موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به خدمات مشاوران
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به خدمات مشاوران
تعداد صفحه :
131
قیمت :
54000 تومان

چکیده
مشاور نه به عنوان یک حرفه و شغل بلکه بعنوان یک وسیه شرعی و اجتماعی همیشه در همه جا وجود داشته است و انسانها بدون هدایت توسط افراد آگاه و دلسوز نمی توانند قابلیت ها و توانایی های درونی خود را بشناسند و آنها را به درستی به کار گیرند. تشخیص قابلیت ها و نحوه تحقق آنها، مستلزم وجود افرادی است که نقش مشاوره را به عهده گیرند.(طیب زاده، سایت google)برنامه های مشاوره و راهنمایی مدارس یکی از پیشرفت های آموزش و پرورش قرن پیشین است که از شاخص های مدنیت و اداره علمی جامعه به شمار می رود.مشاوره یک رابطه یاورانه دو طفه است که بر نیاز فرد به رشد، سازگاری، تصمیم گیری و حل مشکل تکیه دارد.( گیبسون، 1373) مشاوره ای رابطه ای است منحصر به فرد که در آن مراجع فرصت یادگرفتن، احساس کردن، فکر کردن،تجربه کردن و تغییر دادن به شیوه ای متناسب با خود ، داده می شود.
در این تحقیق با کاربرد روش پیمایشی تلاش شده است به بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به عملکرد خدمات مشاوره ای مشاوران در مدرسه پرداخته شود که کیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دبیرستان عصمت به عنوان جامعه آماری انتخاب و 60 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه های آماری تعیین گردیدند و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه های توزیع گردیه در بین نمونه های از 2 روش آماری : 1- آمار توصیفی و 2- آمار استنباطی استفاده شده است. نتایج کلی تحقیق نشان داد که بیشترین تعداد دانش آموزان دارای نگرش مثبت نسبت به عملکرد مشاوران مدرسه بوده که این نگرش در دانش آموزان مقطع اول دبیرستان مثبت تر بوده و هرچه پایه تحصیلی دانش آموزان بااتر می رود به همان نسبت از نگرش مثبت آنان نسبت به عملکرد مشاوران کاهش می یابد و پاسخگویان نسبت به عملکرد مشاوران در آگاه نمودن دانش آموزان از مسائل بلوغ و نوجوانی، راهنمایی جهت دوستیابی، هدایت شغلی، ایجاد تفاهم بین دانش آموزان با والدین و افراد دیگر خانواده و هدایت تحصیلی دارای نگرش مثبت بوده و تنها در مورد اسرار خود به مشاور دارای نگرس منفی بوده اند که این امر نشان دهنده عدم اطمینان کافی به مشاور در حفظ اسرار آنان می باشد.
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
فصل اول: طرح تحقیق 12
مقدمه 13
بیان مسئله 15
اهمیت و ضرورت تحقیق 18
اهداف تحقیق 20
سوالات تحقیق 21
تعاریف عملیاتی 22
فصل دوم: ادبیات یا پیشینه تحقیق 26
بخش اول: مبانی نظری 27
تاریخچه راهنمایی 28
تاریخچه راهنمایی و مشاوره در ایران 29
تاریخچه راهنمایی و مشاوره در جهان 39
ضرورت راهنمایی و مشاوره 41
محاسن و معایب راهنمایی و مشاوره 44
عوامل مؤثر در ضرورت فکر راهنمایی و مشاوره توسعه آن در نظامهای آموزش و پرورش 46
عمده ترین اهداف که از طریق خدمات راهنمایی و مشاوره به دست می آید 48
نقش مشاوره در امور تحصیلی 51
نقش مشاوران در تامین بهداشت روانی دانش آموزان 52
نگرش مشاوران به خود و رسته خود 55
آمیختن نقش مشاور با سایر نقش ها 56
نگرش اجتماع (مردم و نمادهای اجتماعی) 57
شیوه های ارتقای جایگاه مشاوران در مدارس 58
نظرات ویلیامسون درباره مشاوره 58
الف- مشاوره مستقیم 59
ب- مشاوره غیرمستقیم 63
ج- مشاوره انتخابی 64
نظریه راجز درباره مشاوره 69
نظریه مراجع- کانونی راجر بر این اصول استوار است 70
بخش دوم: پیشینه تحقیق 74
جایگاه مشاوران مدارس و موانع مشاوره: حس کنجکاوی و همکاران 75
تحقیق جرج و کریستبانی1990 77
تحقیق شرتزواستون 1974 77
شفیع آبادی، 1377 78
احمد و باباگلی 1374 78
فصل سوم: روش اجرای تحقیق 80
مقدمه 81
روش تحقیق(مطالعه) 82
جامعه آماری 83
نمونه آماری 83
روش نمونه گیری 83
ابزار جمع آوری اطلاعات 84
روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات 84
فصل چهارم: یافته های تحقیق 86
تحلیل توصیف 87
تجزیه و تحلیل استنباطی 116
فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات 118
نتیجه گیری و بحث نتایج 119
محدودیتها 124
پیشنهادات 125
منابع و مآخذ 127
فهرست جداول عنوان صفحه بخش اول: توصیف اطلاعات 87 جدول شماره یک(1)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با عملکرد مشاوران در انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان 88 جدول شماره دو(2)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با عملکرد مشاوران دربرنامه درسی و روشهای صحیح مطالعه دانش آموزان 89 جدول شماره سه(3)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با عملکرد مشاوران در دادن اطلاعات لازم تحصیلی به دانش آموزان 90 جدول شماره چهار(4)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با عملکرد مشاوران در زمینه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 91 جدول شماره پنج(5)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با عملکرد مشاوران در شناساندن تواناییها و محدودیتها به دانش آموزان 92 جدول شماره شش(6)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با عملکرد مشاوران در آگاه نمودن دانش آموزان از مسائل دوران بلوغ و نوجوانی 93 جدول شماره هفت(7)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با عملکرد مشاوران در شناساندن مشاغل به دانش آموزان 94 جدول شماره هشت(8)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با عملکرد مشاوران در آگاه نمودن دانش آموزان از میزان نیازمندیهای شغلی جامعه 95 جدول شماره نه(9)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با عملکرد مشاوران در شناساندن معایب و محاسن مشاغل 96 جدول شماره ده(10)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با عملکرد مشاوران کمک نمودن به دانش آموزان در دوستیابی و ارتباط با آنها 97 جدول شماره یازده(11)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با عملکرد مشاوران در افزایش اعتماد به نفس در دانش آموزان 98 جدول شماره دوازده(12)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با عملکرد مشاوران در ایجاد تفاهم بین دانش آموزان و والدین شان 99 جدول شماره سیزده(13)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با عملکرد مشاوران در ایجاد رابطه حسنه بین دانش آموزان و خانواده آنان 100 جدول شماره چهارده(14)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با عملکرد مشاوران در هنگام گفتگو با آنها و نگاه کردن آنها 101 جدول شماره پانزده(15)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با اینکه مشاوران حتماً باید از جنس خودشان باشد 102 جدول شماره شانزده(16)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با اینکه هنگام ارتباط مشاور با آنان، خوشرو و خندان می باشد 103 جدول شماره هفده(17)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با اینکه اسرار محرمانه خود را در اختیار مدیر و دبیران قرار می دهند 104 جدول شماره هیجده(18)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با اینکه مشاور آنان را در مقررات آموزشی و انضباطی مدرسه یاری می دهد. 105 جدول شماره نوزده(19)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با اینکه مشاوران به آنان کمک می کنند تا رضایت بیشتری از زنندگی داشته باشند 106 جدول شماره بیست(20)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با اینکه مشاوران آنان را در چگونگی تطبیق تواناییهای آنان با انتظارات والدین شان یاری می کند. 107 جدول شماره بیست ویک(21)-توزیع فراوانی نگرش پاسخگویان در ارتباط با نحوه ی رارائه خدمات مشاوره ای مشاوران مدرسه 108 جدول شماره بیست و دو(22)-توزیع فراوانی نگرش پاسخگویان درمورد عملکرد مشاوران در رابطه با هدایت تحصیلی آنان 109 جدول شماره بیست و سه(23)- توزیع فراوانی نگرش دانش آموزان نسبت به مطرح نمودن اسرار خود با مشاوران 110 جدول شماره بیست و چهار(24)- توزیع فراوانی نگرش دانش آموزان از عملکرد مشاوران در راهنمایی آنان جهت دوستیابی 111 جدول شماره بیست و پنج(25)- توزیع فراوانی نگرش دانش آموزان ازعملکرد مشاوران در هدایت شغلی 112 جدول شماره بیست و شش(26)- توزیع فراوانی نگرش دانش آموزان نسبت به عملکرد مشاوران در ایجاد تقاهم بین آنان و والدین و دیگر افراد خانواده 113 جدول شماره بیست و هفت(27)- توزیع فراوانی نگرش دانش آموزان نسبت به عملکرد مشاوران در آگاه سازی آنان نسبت به مسائل نوجوانی و بلوغ 114 جدول شماره بیست و هشت(28)-توزیع فراوانی نگرش دانش آموزان نسبت به اینکه مشاوران باید همجنس باشند 115 بخش دوم: تحلیل اطلاعات 116 جدول شماره بیست و نه(29)-رابطه بین نگرش نسبت به عملکرد خدمات مشاوران و پایه تحصیلی 117

تحقیقهای مشابه
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به خدمات مشاوران
131 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق
59 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابط دانش اماری بر بهبود عملکرد مدیران - رضایت شغلی
38 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی
166 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای پرورش خلاقیت در دانش آموزان تیزهوش از دیدگاه معلمان
153 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسي عوامل بوجودآورنده ي دوگانگي ارزشي درنوجوانان از ديدگاه نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله
76 صفحه - 51000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی شیوع اختلال نوشتن در مقطع ابتدایی
76 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی با عنوان بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطی تلفن همراه و اینترنت
74 صفحه - 90000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان گرایشات دینی دانشجویان رشته های کامپیوتر
62 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان
88 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه اظطراب با پیشرفت تحصیلی
45 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی علل گرایش نوجوان به انحرافات اجتماعی
27 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی
142 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی مدرسه راهنمایی دخترانه
142 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه
115 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی عوامل مؤثر در انگیزه دانشجویان برای شرکت در کلاس
81 صفحه - 66000 تومان
کارآموزی رشته علوم تربیتی مشاوره فردی و مصاحبه با مراجعه کنندگان در اداره بهزیستی
15 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
51 صفحه - 30000 تومان
مدیریت کار عملی در سازمان - رشته علوم تربیتی - در اداره آموزش و پرورش
66 صفحه - 30000 تومان
مدیریت کار عملی در سازمانها رشته علوم تربیتی آموزش و پرورش
116 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی ارزشیابی مهارتهای حرفه ای معلمان دوره ابتدایی
95 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نگرش زنان در خصوص انواع زایمان - طبیعی و سزارین
118 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی نگرش والدین در مورد تأثیر وسایل ارتباط جمعی رادیو، تلویزیون، سینما و کتب غیردرسی بر کودکان دختر و پسر
115 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به جرائم و انحرافات اجتماعی بر اساس روش تحقیق
67 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیز هوش و عادی
70 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی- تاثیر اشتغال والدین در افت تحصیلی دانش آموزان
33 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی- تاثیر مثبت رفتار والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
104 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی
68 صفحه - 45000 تومان
پروژه کارشناسی علوم تربیتی بررسی عوامل بوجود آورنده دو گانگی ارزشی در نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله منطقه سنگر
80 صفحه - 90000 تومان
سنجش گرايش دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي به شغل پليس زن بر اساس روش تحقیق
36 صفحه - 21000 تومان
پروژه ارزيابي گرايش كارآفريني دانش آموزان سال دوم پسر مقطع دبيرستان همراه با جامعه آماری و بر طبق اصول روش تحقیق
60 صفحه - 54000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 18000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 45000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 45000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 84000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 54000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 66000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 30000 تومان
پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی ، بررسی انتظارات نوجوان از والدین
70 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی ، بررسی عوامل بوجود آورنده ی دو گانگی ارزشی در نوجوانان از دیدگاه نوجوانان
75 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در طلاق در شهرستان رشت بصورت پاور پوینت
113 صفحه - 45000 تومان
پروژه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی در رشته پژوهشگری علوم اجتماعی با موضوع جهانی شدن و فرهنگ
100 صفحه - 54000 تومان
\پروژه رشته علوم اجتماعی روند حاشیه نشینی در شهر رشت
60 صفحه - 45000 تومان
پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی مفهوم مدرنیته و روند تحول و پیامد های آن در غرب
100 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي جامعه شناختي روسپيگري
211 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق و آسیب های اجتماعی آن
55 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی گرايش مردم به گياه درمانی
80 صفحه - 51000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي و تحليل عوامل موثر بر بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي
57 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان فایل بصورت پاورپوینت
113 صفحه - 48000 تومان
پروژه پایان نامه بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی رشته علوم اجتماعی
193 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان
45 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته گرایش علوم اجتماعی - بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی
151 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته کشاورزی و علوم باغی بررسی خواص دارویی گیاه مریم گلی و چای
33 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته کشاورزی و علوم باغی مطالعه و بررسی كرم ساقه خوار نواري برنج
25 صفحه - 18000 تومان
گزارش کار بازدید از مدرسه رشته علوم تربیتی
37 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی آسیب های اجتماعی
60 صفحه - 42000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده در استفاده دانشجویان از کالاهای فرهنگی
80 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان علاقمندی به دین و دینداری
76 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نقش کمیته امداد امام خمینی در ایجاد امنیت اجتماعی
110 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته مدیریت آموزشی با عنوان نگرش دانشجویان نسبت به معیارها و ملاکهای انتخاب همسر
70 صفحه - 51000 تومان
پروژه رشته غلوم اجتماعی - بررسی رابطه بین خود پندار و اضطرلب در دانش آموزان
60 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی بهداشت یاران مدارس و تاثیر آن بر افزایش اطلاعات بهداشتی و تغییر رفتار در دانش آموزان ابتدایی
95 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی ، بررسی نقش تشویق و تنبیه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
92 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته روانشناسی کارشناسی ارشد با عنوان ارتباط دست برتری با توانایی نجسم فضایی در دانش آموزان دوره دبیرستان
138 صفحه - 120000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی نقش آموزش در بهبود مهارت های زندگی دانش آموزان دوره ابتدایی پایه پنجم دختران همراه با جامعه آماری
45 صفحه - 51000 تومان
پروژه رشته مدیریت آموزشی تأثیر سواد والدین در افت تحصیلی دانش آموزان
40 صفحه - 36000 تومان
پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان بررسی وضعیت تدریس زبان انگلیسی دورة متوسطه و روشهای بهبود آن از نظر دبیران زبان در مدارس دخترانه
70 صفحه - 45000 تومان
گزارش کارآموزی در دفتر خدمات مسافرتی مربوط به رشته گردشگری و جهانگردی و هتل داری
41 صفحه - 24000 تومان
بررسی مدیریت دفتر خدمات مسافرتی مربوط به رشته جهانگردی
30 صفحه - 12000 تومان
پروژه کارورزی - رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
75 صفحه - 45000 تومان
پروژه کارآموزی رشته خدمات مسافرتی وجهانگردی در دفتر مسافرتی
53 صفحه - 36000 تومان
پکیج مسافرتی رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی استان البرز.docx
53 صفحه - 45000 تومان
تحقیق عملی درس اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی حل مساله
19 صفحه - 7500 تومان
پروژه علوم تربیتی - روانشناسی - بررسی علل ترس در کودکان و نوجوانان
51 صفحه - 42000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مؤلفه های آموزش محیطی در برنامه ی آموزشی علوم تربیتی در بلغارستان و ترکیه6
13 صفحه - 27000 تومان
پروژه علوم تربیتی بررسی و مطالعه استفاده از وسایل کمک آموزشی در یادگیری کودکان
50 صفحه - 51000 تومان
طرح درس علوم مربوط به مقطع ابتدایی
4 صفحه - 1500 تومان
پروژه آمار ارتباط دانش اموزان با همسنین خود
18 صفحه - 7500 تومان
افزایش توان یادگیری دانش آموزان سال دوم انسانی در درس ادبیات
9 صفحه - 1500 تومان
چرا دانش آموزان در موقع امتحان اضطراب دارند
12 صفحه - 1500 تومان
افزایش میزان علاقه مندی دانش آموزان کلاس پایه دوم راهنمایی برای حظور فعال در کلاس درس حرفه و فن
23 صفحه - 9000 تومان
پروژه افزایش میزان علاقه مندی دانش آموزان کلاس پایه دوم راهنمایی برای حضور فعال در کلاس حرفه و فن
21 صفحه - 90000 تومان
آموزش و یادگیری دانش آموزان
11 صفحه - 1500 تومان
ارزيابي گرايش كارآفريني دانش آموزان سال سوم فني و حرفه اي همراه با جامعه آماری و بر طبق اصول روش تحقیق
79 صفحه - 54000 تومان
بررسی بهداشتیان مدارس و تأثیر آن بر افزایش اطلاعات بهداشتی و تغییر رفتار در دانش آموزان ابتدایی
14 صفحه - 9000 تومان
پرورش خلاقيت در دانش آموزان ابتدايي
15 صفحه - 6000 تومان
نقش و مسئولیت دانش آموزان و فرهنگیان ارتقا روحیه ایثار، فداکاری و شهادت طلبی
10 صفحه - 7500 تومان
نقش و مسئولیت دانش آموزان و فرهنگیان در ارتقای روحیه ایثار فداکاری و شهادت طلبی
11 صفحه - 7500 تومان
پرورش خلاقيت در دانش آموزان ابتدايي
22 صفحه - 7500 تومان
روش های افزایش انضباط در بین دانش آموزان دوره ی ابتدایی
19 صفحه - 9000 تومان
زبان عربی و علت بی علاقه گی دانش آموزان به آن
10 صفحه - 1500 تومان
بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
21 صفحه - 15000 تومان
بررسی تأثیر راهبردهای فراشناختی و درک مطلب دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
10 صفحه - 6000 تومان
بررسی روش های تدریس ریاضی در پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دبیران دانش آموزان دوره ی راهنمایی بر اسا روش تحقیق
11 صفحه - 7500 تومان
میزان تحصیلات والدین و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان فایل بصورت پاورپوینت
11 صفحه - 9000 تومان
تأثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده – وراثت – مدرسه بر روی دانش آموزان تیزهوش بر اساس روش تحقیق
22 صفحه - 18000 تومان
کار آماری همراه با پرسشنامه و جدول و نمودار دلیل تمایل دانش آموزان به درس خواندن چیست
11 صفحه - 9000 تومان
آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
13 صفحه - 24000 تومان
آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان در درس ریاضی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
12 صفحه - 24000 تومان
آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان در درس شیمی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
15 صفحه - 24000 تومان
آمار و مدلسازی دلیل مقابل دانش آموزان به خواندن چیست همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
13 صفحه - 24000 تومان
آمار و مدلسازی میزان علاقه دانش آموزان به کتابهای غیر درسی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
17 صفحه - 27000 تومان
بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مطابق با روش تحقیق همراه با پرسشنامه
12 صفحه - 15000 تومان
بررسي علل پرخاشگري دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
22 صفحه - 15000 تومان
بررسی گروههای مرجع دانش آموزان ایرانی شاغل به تحصیل در مجتمع های ّموزشی ایرانیان در سوریه- به روش تحقیق
27 صفحه - 18000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09928002357
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2023 - 2007