موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت بیمه
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت بیمه. - روش تحقیقdocx
تعداد صفحه :
37
قیمت :
21000 تومان

چکیده 5
مقدمه 6
اهمیت موضوع 6
روش مطالعه و تحقیق 8
روش اسنادی یا کتابخانه ای یا آرشیوی: 8
روش جستجو در اینترنت: 9
سابقه موضوع 9
تعریف واژگان 10
سازمان تجارت جهانی 10
عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی 10
بخش اول 12
گفتار اول :وضعیت بیمه در ساختار سازمان تجارت جهانی 13
مبحث اول :براساس مفاد موافقتنامه گات چهار شیوه عرضه خدمات 14
مبحث دوم :وضعیت بیمه¬های عمر در ایران 15
مبحث سوم :مقایسه ساختار صنعت بیمه در ایران و کشورهای پیشرفته 17
گفتار دوم :نابسامانی¬ها و تنگناهای صنعت بیمه (با تأکید بر بیمه¬های زندگی) 18
گفتار سوم :وضعیت حال و آینده صنعت بیمه 19
مبحث اول: مراحل آزادسازی بازار بیمه برای ورود به سازمان تجارت جهانی : 19
بخش دوم 21
مبحث اول :بیمه در ایران 22
مبحث اول :شیوه رایج تقسیم بیمه به 3 گروه است 23
مبحث دوم :شناخت موافقتنامه عمومی تجارت خدمات 24
خدمات 24
گفتار دوم :زیر بخش های بیمه در سازمان جهانی تجارت 25
مبحث اول : اصول و مفاهیم موافقتنامه عمومی تجارت خدمات 26
مبحث دوم : بررسی کشورهای تازه ملحق شده 28
موانع 29
راهكارها 30
نتیجه¬گیری 33
فهرست منابع و مآخذ تحقیق : 37
چکیده
در عصر جهانی شدن و افزایش سطح و میزان مبادلات جهانی و برداشته شدن تدریجی مرزهای سیاسی و ملی کشورها، دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی در چارچوب مرزهای ملی قابل تحقق نخواهد بود . در عصر جهانی شدن ، توسعه صرفاً یک مسأله ملی به شمار نمی¬رود و تنها با اتکا به منابع ملی و داخلی دست یافتنی نخواهد بود . تأسیس سازمان تجارت جهانی یکی از دستاوردهای جهانی شدن است که به عنوان مهم¬ترین رویداد عصر حاضر در حوزه تجارت اتفاق افتاده است . اهمیت این رویداد تا آنجا است که عضویت کشورها در این سازمان با حیات اقتصادی آنان رابطه¬ای مستقیم یافته است . ورود به شبکه تجارت جهانی ، نیازمند الزامات و آمادگی¬هایی است و در پی آن قرار گرفتن در این ساختار ، پیامدهایی را به دنبال دارد . سازگارسازی ساختارهای حقوقی ، سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی ، مهم¬ترین الزامات حضور در این دستاورد جهانی شدن است و پدیده¬هایی نظیر پیوستن کشورها به اقتصاد جهانی ، شکل¬گیری نوعی تقسیم کار جدید در اقتصاد جهانی ، تغییر مرزهای تجاری و روی آوردن کشورها به استراتژی مزیت نسبی ، برخی از پیامدهای کلان این تحول است . صنعت بیمه از جمله موضوعات تجاری است که ذیل بخش خدمات مالی سازمان WTO قرار گرفته است . با توجه به تنوع، گستردگی و حجم ریسک¬ها ، تغییرات ساختاری و نیز فعالیت¬های جدید بازیگران تجاری، صنعت بیمه در فرآیند گذار کشورهای در حال عضو و همچنین ساختار جدید فعالیت¬های اقتصاد جهانی در جایگاه ویژه¬ای قرار می¬گیرد . با نگاهی به روند مبادلات اقتصاد جهانی و قواعد حاکم بر آن در می¬یابیم که قواعد اساسی گات که عبارتند از : شرایط دسترسی به بازار ، رفتار ملی دول کامله الوداد ، شفافیت و تنظیم مقررات داخلی کشورها از جمله پیش شرط¬های مهم عضویت به شمار می¬آید . این اصول کاملاً مشابه قواعد پیش بینی شده در خود گات هستند و با همان مضامین نیز در خصوص تجارت خدمات به کار گرفته می¬شوند با توجه به تنوع شرایط اقتصادی کشورهای مختلف ، اعضا می¬توانند زمینه¬های خاصی از بخش خدمات را که مایل هستند در مورد آنها خود را نسبت به اعمال اصول «دسترسی به بازار» و «رفتار ملی» متعهد سازند ، انتخاب کنند . تعهدات پذیرفقته شده در فهرست تعهدات هر کشور درج می¬شود .
کلید واژه: صنعت بیمه، سازمان تجارت جهانی ،ایران
مقدمه
بیمه یکی از زیرمجموعه¬های بخش خدمات مالی در گات به شمار می¬آید . یکی از خصایص شایان ذکر در مورد توافقنامه مربوط به خدمات آن است که قواعد آن علاوه بر بخش¬های اصلی صنعت بین المللی بیمه، شیوه¬های اصلی فروش بیمه در سطح بین المللی را نیز شامل می¬شود . بنابراین گات در زمینه بیمه مستقیم شامل بیمه¬های عمر و غیر عمر ، بیمه اتکائی ، واسطه¬گری بیمه از قبیل کارگزاری و نمایندگی و خدمات جنبی بیمه مانند مشاوره ، خدمات آکچوری ، مدیریت ریسک ، ارزیابی خسارت اعمال می¬شود . پس از موافقتنامه دور اروگوئه ، مذاکرات دیگری نیز در مورد خدمات مالی و بیمه به عمل آمده است . که در طی آن مذاکرات برخی از کشورهای عضو تغییراتی را در جدول و فهرست تعهدات و یا استثنائات بر دولت¬های کامله الوداد داده¬اند . بدین ترتیب پروتکل دوم گات که اصلاحات مربوط به تعهدات خدمات مالی در آن منعکس است و مورد قبول اکثر کشورهای عضو قرار گرفته است . هدف نهایی گات آزادسازی معاملات بین المللی در زمینه خدمات است .

تحقیقهای مشابه
آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت بیمه. - روش تحقیقdocx
37 صفحه - 21000 تومان
تجارت جهانی سازمان تجارت جهانی
8 صفحه - 1500 تومان
حسابداری سازمان تجارت جهانی در اقتصاد ایران
16 صفحه - 1500 تومان
سهم ایران در تجارت جهانی روش تحقیق
119 صفحه - 45000 تومان
عوامل مؤثر بر عدم توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی از نظر خبرگان صنعت بیمه همراه با جامعه آماری و بر طبقه اصول روش تحقیق
40 صفحه - 30000 تومان
نقش دولت در تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی- روش تحقیق
65 صفحه - 24000 تومان
ماهیت حقوقی و آثار دعوای تصرف عدوانی از منظر آیین دادرسی مدنی- روش تحقیق حقوق
28 صفحه - 18000 تومان
مقایسه تجارت الکترونیک ایران و ژاپن
6 صفحه - 1500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بازارها ، تاجران و تجارت در ایران باستان
9 صفحه - 27000 تومان
بررسی تجارت داخلی و خارجی ایران طی برنامه چهارم توسعه
39 صفحه - 12000 تومان
در جنگ جهانی اول چه عاملی باعث شد که ایران از حملات محفوظ بماند؟
4 صفحه - 1000 تومان
سهم ایران در صنعت جهانگردی
14 صفحه - 7500 تومان
بازار یابی در صنعت ایران خودرو
23 صفحه - 10500 تومان
نمایندگی بیمه ایران گزارش کاراموزی
77 صفحه - 45000 تومان
مطالعه و بررسی انتخابات در ایران مطابق با روش تحقیق
21 صفحه - 12000 تومان
بررسی جایگاه و عملکرد بازاریابی در ایران - روش تحقیق
86 صفحه - 54000 تومان
بررسی علل رکود کتابخوانی در ایران و راهکارهای آن - روش تحقیق.docx
17 صفحه - 9000 تومان
بررسی علل رکود کتابخوانی در ایران و راهکارهای آن - روش تحقیق
17 صفحه - 9000 تومان
تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران روش تحقیق
16 صفحه - 10500 تومان
بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
42 صفحه - 30000 تومان
بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
68 صفحه - 30000 تومان
عوامل موثر بر افزایش بیکاری در ایران روش تحقیق
31 صفحه - 12000 تومان
نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایران روش تحقیق
14 صفحه - 7500 تومان
اصلاحات ساختاری و تحولات اقتصادی در ایران روش تحقیق
40 صفحه - 9000 تومان
بررسی تطبیقی اصل خدمات عمومی در ایران و انگلیس و فرانسه روش تحقیق حقوق
46 صفحه - 21000 تومان
بررسی منشور حقوق شهروندی ایران روش تحقیق حقوق
47 صفحه - 21000 تومان
سیر تاریخی تقنینی تعدد جرم در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق مصر روش تحقیق
42 صفحه - 15000 تومان
علل کاهش صادرات در ایران روش تحقیق
21 صفحه - 7500 تومان
حقوق دریاها در کنوانسیون ها - ایران و کنوانسیون1982 حقوق دریاها روش تحقیق و پروژه حقوق
102 صفحه - 45000 تومان
گمرک و سازمان تجارت جهانی
30 صفحه - 7500 تومان
پرسشنامه بازارهای الکترونیکی : استفاده از سیستم تجارت سازمان با سازمان (Petter Gottschalk & Anne Foss Abrahamsen) (پتر گوتشالک و آن فاس آبراهامسن)
4 صفحه - 1500 تومان
ایران و سازمان جهانی انرزی اتمی
28 صفحه - 9000 تومان
نقش سازمان ASEAN در اقتصاد جهانی اس آن
22 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه سازمان هایی در کلاس جهانی (Arash Shahin & Mohamed Zairi) (آرش شاهین و محمد زائری)
2 صفحه - 1500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژی، ساختار سازمان و موفقیت در صنعت مسکن14
20 صفحه - 18000 تومان
پرسشنامه قابلیت های سازمان در صنعت هتل و توریسم (Manuel Rodriguez-Diaz & Tomas F. Espino-Rodriguez) (مانوئل رودریگز-دیاز و توماس. اسپینو-رودریگز)
2 صفحه - 1500 تومان
تجزیه و تحلیل سازمان بیمه البرز
7 صفحه - 1500 تومان
گزارش کار آموزی رشته حسابداری در سازمان بیمه تامین اجتماعی
121 صفحه - 45000 تومان
نقش سازمان یونسکو در حفظ و صیانت فرهنگ ملل جهان بر اسا س روش تحقیق
22 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - منابع تعارض در سازمان ها و روش های حل تعارض
10 صفحه - 30000 تومان
بررسی رابطه تفویض اختیاری در سازمان به کارکنان و انگیزش روش تحقیق
73 صفحه - 45000 تومان
تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
20 صفحه - 24000 تومان
کار فرهنگی سازمان فرهنگ و ارشاد- روش تحقیق
19 صفحه - 18000 تومان
تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
20 صفحه - 18000 تومان
کار فرهنگی سازمان فرهنگ و ارشاد- روش تحقیق
19 صفحه - 12000 تومان
سازمان تجارت جهانی و ایران
25 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن و تجارت 19
16 صفحه - 48000 تومان
نقش حسابداری و حسابرسی در تجارت الکترونیک - روش تحقیق
16 صفحه - 9000 تومان
جهاني شدن و تجارت الكترونيك- روش تحقیق
15 صفحه - 12000 تومان
مسولیت مدنی در حقوق تجارت روش تحقیق
62 صفحه - 21000 تومان
نقش قراردادهای جوینت ونچ ر در تجارت بین الملل و قو اعد حاکم بر آن روش تحقیق حقوق
55 صفحه - 24000 تومان
رابطه بی حجابی و جهانی شدن فرهنگ - روش تحقیق
37 صفحه - 24000 تومان
نژاد و قومیت در جهانی شدن سیاست و قدرت روش تحقیق حقوق
31 صفحه - 15000 تومان
پروژه بهینه سازی روشهای موجود بازاریابی در صنعت بیمه در استان
102 صفحه - 45000 تومان
نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه it
24 صفحه - 12000 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر در بازاریابی صنعت بیمه از دیدگاه کارشناسان بیمه
150 صفحه - 60000 تومان
پروژه بررسی بازار صنعت بیمه ای استان به تفکیک رشته های بیمه
100 صفحه - 45000 تومان
بازاریابی در صنعت بیمه فایل بصورت پاورپوینت
21 صفحه - 12000 تومان
تاثیر بیمه در صنعت گردشگری-
29 صفحه - 12000 تومان
نقش بیمه کشاورزی در ایجاد فضای کسب و کار صنعت بیمه کشور
15 صفحه - 7500 تومان
پرسشنامه راهکارهای توسعه صنعت بیمه در بازار پول و سرمایه
3 صفحه - 9000 تومان
کار آماری بررسی نقش بیمه در توسعه صنعت گردشگری
25 صفحه - 105000 تومان
بررسی صنعت فرش روش تحقیق
53 صفحه - 24000 تومان
در بیمه مطابق با روش تحقیق it بررسی فن آوری اطلاعات
29 صفحه - 18000 تومان
بازار یابی بیمه و روش های آن
6 صفحه - 1500 تومان
بررسی مدیریت ریسک و بیمه روش تحقیق
11 صفحه - 15000 تومان
راهکار میزان دریافت دیه زن و مرد از بیمه کار حقوقی روش تحقیق
25 صفحه - 10500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007