تلگرام سایت تحقیق
اینساگرام سایت تحقیق
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
دوشنبه 28 اسفند 1396
بازدید امروز : 3989 نفر
تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

روش ها و الگوریتم های نو آوری سنجش سیستمها در ایران

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
روش ها و الگوریتم های نو آوری سنجش سیستمها در ایران
تعداد صفحه :
11
قیمت :
2500 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید
 • فهرست مطالب
 • مقدمه
 • تعریف مفاهیم اصلی
 • ضرورت نظری و عملی این محصول
 • تاریخ تحول و تکامل تکامل موضوع
 • سنجش تحقیق و توسعه
 • سنجش نوآوري
 • مزیتهاي سنجش نوآوري در مقایسه با سنجش تحقیق و توسعه

  سنجش نوآوري در سطح ملی

 • نگاه رشته های گوناگون به موضوع
 • نظریه های مهم مرتبط
 • سنجش سیستمهاي تکنولوژیک
 • سنجش نظام ملی نوآوري: تحلیل توصیفی
 • چارچوب ظرفیت نوآورانه ملی

 • طبقه بندي سیاست تکنولوژي
 • رویکرد غیر مستقیم رویکرد مستقیم
 • روش گرد آوری و تحلیل داده ها
 • نقشه مفهومی تحقیق
 • انتخاب رویکرد مناسب براي سنجش نوآوري در سطح ملی

 • تعیین جایگاه فعالیتهاي نوآورانه کشور
 • انتخاب شاخص هاي مناسب و امکانپذیر براي سنجش نوآوري درسطح ملی
 • ماتریس مطلوبیت – امکان¬پذیري حوزه منابع انسانی
 • ماتریس مطلوبیت - امکانپذیري حوزه خلق دانش جدید
 • ماتریس مطلوبیت - امکانپذیري حوزه انتقال و کاربرد دانش جدید
 • ماتریس مطلوبیت – امکان پذیري حوزه امور مالی و ستاده هاي نوآوري
 • نتیجه گیري
 • منابع
 • مقدمه
 • مقاله حاضر در دو بخش با توجه به اهمیت و راهکارهاي موجود براي سنجش فعالیتهاي علمی و پژوهشی،چارچوبی را جهت سنجش نوآوري در سطح ملی ارائه میدهد. بخش اول به بررسی و مرور ادبیات سنجش تغییرات تکنولوژیک اختصاص دارد. در این بخش ابتدا در مورد زیر بناي تئوریک تغییر تکنولوژیک بحث میشود. در قسمت بعدي سنجش تحقیق و توسعه بعنوان قدیمی ترین شاخص فعالیتهاي علمی و پژوهشی تشریح میگردد؛سپس با توجه به نارساییهاي سنجش تحقیق و توسعه و واقعیتهاي غیر خطی اقتصاد نوین سنجش نوآوري بعنوان تازه ترین راهکار براي سنجش فعالیتهاي تکنولوژیک معرفی میشود و در ادامه رویکردهاي متداول سنجش نوآوري در سطح ملی تشریح شده و دو رویکرد طبقه بندي سیاست تکنولوژي درقسمت نهایی بخش اول بحث میشود.

  در بخش دوم مقاله با استفاده از تحقیق پیمایشی، چارچوب مناسب جهت سنجش نوآوري در سطح ملی پیشنهاد میگردد. در این بخش ابتدا به روش شناسی تحقیق پرداخته میشود و در ادامه با توجه به توانمندیها و قابلیتهاي هر یک از رویکردهاي متداول سنجش نوآوري در سطح ملی، رویکرد مناسب انتخاب می شود؛ سپس با استفاده از رویکرد مستقیم طبقه بندي سیاست تکنولوژي، جایگاه فعالیتهاي نوآورانه کشور تعیین میشود؛ در قسمت بعدي از بین شاخصهاي متداول سنجش نوآوري در سطح ملی، شاخص هایی که با توجه به مقتضیات ملی و جایگاه فعالیتهاي نوآورانه کشور مناسب میباشند، شناسایی می گردند. در ادامه امکان محاسبه شاخصهاي متداول سنجش نوآوري با توجه به وضعیت موجود کشور بررسی می شود و درنهایت با توجه به نتایج حاصل از تحقیق پیمایشی، در قسمت نتیجه گیري شاخص هاي مناسب وامکانپذیر براي سنجش نوآوري در سطح ملی پیشنهاد میشوند.

 • تعریف مفاهیم اصلی
 • امروزه سنجش تغییرات تکنولوژیک براي کسب و کار، تحقیقات و سیاستگذاري اهمیت فزایندهاي یافته است. سنجش نوآوري در سطح بنگاه جهت تصمیم گیري در مورد مقدار تخصیص منابع به فعالیتهاي نوآوري و براي انتخاب حوزه هایی که نوآوري نوید بخش بازده اقتصادي بالایی است و همچنین مدیریت استراتژیهاي نوآوري درون بنگاهی مورد نیاز میباشد. در سطح ملی نیز سیاستگذاران براي شناخت وضعیت موجود، روند تحولات آینده، دریافت بازخور از تأثیرات مثبت و منفی سیاستهاي موجود و تدوین سیاستهاي مناسب به اطلاعات به دست آمده از سنجش نوآوري نیازمند میباشند.

 • ضرورت نظری و عملی این محصول
 • در تلاش براي تعیین مهمترین نیروهاي محرك توسعه اقتصادي اکثر اقتصاددانان معتقدند که پیشرفت تکنولوژیک منشأ اصلی رشد کمی و کیفی اقتصاد است. در همین راستا اقتصاددانان نئوکلاسیک فرایند تحول اقتصاد از لحاظ محصولات و یا فرایندي که براي تولید محصولات به کار میبرند، تغییر تکنولوژیک قلمداد می کنند. علاوه بر این طبق نظر آنها شرکتها می خواهند تمام فعالیتهاي مرتبط با تکنولوژي و همچنین سایر فعالیتهاي اقتصادي را از طریق مکانیزمهاي بازار هدایت کنند. در تئوري نئوکلاسیک شرکتها به عنوان دارندگان تکنولوژي درنظر گرفته میشوند؛ یعنی بازار تکنولوژي هم از نظر عرضه و هم از نظر تقاضا نامحدود است. از لحاظ خرید تکنولوژي و یادگیریهاي بعدي آن، همه شرکتها اطلاعات کاملی براي سرمایه گذاري و بهره مندي از انواع تکنولوژي را دارا می باشند. تئوري نئوکلاسیک توسعه تکنولوژي را تابعی از زمان، نیروي کار و سرمایه گذاري در نظر میگیرد. تئوري نئوکلاسیک به علت عدم تجزیه و تحلیل بازار و شکست آن، از سوي تئوري تکاملی مورد انتقاد قرار گرفت. رویکرد تکاملی بیان میدارد که تئوري نئوکلاسیک پیچیدگی تکنولوژي شامل شبکه اي بودن آن را نادیده میگیرد. تئوري تکاملی براي تشریح تغییرات تکنولوژیک مفهوم نظام ملی نوآوري را ارائه می کند. نظام ملی نوآوري مجموعه اي از مؤسسات و شبکه هاي اجتماعی میباشند که براي توسعه تکنولوژي به کار میروند. لاندول(2001 م.) استدلال می کند که ابزارهاي مؤثر براي توسعه تکنولوژي براحتی نمی توانند به وسیله تعدادي از آزمایشگاههاي تحقیق و توسعه ایجاد گردند؛ بلکه مجموعه اي از نهادها؛ سازمانها و مؤسسات خصوصی و دولتی در کنار هم اسباب توسعه تکنولوژي را فراهم می آورند. پیش فرض اصلی تئوري تکاملی این است که اساسی ترین منبع در اقتصاد مدرن دانش است و بر این اساس مهمترین فرایند یادگیري میباشد. همچنین یادگیري به طور عمده یک فرایند تکاملی و از لحاظ اجتماعی ترکیبی است که بدون در نظر گرفتن زمینه فرهنگی وسازمانی قابل درك نمی باشد. به طور خلاصه میتوان گفت که تئوري نئوکلاسیک توسعه تکنولوژي را جعبه سیاهی در نظر میگیرد که مکانیزمهاي درونی آن غیر قابل مشاهده و غیر قابل کنترل است؛ به عبارت دیگر فرایند توسعه تکنولوژي در این دیدگاه به صورت یک فرایند یک طرفه و خطی فرض میشود. در مقابل مکتب تکاملی، تغییر تکنولوژیکی را یک فرایند تعاملی و گسترده بین تعداد زیادي از عاملان اقتصادي و اجتماعی به شمار می آورد. بنابراین فرایند توسعه تکنولوژي تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند محققان سازمانها، نهادها و مانند آنها قرار دارد.

 • تاریخ تحول و تکامل تکامل موضوع
 • اتحادیه اروپا در سال 2000 م. در پاسخ به جهانی سازي و تغییرات اقتصاد دانش محور و در جهت دستیابی به هدف خود (ارتقاي نوآوري بین کشورهاي عضو و تبدیل شدن به پویاترین اقتصاد دانش محور دنیا ) تهیه سنجش نوآوري اروپا را در دستور کار خود قرار داد و درسال 2001 م. اولین سنجش نوآوري در سطح ملی بین کشورهاي عضو اتحادیه اجرا شد.هدف اصلی اتحادیه از طراحی سنجش نوآوري، تخلیص و ارائه شاخصهاي نوآوري در سطح ملی و مقایسه موفقیتها و یا شکستها بین نظامهاي ملی نوآوري بود. این رویکرد براساس 17 شاخص مرتبط با فرایند نوآوري، برداشت کلی از عملکرد نواورانه کشور ارائه می دهد؛ به عبارت دیگر سنجش نوآوري اروپایی اطلاعات مفیدي در زمینه فرایند نوآوري درسطح کلان ارائه می کند؛ اما نتایج بهدست آمده در سطح خرد ارزش اطلاعاتی کمتري دارد. رویکرد مزبور هم از شاخصهاي سنتی مبتنی بر تحقیق و توسعه و آمار پتنت و هم از شاخصهاي جدید بهره می گیرد. شاخصهاي استفاده شده در سنجش نوآوري اروپایی را میتوان در چهار گروه طبقه بندي کرد:

  1) منابع انسانی: میزان و کیفیت منابع انسانی تعیین کننده هاي اصلی خلق و انتشار دانش جدید در کل اقتصاد به شمار می آیند. شاخص هاي این طبقه در دو گروه دسته بندي میشوند: شاخصهاي مرتبط با آموزش و یادگیري و شاخصهاي اشتغال.

  2) خلق دانش جدید: شاخص مرتبط با خلق دانش، ظرفیت و وضعیت اختراعی کشورها را اندازهگیري می کنند: هزینه تحقیق و توسعه دولتی؛ هزینه تحقیق و توسعه خصوصی و ثبت اختراعات.

  تحقیقهای مشابه
  روش ها و الگوریتم های نو آوری سنجش سیستمها در ایران
  11 صفحه - 2500 تومان
  روش ها و الگوریتم های نوآوری سنجش سیستمها در ایران
  63 صفحه - 14000 تومان
  روش ها و الگوریتم های نو آوری سنجش سیستمها در ایران
  49 صفحه - 7000 تومان
  روش ها و الگوریتم های نوآوری سنجش سیستمها در ایران
  63 صفحه - 10000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - الگوریتم تکوینی با نمایش دو گانه زمان های روشن و خاموش کردن واحد تولیدی برای حل مشکل تعهد واحد 22
  7 صفحه - 7000 تومان
  افسردگی در نوجوانان و روشهای درمان آن
  14 صفحه - 1500 تومان
  کشاورزی بدون خاک و موارد استفاده از آن و انواع روشهای آن
  23 صفحه - 2500 تومان
  روش های نوین جمع آوری فاضلاب
  8 صفحه - 1500 تومان
  انواع روشهای مرتب سازی
  20 صفحه - 3000 تومان
  روشهای تقویت بروز خلاقیت و نوآوری معلمان
  12 صفحه - 1500 تومان
  نقد و بررسی انواع روش تدریس ریاضی
  14 صفحه - 2000 تومان
  پروژه مهندسی زراعت و اصلاح نباتات عنوان مدلسازی تابش و طول دوره روشنایی به کمک شبکه های عصبی مصنوعی
  70 صفحه - 15000 تومان
  متن مربوط به درس روش تحقیق با عنوان افزایش علاقه مندی به درس حرفه و فن
  18 صفحه - 5000 تومان
  درس روش تحقیق - تاثیر حضور سالمندان در خانواده
  38 صفحه - 6000 تومان
  تاثیر نور و روشنایی بر روی بینایی کارگران
  5 صفحه - 1000 تومان
  پروژه درس روش تحقیق با عنوان روشهای جدید آموزش ریاضی برای معلمان
  63 صفحه - 8000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر مدیریت خرید و فروش و کالای فروشگاه نوشته شده با ویژوال بیسیک و بانک اکسس
  7 صفحه - 15000 تومان
  روش های نوین در تدریس ادبیات فارسی دوره ابتدایی
  13 صفحه - 2000 تومان
  پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
  15 صفحه - 4000 تومان
  بررسی پیامدهای بازیهای رایانه ای بر روی نوجوانان تهیه شده بر اساس روش تحقیق
  27 صفحه - 5000 تومان
  مقاله زبان اصلی بر اساس روش تحقیق با عنوان Listening
  8 صفحه - 4000 تومان
  استفاده از روش سیمپلکس برای حل مسئله حداکثر سازی برنامه نویسی خطی
  24 صفحه - 3500 تومان
  بررسی شیوع انواع مال اکلوژن بر اساس روش تحقیق
  9 صفحه - 3000 تومان
  تأثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده – وراثت – مدرسه بر روی دانش آموزان تیزهوش بر اساس روش تحقیق
  22 صفحه - 6000 تومان
  تشریح کامل قوانین و مقررات گزارش نویسی تهیه شده بر اساس روش تحقیق
  15 صفحه - 4000 تومان
  انواع روشهاي تدريس
  24 صفحه - 3000 تومان
  بررسی روشهای تدریس - راهنماي روشهاي نوين تدريس
  194 صفحه - 20000 تومان
  انواع روشهای قیمت گذاری ایران و جهان
  18 صفحه - 2500 تومان
  آشنایی با گچ روش تولید انواع استفاده
  35 صفحه - 4500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روشهای منابع انسانی استراژیک و عملکرد نو آوری – نقش واسطه ای ظرفیت مدیریت دانش 21
  30 صفحه - 9000 تومان
  بررسی حقوقی ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی - روش تحقیق
  22 صفحه - 5000 تومان
  اختلالات یادگیری کودکان خواندن و نوشتن- روش تحقیق
  19 صفحه - 4000 تومان
  بررسی حکومت خوب و قانونگذاری در آن - روش تحقیق
  56 صفحه - 12000 تومان
  ارگونومی کار با کامپیوتر - روش تحقیق
  47 صفحه - 8000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی و بازرگانی بررسی تاثیر بسته بندی و تنوع مواد غذایی پرفروش مواد غذایی در شرکت زمزم رشت
  100 صفحه - 18000 تومان
  نقش اخلاق در تنظیم و تحکیم خانواده روش تحقیق
  45 صفحه - 8000 تومان
  تاثیر اینترنت بر بحران هویت نوجوانان 15 تا 18 سال - روش تحقیق
  25 صفحه - 8000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روشی احیایی جدید در سنتز نانو مس جهت اصلاح سطحي کالاي پلي استر
  8 صفحه - 8000 تومان
  بررسی حکومت خوب و قانونگذاری در آن - روش تحقیق
  58 صفحه - 8000 تومان
  جنون از عوامل رافع مسئولیت کیفری - روش تحقیق
  52 صفحه - 10000 تومان
  ابداع و نواوري سنايي در علوم ادبي شعر - روش تحقیق
  21 صفحه - 4000 تومان
  اصل قانونمداري - روش تحقیق
  14 صفحه - 6000 تومان
  نقش قانون اساسی در حل پالشهای اساسی - روش تحقیق
  19 صفحه - 3500 تومان
  روشهای نوین در تصفیه فاضلاب
  13 صفحه - 2500 تومان
  سازمان بازرسی کشور و چگونگی نظارت بر اجرای صحیح سیاستهای اصل 44 قانون اساسی- روش تحقیق
  29 صفحه - 8000 تومان
  نقش بورس به عنوان منبع مالی سرمایه گذاری داخلی - روش تحقیق
  14 صفحه - 3000 تومان
  روشهای نوین در تصفیه فاضلاب
  13 صفحه - 2000 تومان
  سازمان بازرسی کشور و چگونگی نظارت بر اجرای صحیح سیاستهای اصل 44 قانون اساسی- روش تحقیق
  29 صفحه - 3500 تومان
  نقش بورس به عنوان منبع مالی سرمایه گذاری داخلی - روش تحقیق
  14 صفحه - 2500 تومان
  انسان کامل در مثنوی - روش تحقیق
  25 صفحه - 6000 تومان
  بررسی راههای و روشهای ایجاد آرامش در خانواده و ارائه راهکار
  10 صفحه - 2000 تومان
  بررسی نقش خانواده در گرایش دختران به دانشگاه - روش تحقیق
  22 صفحه - 6000 تومان
  تاریخچه و انواع کارت های اعتباری - روش تحقیق
  32 صفحه - 6000 تومان
  بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  68 صفحه - 10000 تومان
  انواع روشهای تدریس
  23 صفحه - 2500 تومان
  اثر بخشی راهبرد استفاده از نوار های صوتی بر یادگیری دانش آموزان - روش تحقیق
  14 صفحه - 4000 تومان
  اقدام پژوهی در مورد چگونه روشهای نوین یاددهی و یادگیری بر آموزش دانش آموران اثر دارد
  19 صفحه - 2500 تومان
  تنظیم خانواده روش پیشگیری پاورپوینت
  2000 صفحه - 15 تومان
  تنظیم خانواده- روش پیشگیری
  8 صفحه - 1000 تومان
  روشهای جمع آوری اطلاعات برای حسابرسی
  16 صفحه - 2000 تومان
  پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت
  35 صفحه - 10000 تومان
  در بیمه مطابق با روش تحقیق it بررسی فن آوری اطلاعات
  29 صفحه - 6000 تومان
  نقش فناوری اطلاعات it در فروش خدمات بیمه ای
  69 صفحه - 15000 تومان
  سنجش گرايش دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي به شغل پليس زن بر اساس روش تحقیق
  36 صفحه - 7000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش تخمين ابعاد (اندازه ي) داده ها :‌سنجش فرانچسكو كاماسترا
  10 صفحه - 10000 تومان
  بررسي روشهای برنامه ریزی راهبردی سیستمهای اطلاعات مدیریت
  31 صفحه - 4000 تومان
  بررسي روشهای برنامه ریزی راهبردی سیستمهای اطلاعات مدیریت
  31 صفحه - 4000 تومان
  مطالعه و بررسی انتخابات در ایران مطابق با روش تحقیق
  21 صفحه - 4000 تومان
  تحولات و مسائل سیاسی پس از انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
  50 صفحه - 5000 تومان
  بررسی گروههای مرجع دانش آموزان ایرانی شاغل به تحصیل در مجتمع های ّموزشی ایرانیان در سوریه- به روش تحقیق
  27 صفحه - 6000 تومان
  روشهای انقلابیون در انقلاب اسلامی ایران
  14 صفحه - 2000 تومان
  اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
  22 صفحه - 4000 تومان
  اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
  16 صفحه - 5000 تومان
  اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
  16 صفحه - 5000 تومان
  چرا زنان ایرانی زیاد آرایش می کنند؟ - روش تحقیق
  25 صفحه - 5000 تومان
  چرا زنان ایرانی زیاد آرایش می کنند- روش تحقیق
  41 صفحه - 6000 تومان
  بررسی جایگاه و عملکرد بازاریابی در ایران - روش تحقیق
  86 صفحه - 18000 تومان
  پروژه بررسی علل وعوامل موفقیت ایرانسل به وسیله تبلیغ - روش تحقیق
  54 صفحه - 12000 تومان
  سهم ایران در تجارت جهانی روش تحقیق
  119 صفحه - 15000 تومان
  بررسی علل رکود کتابخوانی در ایران و راهکارهای آن - روش تحقیق.docx
  17 صفحه - 3000 تومان
  آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت بیمه. - روش تحقیقdocx
  37 صفحه - 7000 تومان
  بررسی علل رکود کتابخوانی در ایران و راهکارهای آن - روش تحقیق
  17 صفحه - 3000 تومان
  تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران روش تحقیق
  16 صفحه - 3500 تومان
  گزارش کاراموزی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران بخش معاونت فرهنگی
  27 صفحه - 7000 تومان
  بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  42 صفحه - 10000 تومان
  خلاقیت و نوآوری
  8 صفحه - 1500 تومان
  کاربرد فناوری نوین در صنعت بتن
  15 صفحه - 2000 تومان
  نقش فناوری نانو در صنایع غذایی
  30 صفحه - 3000 تومان
  نقش مدیریت دانایی در ارتقای نو اوری نسل جدید تحققی و توسعه
  17 صفحه - 2500 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی با عنوان بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطی تلفن همراه و اینترنت
  74 صفحه - 20000 تومان
  خلاقیت و نوآوری
  9 صفحه - 1500 تومان
  نوآوری و خلاقیت از دیدگاه قران
  8 صفحه - 1500 تومان
  نوآوری و خلاقیت از دیدگاه قران1
  14 صفحه - 1500 تومان
  خلاقیت و نوآوری
  22 صفحه - 2500 تومان
  خلاقیت و نوآوری در افراد و سازمانها
  20 صفحه - 2500 تومان
  علامه طباطبایی و نوآوری
  28 صفحه - 3000 تومان
  دیدگاه مدرن یا نوآوری در کارافرینی
  12 صفحه - 2000 تومان
  دیدگاه مدرن یا نوآوری در کارافرینی
  12 صفحه - 2000 تومان
  بررسی هم افزایی میان کارآفرینی و نوآوری
  24 صفحه - 3000 تومان
  فناوری های نوین ارتباطی و تاثیر آن بر فرهنگ
  14 صفحه - 2000 تومان
  شبکه سازمانی میان سازمانی برای کارآفرینی مبتنی بر نوآوری شرکت
  39 صفحه - 4000 تومان
  معلمان و نوآوری
  11 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پایه ریزی یک جو منا سب برای نوآوری، از طریق رهبری تحول گرا و فرهنگ سازمانی 22
  41 صفحه - 20000 تومان
  فرهنگ و فن‌آوری‌های نوین ارتباطی
  9 صفحه - 1500 تومان
  خلاقیت- نوآوری و مدیریت
  6 صفحه - 1000 تومان
  خلاقیت و نوآوری
  9 صفحه - 1500 تومان
  خلاقیت و نوآوری در موسسات و شرکتها
  20 صفحه - 2500 تومان
  راههای ترویج فرهنگ خلاقیت و نوآوری در کودکان
  23 صفحه - 2500 تومان
  راههای تقویت نوآوری و شکوفایی در سازمان
  26 صفحه - 3000 تومان
  ارتباط مدیریت دانش و نوآوری
  27 صفحه - 3500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - انطباق و یکپارچگی ( ارتباط ) سازمانی در برنامه های نوآوری ریشه ای شرکت 33
  48 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تعریف نوآوریی3
  7 صفحه - 4000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - نوآوری های آموزشی7
  12 صفحه - 5000 تومان
  تاثیر فناوری نانو در بسته بندی روی سلامت جامعه
  31 صفحه - 5000 تومان
  تاثیر خلاقیت و نوآوری در موفقیت یک سازمان فرهنگی
  17 صفحه - 2500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - دانش و سیاست نوآوری 14
  56 صفحه - 20000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تغییر فن آوری و نمونه طراحی ظرفیت های فنی یا تکنولوژیک 8
  17 صفحه - 17000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بیوتکنولوژی ( زیست فن آوری ) چیست ؟ 5
  3 صفحه - 3000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت کیفیت کل به عنوان طلایه دار (پیشرو) ظرفیت نوآوری تجاری 32
  16 صفحه - 16000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ورود نوآوری و فن¬آوری به بوردروم
  31 صفحه - 20000 تومان
  پرسشنامه تاثیر مدیریت تغییر بر خلاقیت و نوآوری کارکنان
  7 صفحه - 3000 تومان
  پرسشنامه مدیریت تغییر و نوآوری در سازمان
  4 صفحه - 3000 تومان
  مقایسه تطبیقی فناوری نانو
  16 صفحه - 2500 تومان
  قانون حاکم بر داوری تجاری بين المللی
  8 صفحه - 2500 تومان
  کار آماری بررسی تاثیر مدیریت تغییر بر خلاقیت و نواوری
  25 صفحه - 20000 تومان
  قانون حاکم بر داوری تجاری بين المللی
  8 صفحه - 1500 تومان
  اصول و پرورش و نوآوری گیاهان دارویی فایل بصورت پاورپوینت
  131 صفحه - 12000 تومان
  پرسشنامه تاثیر کارکرد مدیریت کیفیت جامع بر کیفیت و نوآوری
  3 صفحه - 3000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - نوآوری در شرکت های اقتصاد اجتماعی 15
  13 صفحه - 13000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - احتراق ذرات فلز و فناوری نانو 39
  20 صفحه - 20000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - قالب دهی دوباره نقش دانشگاه ها در ارتقاء سیستم های نوآوری منطقه 24
  29 صفحه - 20000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر اعتماد بر روی نوآوری و عملکرد زنجیره های تامین 30
  12 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ای کاربردی در مدیریت منابع انسانی جهت برآورده سازی الزامات تمایز و نوآوری در تجارت: مدیریت استعداد 26
  15 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ساختار و عملکرد ترکیب پلی (وینیل الکل) / پودر چوب تهیه شده از طریق فرایند حرارتی و فن آوری فرزکاری برش حالت جامد
  8 صفحه - 8000 تومان
  خلاقیت و نواوری
  7 صفحه - 1000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سنجشهای چند کاناله در دستگاهای ضخامت ستج ور قهای نورد گرم29
  38 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - چگونه مهندسی معکوس فرایند کاری بر سرمایه تکنولوژی اطلاعات وعملکرد کارکنان تحت شرایط سنجش متفاوت تاثیر میگذارد؟ 17
  12 صفحه - 12000 تومان
  آسیب شناسی خانواده در ایران
  83 صفحه - 10000 تومان
  آسیب شناسی خانواده در ایران
  83 صفحه - 10000 تومان
  استفاده از بادگیر در ایران در سنوات قدیم برای تهویه و خنک کردن هوا
  9 صفحه - 1000 تومان
  عید نوروز در فرهنگ ایرانیان
  19 صفحه - 2000 تومان
  زبانها و گویش های محلی ایران در گذشته تا کنون
  33 صفحه - 2500 تومان
  چشمه های آب گرم نواحی شمال ایران - رامسر
  22 صفحه - 2500 تومان
  قانون تجارت الکترونیک در ایران
  17 صفحه - 2000 تومان
  بررسی و گذری بر تفاوت قانون اساسی ایران و فرانسه
  18 صفحه - 2000 تومان
  اثر انواع انکوباتورهای یوشچنکو تراف و یوشچنکو تغییر یافته بر تفریخ و بازماندگی و رشد تخم تاس ماهی ایرانی
  54 صفحه - 7000 تومان
  معرفی و بررسی تطبیقی سازمان های ایرانی در گیر در امور کودک و نوجوان در ایران
  19 صفحه - 3000 تومان
  تقسیم بندی نواحی مختلف ایران از نظر زمین شناسی
  26 صفحه - 3000 تومان
  تکنولوژی سوپرآلیاژ و میزان کاربرد آن در جهان و ایران
  11 صفحه - 2000 تومان
  پروژه رشته زراعت و کشاورزی بررسی مقایسه انواع برنج ایرانی با برنج باسماتی
  57 صفحه - 10000 تومان
  روند رشد تکنولوژی در آموزش و پرورش ایران در ده سال اخیر
  29 صفحه - 3500 تومان
  نقش ایران در کریدور شمال و جنوب
  8 صفحه - 1500 تومان
  مقایسه مردم سالاری در قانون اساسی ایران با کشورهای اروپایی
  24 صفحه - 3000 تومان
  ویژگی نور در نقاشی ایرانی
  10 صفحه - 1500 تومان
  بررسی اصل 44 قانون اساسی ایران
  24 صفحه - 2500 تومان
  گذاری بر قانون اساسی ایران
  21 صفحه - 2500 تومان
  نظام آموزشی ایران از ابتدا تا کنون
  12 صفحه - 2000 تومان
  ساختار سیاسی نوین در عراق و تبعات امنیتی آن در کشورهای ایران و ترکیه از 2003 تا 2010
  14 صفحه - 2500 تومان
  اصل های 86 و 87 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  24 صفحه - 3500 تومان
  بررسی اصل 116 و 117 و 118و 119و 120 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  22 صفحه - 4000 تومان
  مشکلات زنان سرپرست خانوار در ایران
  20 صفحه - 3500 تومان
  ابراهیم گلستان کارگردان، داستان نویس، مترجم، روزنامه نگار و عکاس ایرانی
  11 صفحه - 2000 تومان
  قانون کار ایران.docx
  37 صفحه - 6000 تومان
  مرتضی ممیز پدر گرافیک نوین ایران
  8 صفحه - 2000 تومان
  آزادیها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  79 صفحه - 12000 تومان
  جایگاه ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها
  40 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - چالشهای تجاری سازی فناوری در ایران6
  23 صفحه - 22000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش اثر بخشی یک سیستم اطلاعات منابع انسانی در شرکت ملی فرآورده های نفتی ایران یک ارزیابی تجربی19
  29 صفحه - 13000 تومان

  ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

  برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

  ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
  xسفارش ترجمه
  xمشاوره پایان نامه
  xسفارش تایپ سایت تحقیق
  با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
  صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان
  Tel : 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2018 - 2007