سه شنبه 9 خرداد 1396
بازدید امروز : 2397 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : پروژه علوم اجتماعی بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی در بین زنان
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
پروژه علوم اجتماعی بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی در بین زنان
تعداد صفحه :
89
قیمت :
8000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

فهرست مطالب
عنوان
صفحه چکیده
فصل اول :کلیات
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
متغیرهای تحقیق
تعریف متغیرها
فصل دوم : مبانی نظری
مقدمه
امنیت و احساس امنیت
تعریف احساس امنیت
شاخص ها و مولفه های احساس امنیت
امنیت تردد زنان در فضاهای شهری
تردد شهری بر ویژگی های زنان
تاریکی هوا و امنیت تردد در شهر برای زنان
بررسی مولفه های موثر بر امنیت تردد زنان
عامل نظارت بر تردد زنان
نظارت عمومی اجتماعی و طبیعی
نظارت غیر اجتماعی
مباحث نظری در زمینه امنیت اجتماعی
1ـ تبیین روان شناختی امنیت
2ـ تئوری های نظم اجتماعی
2ـ2ـ نظریه های کنترل اجتماعی
3ـ نظریه های امنیت محل سکونت
4ـ نظریه های پایگاه اقتصادی و اجتماعی
5ـ نظریه های اعتقادات مذهبی
چارچوب نظری
پیشینه و تحقیق
فصل سوم : روش تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه
شیوه نمونه گیری
ابزارهای جمع آوری اطلاعات
ویژگی های پرسشنامه
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم:توصیف و تحلیل داده ها
بخش اول
بخش دوم
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری و پیشنهادات
خلاصه و نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع
  فهرست جداول
جدول شماره (1) : توزیع فراوانی سن پاسخگویان
جدول شماره (2) : توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخگویان
جدول شماره (3) : توزیع فراوانی وضعیت اشتغال پاسخگویان
جدول شماره (4) : توزیع فراوانی درآمد پاسخگویان
جدول شماره (5) : توزیع فراوانی تحصیلات پاسخگویان
جدول شماره (6) : توزیع فراوانی شغل همسر/پدر پاسخگویان
جدول شماره (7) : توزیع فراوانی حمایت خانواده پاسخگویان در مورد مسائل مالی آنها
جدول شماره (8) : توزیع فراوانی میزان حمایت عاطفی خانواده از پاسخگویان
جدول شماره (9) : توزیع فراوانی میزان هشدار خانواده پاسخگویان در مورد نا امنی
جدول شماره (10) : توزیع فراوانی میزان حمایت خانواده از نظر حضور در اجتماع
جدول شماره (11) : توزیع فراوانی سوال 11
جدول شماره (12) : توزیع فراوانی سوال مربوط به احساس امنیت
جدول شماره (13) : توزیع فراوانی میزان پیگیری پاسخگویان در مورد اخبار حوادث از طریق رسانه
جدول شماره (14) : بررسی رابطه پایگاه اقتصادی و میزان احساس امنیت اجتماعی زنان
جدول شماره (15) : بررسی رابطه بین نگرش زنان به پلیس و میزان احساس امنیت اجتماعی
جدول شماره (16) : بررسی رابطه سطح تحصیلات پاسخگویان و میزان احساس امنیت آنان
جدول شماره (17): بررسی رابطه میزان حمایت عاطفی خانواده از پاسخـگو و میزان احساس امنیت اجتماعی آنها
جدول شماره (18) : بررسی رابطه بین سن پاسخگویان و میزان احساس امنیت اجتماعی آنان
جدول شماره (19) : بین وضعیت تاهل افراد پاسخگو و میزان احساس امنیت اجتماعی آنان رابطه وجود دارد
  فهرست نمودارها
نمودار شماره (1) : توزیع فراوانی سن پاسخگویان
نمودار شماره (2) : توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخگویان
نمودار شماره (3) : توزیع فراوانی وضعیت اشتغال پاسخگویان
نمودار شماره (4) : توزیع فراوانی درآمد پاسخگویان
نمودار شماره (5) : توزیع فراوانی تحصیلات پاسخگویان
نمودار شماره (6) : توزیع فراوانی شغل همسر/پدر پاسخگویان
نمودار شماره (7) : توزیع فراوانی حمایت خانواده پاسخگویان در مورد مسائل مالی آنها
نمودار شماره (8) : توزیع فراوانی میزان حمایت عاطفی خانواده از پاسخگویان
نمودار شماره (9) : توزیع فراوانی میزان هشدار خانواده پاسخگویان در مورد نا امنی
نمودار شماره (10) : توزیع فراوانی میزان حمایت خانواده از نظر حضور در اجتماع
  مقدمه
امنیت از نیازهای زیر بنایی رشد و شکوفایی شخصیت انسان است که در صورت ارضاء نشدن ، رشد شخصیت مختل می شود . مزلو معتقد است ارضای این نیاز (رشد و شکوفایی)مستلزم امنیت، ثبات ، حمایت ،حمایت ساختار مناسب اجتماعی و نظم و رهایی از ترس و اضطراب است .
اگر انسان در زندگی روزمره و در محیط اطراف خود احساس امنیت نکند و به طور دائم در ترس و دلهره به سر می برند به تدریج مضطرب خواهند شد . زنان به دلیل ویژگی های شخصیتی و موقعیت اجتماعی شان ، آسیب پذیری بیشتری دارند ، بنابراین نیاز بیشتری به امنیت دارند زیرا در بین جوامع بشری همیشه افرادی وجود دارند که به دلیلی نداشتن تربیت صحیح به دنبال فرصتی برای سوءاستفاده از زنان هستند .
امنیت پدیده ای چند بعدی است و مطالعه آن در کلیه جامعه از حمایت مختلف سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی امکان پذیر است . در این پژوهش نیز به بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان و عوامل موثر بر آن پرداخته ایم .  
بیان مسأله :
شاید صد تا چند دهه اخیر متفکران اجتماعی بین امنیت و احساس آن چندان تفاوتی قایل نبودند ولی به واسطه تغییر و تحولاتی که پس از جنگ جهانی دوم حاکم گردید مشخص شد که بعد ذهنی امنیت (احساس امنیت ) اهمیت غیر قابل انکاری پیدا کرده است . چرا که « این احساس ناشی از تجربه های عینی و اکتسابی افراد از شرایط و اوضاع پیرامونی است و فقط به شاخص های امنیت قابل تقلیل نیست » (دلاور ،5:1384). اکثر صاحبنظران برآنند که امنیت مفهومی بیرونی و عینی است واحساس امنیت مفهومی درونی و ذهنی است. امنیت یعنی فقدان عوامل تهدید کننده فرد و احساس امنیت به معنای عدم وجود احساس درونی نا امنی است . در این زمینه می توان خاطر نشان نمود که احساس امنیت می تواند با امنیت واقعی تناسب داشته باشد یا تناسب نداشته باشد ، یعنی در شرایطی که امنیت عینی وجود نداشته باشد ، فرد احساس امنیت داشته یا اینکه عوامل ایجاد کننده امنیت واقعاً وجود داشته اما فرد احساس امنیت نداشته باشد(احمدی و اسماعیلی ، 170:1389) احساس امنیت یک پدیده روانشناختی اجتماعی است که دارای ابعاد گوناگون می باشد . این احساس ناشی از تجربه های مستقیم و غیر مستقیم افراد از شرایط احساس امنیت سازه ای چند بعدی است و در ارتباط با شرایط اجتماعی و افراد از شرایط و اوضاع محیط پیرامون است و افراد مختلف به صورتهای گوناگون آن را تجربه می کنند به لحاظ روش شناسی احساس امنیت سازه ای چند بعدی است و در ارتباط با شرایط اجتماعی و افراد مختلف به گونه های متفاوتی ظهور یافته و به اشکال مختلف نیز قابل سنجش و اندازه گیری است (بیات ،1387،ص116)

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017