موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
شناخت انحرافات - علل و عوامل موثر در بروز رفتارهای انحر
تعداد صفحه :
110
قیمت :
30000 تومان

فعالیت انسانها در جامعه مبتنی برنظم اجتماعی می باشد و این نظم ازطریق افراد ورفتار گروههای اجتماعی باقی می ماند و تداوم پیدا می کند هر رفتار اجتماعی از طریق هنجارها و قوانین درطی فرایند جامعه پذیری در درون خانواده درونی می شود و درمراحل بعد از طریق کسب تجربه در طول زندگی حاصل می شود .
هر جامعه ازاعضای خود انتظاری دارد که افراد بایستی آن انتظارات را برآورده سازند. اگراعضاء جامعه مطابق انتظارات،هنجارها وارزشهای مورد قبول و پسند جامعه رفتار نمایند واژه «همنوا و بهنجار» در مورد آنان مصداق پیدا می کند و اگرازاین هنجارها تحظی کرده ورفتاری مغایربا انتظارات جامه نشان دهنده افرادی « منحرف و نا بهنجار » تلقی می شوند.
درهرجامعه ای بیشتر مردم اکثر اوقات نسبت به هنجارهای اجتماعی همنوائی دارند و بهمین لحاظ زندگی اجتماعی الگوئی نسبتا منظم و قابل پیش بینی خواهد داشت،لیکن همانقدر که مردم ازهنجارها پیروی می کنند، تحظی وسرپیچی از هنجارها و انتظارات اجتماعی نیز مشاهده می شود.
پس تصور یک جامعه هم شامل هنجارشکنیهاوهم نمایشگر همنوائی با هنجارها می باشد .(آرون ،1364،ص 48 -47 )
حال با توجه به اینکه مسولین هر جامعه ای به منظور تحقیق بخشیدن به اهداف خود احتیاج به شرایط و زمینه های مساعد و مطلوبی دارند و از جمله شرایط مساعد و مطلوب میتوان به مسئله نظم و انسجام اجتماعی اشاره نمود . درجامعه ای که هنجارها مهم اجتماعی شکسته می شوند زندگی اجتماعی غیر قابل پیش بینی گردیده و تضاد و کشمکش بین همنوایان و کجروی بوجود می آید که حاصل اینها ایجاد اختلال در نظام اجماعی خواهد بود .
دراین تحقیق به دنبال شناخت انحرافات و بخصوص علل و عوامل موثردربروزرفتارهای انحرافی در بین زنان می باشیم که پس از بررسی نظریات متفاوتی که در زمینه انحرافات وجود دارد. انحراف بنا به تعاریفی که ازآن بعمل آمده تا حد زیادی مثر از ساختار وروابط اجتماعی حاکم بر جامعه تلقی می گررد. که عوامل متعددی در بروز آن نقش دارند. ازهمین رو تحقیق حاضر به بررسی علل اجتماعی موثردربروزرفتارهای انحرافی زنان می پردازد.
به نظردورکیم انحرافات اجتماعی مانند سایرعلوم اجتماعی درقلمروجامعه شناسی می باشد و وی معتقد است که جرم وبزه پدیده ای طبیعی واجتماعی هستند بنابراین بزهکاری به وضع اجتماعی می باشد ولی معتقد است که جرم به معنا ی جامعه شناختی چیزی نیست جز کرداری که وجدان جمعی آن را ممنوع می کند. ترنرمعتقد است که انحراف رفتاری است که هنجارهای موجود رابطورگسترده ای نقض می کند و همانطور که جوامع بزرگتر و پیچیده تر و متفاوتتر می شوند نرخ انحراف افزایش می می یابد .
بکر انحراف را یک ویژگی ساده که در بعضی از انواع رفتار حاضر ودر بعضی دیگر از رفتار غایبباشد نیست بلکه ویژگی است که قرار داد در تعامل بین افرادی که مرتکب اعمال انحرافی می شود و افراد ی که دربرابر رفتار های انحرافی واکنش نشان می دهند .
بیان مسئله :
بطور کلی مسئله اجتماعی که روابط انسانی است وبا زمینهای ارزشی که روابط انسانی در درون آنها جریان می یابد پیوند دارد.
نشان دهنده ناسازگاری بنیادی میان استانداردهای اجتماعی مشترک با هنجارهای گروه مسلط جامعه و شرایط فعلی زندگی اجتماعی می باشد که خود جامعه را به طور جدی تمدید می کند و یا مانع تحقیق تمینات مهم عده دیگری از مردم می شود .
مساله اجتماعی هنگامی متجملی می شود که ارزش ها کم رنگ شده وتمهیدات فرهنگی و قدرتی که جامعه برای تنظیم روابط تنظیم روابط متقابل افراد دارد با شکست روبرو شود ..................

تحقیقهای مشابه
شناخت انحرافات - علل و عوامل موثر در بروز رفتارهای انحر
110 صفحه - 30000 تومان
بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان پروژه علوم اجتماعی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
115 صفحه - 54000 تومان
بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و تجزیه تحلیل
39 صفحه - 18000 تومان
بررسی علل و عوامل مؤثر در بروز اعتیاد در بین جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
122 صفحه - 54000 تومان
پروژه بررسی عوامل فردی و خانوادگی موثر در بروز رفتار نابهنجار در بین دانشجوبان
159 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی علل گرایش نوجوان به انحرافات اجتماعی
27 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به جرائم و انحرافات اجتماعی بر اساس روش تحقیق
67 صفحه - 36000 تومان
پروژه علل و عوامل توسعه نیافتگی منطقه لشت نشاء گیلان از دیدگاه مردم و مسئولین - رشت
75 صفحه - 36000 تومان
بررسی علل موثر در افت تحصیلی ریاضی ابتدایی
15 صفحه - 7500 تومان
بزهکاری - عوامل موثر در بهکاری اطفال و نوجوانان و بررسی
24 صفحه - 7500 تومان
آماده سازی کودکان برای امتحان و عوامل موثر بر آن
13 صفحه - 4500 تومان
بررسی و تحلیل مسئله تصمیم گیری - قدرت تصمیم گیری - عوامل موثر در تصمیم گیری
7 صفحه - 4500 تومان
پروژه عوامل موثر بر توسعه توریسم در شهرستان رامسر
58 صفحه - 24000 تومان
بررسی عوامل موثر در انگیزش شغلی کارکنان در سازمانها
12 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در طلاق در شهرستان رشت بصورت پاور پوینت
113 صفحه - 45000 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر بر تمایل مردم به سپرده گذاری در شبکه بانکی استان
110 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق و آسیب های اجتماعی آن
55 صفحه - 45000 تومان
بررسی عوامل موثر در کاهش اضطراب روانی از دیدگاه قران
19 صفحه - 7500 تومان
بررسي عوامل موثر در تجهيز منابع بانکها
5 صفحه - 4500 تومان
بررسی عوامل موثر در تجهیز منابع بانك‌ها
7 صفحه - 4500 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي و تحليل عوامل موثر بر بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي
57 صفحه - 45000 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی همراه با جامعه آماری و مطالعه بر روی کارکنان شرکت فومن شیمی بر اساس روش تحقیق
37 صفحه - 24000 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر در بازاریابی صنعت بیمه از دیدگاه کارشناسان بیمه
150 صفحه - 60000 تومان
پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری
12 صفحه - 9000 تومان
یادگیری و عوامل موثر در یادگیری
13 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته حسابداری آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در امر ارزیابی خطر تقلب مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
10 صفحه - 9000 تومان
بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان در سازمانها
12 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان علاقمندی به دین و دینداری
76 صفحه - 48000 تومان
بررسی عوامل موثر بر اشتغال در روستا
31 صفحه - 12000 تومان
پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش بلند مدت مشتریان
2 صفحه - 9000 تومان
شناسایی عوامل موثر بر فروش صنایع دستی در استان گیلان
20 صفحه - 15000 تومان
کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری و حفظ پروژه های عمرانی و شبکه آبیاری
18 صفحه - 105000 تومان
کار آماری بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری
20 صفحه - 120000 تومان
کار آماری بررسی عوامل اجتماعی موثر بر علاقه به دینداری
26 صفحه - 105000 تومان
شناسایی عوامل موثر بر فروش صنایع دستی در استان گیلان
22 صفحه - 12000 تومان
پروژه مدیریت بازرگانی بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان آموزش و پرورش
92 صفحه - 45000 تومان
بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
86 صفحه - 45000 تومان
بررسی عوامل موثر در اجرای روشهای فعال تدریس
11 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بازار بورس نایروبی: یک رگرسیون از عوامل موثر بر قیمت های سهام
7 صفحه - 21000 تومان
پروژه عوامل موثر بر افزایش تولید و فروش در شرکت کنام سبز لولمان
44 صفحه - 21000 تومان
بررسی عوامل موثر بر پدیده کودکان خیابانی روش تحقیق
15 صفحه - 7500 تومان
بررسی عوامل موثر در بهینه سازی دفع ذباله در استان گیلان روش تحقیق
13 صفحه - 7500 تومان
بررسی عوامل موثر در جذب گردشگری استان اصفهان
6 صفحه - 6000 تومان
بررسی عوامل موثر بر بالا رفتن سن ازدواج در میان دانشجویان
17 صفحه - 7500 تومان
بررسی عوامل موثر بر بالا رفتن سن ازدواج در میان دانشجویان روش تحقیق
20 صفحه - 9000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007