موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : برنامه درسی - برنامه ریزی درسی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
برنامه درسی - برنامه ریزی درسی
تعداد صفحه :
15
قیمت :
6000 تومان

مقدمه
به دليل آن که متخصصان برنامه درسي در مورد حوزه هاي مرتبط با برنامه هاي درسي اتفاق نظر چنداني ندارند و نيز به دليل آن که نمي توان قلمرو اين حوزه را از زمينه هاي ديگر همانند برنامه ريزي آموزشي و ... جدا کرد، قلمرو مطالعات برنامه درسي بسيار متغير و متفاوت است. ولي بعضي از حيطه هاي قابل بررسي و آشنا براي دست اندر کاران برنامه درسي ممکن است به صورت « اهداف برنامه درسي، طراحي برنامه درسي، ارزشيابي برنامه درسي، فرايند اجراي برنامه درسي، راهبردهاي ياددهي – يادگيري برنامه درسي، سازماندهي محتوا و نظريه هاي برنامه درسي و ... » مطرح شود. مرزها و حدود هر يک از حيطه هاي مذکور عملاً درهم تنيده است. براي مثال، اهداف برنامه درسي پيوند نزديکي با ساير حيطه ها دارد. از اين رو، عمل هم پوشي بر تمام حوزه هاي مورد مطالعه برنامه درسي حکم فرماست. قلمرو نظري مطالعات برنامه درسي در اين ميان موضوع مباحثات و کانون توجهات فراواني طي سالهاي اخير بوده است.
نخستين بار در دهه 1940 بحث هاي جدي نظريه پردازي مطرح شد. غالب رويکردهاي نظري در آن زمان با ماهيت نظريه برنامه درسي قرابت چنداني نداشتند. متعاقب آن سالها و در دهه 1960، الگوهاي مفيدي مانند الگوي «جانسون» (1967) و الگوي برنامه درسي «مک دونالد» (1965) و ساير الگوها پديد آمدند. سنت گرايان، تجربه گرايان مفهومي و طرفداران بازسازي مفهومي هر يک به تناسب مشرب و سليقه خود به جنبه هاي خاصي از نظريه پردازي توجه کردند. براي مثال، طرفداران بازسازي مفهومي به رويکرد آزاد انديشي و انسان گرايانه در برنامه هاي درسي توجه کردند و «نظريه انتقادي»را مطرح نمودند. با گسترش وسيع قلمرو نظري مطالعات برنامه درسي طي سي سالهاي گذشته، نظريه هاي متفاوتي در اين زمينه مطرح و بحث و گفتگو در مورد قلمرو «فرانظري» نيز هموار شد.
افرادي مانند «پاينر» و جان «مک نيل» و «دکرواکر» را مي توان نام برد که در قلمرو «فرانظري» تلاش هايي به عمل آورده اند.
برخي نظريه هاي مهم برنامه درسي و اظهار نظرهاي طرفداران، نظريه پردازان و تحليل گران آن و همچنين موضوع تحقيقات آينده در نظريه پردازي را که يو همير مطرح کرده است، براي آگاهي خوانندگان مجله مي آوريم.
مطالعه «نظريه برنامه درسي» طرح پيچيده اي است.
اولاً قلمرو تحقيق در برنامه درسي به سبب دامنه و گسترش آن بسيار وسيع است. سبب آن است که نظريه هاي برنامه درسي غالباً به قسمت هاي خاصي از برنامه توجه مي کنند. با وجود محدود شدن نظريه ها به موارد خاص، تلاش هايي که براي ايجاد «دانش نظريه پردازي»انجام پذيرفته آن چنان که «اريک» و «تايلر» (1950) يا «فراي» (1971) در اين زمينه انجام داده اند – به صورت اثر بخش تداوم نيافته است. ثانياً مطالعات تطبيقي و «مطالعات برنامه درسي تعامل فرهنگي»، بسيار کم به چشم مي خورد.
براي مثال، معمولاً رويکردهاي حوزه درياي مديترانه، آفريقا و ژاپن به قدر کافي توجهات بين المللي را جلب نکرده است. ثالثاً نحوه تعريف و مشخص کردن هدف، معيار و اصالت علمي نظريه هاي برنامه درسي، موضوع دائمي مشاجرات علمي است.
مربياني مانند «بوشامپ» (1968)، «فراي» (1971) همير (1983) و تايلر (1988) در مورد اصول و ساختار نظريه بحث نموده اند، و حال آن که «کلافکاري» (1963) «رالف» (1974) و «والکر» (1976) در اين زمينه متغيرهاي ديگري مانند جريان تعيين هدف و انتخاب محتوا را در مواردي بخصوص بيان کرده اند.
هدف اين مقاله توصيف گروه ها يا دسته بندي هاي نظريه برنامه درسي است. همه گروه ها علاقه مند به مجموعه رويدادهايي هستند که به وسيله نظريه احاطه مي شود و بازتاب مداومي را مشترکاً فراهم مي آورند («اسکابرت»1986)
..................

تحقیقهای مشابه
برنامه درسی - برنامه ریزی درسی
15 صفحه - 6000 تومان
پروژرشته علوم تربیتی بررسی وضع موجود و مطلوب مشارکت معلمان در فرایند برنامه ریزی درسی از دیدگاه معلمان با تجربه و کم تجربه
120 صفحه - 75000 تومان
مروری بر برنامه ریزی درسی و تحلیل محتوا
14 صفحه - 6000 تومان
وضعیت برنامه ریزی درسی استان مازندران
11 صفحه - 4500 تومان
پروژه برنامه نویسی سیستم پرداخت حقوق با نرم افزار ویژوال بیسیک دات نت
78 صفحه - 30000 تومان
سیستم نگهداری و تعمیرات - پیش بینی برنامه ریزی و کنترل P.M
27 صفحه - 9000 تومان
کنترل کننده منطقی برنامه پذیر plc
48 صفحه - 15000 تومان
برنامه ریزی کایزن - برنامه ریزی مواد
13 صفحه - 4500 تومان
مدیریت پروژه - فرآیند برنامه ریزی محدوده پروژه و ورودی های آن
6 صفحه - 3000 تومان
مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
27 صفحه - 7500 تومان
مبانی برنامه ریزی
66 صفحه - 15000 تومان
استفاده از پلیمر فرا جاذب آب جهت موفقیت برنامه های آبیاری در مناطق خشک و نیمه خشک
13 صفحه - 6000 تومان
اصول برنامه ریزی
50 صفحه - 15000 تومان
پایان نامه جهت اخذ کارشناسی مدیریت صنعتی بررسی سیستم برنامه مواد و تولید در شرکت لامپ پارس شهاب
90 صفحه - 45000 تومان
نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی
25 صفحه - 7500 تومان
پروژه رشته کامپیوتر - برنامه مدیریت رستوران با ویژوال بیسیک واکس همراه با مستند document vb access
117 صفحه - 45000 تومان
خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل براسیون
18 صفحه - 7500 تومان
خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل براسیون بصورت پاور پوینت
15 صفحه - 7500 تومان
قانون برنامه چهارم توسعه
5 صفحه - 3000 تومان
کاربرد مدل و مدل سازی در برنامه ریزی بانکداری الکترونیک
16 صفحه - 6000 تومان
مدل سازی در برنامه ریزی صنعت توریسم
13 صفحه - 4500 تومان
پروژه مدیریت و برنامه ریزی دلایل عدم گرایش معلمان به کاربرد وسایل کمک آموزشی و راههای بهبود آن
76 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی جهت توازن مطلوب بین هزینه های بازپرداخت شده personal practice optimizing fixed and variable compensation costs for emplotee productivity
7 صفحه - 21000 تومان
\vb نرم افزار شبیه سازی برنامه پینت ویندوز بزبان ویژوال بیسیکvb
1 صفحه - 45000 تومان
مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
28 صفحه - 9000 تومان
استفاده از روش سیمپلکس برای حل مسئله حداکثر سازی برنامه نویسی خطی
24 صفحه - 10500 تومان
اهمیت برنامه ریزی آموزش و پرورش
36 صفحه - 12000 تومان
معیارهای برنامه ریزی فضاهای سبز شهری
29 صفحه - 10500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مؤلفه های آموزش محیطی در برنامه ی آموزشی علوم تربیتی در بلغارستان و ترکیه6
13 صفحه - 27000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه های مربوط به فرآیند گیربوکس بازاوایه راست 3
8 صفحه - 31200 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ساختار بی نظیر برنامه ها و رخ دادهای کارآفرینان اکسفورد 4
6 صفحه - 23400 تومان
اصول برنامه ریزی آموزشی فایل بصورت پاورپوینت
17 صفحه - 6000 تومان
زبان برنامه پرل
17 صفحه - 7500 تومان
زبان برنامه نویسی پرولوگ
10 صفحه - 6000 تومان
بررسي موانع و چالشهاي توسعه روستايي ايران از منظر برنامه ريزي
23 صفحه - 7500 تومان
کتابخانه دانشگاهی خط مشی سازمانی نقش روابط عمومی در برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت
16 صفحه - 9000 تومان
زبان برنامه نویسی پاسکال
44 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و هتلداری برنامه ریزی بسته سفر تورگردانی
54 صفحه - 30000 تومان
اهمیت نیاز سنجی در برنامه ریزی درسی
24 صفحه - 7500 تومان
شهر و برنامه ریزی شهری
58 صفحه - 15000 تومان
فرایند برنامه ریزی آموزش کارکنان
23 صفحه - 7500 تومان
كاربردهاي فناوري اطلاعات در برنامه ريزي و كنترل ، و عملكرد شركت
26 صفحه - 12000 تومان
مقاله ریاضی - بهينه سازي گروهي ذرات توسط فعاليتهاي خارجي براي تعامل و فعل و انفعالات برنامه نويسي غيرخطي چند منظوره
11 صفحه - 6000 تومان
مطالعه تطبیقی مدلهای برنامه ریزی استراتژیک
10 صفحه - 4500 تومان
تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسي.doc
23 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - انطباق و یکپارچگی ( ارتباط ) سازمانی در برنامه های نوآوری ریشه ای شرکت 33
48 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدارس دولتی به عنوان زیرساخت های عمومی : نقش برنامه ریزی برای محققان17
22 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ستراتژي – كاربردهاي فناوري اطلاعات در برنامه ريزي و كنترل ، و عملكرد شركت 25
35 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ICT در برنامه آموزشی
2 صفحه - 6000 تومان
بررسي روشهای برنامه ریزی راهبردی سیستمهای اطلاعات مدیریت
31 صفحه - 12000 تومان
مدیریت برنامه ریزی راهبردی
17 صفحه - 6000 تومان
بررسي روشهای برنامه ریزی راهبردی سیستمهای اطلاعات مدیریت
31 صفحه - 12000 تومان
اصول و چارچوب برنامه و فعاليت هاي آموزشي و پرورشي دوره پيش دبستاني
28 صفحه - 10500 تومان
زندگینامه آقای احمدی نژاد و برنامه های دولت
18 صفحه - 7500 تومان
انواع برنامه ریزی در توسعه
43 صفحه - 18000 تومان
شهر نشینی و برنامه ریزی شهری در ایران - ساماندهی فضایی مجله شالکوه رشت فایل بصورت پاورپوینت
35 صفحه - 18000 تومان
تاريخچه برنامه ريزي در ايران
18 صفحه - 9000 تومان
کنترل کننده منطقی برنامه پذیرPLC
49 صفحه - 18000 تومان
علم ارتباطات حقوق بین المللی و پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای
25 صفحه - 15000 تومان
مدیریت و برنامه ریزی
9 صفحه - 4500 تومان
مدیریت و برنامه ریزی
7 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - شرایط بهينه سازي مسائل برنامه ریزی خطی با ضرایب فازی 36
16 صفحه - 48000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت برنامه نویسی و گرافیکی
23 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تنظیم استراتژیک مراحل پیاده سازی برنامه ریزی منابع سرمایه ای (ERP) 29
9 صفحه - 27000 تومان
ترکیب شورای پول و اعتبار به روایت برنامه پنجم
3 صفحه - 4500 تومان
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی فایل بصورت پاورپوینت
77 صفحه - 24000 تومان
برنامه منسجم یک برنامه توریستی.docx
10 صفحه - 7500 تومان
یک برنامه منسجم جامع ملی و منطقه ای توریسمی
8 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی مبادلات به وسیله واگن بار با هزینه ثابت در یک تاسیسات لنگرگاهی متقاطع با زمان هایورود واگن ها به صورت نامعلوم
21 صفحه - 63000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدل سازی نقاط قوت تنوع زیستی اس. ائس.ای و برنامه ریزی کاربری زمین
3 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژی های الحاقی بهینه در واحد های برنامه ریزی
15 صفحه - 45000 تومان
آشنایی با نرم افزارهای اینترنتی و برنامه های مدیریت محتوا فایل بصورت پاورپوینت
31 صفحه - 18000 تومان
آشنایی با نرم افزارهای اینترنتی و برنامه های مدیریت محتوا
13 صفحه - 9000 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 21000 تومان
فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
55 صفحه - 30000 تومان
کار آماری بررسی تاثیر مشارکت والدین در برنامه های اموزشی
35 صفحه - 105000 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 15000 تومان
فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
55 صفحه - 15000 تومان
اهمیت و نقش برنامه ریزی در توسعه کشور
13 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه تأثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام jit
2 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - کنترل برنامه زمانی حمایت ناظر و تعهدکاری :ترکیبی جذاب برای کارگران در مشاغل ساعتی؟ 33
12 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیکی و تاثیر سازمانی در هتل های اردنی ها 38
15 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های کوچکتر 16
11 صفحه - 33000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ای کاربردی در مدیریت منابع انسانی جهت برآورده سازی الزامات تمایز و نوآوری در تجارت: مدیریت استعداد 26
15 صفحه - 45000 تومان
کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی - اتوماسیون صنعتی plc
91 صفحه - 36000 تومان
اصول برنامه ریزی درسی
12 صفحه - 6000 تومان
بررسی دیدگاه انسان گرایانه در برنامه ریزی درسی
14 صفحه - 4500 تومان
روشهای برنامه ریزی فرهنگی در سازمانهای دولتی
15 صفحه - 6000 تومان
پروژه برنامه ریزی تور مسافرتی تبریز رشته گردشگری
67 صفحه - 24000 تومان
عدالت جنسیتی و برنامه ریزی شهری
36 صفحه - 9000 تومان
معیارهای برنامه ریزی فضا های سبز شهری
24 صفحه - 7500 تومان
بررسی تجارت داخلی و خارجی ایران طی برنامه چهارم توسعه
39 صفحه - 12000 تومان
بودجه تولید و برنامه ریزی خطی پاورپوینت
48 صفحه - 15000 تومان
پژوهش عملياتی انواع مدل های برنامه ریزی
35 صفحه - 10500 تومان
بررسی تاثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام در افزایش رقابت پذیری (مطالعه موردی کارخانه پارس خزر) پروژه
46 صفحه - 30000 تومان
نظریه های اساسی در برنامه ریزی درسی
20 صفحه - 7500 تومان
ورژن های برنامه بانک اطلاعاتی SQL
33 صفحه - 12000 تومان
پروژه کامپیوتر نرم افزار برنامه مدیریت کتابخانه بزبان ویژوال استودیو 2010 و بانک اطلاعاتی
33 صفحه - 24000 تومان
پرسشنامه عوامل اثرگذار بر MRP
3 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه انعطاف پذیری برنامه های لجستیک
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه انعطاف پذیری برنامه های لجستیک
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه تأثیرات مدیریت کیفیت جامع (Robin Mann, Dennis Kehoe) (روبین و دنیس)
6 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه محیط مدیریت کیفیت جامع
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه مدیریت پروژه، توسعه برنامه پروژه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه مدیریت پروژه، اجرای برنامه پروژه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه مدیریت پروژه، برنامه ریزی قلمرو (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه فرآیند مدیریت زمان پروژه، توسعه برنامه زمانی (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه فرآیند مدیریت زمان پروژه، کنترل برنامه زمانی (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه مدیریت هزینه پروژه، برنامه ریزی منبع (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
3 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه مدیریت کیفیت پروژه، برنامه ریزی کیفیت (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه مدیریت منابع انسانی پروژه، برنامه ریزی سازمانی (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه مدیریت ارتباطات پروژه، برنامه ریزی ارتباطات (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه فرآیند مدیریت ریسک پروژه، برنامه ریزی مدیریت ریسک (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه فرآیند مدیریت ریسک پروژه، برنامه ریزی پاسخ ریسک (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه فرآیندهای مدیریت تدارکات پروژه، برنامه ریزی تدارکات (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه فرآیندهای مدیریت تدارکات پروژه، برنامه ریزی تقاضا (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
3 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه رسمیت برنامه ریزی استراتژیک (J. Richard Falshaw, Keith W.Glaister, Ekrem Tatoglu) (ریچارد و کید و گلایستر و تاتوگلو)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه نگرش ها در زمینه فرآیند برنامه ریزی استراتژیک (Omer Dincer, Ekrem Tatoglu and Keith W. Glaister) (امر دینسر و تاتوگلو و کید و گلایستر)
3 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه پیامدهای برنامه ریزی استراتژیک (Said Elbanna) (ساید الباننا)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه ارزیابی سیستم برنامه ریزی استراتژیک شرکت (Donald Getz, Tage Petersen) (دونالد گتز و تاگ پترسن)
3 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه ارزیابی برنامه کارآفرینی (Allan Gibb) (آلن گیب)
7 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه ارزیابی برنامه های اقدام (Action plan)
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه بازگشت سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی (Jack J.Philips et all) (جک. فیلیپس و همکاران)
2 صفحه - 4500 تومان
برنامه ریزی آموزشی و درسی (پاور پوینت)
481 صفحه - 45000 تومان
برنامه ریزی درسی با تأکید بر «تدوین محتوای درسی فعال و کاربرد تحلیل محتوا»
28 صفحه - 7500 تومان
آمار و مدلسازی میزان علاقه دانش آموزان به کتابهای غیر درسی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
17 صفحه - 27000 تومان
کتاب درسی و خدمات کتابخانه برای نوسوادان
14 صفحه - 6000 تومان
بررسی نقش اشتغال مادران در میزان مشکلات درسی و رفتاری کودکان دبستانی مطابق با روش تحقیق و پرسشنامه
22 صفحه - 15000 تومان
افت تحصیلی و روشهای ایجاد انگیزه درسی در دانش آموزان
26 صفحه - 9000 تومان
آشنایی با واحد درسی کارورزی
29 صفحه - 9000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007