موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و باورهای غیرمنطقی و تیپهای شخصیتی زنان شاغل با میزان ترس از موفقیت آنان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و باورهای غیرمنطقی و تیپهای شخصیتی زنان شاغل با میزان ترس از موفقیت آنان
تعداد صفحه :
27
قیمت :
21000 تومان

فهرست مطالب
چکیده :
فصل اول : کلیات
مقدمه :
بیان مسأله
ضرورت و اهمیت :
اهداف تحقیق :
فرضیات :
تعریف نظری مفاهیم :
تعاریف عملیاتی :
پیشینه تحقیق :
فصل دوم : ادبیات نظری
معنای موفقیت :
نیاز به کسب موفقیت :
ترس از موفقیت :
دلایل اجتناب از موفقیت :
ترس از موفقیت در بین زنان و مردان :
ترس از موفقیت در زنان شاغل:
شخصیت و ابعاد آن :
تیپ¬های شخصیت :
شخصیت و سلامت روانی
شخصیت و میل به پیشرفت
دیدگاه های نظری در باب شخصیت:
نظریه آبراهام مزلا
نظریه کارل راجرز
باورهای غیرمنطقی :
فصل سوم : روش تحقیق
روش تحقیق :
جامعه آماری :
حجم نمونه :
روش نمونه¬گیری :
روش جمع¬آوری اطلاعات :
ابزار جمع¬آوری اطلاعات :
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل پنجم : خلاصه و نتیجه¬گیری
خلاصه و نتیجه¬گیری
منابع فارسی
منابع لاتین
  مقدمه :
میلیونها نفر از موفق شدن وحشت دارند ، بی¬آنکه علنا حرفی بزنند قصد ناکام شدن کرده¬اند و بدون استثنا موفق هستند. انسانها همیشه رفتار منطقی ندارند. علتش همین است. شاید به نظر عجیب برسد. اما ترس از موفق شـدن جزیـی از روح و روان آدمی است و در بسـیاری از مواقـع منـجر به کم¬کاری می-شود. اما اینکه چرا قبول این موقعیت دشوار است این است که نه تنها غیرمنطقی است ، بلکه خود شخص هم به وجود آن واقف نیست. مسئله ذهن نیمه هشیار مطرح است. به دلایل مختلف ممکن است ذهن نیمـه هشیار ما خلاف دسـتورات ما را انجـام دهـد و در نتیجـه نمـی¬توانیم آن¬چـه را که می-خواهیم انجام دهیم . به همین دلیل وقتی دنبال علت اصلی تنبلی می¬گردیم می¬توانیم علت آنرا ترس از موفق شدن بنامیم. به عبارت دیگر از عمل نیست که می¬ترسیم ، از نتیجه عمل خود هراس داریم . در این پژوهش تلاش داریم بررسی عوامل موثر بر ترس از موفقیت بپردازیم .   بیان مسأله ترس از موفقیت ، عاملی اضطراب¬برانگیز و اصولاً برگرفته از معنا و مفهوم موفقیت است. بدین معنا که هرگاه در جامعه¬ئی براساس معیارهای اخلاقی حاکم بر آن جامعه ، انگیزه موفقیت وتلاش برای آن و در نـهایت دسـت¬یابی به آن ، در جامعـه بی¬ارزش دانسته شود پیـداست که ترس از موفقیـت می¬تواند عاملی اضطراب¬برانگیز باشد (کورمن ، 1376). ترس از موفقیت یکی از دلایل عمده مکانیزم مقاومت در برابر تغییرات و به منزله یک مانع رشد و ترقی فردی باعث می¬شود افراد در تلاش برای نشان دادن شایستگی خود ، نیاز و انگیزه کمتری داشته باشند. ویلارد در رابطه با ترس از موفقیت معتقد است که عدم اعتماد به نفس و عدم باور قدرت خویش ، ممکن است منجر به این ترس شود. به عبارتی فرد از محل نمی¬ترسد بلکه از نتیجه عمل می¬ترسد و این همان ترس از پیشرفت است ترس از عدم توانایی در پاسخگویی نسبت به مسئولیت¬های ناشی از موفقیت می¬تواند آنرا شدت دهد (گنجه¬ای ، 1384 : ص 6). در تعریف ترس از موفقیت می سی نا (2005 : ص 3) عقیده دارد که : ترس از موفقیت عبارت است از فقدان اعتماد به نفس به توانایی¬های خود برای ثابت نگه¬داشتن پیشرفت و بدست آوردن هر چه بیشتر موفقیت. رائو (2004) معتقد است ترس از موفقیـت یک الگـوی روانی اسـت که خـود فکر می¬کند موفقیت تغییراتی ایجاد می¬کند که او نمی¬تواند با آنها سازگار شود.

تحقیقهای مشابه
پروژه بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و باورهای غیرمنطقی و تیپهای شخصیتی زنان شاغل با میزان ترس از موفقیت آنان
27 صفحه - 21000 تومان
بررسی رابطه بین سبک های هویت یابی و میزان بروز رفتارپرخاشگرانه در بین دانشجویان پروژه همراه با کار آماری
47 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 75000 تومان
بررسی رابطه بین شاخص های ریسک و مطالبات معوقه بانک مسکن مدیریت استان پروژه مالی
56 صفحه - 21000 تومان
بررسی رابطه ویژگیهای شرکت و سودآوری شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پروژه مالی
89 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته روانشناسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله با استرس
99 صفحه - 75000 تومان
کار آماری بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا با سلامت روانی جوانان
18 صفحه - 120000 تومان
کار آماری بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا با سلامت روانی جوانان
8 صفحه - 105000 تومان
کار آماری بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی با کارکرد خانواده و رضایت زناشویی
33 صفحه - 135000 تومان
پروژه مشاوره رابطه بین باورهای ارتباطی با کارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با کار آماری
161 صفحه - 90000 تومان
پروژه کارشناسی روانشناسی بررسی رابطه رضایت زناشویی در بین زنان شاغل و غیر شاغل همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
143 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه بین ترتیب تولد فرزندان بر میزان اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری در بین کودکان
436 صفحه - 105000 تومان
بررسی رابطه بین مهارت های مدیران فنی – انسانی - ادراکی و عملکرد آنان در مدارس راهنمایی
50 صفحه - 18000 تومان
بررسی مقایسه ای عزت نفس بین کودکان پسر پرورشگاه و سایر کودکان پروژه رواشناسی علوم اجتماعی و تربیتی با کار آماری و پرسشنامه
59 صفحه - 54000 تومان
بررسی علل و عوامل مؤثر در بروز اعتیاد در بین جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
122 صفحه - 54000 تومان
رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
160 صفحه - 60000 تومان
رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
167 صفحه - 75000 تومان
علل اجتماعی تبعیض علیه زنان پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی همراه با کار آماری و پرسشنامه
131 صفحه - 45000 تومان
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
59 صفحه - 24000 تومان
کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان در مقایسه با حقوق زن در اسلام پروژه حقوق
54 صفحه - 30000 تومان
تاثیر تبلیغات بر میزان فروش شرکت پارس خزر پروژه مدیریت صنعتی و بازرگانی
73 صفحه - 36000 تومان
بررسی میزان رفاه مالیات دهندگان در ایران پروژه مالی
51 صفحه - 21000 تومان
پروژه رشته روانشناسی - رابطه بین بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی
70 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته غلوم اجتماعی - بررسی رابطه بین خود پندار و اضطرلب در دانش آموزان
60 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته روانشناسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی
57 صفحه - 60000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین شهر ها و اقتصاد cities and economies
7 صفحه - 21000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی
166 صفحه - 75000 تومان
پروژه علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به حجاب و پوشش اسلامی
131 صفحه - 75000 تومان
سیلست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با روابط بین الملل
21 صفحه - 10500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین حسابرسی داخلی و امنیت اطلاعات: تحقیقات اکتشافی
16 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین اضطراب کودکان و اختلالات خلقی - اضطراب و افسردگی والدین با جامعه آماری و پرسشنامه
70 صفحه - 60000 تومان
کار آماری بررسی رابطه هویت و پرخاشگری در بین دانشجویان
23 صفحه - 105000 تومان
کار آماری بررسی رابطه افسردگی و اضطراب با فرسودگی تحصیلی
8 صفحه - 105000 تومان
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
36 صفحه - 36000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی بازرگانی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای
52 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش در مورد رابطه ی سازماندهی شده بین انگیزه کارمندان بهره وری 3
3 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی تاثیرات سیستم های هوش کسب و کار : رابطه بین فرآیند تجاری و عملکرد سازمانی 35
19 صفحه - 57000 تومان
مطالعه تجربی رابطه بین نرخ ارز و تورم در ایران
23 صفحه - 3000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
62 صفحه - 60000 تومان
بررسی نقش کارآفرینی، پایبندی به اصول تعاون و رابطه آنها در موفقیت تعاونیها بصورت روش تحقیق
30 صفحه - 12000 تومان
رابطه بین باورهای ارتباطی با کارکرد خانواده و رضایت زناشویی پاورپوینت
23 صفحه - 6000 تومان
معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
41 صفحه - 13500 تومان
رابطه بین سبک های والدینی و سبک های وابستگی در مردان و زنان مرتکب خیانت
9 صفحه - 6000 تومان
تاثیر ورود بانکهای خصوصی بر میزان رقابت بین بانکی
19 صفحه - 7500 تومان
پروژه رشته روانشناسی مقایسه تأثیر میزان استرس در بیماران سرطانی و غیر سرطانی بین دو قشر تحصیل کرده و تحصیل نکرده
78 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه
115 صفحه - 75000 تومان
تفاوت بین میزان حمله ومیزان بروزبیماری
6 صفحه - 6000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی در بین زنان
89 صفحه - 60000 تومان
بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
32 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روابط بین ویژگی های مشکل و رفتارهای مرتبط با موفقیت و پیشرفت تحصیلی در یادگیری مبتنی بر مسأله
10 صفحه - 30000 تومان
ویژگیهای شخصیتی کارآفرین
39 صفحه - 13500 تومان
سیاوش شخصیتی آیینی و رازناک در شاهنامه.docx
5 صفحه - 4500 تومان
NEO-FFI پرسشنامه شخصیتی همراه با روایی و پایایی
7 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه تیپ شخصیتی - سنخ نمای مایرز - بریگز
9 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی
8 صفحه - 9000 تومان
ویژگیهای شخصیتی زنان ورزشکار و غیر ورزشکار
58 صفحه - 21000 تومان
بررسی مقایسه ای تاثیر شغل زن در رضایتمندی زنان شاغل و خانه دار همراه با پرسشنامه و کار آماری
89 صفحه - 24000 تومان
بررسی وضعیت سرسختی روانشناختی زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان رشت
37 صفحه - 15000 تومان
تأثیر بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی بر میزان باروری زنان
34 صفحه - 12000 تومان
عزت نفس و حفظ حرمت زنان و دختران تا چه میزان به وضع پوشش انان بستگی دارد
3 صفحه - 6000 تومان
عزت نفس و حفظ حرمت زنان و دختران تا چه میزان به وضع پوشش انان بستگی دارد
3 صفحه - 4500 تومان
رابطه یادگیری و میزان رسیدگی به دروس فرزندان مادران شاغل نسبت به مادران غیر شاغل
100 صفحه - 75000 تومان
پتانسیل خوردگی لوله ها و تاسیسات انتقال آب و میزان آن در چندین شهر کشور به خصوص بندرعباس مقایسه آنان و عوامل کنترل و جلوگیری از آن
24 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه مقیاس ترس از موفقیت زرکرمن و آلیسون
2 صفحه - 9000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007