موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : نظام برنامه ريزي وبودجه ريزي
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی
تعداد صفحه :
25
قیمت :
7500 تومان

بودجه اززبان فرانسه گرفته شده وبه معني كيسه چرمي كوچكي است كه صورت دريافتها وپرداختهاي كشور درآن قرارمي گيرد .
بودجه به بيان ساده :
برنامه مالي دولت است كه كه براي يكسال مالي تهيه وحاوي پيش بيني درآمدهاوساير منابع تامين اعتباروبرآورد هزينه ها براي انجام عملياتي است كه منجر به نيل به سياستها وهدفهاي قانوني مي شود.
بودجه يك ابزار مديريت دراقتصاد ملي است
اصول بودجه بشرح ذيل مي باشد :
- اصل سالانه بودن بودجه :
تمامي خط مشي ها ، سياستها ، برنامه ها وعمليات دولت ، درآمدها وهزينه ها وبطور كلي محتويات بودجه براي يكسال شمسي برآورد وتعيين ميگردد
- اصل وحدت بودجه :
بدين معني است كه كليه درآمدها وهزينه هاي سازمانهاي دولتي بايد دريك بودجه تعيين وبرآورد وتوسط دولت تهيه وبراي تصويب به قوه مقننه تقديم گردد وازتهيه بودجه هاي جداگانه پرهيز شود
- اصل جامعيت بودجه :
بودجه بايد حاوي كليه ارقام درآمد وهزينه باشد و تمامي درآمدها وهزينه هاي دولت به هرشكلي كه هست بايستي درسند بودجه جمع آوري گردد .
اصل تخصيص واصل عدم تخصيص :
اصل تخصيص : ارقام مندرج در قانون بودجه بايد به همان وضع وترتيبي كه درقانون بودجه تعيين وبه تصويب مجلس رسيده واجازه دريافت وپرداخت آن داده شده وصول وبه مصرف برسد اصل عدم تخصيص : درآمدهاي خاص نبايد در بودجه صرفا به مصرف خاص اختصاص داده شود
– اصل انعطاف پذيري :
از آنجا كه بودجه يك برآور است باید نقل وانتقال اعتبارات از يك ماده به ماده ديگر يا یک فصل به فصل ديگر براساس شرايط معيني انجام گردد .
اصل تخميني بودن درآمدها:
چون درآمدها به موجب قانون وصول ميگردد چنانچه بيشتر ويا كمتر از حد تعيين شده وصول گردد منعی تدارد – اصل تحديدي بودن بودجه وهزينه ها: حداكثر پرداختها درحد اعتبارات مصوب مي باشد وتجاوز از آن ممنوع مي باشد .
– اصل تعادل :
بين درآمدها وهزينه هاي دولت دريك دوره مالي باید تعادل اقتصادي حاكم باشد .
- اصل شامليت يا تفصيلي بودن بودجه :
بودجه بايستي مشروح وبه ريز وجزء تهيه وتنظيم وبه مجلس پيشنهاد گردد وبراي عموم انتشار يابد . ..................

تحقیقهای مشابه
نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی
25 صفحه - 7500 تومان
سیستم نگهداری و تعمیرات - پیش بینی برنامه ریزی و کنترل P.M
27 صفحه - 9000 تومان
برنامه ریزی کایزن - برنامه ریزی مواد
13 صفحه - 1500 تومان
مدیریت پروژه - فرآیند برنامه ریزی محدوده پروژه و ورودی های آن
6 صفحه - 1000 تومان
مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
27 صفحه - 7500 تومان
خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل براسیون
18 صفحه - 7500 تومان
خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل براسیون بصورت پاور پوینت
15 صفحه - 7500 تومان
کاربرد مدل و مدل سازی در برنامه ریزی بانکداری الکترونیک
16 صفحه - 6000 تومان
مدل سازی در برنامه ریزی صنعت توریسم
13 صفحه - 1500 تومان
پروژه مدیریت و برنامه ریزی دلایل عدم گرایش معلمان به کاربرد وسایل کمک آموزشی و راههای بهبود آن
76 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی جهت توازن مطلوب بین هزینه های بازپرداخت شده personal practice optimizing fixed and variable compensation costs for emplotee productivity
7 صفحه - 30000 تومان
مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
28 صفحه - 9000 تومان
اهمیت برنامه ریزی آموزش و پرورش
36 صفحه - 12000 تومان
معیارهای برنامه ریزی فضاهای سبز شهری
29 صفحه - 10500 تومان
اصول برنامه ریزی آموزشی فایل بصورت پاورپوینت
17 صفحه - 6000 تومان
برنامه درسی - برنامه ریزی درسی
15 صفحه - 6000 تومان
کتابخانه دانشگاهی خط مشی سازمانی نقش روابط عمومی در برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت
16 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و هتلداری برنامه ریزی بسته سفر تورگردانی
54 صفحه - 30000 تومان
اهمیت نیاز سنجی در برنامه ریزی درسی
24 صفحه - 7500 تومان
شهر و برنامه ریزی شهری
58 صفحه - 15000 تومان
فرایند برنامه ریزی آموزش کارکنان
23 صفحه - 7500 تومان
مطالعه تطبیقی مدلهای برنامه ریزی استراتژیک
10 صفحه - 1500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدارس دولتی به عنوان زیرساخت های عمومی : نقش برنامه ریزی برای محققان17
22 صفحه - 15000 تومان
گزارش کار آموزی رشته حسابداری بودجه و نحوه بودجه ریزی در بیمارستان پورسینا
20 صفحه - 15000 تومان
نقش حسابداری و حسابرسی در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی
24 صفحه - 9000 تومان
برنامه ریزی و انگیزه شغلی
10 صفحه - 1500 تومان
بتن ریزی در هوار گرم
22 صفحه - 7500 تومان
برنامه ریزی آموزشی و درسی (پاور پوینت)
481 صفحه - 45000 تومان
بودجه ریزی عملیاتی
23 صفحه - 7500 تومان
برنامه ریزی منابع مواد شرکت لامپ پارس شهاب
19 صفحه - 7500 تومان
برنامه ریزی منابع مواد شرکت لامپ پارس شهاب
20 صفحه - 10500 تومان
برنامه ریزی منابع انسانی
14 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مبانی پی ریزی footing undamental
5 صفحه - 19500 تومان
پروژه درس طرح ریزی واحدهای صنعتی - مراحل و محاسبات لازم طرح ریزی کارخانه ساخت بخاری گازی
20 صفحه - 24000 تومان
برنامه ریزی
10 صفحه - 1500 تومان
بتن ریزی پل فایل بصورت پاورپوینت
23 صفحه - 10500 تومان
بودجه ریزی عملیاتی
47 صفحه - 18000 تومان
برنامه ریزی شهری در ایران
7 صفحه - 1500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پایه ریزی یک جو منا سب برای نوآوری، از طریق رهبری تحول گرا و فرهنگ سازمانی 22
41 صفحه - 75000 تومان
برنامه ریزی شغلی - شغل پرستاری
3 صفحه - 1000 تومان
برنامه ریزی آموزشی در ژاپن
10 صفحه - 6000 تومان
بودجه ریزی عملیاتی آبشاری
26 صفحه - 1500 تومان
بتن ریزی در هوای گرم.doc
21 صفحه - 9000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2023 - 2007