موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی در رشته پژوهشگری علوم اجتماعی با موضوع جهانی شدن و فرهنگ
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی در رشته پژوهشگری علوم اجتماعی با موضوع جهانی شدن و فرهنگ
تعداد صفحه :
100
قیمت :
54000 تومان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت بررسی مسئله
سوال پژوهش
فرضیه پژوهش
روش گردآوری اطلاعات
تعریف مفاهیم
چارچوب نظری
سوابق پژوهش
پژوهش های پیشین
فصل دوم : جهانی شدن و تئوریهای آن
جهانی شدن چیست؟
پیدایش روند جهانی شدن
عوامل مهم ظهور جهانی شدن
ابعاد جهانی شدن
پیامدهای جهانی شدن
ویژگی ها و تاثیرگذاری فرآیند جهانی شدن
رویکردهای مختلف جهانی شدن
دو چهره ی روشن و تاریک جهانی شدن
جهانی شدن پروسه یا پروژه
جهانی شدن و جنبش های اجتماعی
تکنولوژی اطلاعات و نقش آن در جهانی شدن
فصل سوم : فرهنگ و تئوریهای آن
فرهنگ چیست؟
مفهوم فرهنگ
عناصر تشکیل دهنده فرهنگ
تکامل فرهنگ
اصول چهارگانه فرهنگ
بررسی بعد فرهنگی در ارتباط با جهانی شدن
فصل چهارم : رابطه جهانی شدن و فرهنگ
رابطه جهانی شدن و فرهنگ
فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری
خلاصه و نتیجه گیری
منابع و ماخذ
مقدمه
جهانی سازی یا جهانی شدن ، واژه ای است که امروزه در هر کشوری و هر محفلی بر سر زبانهاست. و تغییرات گستره جهانی به سرعت در حال نزدیک کردن آدمیان در اقصی نقاط جهان به یکدیگر است. گستردگی این تغییرات به حدی است که اکثر دولت ها به این نتیجه رسیده اند که باید موضع خود را در مقابل جهانی شدن مشخص نمایند ، این در حالی است که استفاده ی عمومی از واژه هایی چون جهانی کردن ، جهانی شدن ، و در حال جهانی شدن از حدود 1960 رواج عام یافته است و به گفته ی رابرتون این مفهوم تا اوایل تا شاید اواسط دهه ی 1980 اعتبار علمی چندانی نداشت ولی از آن به بعد کاربرد آن جهانی شده است .
در دهه ی 1980 میلادی اصطلاع جامعه فرا صنعتی ، فرا مدرن و فرا نوگرا بسیار کاربرد داشت اما در دهه ی 1990 مفهوم جهانی شدن رایج و به مفهوم حاکم در دوران معاصر تبدیل گردید به گونه ای که امروز همه چیز با مراجعه به این مفهوم بررسی و تجزیه و تحلیل می شود . در ظاهر امر جهانی شدن ، یعنی ره سپردن تمامی جوامع به سوی جهانی وحدت یافته که در آن همه چیز در سطح جهانی مطرح و نگریسته می شود. اما در واقعیت ، جهانی شدن به معنای آزادی مطلق سبک و کار ، برداشته شدن تمامی موانع ، جریان یافتن سهل وساده سرمایه و نفوذ آن در تمامی عرصه ها و حرکت روان اطلاعات و تداخل فرهنگ ها آن هم به سوی یکپارچگی و اتحاد است. فرایند جهانی شدن چنان دنیا را «فشرده» و در هم تنبیده است که هیچ واحد اجتماعی نمی تواند درهای خود را به روی جریان ها و شبکه های جهانی ثروت ، قدرت و اطلاعات ببندد . حتی استوارترین مرزهای طبیعی ، سیاسی و فرهنگی نیز فرو ریخته و دگرگونی ، سیالیت و نسبیت جانشین ثبات و قطعیت می شود.
در برابر این فرآیند ادغام گر ، همگونی آفرین و نسبی ساز ، تلاش ها برای تثبیت و تقویت مرزهای موجود و حتی احیا ی مرزهای پیشین صورت می گیرد . فرهنگ و عناصر هویت بخش فرهنگی هم واکنش هایی از خود نشان می دهند آنها گاهی به ستیز و مبارزه بر می خیزند ،گاهی تسلیم می شوند و گاهی هم به آشتی و همنشینی مسالمت آمیز روی می آورند. فرهنگ به عنوان موتور محرکه توسعه ، عمدتاً بستر حرکت جوامع و الگوهای رفتار سیاسی – اقتصادی است که با فروکش کردن چالش های ایدئولوژیکی در قالب راست و چپ ، نقش آن به عنوان پارادایم جایگزین رفته رفته مهم تر شده است. فرهنگ بنا به تعریف انعکاس دهنده ی ارزش ها، سنت ها و هنجارهای پایدار یک جامعه است.
بیان مسئله
آیا فرایند جهانی شدن مرزهای فرهنگی را مستهلک می سازد یا به بازسازی و تقویت آن مرزها می انجامد؟ در جهان بسیار«فشرده»که به اندازه یک «دهکده» کوچک شده است ، انسان چونان موجودی هویت مدار و فرهنگی چه واکنشی نشان می دهد و در برابر این فرایند، چگونه به بازسازی فرهنگی خویشتن می پردازد؟به بیان کوتاه چه رابطه ای میان فرایند جهانی شدن و فرهنگ به معنای عام آن ، شکل می گیرد؟ پاسخ های صاحب نظران به این گونه پرسش ها بسیار متفاوت و گوناگون هستند . گر چه این تفاوت و گوناگونی تا حدودی در پایبندی های اخلاقی و ایدئولوژیک و پیشینه ی علمی و فرهنگی نظریه پردازان ریشه دارند ، در اصل بر پیچیدگی رابطه ی مورد نظر دلالت می کنند بسته به شرایط معین اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی و نحوه و میزان تاثیر پذیری از فرآیند جهانی شدن ، واکنش فرهنگ ها و انسان ها چونان موجودات فرهنگی متفاوت است و در طیفی از انفعال مطلق تا واکنش ستیزآمیز قرار می گیرند . با وجود چنان تفاوت و تنوع گسترده ای می توان رابطه فرهنگ و جهانی شدن یا واکنش های فرهنگی به این فرآیند را درقالب سه دسته طبقه بندی کرد ؛ همگونی فرهنگی ؛ خاص گرایی فرهنگی ؛ و آمیزش و تحول فرهنگی .
1 – 1- همگونی فرهنگی :
وجه تمایز همگونی فرهنگی عبارت است از نوعی انفعال واستماله .در چنین رابطه ای معمولاً فرهنگ ها در برابر فرایند جهانی شدن منفعل می شوند و حتی ضمن پذیرش فرهنگی که جهانی شدن اقتصادی حامل آن است ، ویژگی خود را از دست می دهند . به بیان دیگر برخی نظریه پردازان بر آنند که جهانی شدن زیر سلطه ی نظام جهانی سرمایه داری و شرکت های قدرتمند چند ملیتی قرار دارد و بنابراین جهانی شدن اقتصادی نوعی جهانی شدن فرهنگی را به دنبال می آورد. این برداشت از جهانی شدن ، همان نظریه امپریالیسم فرهنگی است که فرآیند جهانی شدن را در خدمت گسترش نوعی فرهنگ مصرفی می داند.
2 – 1 – خاص گرایی فرهنگی :
نوع دیگری از رابطه جهانی شدن و فرهنگ را می توان زیر عنوان خاص گرایی فرهنگی بررسی کرد . در نقد نظریه همگون سازی یا یکپارچه سازی فرهنگی ، برخی نظریه پردازان مدعی هستند که واکنش فرهنگی در برابر فرآیند جهانی شدن به هیچ روی صرفاً انفعال ، استحاله و تسلیم نیست . در بیشتر موارد واکنش فرهنگ ها با مقاومت و حتی مقابله ی پرتنش همراه است که معمولاً در قالب توسل به عناصر هویت بخش زبانی ، دینی ، قومی و نژادی نمود می یابد.
آمیزش و تحول فرهنگی :
سومین نوع واکنش به فرآیند جهانی شدن را با عنوان آمیزش و تحول فرهنگی موردبررسی قرار می دهیم . گرچه در دنیای معاصر مکدونالدیزاسیون ، کوکالانیزاسیون و یکپارچه سازی فرهنگی واقعیت دارد و خاص گرایی های فرهنگی قومی ، ملی ، دینی و اجتماعی به رویارویی با فرآیند همگونی فرهنگی برخاسته اند ، به هیچ روی نمی توان دنیای پیچیده و تنوع فرهنگی را صرفاً عرصه ی تسلیم و ستیز دانست . به بیان دیگر عملکرد دو نیروی تفاوت زدا و تناوب زا در عرصه ی فرهنگ جهانی بخشی از واقعیت است. بازی فرهنگی در صحنه ی جهانی ، بازی همه یا هیچ نیست و نوعی همزیستی ، اختلاط و تعالی فرهنگی هم امکان دارد. فرآیند فشردگی فضا و زمان و فرآیند جهانی شدن ، با نزدیک ساختن فاصله ، بستر زدایی روابط اجتماعی و هر چه آسانتر ساختن ارتباطات،انسانها را در بستری جهانی به یکدیگر نزدیک می سازد . از لحاظ فرهنگی هم،در عین جهانی سازی فرهنگی ، فرهنگ ها وهویت های موجود راکنار هم قرار می دهدکه نتیجه ی آن نوعی نسبی شدن ، همزیستی و رقابت است . به بیان دیگر در چنین شرایطی فرهنگ ها و هویت های مختلف بستر زدایی و سرزمین زدایی می شوند و در صحنه ی جهانی کنار یکدیگر قرار می گیرند .
در چنین فضایی ، فرهنگ ها سه راه پیش روی دارند :
1- انفعال و تسلیم در برابر جهانی شدن فرهنگی و فرهنگ های رقیب.
2- مبارزه با فرآیند جهانی شدن و نسبی شدن فرهنگی.
3- نوعی همزیستی ، رقابت سالم و حتی آمیزش و تحول. ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی در رشته پژوهشگری علوم اجتماعی با موضوع جهانی شدن و فرهنگ
100 صفحه - 54000 تومان
پروژه کارشناسی کامپیوتر اطمینان مصرف کننده در شرکت b2cآنلاین تایلند
73 صفحه - 54000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 18000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 45000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 45000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 84000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 54000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 66000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 30000 تومان
مدیریت پروژه - فرآیند برنامه ریزی محدوده پروژه و ورودی های آن
6 صفحه - 1000 تومان
ارزیابی نیازهای پروژه ساخت در uk
7 صفحه - 1500 تومان
گزارش عملکرد کار آموزی- پروژه وکالت- حقوقی و دادگاهی
386 صفحه - 150000 تومان
پروژه حسابداری تراز آزمایشی و سود و زبان بصورت اکسل excell
2 صفحه - 15000 تومان
پروژه حسابداری- پروژه مالی با عنوان بانکداری اسلامی
62 صفحه - 27000 تومان
سیستم مدیریت تغییر پروژه
10 صفحه - 1500 تومان
مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
28 صفحه - 9000 تومان
پروژه اثر بخشی پروژه های IT در صنعت
53 صفحه - 24000 تومان
اثر بخشی پروژه های IT در صنعت
47 صفحه - 15000 تومان
کارآفرینی و پروژه مربوط به تولید چرم در کارگاه فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 24000 تومان
پروژه مدلسازی سیستم مدیریت رستوران uml
15 صفحه - 24000 تومان
پروژه بررسی داده کاوی data mining
52 صفحه - 21000 تومان
crm پروژه تاثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک بر اساس روش تحقیق
76 صفحه - 45000 تومان
بصورت پاورپوینت crm پروژه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک
100 صفحه - 54000 تومان
در افزایش بهرهوری iso پروژه مدیریت صنعتی مطالعه اثرگذاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت
113 صفحه - 54000 تومان
پروژه ماشین متحرک تهیه شده با فلشflash
30 صفحه - 21000 تومان
ارزيابي تطبيقي پروژه هاي مديريت استراتژيك در سازمانهاي ايراني
18 صفحه - 9000 تومان
مقدمه ای بر مدیریت پروژه فایل بصورت پاورپوینت
23 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - چارچوبی در پیاده سازی رسمی مرحله شناخت شغلی پروژه های داده کاری 32
43 صفحه - 33000 تومان
پایان نامه کارشناسی رشته صنایع - تهویه
75 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته روانشناسی کارشناسی ارشد با عنوان ارتباط دست برتری با توانایی نجسم فضایی در دانش آموزان دوره دبیرستان
138 صفحه - 120000 تومان
پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان بررسی وضعیت تدریس زبان انگلیسی دورة متوسطه و روشهای بهبود آن از نظر دبیران زبان در مدارس دخترانه
70 صفحه - 45000 تومان
پروژه کارشناسی مطالعه و بررسی ادبیات نمایشی رشته هنر های نمایشی و هنرپیشگی
98 صفحه - 45000 تومان
پروژه کارشناسی علوم تربیتی بررسی عوامل بوجود آورنده دو گانگی ارزشی در نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله منطقه سنگر
80 صفحه - 90000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق
59 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی با عنوان بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطی تلفن همراه و اینترنت
74 صفحه - 90000 تومان
پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی ، بررسی انتظارات نوجوان از والدین
70 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی ، بررسی عوامل بوجود آورنده ی دو گانگی ارزشی در نوجوانان از دیدگاه نوجوانان
75 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در طلاق در شهرستان رشت بصورت پاور پوینت
113 صفحه - 45000 تومان
\پروژه رشته علوم اجتماعی روند حاشیه نشینی در شهر رشت
60 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی شیوع اختلال نوشتن در مقطع ابتدایی
76 صفحه - 54000 تومان
پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی مفهوم مدرنیته و روند تحول و پیامد های آن در غرب
100 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیز هوش و عادی
70 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی- تاثیر اشتغال والدین در افت تحصیلی دانش آموزان
33 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی- تاثیر مثبت رفتار والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
104 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي جامعه شناختي روسپيگري
211 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق و آسیب های اجتماعی آن
55 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی گرايش مردم به گياه درمانی
80 صفحه - 51000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان گرایشات دینی دانشجویان رشته های کامپیوتر
62 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي و تحليل عوامل موثر بر بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي
57 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان فایل بصورت پاورپوینت
113 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نگرش زنان در خصوص انواع زایمان - طبیعی و سزارین
118 صفحه - 48000 تومان
پروژه پایان نامه بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی رشته علوم اجتماعی
193 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان
45 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی
68 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان
88 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه اظطراب با پیشرفت تحصیلی
45 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی علل گرایش نوجوان به انحرافات اجتماعی
27 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی
142 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به خدمات مشاوران
131 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی نگرش والدین در مورد تأثیر وسایل ارتباط جمعی رادیو، تلویزیون، سینما و کتب غیردرسی بر کودکان دختر و پسر
115 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی مدرسه راهنمایی دخترانه
142 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسي عوامل بوجودآورنده ي دوگانگي ارزشي درنوجوانان از ديدگاه نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله
76 صفحه - 51000 تومان
پروژه رشته گرایش علوم اجتماعی - بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی
151 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابط دانش اماری بر بهبود عملکرد مدیران - رضایت شغلی
38 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته کشاورزی و علوم باغی بررسی خواص دارویی گیاه مریم گلی و چای
33 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته کشاورزی و علوم باغی مطالعه و بررسی كرم ساقه خوار نواري برنج
25 صفحه - 18000 تومان
گزارش کار بازدید از مدرسه رشته علوم تربیتی
37 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به جرائم و انحرافات اجتماعی بر اساس روش تحقیق
67 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه
115 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی
166 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای پرورش خلاقیت در دانش آموزان تیزهوش از دیدگاه معلمان
153 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی عوامل مؤثر در انگیزه دانشجویان برای شرکت در کلاس
81 صفحه - 66000 تومان
کارآموزی رشته علوم تربیتی مشاوره فردی و مصاحبه با مراجعه کنندگان در اداره بهزیستی
15 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
51 صفحه - 30000 تومان
مدیریت کار عملی در سازمان - رشته علوم تربیتی - در اداره آموزش و پرورش
66 صفحه - 30000 تومان
مدیریت کار عملی در سازمانها رشته علوم تربیتی آموزش و پرورش
116 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی آسیب های اجتماعی
60 صفحه - 42000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده در استفاده دانشجویان از کالاهای فرهنگی
80 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان علاقمندی به دین و دینداری
76 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نقش کمیته امداد امام خمینی در ایجاد امنیت اجتماعی
110 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی ارزشیابی مهارتهای حرفه ای معلمان دوره ابتدایی
95 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته غلوم اجتماعی - بررسی رابطه بین خود پندار و اضطرلب در دانش آموزان
60 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته امور اجتماعی بررسی تاثیر اشتغال زنان بر روی خانواده
78 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی نقش بازی در رشد اجتماعی کودکان
130 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته اجتماعی بررسی میزان فساد سازمانی در دیدگاه دانشجویان
100 صفحه - 54000 تومان
پروژه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وبه طور اخص وجود اعتماد اجتماعی در اصلاحات ، توسعه و رشد اقتصادی رشته مدیریت صنعتی
191 صفحه - 75000 تومان
گزارش کار آزمایشگاه رشته کامپیوتر با موضوع شمارنده
10 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسي تاثير تحصيلات مادران بر اجتماعي شدن نوجوانان
95 صفحه - 54000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی علل گرایش کارفرمایان به استفاده از نیروی کار زنان جوان مجرد در مشاغل مختلف در شهرستان رودبار
100 صفحه - 45000 تومان
پروژه علوم اجتماعی با عنوان خشونت خانگی علیه کودکان
62 صفحه - 27000 تومان
بررسی تحولات جهانی شدن در اقتصاد و بازار کار رسمی و غیر رسمی
30 صفحه - 10500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن ، دانش و اقتصاد از مارتین آلبرو جامعه شناس sociology basics
14 صفحه - 57000 تومان
اقتصاد و جهانی شدن و رابطه آن با فرهنگ
17 صفحه - 7500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09928002357
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2023 - 2007