پنج شنبه 7 اردیبهشت 1396
بازدید امروز : 5288 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : بهره برداری از منابع آبهاب سطحی و زیر زمینی در کشاورزی فایل بصورت پاورپوینت
تحویل در محیط : power point

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
بهره برداری از منابع آبهاب سطحی و زیر زمینی در کشاورزی فایل بصورت پاورپوینت
تعداد صفحه :
161
قیمت :
17000 تومان

آبهای سطحی و استفاده بهینه از آنها
كليات و مباني
شناخت موضوعي علم هيدرولوژي و ارتباط آن با آبهاي سطح
سيكل هيدرولوژي يا چرخة آب در طبيعت ، پديده­اي مستمر و فراگير است كه مطالعه آن ، موضوع علوم وسيع هيدرولوژي را به وجود مي آورد. هيدرولوژي از دو كلمة لاتين hydor و logos ، به ترتيب به معناي «آب» و «علم» تركيب يافته است.از نظر واژگاني در فارسي مترادف كلمة هيدرولوژي ، «آب شناسي» است ولي از ديدگاه كاربردي ، عبارت هيدرولوژي گسترة معنايي وسيعتري دارد. علوم هيدرولوژي دربرگيرندة كلية مسائل آب در طبيعت است. براي اين علم تعريفهاي متعددي ارائه شده كه معروفترين آنها را به اختصار بيان مي­داريم :
«هيدرولوژي علمي است كه در مورد آبهاي موجود در كرة زمين از نظر موجوديت ، جريان ، توزيع زماني و مكاني ، ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي و رابطة واكنش محيطي آن – در وضعيتي كه محيط دربرگيرندة موجودات زنده نيز هست بحث مي­كند» (13 ، 32)*اين تعريف به عنوان جامعترين تعريف متعلق به دانشمند آمريكايي (چيني الاصل) استاد و.ت.چاو است ، كه علاوه بر كتابهاي تخصصي ، در دايرة المعارفهاي مختلف نيز قيد شده است. براساس اين تعريف ، مشكل است بتوان رشته­اي از علوم را در نظر گرفت كه تحت اين تعريف قرار نگيرد. گياه­شناسان در مطالعه جريان آب در داخل نسوج گياهي ، متخصصان پزشكي در بررسي جريان آب در داخل بدن انسان (58) ، جغرافيدانان در بررسي نقش . در زبانهاي مختلف از اين علم ، از جمله انگليسي با واژة hydrology ، در فرانسه hydrologie تعبير مي شود.
آب در طبيعت و ارتباط آن با ديگر پديده­هاي جغرافيايي ، مانند : ژئومورفولوژي و هيدروگرافي در جغرافياي طبيعي جايگزيني اجتماعات انساني در جغرافياي انساني و مهندسان در بررسي منابع آب قابل دسترس و خسارتهاي احتمالي درخصوص آب از علوم هيدرولوژي بهره مي­برند. با توجه به آنچه گفته شد و همچنين وسعت فراوان زمينة مطالعاتي ، متخصصان هيدرولوژي ، بويژه هيدرولوژي كاربردي ، سعي كرده­اند. زمينة مطالعاتي آن را محدود كنند. بنابراين ، مباحثي از علوم مذكور ، به طور عملي در محدودة قلمرو هيدرولوژي قرار نمي­گيرد. در اين زمينه ، مطالعة اقيانوسها (اقيانوس شناسي فيزيكي و بيولوژي) و جنبه­هاي طبي مسأله آب (هيدرولوژي پزشكي) از اين محدوده خارج مي­شود. هيدرولوژي ، مباحث مربوط به سيكل هيدرولوژي در قاره­ها را دربرمي­گيرد. بديهي است كه در اين زمينه ارتباط مسائل قاره­اي با مسائل اقيانوسي ، تا جايي كه به مطالعه مسائل قاره­اي كمك كند ، مورد توجه قرار مي­گيرد. تعريف ديگري درخصوص هيدرولوژي – كه ديدگاه مورد بحث را دربرمي­گيرد – به شرح زير است :
هيدرولوژي مشتمل بر مطالعة موجوديت و حركت آب در بخشي از هيدروسفر است كه در بالا ، بر روي سطح و در زير سطح ظاهري ليتوسفر (خاك كره) گردش مي­كند (40).در اين ديدگاه گسترش هيدروسفر يا آب كره در همة مناطقي كه آب در آنها وجود دارد ، درنظر گرفته مي­شود و موجوديت و حركت آب در قسمت قاره­اي هيدروسفر ، در لايه­هاي فوقاني خاك كره يعني اتمسفر ، در سطح خاك كره و در درون آن مورد توجه قرار مي­گيرد ، اما شامل اقيانوسها نمي­شود. مطالعة درياچه­هاي واقع در سطح قاره­ها از مباحث ويژة هيدرولوژي است ولي درياي خزر ، به علت وسعت آن ، جداي از اين مباحث ، در مسائل اقيانوسي قرار مي­گيرد. تعريف سوم و خلاصه­ترين تعريفي كه دربارة هيدرولوژي ارائه مي­شود چنين است :
هيدرولوژي يكي از علوم زمين است. اين علم ، شامل مطالعة پيدايش و موجوديت ، توزيع ، حركت و ويژگيهاي آبهاي موجود در كرة زمين و روابط محيطي آنهاست (13).
با توجه به مجموعة تعريفهاي ارائه شده ، مي­توان مباحث اصلي هيدرولوژي را شناسايي و ارتباط آن را با علوم جغرافيايي بسهولت پيدا كرد. علوم جغرافيايي كه موضوع اصلي آنها مطالعة زمين و چگونگي تحول پوستة جامد (ژئوديناميك) و ارتباط عوامل طبيعي با زندگي انساني (جغرافياي انساني) و ديگر موجودات زنده ، مانند : پوشش گياهي (ژئوبوتانيك) است ، ارتباط تنگاتنگي با علوم هيدرولوژي دارد و امروزه بحث هيدرولوژي جغرافياي از مباحث شناخته شده در دانش جغرافيا محسوب مي­شود.از ديدگاه سيالات – كه موضوع آن قوانين مكانيكي حاكم بر سكون و جريان سيالهاست – مسائل مربوط به سيالات گازي ، در مطالعة فاز اتمسفري سيكل هيدرولوژي قرار مي­گيرد و مباحث هيدرواستاتيك – كه مسائل مربوط به سكون آب را مورد بررسي قرار مي­دهد – به سبب جابجايي ازلي آب در طبيعت ، كمتر مورد استفاده واقع مي­شود. ولي كليه مباحث هيدروديناميك و اصول و مباحث هيدروليكي در بررسي جريانهاي سطحي و زيرزميني آب مورد استفاده قرار مي­گيرد.هيدرولوژي در آغاز به صورت علمي توصيفي بود كه مباحث كلي را درخصوص مطالعة روابط پديده­ها ، مورد شناسايي قرار مي­داد و با توجه به ماهيت مطالعات توصيفي ، از نظر كاربردي از اهميت كمتري برخوردار بود. امروزه با سپري شدن دوران هيدرولوژي توصيفي – روزگار جدايي علوم رياضي و مكانيك از هيدرولوژي و آغاز دوران هيدرولوژي اپراسيونل كه اين علم را در خدمت مستقيم بخشهاي خدماتي قرار مي­دهد – دوران آميزش مباحث هيدرولوژي و هيدروليك و مكانيك سيالات آغاز شده است و آيندة درخشاني براي آن تصور مي­شود. بعلاوه در تحليلهاي هيدرولوژي ، مباحث آماري پيشرفته و طبقه­بندي رياضي ، بسيار مورد استفاده است.

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017