موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : تاثيرعوامل ساختاري سازمان بربهره وري نيروي انساني
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
تاثیر عوامل ساختاری سازمان بر بهره وری نیروی انسانی
تعداد صفحه :
9
قیمت :
4500 تومان

سه عامل اصلي ساختاري براي سازمانها مي توان درنظر گرفت كه بيانگر ويژگيهاي خاص سازمان هستند. اين سه عامل عبارتند از: پيچيدگي، رسميت و تمركز در سازمان.
الف) پيچيدگي: پيچيدگي به ميزان تفكيكي اشاره مي كند كه در سازمان وجود دارد، و به سه دسته تقسيم مي شود؛ تفكيك افقي، كه ميزان يا حد تفكيك بين واحدهاي سازماني براســـاس موقعيت اعضاي سازمان را نشان مي دهد. تفكيك عمودي كه به عمق يا ارتفاع سلسله مراتب سازماني نظر دارد.
تفكيك براساس مناطق جغرافيايي كه به ميزان پراكندگي واحدها و امكانات و نيروهاي انساني از لحاظ جغرافيايي اشاره دارد. وقتي حرفه هاي متعدد در سازماني وجود دارند كه به دانش تخصصي و مهارت علمي نياز دارند، سازمان از پيچيدگي بيشتري برخوردار است، زيرا موقعيتهاي شغلي متفاوت افراد، ارتباطات را كند كرده و مديريت را درخصوص هماهنگي بين فعاليتهاي آنها، با مشكل مواجه مي كند. با افزايش سطوح سلسله مراتب سازماني، تفكيك عمودي سازمان افزايش يافته و پيچيدگي سازماني بيشتر مي شود.
سطوح بيشتر، بين مديريت عالي و عملياتي سازمان عاملي است بالقوه، جهت مخدوش ساختن ارتباطات كه هماهنگي بين بخشهاي پرسنلي مديريت و نظارت بر فعاليتهاي عملياتي توسط مديريت عالي را دشوار مي سازد. تفكيك عمودي و افقي را نبايد دو مقوله كاملاً مجزا از هم درنظر گرفت. تفكيك عمودي ممكن است پاسخ مناسبي به افزايش تفكيك افقي در سازمان باشد.وقتي تخصص گرايي درون سازمان بيشتر گردد، هماهنگي بين وظايف، ضرورت بيشتــــــري مي يابد. تفكيك براساس مناطق جغرافيايي، ميزان پراكندگي ادارات، كارخانجات و افراد سازمان براساس مناطق جغرافيايي را نشــــان مي دهد. مفهوم تفكيك براساس مناطق جغرافيايي، با تفكيك عمودي نيز به كار مي آيد.
درحالي كه ساختارهاي بلند نسبت به ساختارهاي تخت داراي پيچيدگي بيشتري هستند، يك سازمان داراي ساختار بلند كه از لحاظ جغرافيايي، سطوح اختيارات آن پراكنده است نسبت به سازماني كه كليه اختيارات آن در مديريت متمركز است، خيلي پيچيده تر است. نهايتاً اينكه در بحث تفكيك براساس مناطق جغرافيايي، مسافت بين مناطق نيز مدنظر قرار مي گيرد. و به طورخلاصه تفكيك براساس مناطق جغرافيايي، سومين عنصر در تعريف پيچيدگي سازمان است كه نشان مي دهد، اگر چه تفكيك عمودي وافقي، واحدهاي سازماني را از هم پراكنده تر ساخته، ولي جدايي واحــــدها از لحاظ فيزيكي نيز مي تواند اين پيچيدگي را افزايش دهد. (1)
ب) رسميت: رسميت به ميزان يا حدي كه مشـــاغل سازماني استـــاندارد شده اند، اشاره مي كند. اگر شغلي از ميزان رسميت بالايي برخوردار باشد، متصدي آن، براي انجام دادن فعاليتهاي مربوط به آن شغل و اينكه چه موقعي انجام شود و چگونه بايد انجام گردد از حداقل آزادي عمل برخوردار است. درچنين حالتي از كاركنان انتظار مي رود هميشه نهاده هاي يكساني را با روش معيني به كار برند كه به نتايج از پيش تعييـــن شده اي منجر گردد.
از اين رو وقتي رسميت بالاست، شرح شغلهاي مشخص، قوانين و مقررات زياد و دستورالعملهاي روشن درخصوص فرايند كار درسازمان وجود دارند. وقتي رسميت كم است رفتار كاركنان به طـــــور نسبي مي تواند برنامه ريزي نشده باشد. در چنين موقعيتي، افراد در مشاغل خــــــود در به كارگيري نقطه نظرات خود از آزادي عمل بيشتري برخوردارند.
طبيعتاً سازمانها از جهت درجه رسميت با يكديگر متفاوتند. «ريچارد اچ.هال» رسميت حداكثر را از رسميت حداقل متمايز مي كند. ..................

تحقیقهای مشابه
تاثیر عوامل ساختاری سازمان بر بهره وری نیروی انسانی
9 صفحه - 4500 تومان
بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمان
14 صفحه - 6000 تومان
بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمان
12 صفحه - 6000 تومان
بهره وری چیست و در سازمان چگونه باید به بهره وری رسید
13 صفحه - 9000 تومان
رضایت شغلی و بهره وری آن در سازمان فرهنگی
17 صفحه - 9000 تومان
بهره وری چیست و در سازمان چگونه می توان به بهره وری رسید؟
14 صفحه - 6000 تومان
تاثیر استرس بر بهره وری نیروی انسانی
16 صفحه - 6000 تومان
عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی
16 صفحه - 7500 تومان
نقش نظارت بر بهره وری نیروی انسانی
24 صفحه - 7500 تومان
عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی
72 صفحه - 30000 تومان
عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی
14 صفحه - 4500 تومان
عوامل موثر بر بهری وری نیروی انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی
17 صفحه - 7500 تومان
معیار سلامت روان و عوامل تاثیر گذار بر آن
14 صفحه - 7500 تومان
راهکارهایی برای جلب توریست - بررسی عوامل تاثیر گذار در توسعه گردشگری
31 صفحه - 10500 تومان
بررسی عوامل تاثیر گذار در دستمزد
18 صفحه - 9000 تومان
چه ترکیبی از عوامل( بسیج عمومی، مشروعیت و کنش نخبگان ، ارتش و عوامل بین المللی) و تاثیر متقابلش باعث پیروزی رژیم یا پیروزی معارضین و تداوم جنگ داخلی در سوریه می شود؟
6 صفحه - 4500 تومان
انواع هوش هیحانی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان فایل بصورت پاورپوینت
29 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته مدیریت دولتی بررسی تاثیر تعهد سازمانی برعملکرد سازمان ها
88 صفحه - 48000 تومان
پرسشنامه بررسی تاثیر کنترل کیفیت (ایزو) بر بهره وری
3 صفحه - 9000 تومان
بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود بهره وری منابع انسانی
16 صفحه - 6000 تومان
پروژه مدیرت بازرگانی تاثیر روابط انسانی کارکنان بر اثر بخشی آنان در سازمان
56 صفحه - 51000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - عوامل تعیین کننده رفتار شهروندی سازمان و نتایج آن 11
12 صفحه - 36000 تومان
کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری و حفظ پروژه های عمرانی و شبکه آبیاری
18 صفحه - 105000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تشخیص چهره سه بعدی مبتنی بر تنوع ساختاری چهره های انسانی 16
26 صفحه - 39000 تومان
بهره وری - بهره وری کارکنان در سازمان
25 صفحه - 7500 تومان
چرخه مدیریت بهبود بهره وری در سازمانهای تولیدی
12 صفحه - 4500 تومان
مدیریت - چرخه مدیریت بهبود بهره وری در سازمانهای تولیدی
14 صفحه - 4500 تومان
بهینه سازی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و بهره وری بیشتر از منابع موجود
17 صفحه - 6000 تومان
وظیفه بهره وری در مدیریت
6 صفحه - 4500 تومان
ایمنی و بهره وری در کارگران
16 صفحه - 9000 تومان
کار آماری بررسی پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت iso در افزایش بهره وری کارکنان
25 صفحه - 105000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش در مورد رابطه ی سازماندهی شده بین انگیزه کارمندان بهره وری 3
3 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رشد فاکتور کل بهره وری در صنعت ارتباطات از راه دور اگاندا 14
8 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روابط با OCB و بهره وری فروش 17
15 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تعیین بهره وری ورودی انرژی برای تولید ذرت علوفه ای: یک رویکرد اقتصادسنجی
9 صفحه - 27000 تومان
عوامل موثربرافزایش بهره وری بانک پارسیان روش تحقیق
12 صفحه - 4500 تومان
مطالعه اثر گذاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در افزایش بهره وری کارکنان در کارخانه مسینان همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
132 صفحه - 60000 تومان
آموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزایش کارایی نیروی انسانی در بخش دولتی
13 صفحه - 6000 تومان
آموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزایش کارایی نیروی انسانی در سازمانها
9 صفحه - 4500 تومان
مدیریت نیروی انسانی - پاورپوینت
17 صفحه - 7500 تومان
جذب نیروی انسانی در شرکت خصوصی
14 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007