موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : بررسي مقايسه ای تعداد گلبولهای سفيد و قرمز خون بچه تاسماهی ايرانی در تئوری های مختلف
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
بررسی مقایسه ای تعداد گلبول های سفید و قرمز خون بچه تاسماهی ایرانی در تئوری های مختلف
تعداد صفحه :
12
قیمت :
9000 تومان

بررسي مقايسه ای تعداد گلبولهای سفيد و قرمز خون بچه تاسماهی ايرانی در تئوری های مختلف
چکيده :
در تحقيق حاضر جهت شمارش گلبولهای سفيد و قرمز خون بچه ماهی انگشت قد تاسماهی ايرانی و تغييرات آنها نسبت به مقادير مختلف شوری، تعداد ۴۸ قطعه بچه تاسماهی ايرانی در تابستان ۱۳۸۶ در انستيتو تحقيقات بين المللی ماهيان خاوياری مورد استفاده قرار گرفت. در16زوک (با حجم ۱۰۰ليتر) غلظت های0 ،۴، ۸ و ppt۱۲و در هر کدام ۱۰قطعه بچه تاسماهی ايرانی با ميانگين وزنی ۵/۵ گرم ريخته شد. در زمان های بين۰ تا۳۶ ساعت از خون ماهيان نمونه گيری به عمل آمد. خونگيری به وسيله قطع ساقه دمی انجام گرفت. نتايج حاصل از شمارش سلولهای خونی نشان می دهد که تعداد گلبولهای سفيد در گروه شاهد دارای ميانگين 3920±66/10666عدد در ميليمتر مکعب خون بوده و با شمارش تعداد ميانگين گلبولهای سفيد در شوری های مختلف (۴، ۸ و ppt۱۲) اين نتيجه حاصل گرديدکه تعداد اين گلبولها درگروههای ۸ و ppt۱۲دارای اختلاف معنی دار آماری با گروه شاهد می باشد (۰۵/۰P< ). همچنين تعداد گلبولهای قرمز در گروه شاهد دارای ميانگين۱۵/۱۴۵۷۲۶±۸۹/۴۳۸۸۸۸ عدد در ميليمتر مکعب خون بوده و در تمامی شمارش های انجام شده برای گلبولهای قرمز در شوری های۴، ۸ وppt ۱۲ اختلاف معنی دار آماری با گروه شاهد مشاهده نگرديد (۰۵/۰

نتايج حاصل نشانگر اين مطلب است که در هر شوری با افزايش ساعات ماندگاری ماهی، تعداد گلبولهای سفيد يک روند افزايشی از خود نشان داده و با افزايش درجه شوری اختلاف معنی داری بين تعداد گلبولهای سفيد در ساعات مختلف به وجود می آيد.
کلمات کليدی : گلبول قرمز، گلبول سفيد، تاسماهی ايرانی، شوری های مختلف

مقدمه :
امروزه علم خون شناسی به عنوان يکی از روشهای دستيابی به وضعيت فيزيولوژيک مناسب در ماهيان به منظور بهگزينی گله های مولد ثابت شده است (۷). بايد توجه داشت که خون به عنوان يک بافت دارای ويژگی هايي است که آن را از ساير بافتها متمايز ميکند و همين ويژگيهاست که آن را برای بررسيهای آزمايشگاهی مناسب مي گرداند. اولين ويژگی خون به عنوان يک بافت، سهولت به دست آوردن آن است. دومين ويژگي آن توانايي برداشتهای متعدد از اين بافت و سومين ويژگی تابلو بودن خون است، به طوری که بسياری از بيماريهايي که ساير بافتها را تحت تأثير قرار داده اند،آثار خود را در خون نشان مي دهند (۴). بافت خون و تعيين فاکتورهای خوني و توجه به تغييرات گلبولهای سفيد و قرمز به عنوان شاخص مهم وضعيت فيزيولوژيکي اندامهای بدن و آناليز خون محيطي از نظر پارامترهای هماتولوژی و بيوشيميايي در تشخيص بيماريهای عفوني توکسيک و متابوليک و...و کنترل روند زيستي موجودات زنده از جمله آبزيان (ماهي) همواره مد نظر ميباشد (۵). شاهسوني و همکاران (۱۳۷۸) با مطالعه ای که روی ماهي ازون برون انجام دادند دريافتند که تعداد گلبولهای قرمز و سفيد هموگلوبين در جنس نر و ماده در فصل بهار اختلاف معني داری را نشان نمی دهد (۳). Krajnovic و همکاران (۱۹۹۱) با مطالعه ای که روی ماهي هامور انجام دادند دريافتند که مقادير گلبولهای قرمز و هموگلوبين تغييرات فصلي معني داری را در رابطه با تغييرات فصلي و سيکل جنسي و ساير موارد فيزيولوژيکي نشان مي دهد (۸). Kunzmam و همکاران (۱۹۹۱) با تحقيقاتی که روی شگ ماهي انجام دادند به اين نتيجه رسيدند که تغيير دما روی لکوسيتها تأثير دارد به طوری که با سردی هوا تعداد لکوسيتها افزايش و در عوض تعداد گلبولهای قرمز کاهش نشان می دهند (۹).
..................

تحقیقهای مشابه
بررسی مقایسه ای تعداد گلبول های سفید و قرمز خون بچه تاسماهی ایرانی در تئوری های مختلف
12 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته زراعت و کشاورزی بررسی مقایسه انواع برنج ایرانی با برنج باسماتی
57 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی مقایسه ای بین شخصیت افراد درونگرا و برونگرا و اعتیاد
84 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیز هوش و عادی
70 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی
68 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی و مقایسه میزان افسردگی در نوجوانان محروم از پدر و نوجوانان دارای پدر
96 صفحه - 54000 تومان
کار آماری بررسی مقایسه هوش هیجانی و بهزیستی روانی نوجوانان خانواده عادی و طلاق
40 صفحه - 105000 تومان
کار آماری بررسی احساس تنهایی و سلامت روان
20 صفحه - 135000 تومان
کار آماری بررسی مقایسه شاخصهای انتروپومتریکی و عوامل امادگی جسمانی
34 صفحه - 165000 تومان
پروژه مالی بررسی و مقایسه نسبتهای مالی شرکتهای داروسازی امین و کوثر
108 صفحه - 45000 تومان
آمار و مدلسازی بررسی فشار خون یک گروه 30 نفری همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
12 صفحه - 24000 تومان
آمار و مدلسازی بررسی فشار خون یک گروه 30 نفری همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
14 صفحه - 30000 تومان
معرفی و بررسی تطبیقی سازمان های ایرانی در گیر در امور کودک و نوجوان در ایران
19 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی تئوری مدیریت شرکت – شانس های موفقیت در بیولوژی اجتماعی و دگر خواهی متقابل 25
37 صفحه - 36000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی علل گرایش کارفرمایان به استفاده از نیروی کار زنان جوان مجرد در مشاغل مختلف در شهرستان رودبار
100 صفحه - 45000 تومان
علل رشد اشتغال زنان - مطالعه و بررسی اشتغال زتان و نظریه دانشمندان مختلف در خصوص آن
34 صفحه - 15000 تومان
مطالعه و بررسی آمار مختلف شهر رشت
23 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مقایسه ی تاثیر سریع یوگا آساناهای مختلف بر ضربان قلب و فشار خون برافراد سالم و جوان
10 صفحه - 30000 تومان
تشریفات ازدواج در کشورهای آسیایی و مقایسه با مراسم ازدواج با یکی از قوم های ایرانی پاورپوینت
29 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تنش پیش فشردگی خاک : ب. مقایسه ای از آزمایشات تراکم های مختلف و وضع جابجایی تنش خاک در طول چرخش 24
17 صفحه - 51000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007