موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : مدیریت کار عملی در سازمان - مدیریت در آموزش و پرورش
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
مدیریت کار عملی در سازمان - مدیریت در آموزش و پرورش
تعداد صفحه :
76
قیمت :
14000 تومان

فهرست مطالب
صفحه
عنوان
مقدمه
مدیریت در آموزش و پرورش
مدیریت استراتژیک در آموزش و پرورش
مزایای مدیریت
تفکر و تعهد استراتژیک
واحد کارگزینی ( کارشناس مسئول امور اداری و ارزشیابی کارکنان)
واحد تعاون
واحد امور تربیتی
کارشناس اقامه نماز، قرآن و معارف اسلامی و امور مناسبتها...
کارشناس امور فرهنگی و هنری و فوق برنامه
واحد آموزش راهنمایی تحصیلی
واحد آموزش ابتدایی
واحد آمار
واحد حسابداری
واحد تربیت بدنی
واحد متوسط و فنی حرفه ای
واحد کارپردازی؛ ( خدمات پشتیبانی)
واحد امتحانات( سنجش و ارزشیابی تحصیلی)
واحد ارتقاء علمی ( ضمن خدمت)؛
واحد بهداشت ( سلامت و تندرستی)
واحد معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت
واحد دبیر خانه
واحد شاهد ، انجمن اولیاء و مربیان، واحد غیرانتفاعی ( غیر دولتی)
واحد انجمن اولیاء و مربیان
واحد غیرانتفاعی (غیر دولتی)
واحد مشاوره
واحد گزینش
سخن پایانی( موخِّره)
مقدمه:
مدیریت در آموزش و پرورش
درباره تعریف مدیریت اتفاق نظر خاصی در دست نیست و صاحبنظران و نظریه پردازان علم مدیریت با اهداف و سوگیری های گوناگون، تعاریف متفاوتی ارائه کرده اند:
مدیریت عبارتست از: هنر انجام دادن کار به وسیله دیگران.
- فراگرد تبدیل اطلاعات به عمل: این فراگرد تغییر و تبدیل را تصمیم گیری می نامیم.
- فراگرد برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و نظارت کار اعضای سازمان و استفاده از همه منابع موجود سازمانی برای تحقق هدفهای مورد نظر سازمان. تعریف عملیاتی مفهوم مدیریت را با رعایت ملاکهای عینی منوط می سازد. از این رو، اگر در موقعیتی ملاکهایی شامل فعالیت منظم و سازمان یافته، هدفها، روابط میان منابع، انجام کار به وسیله دیگران و تصمیم گیری برقرار باشد، می توان گفت در آن موقعیت، مدیریت اعمال می شود.
مدیریت استراتژیک در آموزش و پرورش
مدیریت عبارتست از فرآیند تضمین دستیابی به فواید ناشی از به کارگیری استراتژی های مناسب.
طبق این بیان یک استراتژی مناسب مطابق با نیازمندیهای یک سازمان در زمان مشخص تعریف می شود. فرایند استراتژیک شامل شش گام متوالی و مستمر است:
1- تجزیه و تحلیل محیطی
4- تعیین و تدوین استراتژی ها
2-پایه گذاری جهت گیری سازمانی
5- بسترسازی و اجرای استراتژی های آموزشی
3- هدف گذاری
6- کنترل استراتژی ها
یک مدیر استراتژیست باید هم به برنامه ریزی و هم کنترل بپردازد، چرا که تنها یک غیرمدیر بدون برنامه ریزی، سعی در کنترل فعالیت ها می کند، لذا فرایند مدیریت استراتژیک به صورت زیر تعریف می شود.« مدیریت استراتژیک عبارتست از هنر و علم فرمول بندی، اجرا و ارزیابی تصمیمات چند بعدی با تاکید بر یکپارچه سازی عوامل مدیریت، بازاریابی، امور مالی، تولید یا خدمات، تحقیق و توسعه و سیستم های اطلاعاتی و غیره- جهت رسیدن به اهداف سازمانی.»
در دنیای امروز، مدیریت خوب لزوماض به معنای مدیریت استراتژی است. برخورداری از بینش استراتژیک در رویارویی با مقوله مدیریت و فراگیری آن که چگونه می توان ابزار تجزیه و تحلی استراتژیک را در تنظیم و بر اجرای استراتژی به کار گرفت، مدیران را با چشم اندازهای جدیدی برای رهبری سازمانهای خود مواجه می سازد. مسایل مربوط به حرکات استراتژیک جدید و پیاده کردن صحیح آنها در داخل سازمان ها، اولویت های مهمی را در دستور کار مدیران به خود اختصاص می دهد.
مزایای مدیریت:
پژوهشهای انجام گرفته، مزایایی را برای تفکر استراتژیک و تعهد عمیق به فرایند مدیریت استراتژیک قایل است، از جمله:
تفکر و تعهد استراتژیک:
1- سطوح مختلف مدیریت سازمان را در تعیین اهداف، هدایت و راهنمایی می کند.
2- شناسایی و پاسخگویی به موج تغییرات ، فرصتهای جدید و تعهدات در حال ظهور را تسهیل می کند.
3- منطق مدیریت را در ارزیابی نیاز به سرمایه و نیروی کار تقویت می سازد.
4- کلیه تصمیم گیری های مدیران در زمینه استراتژی را در کل سازمان هماهنگ می نماید.
5- سازمان را قادر می سازد که موقعیت واکنشی خود را به وضعیت کنشی و آینده ساز تبدیل کند.
مزایای فوق به سازمان ها توانایی آن را می بخشد که جای آنه که صرفاً پاسخگوی نیروهای رقابتی بوده و در مقابل شرایط متغیر حاکم برخود واکنش نشان دهند، خود بر آنها تأثیر گذارند

تحقیقهای مشابه
مدیریت کار عملی در سازمان - مدیریت در آموزش و پرورش
76 صفحه - 14000 تومان
مدیریت کار عملی در سازمان - رشته علوم تربیتی - در اداره آموزش و پرورش
66 صفحه - 20000 تومان
پروژه کار آموزی در اداره کل امور مالیاتی رشته مدیریت صنعتی
55 صفحه - 14000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی - بازرگانی تاثیر بسته بندی بر رفتار مصرف کننده با کار آماری و پرسشنامه
85 صفحه - 50000 تومان
پرسشنامه کار مدیریت ABC
2 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت پایداری با حمایت از هوش کسب و کار : ادغام شاخص های اجتماعی – محیطی و بافت سازمانی 8
14 صفحه - 28000 تومان
مدیریت کار عملی در سازمانها رشته علوم تربیتی آموزش و پرورش
116 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کشاورزی بررسی نماتد مولد زخم ریشه چای و راه‌ کارهای عملی مدیریت مبارزه با آن
23 صفحه - 12000 تومان
تاثیر کارایی سازمان و مدیریت بر تحول اقتصادی
16 صفحه - 5000 تومان
تطبیق مدیریت کیفیت جامع و سازمان یادگیرنده
14 صفحه - 4000 تومان
تاثیر هدفمند سازی یارانه ها بر سازمان و مدیریت شرکت های بیمه
12 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سازمان و مدیریت در حضور دولت 53
53 صفحه - 106000 تومان
پروژه رشته مدیریت دولتی بررسی تاثیر تعهد سازمانی برعملکرد سازمان ها
88 صفحه - 32000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی بازرگانی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای
52 صفحه - 24000 تومان
حکومت و مدیریت امام علی و نهج البلاغه
8 صفحه - 3000 تومان
کمک به ساماندهی و توسعه مدیریت کشور
16 صفحه - 4000 تومان
چرخه مدیریت بهبود بهره وری در سازمانهای تولیدی
12 صفحه - 3000 تومان
مدیریت - چرخه مدیریت بهبود بهره وری در سازمانهای تولیدی
14 صفحه - 3000 تومان
نقش مدیریت کیفیت فراگیر
15 صفحه - 3000 تومان
ISO 17025 استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاهی
9 صفحه - 3000 تومان
شغل مدیریت صنعتی
9 صفحه - 3000 تومان
مقایسه مدیریت ژاپن
34 صفحه - 6000 تومان
نقش مدیریت دانایی در ارتقای نو اوری نسل جدید تحققی و توسعه
17 صفحه - 5000 تومان
هنر در مدیریت در ژاپن
5 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت کتابخانه با access و vb به همراه مستند document
10 صفحه - 30000 تومان
پایان نامه جهت اخذ کارشناسی مدیریت صنعتی بررسی سیستم برنامه مواد و تولید در شرکت لامپ پارس شهاب
90 صفحه - 30000 تومان
چالش های مدیریت منابع خاک به عنوان سرمایه ملی ، با تاکید بر راهکارکاهی پیشگیری از اتلاف آن
10 صفحه - 4000 تومان
روش سازماندهی یک تیم مدیریت سرمایه
23 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت مالی financial managment
4 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - کنترل کیفیت رشته مدیریت صنعتی
3 صفحه - 6000 تومان
سیستم مدیریت کیفیت سری استاندارد های ایزو iso
4 صفحه - 2000 تومان
نگرش به حکومت و مدیریت از منظر امام علی (ع)
78 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر - برنامه مدیریت رستوران با ویژوال بیسیک واکس همراه با مستند document vb access
117 صفحه - 30000 تومان
پروژه بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان رشته مدیریت صنعتی
50 صفحه - 50000 تومان
پایان نامه کارشناسی مدیریت صنعتی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان
49 صفحه - 60000 تومان
بررسی موانع و مشکلات عمده در مدیریت منابع و مصرف آب در گیلان
8 صفحه - 3000 تومان
تاثیر مدیریت بر روی صنعت جهانگردی
13 صفحه - 3000 تومان
مقام رهبری و مدیریت در ایران
11 صفحه - 2000 تومان
می خواهید درآمد را رشد دهید ؟ هزینه ها را بهتر مدیریت کنید
8 صفحه - 3000 تومان
پیرامون ذهنیت های مدیریت و رهبری در یک سازمان
13 صفحه - 3000 تومان
میز گرد مدیریت منابع انسانی و ضرورت حرفه ای شدن مدیرت منابع انسانی
34 صفحه - 7000 تومان
پروژه رشته معماری و هنرکده شهرسازی با عنوان مشارکت مردمی و مدیریت شهری
181 صفحه - 60000 تومان
پروژه مدیریت و برنامه ریزی دلایل عدم گرایش معلمان به کاربرد وسایل کمک آموزشی و راههای بهبود آن
76 صفحه - 30000 تومان
پروژه کامپیوتر نرم افزار کتابخانه و مدیریت آن نوشته شده با ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با document
41 صفحه - 36000 تومان
پروژه کامپیوتر نرم افزار مدیریت انبار نوشته شده با نرم افزار ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه باdocument
39 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته حسابداری با عنوان انبار و انبارداری و مدیریت انبار
147 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر مدیریت خرید و فروش و کالای فروشگاه نوشته شده با ویژوال بیسیک و بانک اکسس
7 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - گزارش خرید و مدیریت عرضه رشته مدیریت can governments use their construction contract to inprove training outcomes
14 صفحه - 28000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بازنگری مدیریت منابع انسانی human resorce management review
7 صفحه - 14000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اثرات فشار ( سختی ) آب ، سیستم مدیریت آب و الزامات آبیاری برای برنج در سریلانکا WATER STRESS EFFECTS
8 صفحه - 16000 تومان
اداره حکومت های محلی مدیریت شوراها و شهرداریها بصورت پاور پوینت
53 صفحه - 10000 تومان
پروژه مدیریت آموزشی رابطه‌ بین سبک مدیریت تغییر با عملکرد دبیران مدارس راهنمایی فایل بصورت پاورپوینت
68 صفحه - 12000 تومان
رویکردهای نوین در مدیریت استراتژیک منابع انسانی
28 صفحه - 6000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 30000 تومان
فرآيند توليد شركت ايران رادياتور مربوط به مدیریت صنعتی
14 صفحه - 7000 تومان
الگوهای موفق مدیریت در مدارس کوچک
18 صفحه - 7000 تومان
پروژه -مدیریت، مدیریت آموزشی، اصول و کاربرد آنها
83 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته مدیریت آموزشی با عنوان نگرش دانشجویان نسبت به معیارها و ملاکهای انتخاب همسر
70 صفحه - 34000 تومان
کارآموزی رشته مدیریت صنعتی در شرکت چینی سازی
70 صفحه - 18000 تومان
پروژه مهندسی کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژواک بیسیک و بانک اطلاعاتی به همراه مهندسی کامل نرم افزار مستند سازی
70 صفحه - 50000 تومان
اصول مدیریت اسلامی
20 صفحه - 5000 تومان
سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل
10 صفحه - 3000 تومان
سیستم خودکار در مدیریت تولید
5 صفحه - 2000 تومان
فرایند مدیریت پرستاری بصورت پاور پوینت
9 صفحه - 3000 تومان
بازنگری مدیریت منابع انسانی
3 صفحه - 2000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آژانس کرایه اتومبیل بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with documen
34 صفحه - 40000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 36000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 36000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 56000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال همراه با مستندvb sql with document
20 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت مشاور املاک بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال همراه با مستندvb sql with document
39 صفحه - 40000 تومان
روش های مدیریت امنیت در سیره حضرت علی (ع)
36 صفحه - 7000 تومان
سیستم مدیریت تغییر پروژه
10 صفحه - 3000 تومان
تحلیل و بررسی کامل مساله مدیریت آموزشی
118 صفحه - 3000 تومان
شغل مدیریت صنعتی
10 صفحه - 3000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی به عنوان بررسی بخش تعمیرات و نگهداری سیستم های تغذیه نیرو در شرکت مخابرات
81 صفحه - 36000 تومان
سیستم های جدید مدیریت هزینه
17 صفحه - 5000 تومان
پروژه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وبه طور اخص وجود اعتماد اجتماعی در اصلاحات ، توسعه و رشد اقتصادی رشته مدیریت صنعتی
191 صفحه - 50000 تومان
پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری
12 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته مدیریت بیمه نقش بیمه های دریایی در اقتصاد شهر همراه با پرسشنامه و جامعه آماری
71 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی بخش تعمیرات و نگهداری سیستم های تغذیه نیرو در شرکت مخابرات
75 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی تهیه گزارش شناخت و تجزیه و تحلیل سیستم مربوط به کارخانه دستکش گیلان
67 صفحه - 30000 تومان
پروژه مدلسازی سیستم مدیریت رستوران uml
15 صفحه - 16000 تومان
شرایط مدیریت در یک محیط پویا و گسترده
13 صفحه - 4000 تومان
فهم خطر و ریسک کارفرمای اجتماعی و مدیریت خطر
61 صفحه - 10000 تومان
یک بررسی موردی پیرامون اجرای مدیریت دانش در بخش بانکی
16 صفحه - 5000 تومان
پیشرفت هایی برای مدیریت حافظه در ویندوز
74 صفحه - 24000 تومان
پیشرفت هایی برای مدیریت حافظه در ویندوز
22 صفحه - 7000 تومان
یک بررسی موردی پیرامون اجرای مدیریت دانش در بخش بانکی
16 صفحه - 5000 تومان
آشایی و تجزیه و تحلیل شرکت پارس خزر- مدیریت صنعتی
39 صفحه - 12000 تومان
اهمیت و نقش مدیریت در اداره امور نهادهای فرهنگی
10 صفحه - 4000 تومان
بررسی مدیریت ریسک
16 صفحه - 4000 تومان
جایگاه مدیریت مالی ، وظایف و جایگاه سازمانی
5 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت بازرگانی11
21 صفحه - 26000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت شرکت از بالا به تاثیر خط مشی کارآفرینان و تضاد فراگیر در شکل گیری ساختار یا تمهیدات مدیریت – شرکت24
39 صفحه - 39000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت شرکت از بالا به تاثیر خط مشی کارآفرینان و تضاد فراگیر در شکل گیری ساختار یا تمهیدات مدیریت – شرکت24
39 صفحه - 39000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت سلامت ماهیان11
16 صفحه - 13000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت دانش13
20 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم مدیریت یادگیری3
5 صفحه - 5200 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
26 صفحه - 31200 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نقش سیستم خبره در مدیریت منابع طبیعی 14
23 صفحه - 59800 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت خطر امنیت تجارت و پژوهش معیار 12
19 صفحه - 49400 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت صحیح و پروتکل امنیت در لایه شبکه 9
14 صفحه - 36400 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت هتل چیست؟ 4
6 صفحه - 15600 تومان
پروژه - مدیریت سوانح و امداد و نجات جاده در کاهش میزان مرگ و میر بر اساس روش تحقیق
29 صفحه - 10800 تومان
کارورزی- مدیریت دفاتر خدمات مسافرتی
51 صفحه - 20000 تومان
crm پروژه تاثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک بر اساس روش تحقیق
76 صفحه - 30000 تومان
بصورت پاورپوینت crm پروژه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک
100 صفحه - 36000 تومان
سیستم مدیریت منابع انسانی - سیستم عامل - مهندسی نرم افزار - به همراه نمودارهاrational rose تهیه شده بوسیله رشنال رز uml
11 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته حسابداری آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در امر ارزیابی خطر تقلب مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
10 صفحه - 6000 تومان
نقش ارتباطات الکترونیک و طرق استفاده از آن در بهبود مدیریت سازمان
11 صفحه - 5000 تومان
مدیریت زنجیره تامین scm
21 صفحه - 6000 تومان
ریسک و مدیریت ریسک
26 صفحه - 6000 تومان
بررسی مدیریت دفتر خدمات مسافرتی مربوط به رشته جهانگردی
30 صفحه - 8000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی مطالعه اثرگذاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در افزاریش بهره وری
115 صفحه - 30000 تومان
شغل مدیریت صنعتی
8 صفحه - 3000 تومان
پروژه برق مدیریت انرژی و مصرف
89 صفحه - 24000 تومان
پروژه مدیریت بحران
100 صفحه - 24000 تومان
در افزایش بهرهوری iso پروژه مدیریت صنعتی مطالعه اثرگذاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت
113 صفحه - 36000 تومان
آشنایی با نرم افزار مدیریت زمان
10 صفحه - 4000 تومان
مذاکره و مدیریت مذاکره - مدیریت سیستم های‌ پردازش مبادلات
8 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته حسابداری آموزش نرم افزار کاراسیستم نرم افزار مدیریت پخش شرکتها با تمام امکانات
94 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته مدیریت آموزشی تأثیر سواد والدین در افت تحصیلی دانش آموزان
40 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی گزارش و تشریح کارخانه ماکارونی
40 صفحه - 16000 تومان
بازاریابی - مدیریت بازاریابی فایل بصورت پاورپوینت
90 صفحه - 20000 تومان
تکنولوژی های اخیر مدیریت دانش
3 صفحه - 2000 تومان
ارتباط مدیریت دانش و نوآوری
27 صفحه - 7000 تومان
عملکردهای پایه ای یک سیستم مدیریت شبکه
3 صفحه - 2000 تومان
مقدمه ای بر مدیریت پروژه فایل بصورت پاورپوینت
23 صفحه - 8000 تومان
نگرش سیستمی در مدیریت آموزشی
22 صفحه - 6000 تومان
سیستم های اطلاعاتی مدیریت docx.mis
18 صفحه - 5000 تومان
سیستم مدیریت اطلاعات و عناصر آن
9 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نظرسنجی در مدیریت خطا در شبکه های حسگر بی سیم21
27 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی تئوری مدیریت شرکت – شانس های موفقیت در بیولوژی اجتماعی و دگر خواهی متقابل 25
37 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روشهای منابع انسانی استراژیک و عملکرد نو آوری – نقش واسطه ای ظرفیت مدیریت دانش 21
30 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت استعداد استراتژیک - یک بررسی و اهداف مورد بحث تحقیق 24
33 صفحه - 18000 تومان
تاثیر مدیریت تولید در ارتقا مزیت رقابتی را بیان کنید
9 صفحه - 3000 تومان
چگونگی تاتیر مدیریت تولید در ارتقا مزیت رقابتی را بیان کنید
8 صفحه - 4000 تومان
شناخت منابع عرضه کالا در مدیریت خرید
32 صفحه - 10000 تومان
سیستم مدیریت رو سازی pms
25 صفحه - 8000 تومان
چگونگی تاتیر مدیریت تولید در ارتقا مزیت رقابتی را بیان کنید
9 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پردازش و مدیریت اطلاعات یک رویکرد اکتشافی سرپرستی نشده برای جلوگیری از تکرار داده¬های غیرنمادین کتابشناسی
13 صفحه - 26000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت تولید ژاپنی: یک موفقیت آمیخته با تحول
17 صفحه - 34000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت استراتژی در سازمان
26 صفحه - 52000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تئور¬ی¬های مدیریت فرایند
26 صفحه - 52000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - به سوی یک مدل ارجاعی ادراکی برای سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروﮊه
22 صفحه - 44000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - طرح طبقه بندی ژنومی برای سیستم های اطلاعات مدیریت زنجیره ی تأمین
16 صفحه - 32000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ارزش حاصله
8 صفحه - 16000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ریسک نقدینگی و اوراق قرضه بانکی در یک سیستم مالی بدون تضمین سپرده
15 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نقش جهت گیری بین¬المللی تیم مدیریت ارشد در تصمیم گیری استراتژیک بین¬المللی
9 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از ارزش به دست آمده از تجزیه و تحلیل (EVA) در هزینه مدیریت پروژه ساخت
11 صفحه - 22000 تومان
پروژه رشته مدیریت بازرگانی تاثیر تبلیغات رسانه ای در مدیریت بازرگانی
91 صفحه - 34000 تومان
علم مدیریت و ویژگی کمال مدیریت
20 صفحه - 6000 تومان
سیر تغییر و تحولات نظریه مدیریت از قدیم تا به امروز
35 صفحه - 10000 تومان
نقش مدیریت در تعلیم و تربیت
8 صفحه - 3000 تومان
پروژه مدیریت بازرگانی بررسی تاثیر روابط روانی کارکنان بر کارایی آنان در سازمان
73 صفحه - 36000 تومان
کارکرد و عملکرد مدیریت دولتی
5 صفحه - 3000 تومان
بررسی مدیریت ریسک و بیمه روش تحقیق
11 صفحه - 10000 تومان
بهره وری کارگران و چالش مدیریت امروز
12 صفحه - 5000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی و بازرگانی بررسی تاثیر بسته بندی و تنوع مواد غذایی پرفروش مواد غذایی در شرکت زمزم رشت
100 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی کارخانه ریسندگی بافندگی
90 صفحه - 36000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی کارآموزی در اداره پست آستانه
38 صفحه - 16000 تومان
سیستمهای حسابرسی مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
19 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پردازش و مدیریت اطلاعات یک رویکرد اکتشافی سرپرستی نشده برای جلوگیری از تکرار داده های غیرنمادین کتابشناسی 32
13 صفحه - 26000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ارزش حاصله 8
8 صفحه - 16000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی 23
16 صفحه - 32000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت کارآمد از طریق مدیریت به وسیله¬ی فرایند و رهبری 11
6 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت تولید ژاپنی: یک موفقیت آمیخته با تحول 32
17 صفحه - 34000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت تنش خشکی در ذرت 10
5 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط های پروژه 22
10 صفحه - 20000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از ارزش به دست آمده از تجزیه و تحلیل (EVA) در هزینه مدیریت پروژه ساخت 16
11 صفحه - 22000 تومان
پروژه رشته مدیریت بازرگانی مشکلات و سهم صادرات زعفران در صادرات ایران
30 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی نقش کارکنان پارس خزر
70 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان
143 صفحه - 50000 تومان
بررسی نقش سیستم های اطلاعاتی در مدیریت توریسم
18 صفحه - 7000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بهترین روش مدیریت 10
6 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط¬های پروژه 22
10 صفحه - 20000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت کیفیت جامع 64
35 صفحه - 70000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - خط اتصال تقسیم نمونه درپؤوهش حسابداری مدیریت 13
6 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تکنولوژی و مدیریت بازرگانی 30
11 صفحه - 22000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی سیستم اطلاعات مدیریت مشتری 9
5 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه میان استراتژی سازمانی ، مدیریت کیفیت منابع (TQM) 31
16 صفحه - 32000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت کیفیت کل به عنوان طلایه دار (پیشرو) ظرفیت نوآوری تجاری 32
16 صفحه - 32000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت رفتار نوع A 21
14 صفحه - 28000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی ساخت ماکارونی
39 صفحه - 24000 تومان
تجزیه و تحلیل شرکت پارس خزر- مدیریت صنعتی
36 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی شرکت نایلون
58 صفحه - 30000 تومان
معرفی رشته مدیریت بازرگانی، رشته مهندسی برق، رشته کشتیرانی
17 صفحه - 6000 تومان
پرسشنامه بررسی نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در در مدیریت شبکه ی آبیاری و زهکشی
4 صفحه - 6000 تومان
پرسشنامه تاثیر مدیریت تغییر بر خلاقیت و نوآوری کارکنان
7 صفحه - 6000 تومان
پرسشنامه جهت بررسی موانع و محدودیت های مدرسه محوری یا مدیریت مبتنی بر مدرسه
2 صفحه - 6000 تومان
پرسشنامه مدیریت تغییر و نوآوری در سازمان
4 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی ـ بررسی نقش کارکنان پارس خزر
68 صفحه - 36000 تومان
آشنایی با نرم افزارهای اینترنتی و برنامه های مدیریت محتوا فایل بصورت پاورپوینت
31 صفحه - 12000 تومان
آشنایی با نرم افزارهای اینترنتی و برنامه های مدیریت محتوا
13 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته مدیریت بازرگانی بررسی تولید کارخانه پارس خزر
88 صفحه - 36000 تومان
پروژه مدیریت دولتی فناوری اطلاعات در مدیریت
82 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی - حفاظت صنعتی
97 صفحه - 36000 تومان
آسیب شناسی دارایی های سمی و راهکار مدیریت در آن
18 صفحه - 10000 تومان
بررسی رهبری و مدیریت در قران
34 صفحه - 14000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان پارس خزر
72 صفحه - 36000 تومان
پروژه مدیریت ارزیابی بکارگیری ABCدر تصمیمات مدیران
45 صفحه - 36000 تومان
پرسشنامه مدیریت دانش
3 صفحه - 6000 تومان
پرسشنامه مدیریت بحران
10 صفحه - 6000 تومان
قانون مدیریت خدمات کشوری در آیینه حقوق اداری
15 صفحه - 6000 تومان
نقش مدیریت دانشور محور در مدیریت منابع انسانی
16 صفحه - 6000 تومان
کار آماری بررسی پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت iso در افزایش بهره وری کارکنان
25 صفحه - 70000 تومان
کار آماری در خصوص مدیریت بحران
18 صفحه - 70000 تومان
کار آماری بررسی شناسایی تأثیرگذاری مدیریت روابط مشتری بر کیفیت عملکرد بانک سرمایه
17 صفحه - 70000 تومان
کار آماری بررسی حمایت مدیریت از کارافرینی
50 صفحه - 80000 تومان
کار آماری بررسی تاثیر مدیریت تغییر بر خلاقیت و نواوری
25 صفحه - 90000 تومان
سیستم مدیریت ارتباط با شرکا PRM
1 صفحه - 2 تومان
قانون مدیریت خدمات کشوری در آیینه حقوق اداری
15 صفحه - 4000 تومان
نقش مدیریت دانشور محور در مدیریت منابع انسانی
16 صفحه - 6000 تومان
پایان نامه کارشناسی مدیریت بازرگانی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان
132 صفحه - 40000 تومان
ارزیابی عملکرد تیم مدیریت در بهزیستی
27 صفحه - 12000 تومان
آبخیزداری یا علم مطالعه و مدیریت آبخیزها
7 صفحه - 4000 تومان
پروژه رشته مدیریت بازرگانی بررسی فرش در ایران
99 صفحه - 40000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بازرگانی - پیاده سازی استاندارد ایزو و ارتباط با کیفیت کالا در شرکت پارس خزر
106 صفحه - 40000 تومان
پروژه مالی مدیریت سود و اقلام تعهدی
70 صفحه - 24000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی - بازرگانی بررسی وضعیت زعفران و صادرات آن
84 صفحه - 32000 تومان
پروژه مدیریت بازرگانی بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان آموزش و پرورش
92 صفحه - 30000 تومان
پرسشنامه تاثیر کارکرد مدیریت کیفیت جامع بر کیفیت و نوآوری
3 صفحه - 6000 تومان
پرسشنامه مهارت مدیریت د ر ده حوزه
8 صفحه - 6000 تومان
پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی
4 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پر کردن شکاف چارچوب نظری ( پارادایم ) در پژوهش های مربوط به حسابداری مدیریت 11
6 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت پست بازرسی با افزونگی واحد مستقل دوگانه مبنی بر احتمال تکمیل 20
8 صفحه - 16000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت عملیات های فرودگاه 41
19 صفحه - 38000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت منابع انسانی با اصول و قوانین مدیریت اسلامی : روشی برای انتشار معکوس در مدیریت 6
23 صفحه - 46000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت 7
5 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت توسعه تولید جدید : یک چارچوب تکاملی 46
32 صفحه - 64000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت خطر(ریسک)بودجه بندی سرمایه ،وسیاست ساختار سرمایه و دارایی برای موسسات مالی 49
28 صفحه - 56000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد مدیریت علمی در ارتقاءعملکرد دانشگاه های مالزی 25
13 صفحه - 26000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک دیدگاه SIM تحلیل مانع در اجرای مدیریت زنجیره ی تامین سبز 32
15 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ارتباط بین اعتماد و مدیریت دانش : مفاهیم این ارتباط برای عملکرد و کارایی تیمی چیست 22
12 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر تشخیص هویت سازمانی بر مدیریت دانش سازمانی 25
14 صفحه - 28000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تیم های مدیریت درجه یک(تاپ) مطابق(در) شرکت های چندملیتی 30
20 صفحه - 40000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت استراتژیک منابع انسانی 9
7 صفحه - 14000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ایجاد وفاداری برندی(مارکی) از طریق مدیریت تعهد جامعه برندی 30
20 صفحه - 40000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ای کاربردی در مدیریت منابع انسانی جهت برآورده سازی الزامات تمایز و نوآوری در تجارت: مدیریت استعداد 26
15 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل پوششی داده های مونت کارلو همراه با الگوریتم های تکوینی برای اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش 26
11 صفحه - 22000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه دستمزد با مدیریت کارآمد منابع انسانی در یک دوره بحران 12
10 صفحه - 20000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت دانه درختان در آب و هوای متغیر 14
8 صفحه - 16000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک طرح مدیریت کلید کارآمد برای ذخیره سازی داده محور شبکه های حسگر بی سیم 14
7 صفحه - 14000 تومان
کاراموزی اداره پست صومعه سرا مدیریت صنفی
30 صفحه - 14000 تومان
کارآموزی چینی سازی مدیریت صنعتی و بازرگانی
15 صفحه - 8000 تومان
کارآموزی حسابداری مدیریت اب منطقه ای گیلان
47 صفحه - 16000 تومان
بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
86 صفحه - 30000 تومان
پروژه مدیریت بررسی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک ملی استان گیلان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
91 صفحه - 40000 تومان
پیاده سازی استاندارد ایزو و ارتباط با کیفیت کالا پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
124 صفحه - 30000 تومان
الگویی جامع برای شناخت مدیریت اسلامی
18 صفحه - 5000 تومان
انسان شناسی در مدیریت اسلامی
10 صفحه - 3000 تومان
انواع مدیریت در سازمان
18 صفحه - 5000 تومان
بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان
85 صفحه - 24000 تومان
بکارگیری سیستم های اطلاعات مدیریت در تصمیم گیری مدیران
19 صفحه - 5000 تومان
ارزیابی سیستم مدیریت یکپارچه- روش تحقیق
16 صفحه - 5000 تومان
پروژه فرش-رشته مدیریت بازرگانی
89 صفحه - 24000 تومان
عوامل موثر در مدیریت اثربخش دریک کلاس
17 صفحه - 5000 تومان
بررسی صادرات غیر نفتی قبل و بعد از انقلاب- روش تحقیق مدیریت بازرگانی پروژه
88 صفحه - 24000 تومان
پروژه زعفران مدیریت بازرگانی
84 صفحه - 24000 تومان
پروژه مدیریت سود و اقلام تعهدی حسابداری
45 صفحه - 16000 تومان
تاثیر ارزشهای دینی بر کارایی کارکنان مدیریت بازرگانی
107 صفحه - 28000 تومان
تاثیر تبلیغات بر میزان فروش شرکت پارس خزر پروژه مدیریت صنعتی و بازرگانی
73 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مفاهیم مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی
7 صفحه - 14000 تومان
استفاده از سیستم های مدیریت دانش : طبقه بندی استراتژی های SME
11 صفحه - 22000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پلت فرم خدمات اطلاعاتی قابل پیکره بندی مبتنی بر IoT برای مدیریت چرخه ی عمر محصول
10 صفحه - 20000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تمرکز بر جریان مالی زنجیره های تامین : یک بررسی تجربی از مدیریت زنجیره ی تامین مالی
17 صفحه - 34000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ریسک زنجیره ی تامین در بحران های مالی- یک رویکرد بررسی موردی چندگانه
15 صفحه - 30000 تومان
رویکردهای نوین در مدیریت استراتژیک منابع انسانی
22 صفحه - 5000 تومان
رهبری و مدیریت در نهج البلاغه
3 صفحه - 2000 تومان
سیستم های مدیریت محتوا پروژه فناوری اطلاعات
119 صفحه - 30000 تومان
پروژه مدیریت گشت مسافرتی نگاهی به جاذبه های گردشگری شهرستان فومن
42 صفحه - 14000 تومان
چگونگی پیاده سازی مدیریت دانش در بانک - توسعه بانکداری الکترونیکی
37 صفحه - 10000 تومان
نقش ابزارهای جدید مالی برای تامین مالی و آثار آن بر مدیریت سازمانها
21 صفحه - 6000 تومان
پدافند غیر عامل - مدیریت بحران
10 صفحه - 3000 تومان
پروژه بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و ضمایم آماری
67 صفحه - 28000 تومان
نقش فناوری اطلاعات در مدیریت دولتی
27 صفحه - 5000 تومان
پروژه مدیریت شبکه های بیسیم
82 صفحه - 20000 تومان
تحقیق مدیریت عملیات تکامل و گزینه های تحقیق آینده پاورپوینت
48 صفحه - 12000 تومان
تحقیق مدیریت عملیات تکامل و گزینه های تحقیق آینده
21 صفحه - 5000 تومان
جزوه کامل مدیریت رفتار سازمانی
73 صفحه - 10000 تومان
پروژه بررسی اثرات جنسیت بر الگوی مدیریت منابع انسانی در بانک همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
72 صفحه - 30000 تومان
scm مدیریت زنجیره تامین
22 صفحه - 5000 تومان
برنامه ریزی در مدیریت اسلامی
24 صفحه - 5000 تومان
مدلهای بلوغ مدیریت دانش
20 صفحه - 4000 تومان
نقش مدیریت منابع انسانی در بهبود و توسعه سازمان
27 صفحه - 5000 تومان
پروژه مالی حسابداری سود و مدیریت سود و موارد مربوطه
57 صفحه - 14000 تومان
تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی
18 صفحه - 4000 تومان
گزارش تهیه لامپ فلورسنت در کارخانه تولید لامپ رشته مدیریت صنعتی
11 صفحه - 4000 تومان
نظریه کوانتوم در مدیریت روش تحقیق
16 صفحه - 5000 تومان
بررسی رابطه بین شاخص های ریسک و مطالبات معوقه بانک مسکن مدیریت استان پروژه مالی
56 صفحه - 14000 تومان
بررسی نقش سیستم های اطلاعاتی در مدیریت توریسم
23 صفحه - 6000 تومان
تحقق بخشی مزیت رقابتی مدیریت روابط کارکنان با استفاده از فن آوری اطلاعات
17 صفحه - 5000 تومان
تفاوت های مدیریت و رهبری
13 صفحه - 3000 تومان
اخلاق در مدیریت منابع انسانی
32 صفحه - 5000 تومان
بحران های مدیریت در ایران
22 صفحه - 4000 تومان
برنامه ریزی در مدیریت اسلامی
12 صفحه - 3000 تومان
ایجاد وفاداری برندی(مارکی) از طریق مدیریت تعهد جامعه برندی
30 صفحه - 7000 تومان
تحلیل پوششی داده های مونت کارلو همراه با الگوریتم های تکوینی برای اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش
26 صفحه - 8000 تومان
تحلیل پوششی داده های مونت کارلو همراه با الگوریتم های تکوینی برای اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش پاورپوینت
21 صفحه - 8000 تومان
تاثیر کارکرد مدیریت کیفیت جامع بر کیفیت و نوآوری رقابت پذیری (مطالعه موردی کارخانه شیر پگاه)
34 صفحه - 10000 تومان
شناخت و بررسی عملکرد مدیریت سوانح در کشور مصر
35 صفحه - 6000 تومان
پروژه کارآموزی رشته علوم تربیتی کار عملی در سازمان
78 صفحه - 28000 تومان
حل مسئله کار عملی درس انگیزش وهیجان
14 صفحه - 30000 تومان
ضرورت کار آفزینی در سازمان - پاورپوینت
25 صفحه - 7000 تومان
گزارش کار آموزی رشته حسابداری در سازمان بیمه تامین اجتماعی
121 صفحه - 30000 تومان
تاثیر آموزش کار آفرینی بر رشد کسب و کارهای جدید
9 صفحه - 3000 تومان
ضرورت همت مضاعف و کار مضاعف در آموزش و پرورش
23 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - انتقال آموزش در حین کار از دیدگاه اقتصادی 22
9 صفحه - 18000 تومان
گزارش از سازمان آتش نشانی رشته آموزش ابتدایی
8 صفحه - 5000 تومان
مهندسی سازمان در مورد آموزش وپرورش
57 صفحه - 18000 تومان
فعالیت زنان در سازمان آموزش و پرورش
18 صفحه - 5000 تومان
تاریخچه آموزش و پرورش در هند
61 صفحه - 12000 تومان
نقش آموزش و پرورش در تقویت اعتماد به نفس ملی
13 صفحه - 3000 تومان
بیان و ضعیت آموزش و پرورش استان گیلان
11 صفحه - 3000 تومان
گزارش عملکرد آموزش و پرورش در دولت نهم
29 صفحه - 7000 تومان
نقش آموزش و پرورش در تقویت اعتماد به نفس ملی
13 صفحه - 4000 تومان
نظام پذیرش و پیشنهادات در آموزش و پرورش - پاور پوینت
46 صفحه - 10000 تومان
روند رشد تکنولوژی در آموزش و پرورش ایران در ده سال اخیر
29 صفحه - 7000 تومان
آموزش فراگیر از نظر معلمان و کارشناسان آموزش و پرورش استثنایی
13 صفحه - 4000 تومان
بررسی سیستم حسابداری آموزش و پرورش شهر سنگر
49 صفحه - 20000 تومان
ضرورت تحول در آموزش و پرورش با توجه به صنعتی شدن جوامع
22 صفحه - 6000 تومان
سازمان آموزش و پرورش - چارت
19 صفحه - 5000 تومان
مشکلات کیفی و کمی آموزش و پرورش ایران در قرن 21
10 صفحه - 4000 تومان
نقش it در ابعاد مختلف آموزش و پرورش
13 صفحه - 4000 تومان
کارورزی در اداره آموزش و پرورش فومن
16 صفحه - 6000 تومان
وزیران آموزش و پرورش از دوره هاشمی تا احمدی نژاد
7 صفحه - 3000 تومان
نقش و تاثیر آموزش و پرورش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی
17 صفحه - 6000 تومان
نقش و تاثیر آموزش و پرورش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی
15 صفحه - 6000 تومان
متنوع ترین نوع آموزش و پرورش ابتدایی
4 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش و پرورش در ایالات متحده آمریکا 7
3 صفحه - 6000 تومان
ساختار آموزش و پرورش در آمریکا.docx
4 صفحه - 3000 تومان
کارکرد فرهنگی آموزش و پرورش استان سمنان
20 صفحه - 8000 تومان
کارکرد فرهنگی آموزش و پرورش استان سمنان
20 صفحه - 6000 تومان
کارآموزی آموزش و پرورش ناحیه 1
140 صفحه - 24000 تومان
کارآموزی حسابداری اموزش و پرورش صومعه سرا
36 صفحه - 14000 تومان
کار آموزی رشته حسابداری آموزش و پرورش ناحیه یک رشت
142 صفحه - 28000 تومان
سند تحول بنیادین و بررسی نقش شوراهای آموزش و پرورش در تحقق اهداف آن
16 صفحه - 7000 تومان
ضرورت تحول در آموزش و پرورش روستا از دیدگاه چند تن از متخصصین تعلیم و تربیت
22 صفحه - 5000 تومان
کارآموزی آموزش و پرورش ماهيت و مفاهيم نظري حسابداري مالي
36 صفحه - 10000 تومان
نقش و تاثیر آموزش و پرورش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی
18 صفحه - 4000 تومان
نقش آموزش و پرورش در توسعه کارآفرینی
13 صفحه - 4000 تومان
نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایران روش تحقیق
14 صفحه - 5000 تومان
عوامل و مانع پژوهشی در آموزش و پرورش روش تحقیق
25 صفحه - 7000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007