موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژرشته علوم تربیتی بررسی وضع موجود و مطلوب مشارکت معلمان در فرایند برنامه ریزی درسی از دیدگاه معلمان با تجربه و کم تجربه
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژرشته علوم تربیتی بررسی وضع موجود و مطلوب مشارکت معلمان در فرایند برنامه ریزی درسی از دیدگاه معلمان با تجربه و کم تجربه
تعداد صفحه :
120
قیمت :
75000 تومان

چکیده
1-1) مقدمه
2-1) بیان مسأله
3-1 ) اهمیت موضوع تحقیق
4-1 ) اهداف تحقیق
5-1 ) سؤال های تحقیق
6-1) تعاریف مفهومی و اصطلاحات
7-1) قلمرو تحقیق
1-2 )مقدمه
2-2 )تاریخچه برنامه ریزی درسی
3-2 ) تشریح برنامه ریزی درسی از دیدگاه صاحب نظران
4-2) فرايند برنامه ريزي درسي
1-4-2 ) طراحی برنامه درسی
2-4-2 ) اجرای برنامه درسی
3-4-2 ) ارزشیابی برنامه درسي
5-2 ) نیازسنجی و تدوين هدف در برنامه ريزي درسي
مهمترین طبقه بندی نیازها از نظر برادشاو
6-2 ) نظام آموزش و پرورش متمرکز و غیرمتمرکز (رسمی یا غیررسمی):
ساختار برنامه ریزی از لحاظ درجة تمرکز و عدم تمرکز از دیدگاه نیاز سنجی:
7-2 ) مفهوم مشارکت:
مشارکت ونقش آن درآموزش وپرورش معلمان :
وضعیت موجود مشارکت معلمان :
8-2( مروری بر تحقیقات انجام شده
1-8-2 (مروری برپیشینه تحقیقات داخلی
2-8-2)تحقیقات انجام شده خارجی
1-3 ) مقدمه
2-3 ) روش تحقیق
3-3) جامعه آماری
4-3 ) حجم نمونه
5-3) روش نمونه گیری
6-3)روشها و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات
1-3-6 ) معرفی پرسشنامه و نحوه طراحی سؤالات آن
2-6– 3 )روایی
3-6 – 3 ) پایایی
7-3) روش تجزیه و تحلیل داده ها
1- 4) مقدمه:
2-4) توصیف متغیر های تحقیق به تفکیک معلمین کم تجربه و با تجربه
1-2- 4) معلمین کم تجربه
2-2- 4)معلمین با تجربه
سوال های تحقیق:
1-5 ) مقدمه :
2-5) بحث پیرامون سؤالهای پژوهش
1-2-5. بررسی سؤال اول پژوهش
1) تحلیل توصیفی
2) تحلیل استنباطی
3- مقایسه تطبیقی یافته های این پژوهش در پرتو یافته های تحقیقات دیگر
2-2-5) بررسی سؤال دوم پژوهش
1) تحلیل توصیفی
2) تحلیل استنباطی
3) مقایسه تطبیقی یافته های این پژوهش در پرتو یافته های تحقیقات دیگر
3-2-5 ) بررسی سوال سوم پژوهش
1) تحلیل توصیفی
2) تحلیل استنباطی
3) مقایسه تطبیقی یافته های این پژوهش در پرتو یافته های تحقیقات دیگر
5-5) پیشنهادهای تحقیق
الف : پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق
پیشنهادهای مشارکت معلمان در طراحی برنامه درسی
پیشنهادهای مشارکت معلمان در اجرای برنامه درسی
پیشنهادهای مشارکت معلمان در ارزشیابی برنامه درسی
ب : پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
6-5 )محدوديت ها
منابع فارسي :
1-2 )مقدمه
دنیای کنونی، سرشار از تغییراتی است که به تبع خواسته های افراد پدید می آید. خواسته هایی که از نیازهای متفاوت گسترده نهاد پیچیده انسان ها سرچشمه می گیرد. عصر انطباق با تغییرات به معنای واقعی آن و همراه با آن است. سکون و عدم تحرک در دنیای امروز نتیجه ای جز نابودی به همراه ندارد. لذا برنامه ریزی درسی نیز می بایستی از حالت سکون توسط کل اعضای جامعه آموزش و پرورش به جریان فعال تبدیل گردد .
برنامه ریزی درسی پیش بینی کلیه فعالیت هایی است که دانش آموزان تحت رهبری معلم در مدرسه برای رسیدن به هدف های معین انجام می دهند و فرصت های یادگیری برای جمعیتی مشخص است که شامل هدف کلی، جزئی، اجرا، ارزشیابی است (تقی پور ظهیر، 1381، ص 42) .
مشارکت نیز از دیرباز یکی از ابزارهای مهم زندگی انسان هاست. مشارکت زمینه ای برای کوششهای عبادی و سیاسی است. در اسلام مشورت و مشارکت جایگاه بالایی دارد در فرهنگ غنی اسلام در قالب آیات و روایات بکارگیری این شیوه در تصمیم گیریها و حل مسائل بطور جدی مورد توجه قرار گرفته است (تنهایی، 1377، ص 25)
در این فصل هشت بخش مبانی نظری گردآوری شده است که شامل :
1- تاریخچه برنامه ریزی درسی
2- تشریح برنامه ریزی درسی از دیدگاه صاحب نظران
3- فرایند برنامه ریزی درسی
4- مراحل برنامه ریزی درسی
5- نظام آموزش و پرورش متمرکز و غیر متمرکز
6- مشارکت
7- وضع موجود ، مطلوب مشارکت معلمان
8- تحقیقات انجام شده داخلی ، خارجی
هدف از این تحقیق در ابتدا پویایی نظام آموزش و پرورش است که رمز حیات مستمر در گرو آن است و در قالب مفهوم واقعی مشارکت در آموزش و پرورش تشریح می گردد و چگونگی استفاده از آن توسط معلمان در برنامه ریزی درسی با توجه به اهمیت روزافزون آن ارائه می شود.
2-2 )تاریخچه برنامه ریزی درسی
تاریخ برنامه ریزی درسی از نظر حوزه مطالعات دانشگاهی در قرن نوزدهم در کشورهایی تحت نظارت هربارت ، پستالوزی ، فروبل ، مونته سوری ، دیویی ، کلاپارد مورد توجه شده است (سیلور و همکاران، 1378، ص 19).
در سال 1918 با انتشار کتاب بابیت(1918) تحت عنوان «برنامه درسی» و طبق نظراتی که لوئیس ، میل در برنامه درسی ، مقوله های نتایج مطلوب یادگیری و فرصتهای مطلوب اشتغال و تجربیات عملی فراگیرنده را مورد شناسایی قرار داده اند (سیلور و همکاران ، 1378، ص 34).
تانر و تانر ( 1980 ) هم با مروری بر تاریخ برنامه درسی آن را به شکل های مختلف بیان کرده اند:
1- روایت جمع آوری شده دانش آموزان، 2- سبک های تفکر، 3- تجربه نژادی
4- تجربه هدایت شده، 5- یک محیط یادگیری طرحریزی شده،6-محتوا و فرایند شناختی/ عاطفی، 7-یک طرح آموزشی، 8-نتایج پیامدهای آموزشی، 9- یک نظام تکنولوژی بهره برداری (سیلور و همکاران ، 1378، ص 34).

تحقیقهای مشابه
پروژرشته علوم تربیتی بررسی وضع موجود و مطلوب مشارکت معلمان در فرایند برنامه ریزی درسی از دیدگاه معلمان با تجربه و کم تجربه
120 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی
142 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی مدرسه راهنمایی دخترانه
142 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی ارزشیابی مهارتهای حرفه ای معلمان دوره ابتدایی
95 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی وآموزشی مقایسه مهارت های حرفه ای مدیران و معلمان مدارس هوشمند با مدارس عادی همراه با پرسشنامه و کار آماری
160 صفحه - 75000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مؤلفه های آموزش محیطی در برنامه ی آموزشی علوم تربیتی در بلغارستان و ترکیه6
13 صفحه - 27000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای پرورش خلاقیت در دانش آموزان تیزهوش از دیدگاه معلمان
153 صفحه - 75000 تومان
مدیریت پروژه - فرآیند برنامه ریزی محدوده پروژه و ورودی های آن
6 صفحه - 3000 تومان
برنامه درسی - برنامه ریزی درسی
15 صفحه - 6000 تومان
مروری بر برنامه ریزی درسی و تحلیل محتوا
14 صفحه - 6000 تومان
وضعیت برنامه ریزی درسی استان مازندران
11 صفحه - 4500 تومان
بررسی دیدگاه انسان گرایانه در برنامه ریزی درسی
14 صفحه - 4500 تومان
پروژه مدیریت و برنامه ریزی دلایل عدم گرایش معلمان به کاربرد وسایل کمک آموزشی و راههای بهبود آن
76 صفحه - 45000 تومان
پروژه کارشناسی علوم تربیتی بررسی عوامل بوجود آورنده دو گانگی ارزشی در نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله منطقه سنگر
80 صفحه - 90000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق
59 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی با عنوان بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطی تلفن همراه و اینترنت
74 صفحه - 90000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی شیوع اختلال نوشتن در مقطع ابتدایی
76 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان گرایشات دینی دانشجویان رشته های کامپیوتر
62 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان
88 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه اظطراب با پیشرفت تحصیلی
45 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی علل گرایش نوجوان به انحرافات اجتماعی
27 صفحه - 24000 تومان
تحقیق عملی درس اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی حل مساله
19 صفحه - 7500 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به خدمات مشاوران
131 صفحه - 54000 تومان
پروژه علوم تربیتی - روانشناسی - بررسی علل ترس در کودکان و نوجوانان
51 صفحه - 42000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسي عوامل بوجودآورنده ي دوگانگي ارزشي درنوجوانان از ديدگاه نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله
76 صفحه - 51000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابط دانش اماری بر بهبود عملکرد مدیران - رضایت شغلی
38 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 75000 تومان
پروژه علوم تربیتی بررسی و مطالعه استفاده از وسایل کمک آموزشی در یادگیری کودکان
50 صفحه - 51000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه
115 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی
166 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی عوامل مؤثر در انگیزه دانشجویان برای شرکت در کلاس
81 صفحه - 66000 تومان
کارآموزی رشته علوم تربیتی مشاوره فردی و مصاحبه با مراجعه کنندگان در اداره بهزیستی
15 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
51 صفحه - 30000 تومان
مدیریت کار عملی در سازمان - رشته علوم تربیتی - در اداره آموزش و پرورش
66 صفحه - 30000 تومان
مدیریت کار عملی در سازمانها رشته علوم تربیتی آموزش و پرورش
116 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان آگاهی والدین با وظایف خود در زمینه بلوغ دانش آموزان دختر
101 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی رابطه هوش هیجانی با سلامت روان
112 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به خدمات مشاوران
120 صفحه - 75000 تومان
پروژه علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به حجاب و پوشش اسلامی
131 صفحه - 75000 تومان
پروژه اقدام پژوهی رشته آموزش ابتدایی - علوم تربیتی کاهش اضطراب (حین امتحان) دانش آموزان
48 صفحه - 36000 تومان
پروژه کارآموزی رشته علوم تربیتی کار عملی در سازمان
78 صفحه - 42000 تومان
گزارش کارآموزی رشته علوم تربیتی بازدید از مدرسه ابتدایی
37 صفحه - 30000 تومان
کارآموزی علوم تربیتی گزارش فیزیکی ، عاطفی، آموزشی مدرسه ابتدایی.docx
51 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بازی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
121 صفحه - 66000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین اضطراب کودکان و اختلالات خلقی - اضطراب و افسردگی والدین با جامعه آماری و پرسشنامه
70 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسي عوامل بوجودآورنده ي دوگانگي ارزشي درنوجوانان
94 صفحه - 54000 تومان
بررسی مقایسه ای عزت نفس بین کودکان پسر پرورشگاه و سایر کودکان پروژه رواشناسی علوم اجتماعی و تربیتی با کار آماری و پرسشنامه
59 صفحه - 54000 تومان
پروژه بررسی ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی و برون گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه - رشته رواشناسی علوم اجتماعی تربیتی همراه با جامعه آماری و پرسشنام
75 صفحه - 66000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی ، بررسی عوامل بوجود آورنده ی دو گانگی ارزشی در نوجوانان از دیدگاه نوجوانان
75 صفحه - 60000 تومان
پروژه پایان نامه بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی رشته علوم اجتماعی
193 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته گرایش علوم اجتماعی - بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی
151 صفحه - 54000 تومان
پروژه بررسی دیدگاه تربیتی و ارزشی امام خمینی.docx
104 صفحه - 51000 تومان
کار آماری بررسی چالشهای موجود در فرایند گزینش کارکنان
15 صفحه - 105000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی جهت توازن مطلوب بین هزینه های بازپرداخت شده personal practice optimizing fixed and variable compensation costs for emplotee productivity
7 صفحه - 21000 تومان
کار آماری بررسی تاثیر مشارکت والدین در برنامه های اموزشی
35 صفحه - 105000 تومان
آموزش فراگیر از نظر معلمان و کارشناسان آموزش و پرورش استثنایی
13 صفحه - 6000 تومان
آشنايي معلمان با بهداشت رواني
24 صفحه - 7500 تومان
پروژه بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان همراه با پرسشنامه و تجزیه و تحلیل
105 صفحه - 60000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه های مربوط به فرآیند گیربوکس بازاوایه راست 3
8 صفحه - 31200 تومان
سیستم نگهداری و تعمیرات - پیش بینی برنامه ریزی و کنترل P.M
27 صفحه - 9000 تومان
برنامه ریزی کایزن - برنامه ریزی مواد
13 صفحه - 4500 تومان
مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
27 صفحه - 7500 تومان
نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی
25 صفحه - 7500 تومان
خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل براسیون
18 صفحه - 7500 تومان
خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل براسیون بصورت پاور پوینت
15 صفحه - 7500 تومان
کاربرد مدل و مدل سازی در برنامه ریزی بانکداری الکترونیک
16 صفحه - 6000 تومان
مدل سازی در برنامه ریزی صنعت توریسم
13 صفحه - 4500 تومان
مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
28 صفحه - 9000 تومان
اهمیت برنامه ریزی آموزش و پرورش
36 صفحه - 12000 تومان
معیارهای برنامه ریزی فضاهای سبز شهری
29 صفحه - 10500 تومان
اصول برنامه ریزی آموزشی فایل بصورت پاورپوینت
17 صفحه - 6000 تومان
کتابخانه دانشگاهی خط مشی سازمانی نقش روابط عمومی در برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت
16 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و هتلداری برنامه ریزی بسته سفر تورگردانی
54 صفحه - 30000 تومان
اهمیت نیاز سنجی در برنامه ریزی درسی
24 صفحه - 7500 تومان
شهر و برنامه ریزی شهری
58 صفحه - 15000 تومان
فرایند برنامه ریزی آموزش کارکنان
23 صفحه - 7500 تومان
مطالعه تطبیقی مدلهای برنامه ریزی استراتژیک
10 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدارس دولتی به عنوان زیرساخت های عمومی : نقش برنامه ریزی برای محققان17
22 صفحه - 15000 تومان
بررسي روشهای برنامه ریزی راهبردی سیستمهای اطلاعات مدیریت
31 صفحه - 12000 تومان
مدیریت برنامه ریزی راهبردی
17 صفحه - 6000 تومان
بررسي روشهای برنامه ریزی راهبردی سیستمهای اطلاعات مدیریت
31 صفحه - 12000 تومان
انواع برنامه ریزی در توسعه
43 صفحه - 18000 تومان
شهر نشینی و برنامه ریزی شهری در ایران - ساماندهی فضایی مجله شالکوه رشت فایل بصورت پاورپوینت
35 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - شرایط بهينه سازي مسائل برنامه ریزی خطی با ضرایب فازی 36
16 صفحه - 48000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تنظیم استراتژیک مراحل پیاده سازی برنامه ریزی منابع سرمایه ای (ERP) 29
9 صفحه - 27000 تومان
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی فایل بصورت پاورپوینت
77 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی مبادلات به وسیله واگن بار با هزینه ثابت در یک تاسیسات لنگرگاهی متقاطع با زمان هایورود واگن ها به صورت نامعلوم
21 صفحه - 63000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدل سازی نقاط قوت تنوع زیستی اس. ائس.ای و برنامه ریزی کاربری زمین
3 صفحه - 9000 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 21000 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 15000 تومان
اهمیت و نقش برنامه ریزی در توسعه کشور
13 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه تأثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام jit
2 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیکی و تاثیر سازمانی در هتل های اردنی ها 38
15 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های کوچکتر 16
11 صفحه - 33000 تومان
کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی - اتوماسیون صنعتی plc
91 صفحه - 36000 تومان
اصول برنامه ریزی درسی
12 صفحه - 6000 تومان
روشهای برنامه ریزی فرهنگی در سازمانهای دولتی
15 صفحه - 6000 تومان
پروژه برنامه ریزی تور مسافرتی تبریز رشته گردشگری
67 صفحه - 24000 تومان
عدالت جنسیتی و برنامه ریزی شهری
36 صفحه - 9000 تومان
معیارهای برنامه ریزی فضا های سبز شهری
24 صفحه - 7500 تومان
بودجه تولید و برنامه ریزی خطی پاورپوینت
48 صفحه - 15000 تومان
بررسی تاثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام در افزایش رقابت پذیری (مطالعه موردی کارخانه پارس خزر) پروژه
46 صفحه - 30000 تومان
نظریه های اساسی در برنامه ریزی درسی
20 صفحه - 7500 تومان
برنامه ریزی آموزشی و درسی (پاور پوینت)
481 صفحه - 45000 تومان
برنامه ریزی درسی با تأکید بر «تدوین محتوای درسی فعال و کاربرد تحلیل محتوا»
28 صفحه - 7500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر دانش و توانمند سازی بر فعالیت هوشمندانه و فعالیت های دشوار : نقش متعادل کننده تجربه 34
15 صفحه - 45000 تومان
پرسشنامه تجربه و ادراک عمومی و کلی از کار
5 صفحه - 9000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007