چهارشنبه 1 خرداد 1398
بازدید امروز : 5737 نفر

موضوع : آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت بیمه
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت بیمه. - روش تحقیقdocx
تعداد صفحه :
37
قیمت :
7000 تومان

چکیده 5
مقدمه 6
اهمیت موضوع 6
روش مطالعه و تحقیق 8
روش اسنادی یا کتابخانه ای یا آرشیوی: 8
روش جستجو در اینترنت: 9
سابقه موضوع 9
تعریف واژگان 10
سازمان تجارت جهانی 10
عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی 10
بخش اول 12
گفتار اول :وضعیت بیمه در ساختار سازمان تجارت جهانی 13
مبحث اول :براساس مفاد موافقتنامه گات چهار شیوه عرضه خدمات 14
مبحث دوم :وضعیت بیمه¬های عمر در ایران 15
مبحث سوم :مقایسه ساختار صنعت بیمه در ایران و کشورهای پیشرفته 17
گفتار دوم :نابسامانی¬ها و تنگناهای صنعت بیمه (با تأکید بر بیمه¬های زندگی) 18
گفتار سوم :وضعیت حال و آینده صنعت بیمه 19
مبحث اول: مراحل آزادسازی بازار بیمه برای ورود به سازمان تجارت جهانی : 19
بخش دوم 21
مبحث اول :بیمه در ایران 22
مبحث اول :شیوه رایج تقسیم بیمه به 3 گروه است 23
مبحث دوم :شناخت موافقتنامه عمومی تجارت خدمات 24
خدمات 24
گفتار دوم :زیر بخش های بیمه در سازمان جهانی تجارت 25
مبحث اول : اصول و مفاهیم موافقتنامه عمومی تجارت خدمات 26
مبحث دوم : بررسی کشورهای تازه ملحق شده 28
موانع 29
راهكارها 30
نتیجه¬گیری 33
فهرست منابع و مآخذ تحقیق : 37
چکیده
در عصر جهانی شدن و افزایش سطح و میزان مبادلات جهانی و برداشته شدن تدریجی مرزهای سیاسی و ملی کشورها، دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی در چارچوب مرزهای ملی قابل تحقق نخواهد بود . در عصر جهانی شدن ، توسعه صرفاً یک مسأله ملی به شمار نمی¬رود و تنها با اتکا به منابع ملی و داخلی دست یافتنی نخواهد بود . تأسیس سازمان تجارت جهانی یکی از دستاوردهای جهانی شدن است که به عنوان مهم¬ترین رویداد عصر حاضر در حوزه تجارت اتفاق افتاده است . اهمیت این رویداد تا آنجا است که عضویت کشورها در این سازمان با حیات اقتصادی آنان رابطه¬ای مستقیم یافته است . ورود به شبکه تجارت جهانی ، نیازمند الزامات و آمادگی¬هایی است و در پی آن قرار گرفتن در این ساختار ، پیامدهایی را به دنبال دارد . سازگارسازی ساختارهای حقوقی ، سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی ، مهم¬ترین الزامات حضور در این دستاورد جهانی شدن است و پدیده¬هایی نظیر پیوستن کشورها به اقتصاد جهانی ، شکل¬گیری نوعی تقسیم کار جدید در اقتصاد جهانی ، تغییر مرزهای تجاری و روی آوردن کشورها به استراتژی مزیت نسبی ، برخی از پیامدهای کلان این تحول است . صنعت بیمه از جمله موضوعات تجاری است که ذیل بخش خدمات مالی سازمان WTO قرار گرفته است . با توجه به تنوع، گستردگی و حجم ریسک¬ها ، تغییرات ساختاری و نیز فعالیت¬های جدید بازیگران تجاری، صنعت بیمه در فرآیند گذار کشورهای در حال عضو و همچنین ساختار جدید فعالیت¬های اقتصاد جهانی در جایگاه ویژه¬ای قرار می¬گیرد . با نگاهی به روند مبادلات اقتصاد جهانی و قواعد حاکم بر آن در می¬یابیم که قواعد اساسی گات که عبارتند از : شرایط دسترسی به بازار ، رفتار ملی دول کامله الوداد ، شفافیت و تنظیم مقررات داخلی کشورها از جمله پیش شرط¬های مهم عضویت به شمار می¬آید . این اصول کاملاً مشابه قواعد پیش بینی شده در خود گات هستند و با همان مضامین نیز در خصوص تجارت خدمات به کار گرفته می¬شوند با توجه به تنوع شرایط اقتصادی کشورهای مختلف ، اعضا می¬توانند زمینه¬های خاصی از بخش خدمات را که مایل هستند در مورد آنها خود را نسبت به اعمال اصول «دسترسی به بازار» و «رفتار ملی» متعهد سازند ، انتخاب کنند . تعهدات پذیرفقته شده در فهرست تعهدات هر کشور درج می¬شود .
کلید واژه: صنعت بیمه، سازمان تجارت جهانی ،ایران
مقدمه
بیمه یکی از زیرمجموعه¬های بخش خدمات مالی در گات به شمار می¬آید . یکی از خصایص شایان ذکر در مورد توافقنامه مربوط به خدمات آن است که قواعد آن علاوه بر بخش¬های اصلی صنعت بین المللی بیمه، شیوه¬های اصلی فروش بیمه در سطح بین المللی را نیز شامل می¬شود . بنابراین گات در زمینه بیمه مستقیم شامل بیمه¬های عمر و غیر عمر ، بیمه اتکائی ، واسطه¬گری بیمه از قبیل کارگزاری و نمایندگی و خدمات جنبی بیمه مانند مشاوره ، خدمات آکچوری ، مدیریت ریسک ، ارزیابی خسارت اعمال می¬شود . پس از موافقتنامه دور اروگوئه ، مذاکرات دیگری نیز در مورد خدمات مالی و بیمه به عمل آمده است . که در طی آن مذاکرات برخی از کشورهای عضو تغییراتی را در جدول و فهرست تعهدات و یا استثنائات بر دولت¬های کامله الوداد داده¬اند . بدین ترتیب پروتکل دوم گات که اصلاحات مربوط به تعهدات خدمات مالی در آن منعکس است و مورد قبول اکثر کشورهای عضو قرار گرفته است . هدف نهایی گات آزادسازی معاملات بین المللی در زمینه خدمات است .

تحقیقهای مشابه
آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت بیمه. - روش تحقیقdocx
37 صفحه - 7000 تومان
تجارت جهانی سازمان تجارت جهانی
8 صفحه - 1500 تومان
سهم ایران در تجارت جهانی روش تحقیق
119 صفحه - 15000 تومان
عوامل مؤثر بر عدم توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی از نظر خبرگان صنعت بیمه همراه با جامعه آماری و بر طبقه اصول روش تحقیق
40 صفحه - 10000 تومان
نقش دولت در تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی- روش تحقیق
65 صفحه - 8000 تومان
مقایسه تجارت الکترونیک ایران و ژاپن
6 صفحه - 1500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بازارها ، تاجران و تجارت در ایران باستان
9 صفحه - 9000 تومان
در جنگ جهانی اول چه عاملی باعث شد که ایران از حملات محفوظ بماند؟
4 صفحه - 1000 تومان
سهم ایران در صنعت جهانگردی
14 صفحه - 2500 تومان
بازار یابی در صنعت ایران خودرو
23 صفحه - 3500 تومان
مطالعه و بررسی انتخابات در ایران مطابق با روش تحقیق
21 صفحه - 4000 تومان
بررسی جایگاه و عملکرد بازاریابی در ایران - روش تحقیق
86 صفحه - 18000 تومان
بررسی علل رکود کتابخوانی در ایران و راهکارهای آن - روش تحقیق.docx
17 صفحه - 3000 تومان
بررسی علل رکود کتابخوانی در ایران و راهکارهای آن - روش تحقیق
17 صفحه - 3000 تومان
تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران روش تحقیق
16 صفحه - 3500 تومان
بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
42 صفحه - 10000 تومان
بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
68 صفحه - 10000 تومان
عوامل موثر بر افزایش بیکاری در ایران روش تحقیق
31 صفحه - 4000 تومان
نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایران روش تحقیق
14 صفحه - 2500 تومان
گمرک و سازمان تجارت جهانی
30 صفحه - 2500 تومان
ایران و سازمان جهانی انرزی اتمی
28 صفحه - 3000 تومان
نقش سازمان ASEAN در اقتصاد جهانی اس آن
22 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژی، ساختار سازمان و موفقیت در صنعت مسکن14
20 صفحه - 6000 تومان
تجزیه و تحلیل سازمان بیمه البرز
7 صفحه - 1500 تومان
گزارش کار آموزی رشته حسابداری در سازمان بیمه تامین اجتماعی
121 صفحه - 15000 تومان
نقش سازمان یونسکو در حفظ و صیانت فرهنگ ملل جهان بر اسا س روش تحقیق
22 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - منابع تعارض در سازمان ها و روش های حل تعارض
10 صفحه - 10000 تومان
بررسی رابطه تفویض اختیاری در سازمان به کارکنان و انگیزش روش تحقیق
73 صفحه - 15000 تومان
تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
20 صفحه - 8000 تومان
کار فرهنگی سازمان فرهنگ و ارشاد- روش تحقیق
19 صفحه - 6000 تومان
تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
20 صفحه - 6000 تومان
کار فرهنگی سازمان فرهنگ و ارشاد- روش تحقیق
19 صفحه - 4000 تومان
سازمان تجارت جهانی و ایران
25 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن و تجارت 19
16 صفحه - 16000 تومان
نقش حسابداری و حسابرسی در تجارت الکترونیک - روش تحقیق
16 صفحه - 3000 تومان
جهاني شدن و تجارت الكترونيك- روش تحقیق
15 صفحه - 4000 تومان
مسولیت مدنی در حقوق تجارت روش تحقیق
62 صفحه - 7000 تومان
نقش قراردادهای جوینت ونچ ر در تجارت بین الملل و قو اعد حاکم بر آن روش تحقیق حقوق
55 صفحه - 8000 تومان
رابطه بی حجابی و جهانی شدن فرهنگ - روش تحقیق
37 صفحه - 8000 تومان
پروژه بهینه سازی روشهای موجود بازاریابی در صنعت بیمه در استان
102 صفحه - 15000 تومان
نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه it
24 صفحه - 4000 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر در بازاریابی صنعت بیمه از دیدگاه کارشناسان بیمه
150 صفحه - 20000 تومان
پروژه بررسی بازار صنعت بیمه ای استان به تفکیک رشته های بیمه
100 صفحه - 15000 تومان
بازاریابی در صنعت بیمه فایل بصورت پاورپوینت
21 صفحه - 4000 تومان
تاثیر بیمه در صنعت گردشگری-
29 صفحه - 4000 تومان
نقش بیمه کشاورزی در ایجاد فضای کسب و کار صنعت بیمه کشور
15 صفحه - 2500 تومان
پرسشنامه راهکارهای توسعه صنعت بیمه در بازار پول و سرمایه
3 صفحه - 3000 تومان
کار آماری بررسی نقش بیمه در توسعه صنعت گردشگری
25 صفحه - 35000 تومان
در بیمه مطابق با روش تحقیق it بررسی فن آوری اطلاعات
29 صفحه - 6000 تومان
بازار یابی بیمه و روش های آن
6 صفحه - 1500 تومان
بررسی مدیریت ریسک و بیمه روش تحقیق
11 صفحه - 5000 تومان
راهکار میزان دریافت دیه زن و مرد از بیمه کار حقوقی روش تحقیق
25 صفحه - 3500 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007