 تومان
نگاهی اجمالی به نقش زن در دفاع مقدس پروژه رشته حقوق
73 صفحه - 10000 تومان
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
59 صفحه - 8000 تومان
بررسی سواحل حاجی بکنده در جذب توریست پروژه رشته گردشگری و توریسم
68 صفحه - 10000 تومان
گزارش عملکرد کار آموزی- پروژه وکالت- حقوقی و دادگاهی
386 صفحه - 50000 تومان
تأثیر واردات برنج خارجی بر بازار برنج داخلی پروژه کشاورزی
126 صفحه - 14000 تومان
پروژه رشته کشاورزی بررسی نماتد مولد زخم ریشه چای و راه‌ کارهای عملی مدیریت مبارزه با آن
23 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته کشاورزی مطالعه و بررسی برنج
43 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کشاورزی و علوم باغی مطالعه و بررسی كرم ساقه خوار نواري برنج
25 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان
88 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی نگرش والدین در مورد تأثیر وسایل ارتباط جمعی رادیو، تلویزیون، سینما و کتب غیردرسی بر کودکان دختر و پسر
115 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته روانشناسی مقایسه تأثیر میزان استرس در بیماران سرطانی و غیر سرطانی بین دو قشر تحصیل کرده و تحصیل نکرده
78 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته مدیریت آموزشی تأثیر سواد والدین در افت تحصیلی دانش آموزان
40 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش در کاربرد های نرم افزاری رشته کامپیوتر
7 صفحه - 7000 تومان
پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
45 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی نقش بازی در رشد اجتماعی کودکان
130 صفحه - 18000 تومان
پروژه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وبه طور اخص وجود اعتماد اجتماعی در اصلاحات ، توسعه و رشد اقتصادی رشته مدیریت صنعتی
191 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
50 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
46 صفحه - 7000 تومان
گزارش عملکرد کارآموزی رشته وکالت امور دفتری دادگاه حقوقی اجرای احکام مدنی
385 صفحه - 40000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابط دانش اماری بر بهبود عملکرد مدیران - رضایت شغلی
38 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی
166 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی آموزش آشنایی با گیاه کاکتوس تهیه شده با نرم افزار mmb
50 صفحه - 40000 تومان
بررسی تأثیر بورس کالای محصولات کشاورزی بر سیاستهای قیمت گذاری پاورپوینت
52 صفحه - 7000 تومان
بررسی تأثیر بورس کالای محصولات کشاورزی بر سیاستهای قیمت گذاری
24 صفحه - 7000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهشی درخصوص تأثیر ترکیبات مختلف کودهای زیستی برمحصول، مؤلفه های آن و شاخصهای رشد ذرت تحت شرایط فشار کم آبی 13
6 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر آگهی واگذاری سهام بر عملکرد سهام شرکتهای فراموش شده از بازار 23
16 صفحه - 16000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد اطلاعات عملکرد توسط سیاستمداران و مدیران دولتی به منظور کنترل داخلی و جوابگویی خارجی
16 صفحه - 16000 تومان
اثر جیره های حاوی رنگدانه آستازانتین بر عملکرد رشد لارو ماهی طلایی
53 صفحه - 8000 تومان
مراحل رشد گیاه کلزا پاورپوینت
18 صفحه - 2000 تومان
مراحل رشد گیاه گلزا
19 صفحه - 2000 تومان
پروژه کارشناسی برنج مورفولوژی گیاه برنج
22 صفحه - 4000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007