یکشنبه 7 خرداد 1396
بازدید امروز : 3866 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : پروژرشته علوم تربیتی بررسی وضع موجود و مطلوب مشارکت معلمان در فرایند برنامه ریزی درسی از دیدگاه معلمان با تجربه و کم تجربه
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
پروژرشته علوم تربیتی بررسی وضع موجود و مطلوب مشارکت معلمان در فرایند برنامه ریزی درسی از دیدگاه معلمان با تجربه و کم تجربه
تعداد صفحه :
120
قیمت :
12000 تومان

چکیده
1-1) مقدمه
2-1) بیان مسأله
3-1 ) اهمیت موضوع تحقیق
4-1 ) اهداف تحقیق
5-1 ) سؤال های تحقیق
6-1) تعاریف مفهومی و اصطلاحات
7-1) قلمرو تحقیق
1-2 )مقدمه
2-2 )تاریخچه برنامه ریزی درسی
3-2 ) تشریح برنامه ریزی درسی از دیدگاه صاحب نظران
4-2) فرايند برنامه ريزي درسي
1-4-2 ) طراحی برنامه درسی
2-4-2 ) اجرای برنامه درسی
3-4-2 ) ارزشیابی برنامه درسي
5-2 ) نیازسنجی و تدوين هدف در برنامه ريزي درسي
مهمترین طبقه بندی نیازها از نظر برادشاو
6-2 ) نظام آموزش و پرورش متمرکز و غیرمتمرکز (رسمی یا غیررسمی):
ساختار برنامه ریزی از لحاظ درجة تمرکز و عدم تمرکز از دیدگاه نیاز سنجی:
7-2 ) مفهوم مشارکت:
مشارکت ونقش آن درآموزش وپرورش معلمان :
وضعیت موجود مشارکت معلمان :
8-2( مروری بر تحقیقات انجام شده
1-8-2 (مروری برپیشینه تحقیقات داخلی
2-8-2)تحقیقات انجام شده خارجی
1-3 ) مقدمه
2-3 ) روش تحقیق
3-3) جامعه آماری
4-3 ) حجم نمونه
5-3) روش نمونه گیری
6-3)روشها و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات
1-3-6 ) معرفی پرسشنامه و نحوه طراحی سؤالات آن
2-6– 3 )روایی
3-6 – 3 ) پایایی
7-3) روش تجزیه و تحلیل داده ها
1- 4) مقدمه:
2-4) توصیف متغیر های تحقیق به تفکیک معلمین کم تجربه و با تجربه
1-2- 4) معلمین کم تجربه
2-2- 4)معلمین با تجربه
سوال های تحقیق:
1-5 ) مقدمه :
2-5) بحث پیرامون سؤالهای پژوهش
1-2-5. بررسی سؤال اول پژوهش
1) تحلیل توصیفی
2) تحلیل استنباطی
3- مقایسه تطبیقی یافته های این پژوهش در پرتو یافته های تحقیقات دیگر
2-2-5) بررسی سؤال دوم پژوهش
1) تحلیل توصیفی
2) تحلیل استنباطی
3) مقایسه تطبیقی یافته های این پژوهش در پرتو یافته های تحقیقات دیگر
3-2-5 ) بررسی سوال سوم پژوهش
1) تحلیل توصیفی
2) تحلیل استنباطی
3) مقایسه تطبیقی یافته های این پژوهش در پرتو یافته های تحقیقات دیگر
5-5) پیشنهادهای تحقیق
الف : پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق
پیشنهادهای مشارکت معلمان در طراحی برنامه درسی
پیشنهادهای مشارکت معلمان در اجرای برنامه درسی
پیشنهادهای مشارکت معلمان در ارزشیابی برنامه درسی
ب : پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
6-5 )محدوديت ها
منابع فارسي :
1-2 )مقدمه
دنیای کنونی، سرشار از تغییراتی است که به تبع خواسته های افراد پدید می آید. خواسته هایی که از نیازهای متفاوت گسترده نهاد پیچیده انسان ها سرچشمه می گیرد. عصر انطباق با تغییرات به معنای واقعی آن و همراه با آن است. سکون و عدم تحرک در دنیای امروز نتیجه ای جز نابودی به همراه ندارد. لذا برنامه ریزی درسی نیز می بایستی از حالت سکون توسط کل اعضای جامعه آموزش و پرورش به جریان فعال تبدیل گردد .
برنامه ریزی درسی پیش بینی کلیه فعالیت هایی است که دانش آموزان تحت رهبری معلم در مدرسه برای رسیدن به هدف های معین انجام می دهند و فرصت های یادگیری برای جمعیتی مشخص است که شامل هدف کلی، جزئی، اجرا، ارزشیابی است (تقی پور ظهیر، 1381، ص 42) .
مشارکت نیز از دیرباز یکی از ابزارهای مهم زندگی انسان هاست. مشارکت زمینه ای برای کوششهای عبادی و سیاسی است. در اسلام مشورت و مشارکت جایگاه بالایی دارد در فرهنگ غنی اسلام در قالب آیات و روایات بکارگیری این شیوه در تصمیم گیریها و حل مسائل بطور جدی مورد توجه قرار گرفته است (تنهایی، 1377، ص 25)
در این فصل هشت بخش مبانی نظری گردآوری شده است که شامل :
1- تاریخچه برنامه ریزی درسی
2- تشریح برنامه ریزی درسی از دیدگاه صاحب نظران
3- فرایند برنامه ریزی درسی
4- مراحل برنامه ریزی درسی
5- نظام آموزش و پرورش متمرکز و غیر متمرکز
6- مشارکت
7- وضع موجود ، مطلوب مشارکت معلمان
8- تحقیقات انجام شده داخلی ، خارجی
هدف از این تحقیق در ابتدا پویایی نظام آموزش و پرورش است که رمز حیات مستمر در گرو آن است و در قالب مفهوم واقعی مشارکت در آموزش و پرورش تشریح می گردد و چگونگی استفاده از آن توسط معلمان در برنامه ریزی درسی با توجه به اهمیت روزافزون آن ارائه می شود.
2-2 )تاریخچه برنامه ریزی درسی
تاریخ برنامه ریزی درسی از نظر حوزه مطالعات دانشگاهی در قرن نوزدهم در کشورهایی تحت نظارت هربارت ، پستالوزی ، فروبل ، مونته سوری ، دیویی ، کلاپارد مورد توجه شده است (سیلور و همکاران، 1378، ص 19).
در سال 1918 با انتشار کتاب بابیت(1918) تحت عنوان «برنامه درسی» و طبق نظراتی که لوئیس ، میل در برنامه درسی ، مقوله های نتایج مطلوب یادگیری و فرصتهای مطلوب اشتغال و تجربیات عملی فراگیرنده را مورد شناسایی قرار داده اند (سیلور و همکاران ، 1378، ص 34).
تانر و تانر ( 1980 ) هم با مروری بر تاریخ برنامه درسی آن را به شکل های مختلف بیان کرده اند:
1- روایت جمع آوری شده دانش آموزان، 2- سبک های تفکر، 3- تجربه نژادی
4- تجربه هدایت شده، 5- یک محیط یادگیری طرحریزی شده،6-محتوا و فرایند شناختی/ عاطفی، 7-یک طرح آموزشی، 8-نتایج پیامدهای آموزشی، 9- یک نظام تکنولوژی بهره برداری (سیلور و همکاران ، 1378، ص 34).

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017