شنبه 3 تیر 1396
بازدید امروز : 3153 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : بهره برداری از منابع آبهاب سطحی و زیر زمینی در کشاورزی فایل بصورت پاورپوینت
تحویل در محیط : power point

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
بهره برداری از منابع آبهاب سطحی و زیر زمینی در کشاورزی فایل بصورت پاورپوینت
تعداد صفحه :
161
قیمت :
10000 تومان

آبهای سطحی و استفاده بهینه از آنها
كليات و مباني
شناخت موضوعي علم هيدرولوژي و ارتباط آن با آبهاي سطح
سيكل هيدرولوژي يا چرخة آب در طبيعت ، پديده­اي مستمر و فراگير است كه مطالعه آن ، موضوع علوم وسيع هيدرولوژي را به وجود مي آورد. هيدرولوژي از دو كلمة لاتين hydor و logos ، به ترتيب به معناي «آب» و «علم» تركيب يافته است.از نظر واژگاني در فارسي مترادف كلمة هيدرولوژي ، «آب شناسي» است ولي از ديدگاه كاربردي ، عبارت هيدرولوژي گسترة معنايي وسيعتري دارد. علوم هيدرولوژي دربرگيرندة كلية مسائل آب در طبيعت است. براي اين علم تعريفهاي متعددي ارائه شده كه معروفترين آنها را به اختصار بيان مي­داريم :
«هيدرولوژي علمي است كه در مورد آبهاي موجود در كرة زمين از نظر موجوديت ، جريان ، توزيع زماني و مكاني ، ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي و رابطة واكنش محيطي آن – در وضعيتي كه محيط دربرگيرندة موجودات زنده نيز هست بحث مي­كند» (13 ، 32)*اين تعريف به عنوان جامعترين تعريف متعلق به دانشمند آمريكايي (چيني الاصل) استاد و.ت.چاو است ، كه علاوه بر كتابهاي تخصصي ، در دايرة المعارفهاي مختلف نيز قيد شده است. براساس اين تعريف ، مشكل است بتوان رشته­اي از علوم را در نظر گرفت كه تحت اين تعريف قرار نگيرد. گياه­شناسان در مطالعه جريان آب در داخل نسوج گياهي ، متخصصان پزشكي در بررسي جريان آب در داخل بدن انسان (58) ، جغرافيدانان در بررسي نقش . در زبانهاي مختلف از اين علم ، از جمله انگليسي با واژة hydrology ، در فرانسه hydrologie تعبير مي شود.
آب در طبيعت و ارتباط آن با ديگر پديده­هاي جغرافيايي ، مانند : ژئومورفولوژي و هيدروگرافي در جغرافياي طبيعي جايگزيني اجتماعات انساني در جغرافياي انساني و مهندسان در بررسي منابع آب قابل دسترس و خسارتهاي احتمالي درخصوص آب از علوم هيدرولوژي بهره مي­برند. با توجه به آنچه گفته شد و همچنين وسعت فراوان زمينة مطالعاتي ، متخصصان هيدرولوژي ، بويژه هيدرولوژي كاربردي ، سعي كرده­اند. زمينة مطالعاتي آن را محدود كنند. بنابراين ، مباحثي از علوم مذكور ، به طور عملي در محدودة قلمرو هيدرولوژي قرار نمي­گيرد. در اين زمينه ، مطالعة اقيانوسها (اقيانوس شناسي فيزيكي و بيولوژي) و جنبه­هاي طبي مسأله آب (هيدرولوژي پزشكي) از اين محدوده خارج مي­شود. هيدرولوژي ، مباحث مربوط به سيكل هيدرولوژي در قاره­ها را دربرمي­گيرد. بديهي است كه در اين زمينه ارتباط مسائل قاره­اي با مسائل اقيانوسي ، تا جايي كه به مطالعه مسائل قاره­اي كمك كند ، مورد توجه قرار مي­گيرد. تعريف ديگري درخصوص هيدرولوژي – كه ديدگاه مورد بحث را دربرمي­گيرد – به شرح زير است :
هيدرولوژي مشتمل بر مطالعة موجوديت و حركت آب در بخشي از هيدروسفر است كه در بالا ، بر روي سطح و در زير سطح ظاهري ليتوسفر (خاك كره) گردش مي­كند (40).در اين ديدگاه گسترش هيدروسفر يا آب كره در همة مناطقي كه آب در آنها وجود دارد ، درنظر گرفته مي­شود و موجوديت و حركت آب در قسمت قاره­اي هيدروسفر ، در لايه­هاي فوقاني خاك كره يعني اتمسفر ، در سطح خاك كره و در درون آن مورد توجه قرار مي­گيرد ، اما شامل اقيانوسها نمي­شود. مطالعة درياچه­هاي واقع در سطح قاره­ها از مباحث ويژة هيدرولوژي است ولي درياي خزر ، به علت وسعت آن ، جداي از اين مباحث ، در مسائل اقيانوسي قرار مي­گيرد. تعريف سوم و خلاصه­ترين تعريفي كه دربارة هيدرولوژي ارائه مي­شود چنين است :
هيدرولوژي يكي از علوم زمين است. اين علم ، شامل مطالعة پيدايش و موجوديت ، توزيع ، حركت و ويژگيهاي آبهاي موجود در كرة زمين و روابط محيطي آنهاست (13).
با توجه به مجموعة تعريفهاي ارائه شده ، مي­توان مباحث اصلي هيدرولوژي را شناسايي و ارتباط آن را با علوم جغرافيايي بسهولت پيدا كرد. علوم جغرافيايي كه موضوع اصلي آنها مطالعة زمين و چگونگي تحول پوستة جامد (ژئوديناميك) و ارتباط عوامل طبيعي با زندگي انساني (جغرافياي انساني) و ديگر موجودات زنده ، مانند : پوشش گياهي (ژئوبوتانيك) است ، ارتباط تنگاتنگي با علوم هيدرولوژي دارد و امروزه بحث هيدرولوژي جغرافياي از مباحث شناخته شده در دانش جغرافيا محسوب مي­شود.از ديدگاه سيالات – كه موضوع آن قوانين مكانيكي حاكم بر سكون و جريان سيالهاست – مسائل مربوط به سيالات گازي ، در مطالعة فاز اتمسفري سيكل هيدرولوژي قرار مي­گيرد و مباحث هيدرواستاتيك – كه مسائل مربوط به سكون آب را مورد بررسي قرار مي­دهد – به سبب جابجايي ازلي آب در طبيعت ، كمتر مورد استفاده واقع مي­شود. ولي كليه مباحث هيدروديناميك و اصول و مباحث هيدروليكي در بررسي جريانهاي سطحي و زيرزميني آب مورد استفاده قرار مي­گيرد.هيدرولوژي در آغاز به صورت علمي توصيفي بود كه مباحث كلي را درخصوص مطالعة روابط پديده­ها ، مورد شناسايي قرار مي­داد و با توجه به ماهيت مطالعات توصيفي ، از نظر كاربردي از اهميت كمتري برخوردار بود. امروزه با سپري شدن دوران هيدرولوژي توصيفي – روزگار جدايي علوم رياضي و مكانيك از هيدرولوژي و آغاز دوران هيدرولوژي اپراسيونل كه اين علم را در خدمت مستقيم بخشهاي خدماتي قرار مي­دهد – دوران آميزش مباحث هيدرولوژي و هيدروليك و مكانيك سيالات آغاز شده است و آيندة درخشاني براي آن تصور مي­شود. بعلاوه در تحليلهاي هيدرولوژي ، مباحث آماري پيشرفته و طبقه­بندي رياضي ، بسيار مورد استفاده است.


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017