موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word
عنوان :

پروژه مالی حسابداری بررسی روند بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آب و فاضلاب گیلان

عنوان سفارش :
پروژه مالی حسابداری بررسی روند بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آب و فاضلاب گیلان
تعداد صفحه :
95
قیمت :
36000 تومان

فهرست مطالب بررسی روند بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آب فاضلاب گیلان

چکیده فارسی
چکیده انگلیسی

فصل اوّل : معرفی اجمالی شرکت آب و فاضلاب

تاریخچه و نحوه شکل گیری شرکت های سهامی آب منطقه ای گیلان
تاریخچه شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان
قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب روستایی گیلان
اساسنامه شرکتهای آب و فاضلاب
اهداف و تعهدات شرکت آب و فاضلاب گیلان

فصل دوّم آشنایی با مفهوم بودجه و بودجه ریزی عملیاتی

تعریف بودجه
مراحل تهیه و تنظیم بودجه
تعریف بودجه عملیاتی
مدل جامع استقرار بودجه ریزی عملیاتی
انواع بودجه ریزی عملیاتی
تدوین فرآیند بودجه ریزی عملیاتی
الزامات بودجه ریزی عملیاتی
مدل بودجه ریزی عملیاتی
عناصر اصلی مدل بودجه ریزی عملیاتی
توانمند سازهای مدل بودجه ریزی عملیاتی
فرق بودجه برنامه ای و عملیاتی
نقش بودجه ریزی عملياتي در اقتصاد ايران
چگونگی شکل گیری بودجه عملیاتی
مزاياي بودجه عملياتي نسبت به بودجه سنتي
موانع بودجه ریزی عملياتي

فصل سّوم : روند بودجه ریزی عملیاتی در شرکت آب و فاضلاب

اصول وسیاست های راهبردی صنعت آب وفاضلاب در تدوین بودجه سال1391
فرآیند تدوین بودجه سال 1391 در شرکت آب و فاضلاب استان گیلان
مراحل طراحی بودجه سال مالی 1391 در سازمان آب و فاضلاب گیلان
مراحل نظام کنترل مدیریت بودجه عملیاتی آب و فاضلاب
مقدمات استقرار بودجه ریزی عملياتي در شركت آب وفاضلاب
ترازنامه
بودجه نقدی و عملیاتی
حساب سود وزیان بودجه شده
بودجه جاری
بودجه سرمایه ای
مصارف وسرمایه گذاری ها
مقایسه بودجه و عملکرد ( منابع سرمایه ایی )
مقایسه بودجه و عملکرد ( مصارف سرمایه ایی )
بررسی روند بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آب و فاضلاب گیلان
شرکت مهندسی آب و فاضلاب
چارچوب طراحی و استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در شرکت آب و فاضلاب گیلان

فصل چهارم نتیجه گيری و انتقادات

نقدی بر مشکلات آب و فاضلاب گیلان
اهم ضعف های موجود قبل از استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در شرکت آب و فاضلاب
موارد تحقق یافته با استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در شرکت آب و فاضلاب
منابع فارسی
منابع لاتین
پیوست ها

تاریخچه و نحوه شکل گیری شرکت های سهامی آب منطقه ای گیلان

به موجب قانون مصوب اردیبهشت ماه سال 1322 و به منظور توسعه واصلاح آبیاری کشور بنگاه مستقلی تحت نظارت وزارت کشاورزی بنام « بنگاه مستقل آبیاری» تأسیس گردید.

در ادامه فعالیت بنگاه مذکور هیات وزیران بنا به پیشنهاد سازمان برنامه بودجه در خرداد ماه سال 1339 ایجادسازمان آب وبرق سفید رود را تصویب نمود. در بهمن ماه سال 1334 شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان از سازمان آب وبرق سفید رود منفک و با هیات مدیره ای مستقل فعالیت خود را دنبال نمود واز سال 1348 تشکیل شرکت سهامی سازمان آب وبرق منطقه ای شمال توسط مجلس شورای ملی تصویب واز اردیبهشت ماه سال1356 اداره آب وفاضلاب رشت نیز رسما ً به سازمان آب وبرق منطقه ای شمال واگذار گردید وطی مصوبه وزارت نیرو ازاواخر سال 1358 اداره امور آب زنجان از شرکت سهامی آب وبرق منطقه ای آذربایجان منتزع وبه شرکت سهامی آب وبرق منطقه ای شمال محول گردید.

بر اساس مصوبه شورای انقلاب از سال 1359 سازمان آب وبرق منطقه ای شمال به شرکت سهامی آب منطقه ای شمال تغییر عنوان یافت واز سال 1363 طبق مصوبه هیات وزیران به دو شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان ومازندران تفکیک گردید. در پی مصوبه فوق وبه استناد ماده 32 قانون توزیع عدلانه آب وبنا به پیشنهاد مورخ 24/6/63 وزارت نیرو شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان با سرمایه اولیه 8618 میلیون ریال تشکیل وبه استناد مفاد ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه هیات وزیران اساسنامه مذکور سرمایه شرکت کلا به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران انتقال یافت.

باتوجه به موارد اشاره شده شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان فعالیت های خود را در چارچوب ساختار جدید دنبال واز اوایل سال 1369 نیز به منظور کاهش تصدی گری دولت راهدف تقویت بخش خصوصی ضمن واگذاری تدریجی برخی فعالیتهای خدماتی ، مطالعاتی واجرایی خود به شرکتهای اقماری تابعه که تاسیس گردیده بودند تعدادی از واحدهای تحت سرپرستی نیز از جمله امور آب مشروب رشت وامور آب زنجان از شرکت منتزع وتحت عنوان شرکتهای مستقل به فعالیتهای خود ادامه دادند. در سالهای اخیر کلیه شرکتهای اقماری تحت پوشش آب منطقه ای گیلان نیز خصوصی شده ودرقالب شرکت های مستقل مشاوره ای وپیمانکاری فعالیت می نمایند.

تاریخچه شرکت آب وفاضلاب روستایی گیلان

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان به استناد قانون تشکیل شرکتهای آب وفاضلاب روستایی «مصوب 12/9/1374مجلس شورای اسلامی » از سال 1377 تأسیس شد و فعالیت مستقل خود راآغاز کرد.این شرکت ریشه در اداره مهندسی بهداشت جهاد سازندگی استان گیلان داشت که تاپایان سال 1376در آن سازمان تولی فعالیت های بهداشت و آبرسانی روستاییان را بر عهده داشت.

تابعیت شرکت در وزارت جهاد سازندگی وسپس وزارت جهاد کشاورزی تا تابستان 1381 تداوم یافت وپس از آن در تاریخ 20/5/1381 با امضاء توافق نامه توسط وزراء نیرو وجهاد کشاورزی دولت واستنادات قانونی ومفاد و ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وظایف واختیارات شرکتهای آب وفاضلاب روستایی از جهادکشاورزی به وزارت نیرو منتقل گردید واز همین تاریخ تا به حال این شرکت زیر نظر وزارت نیرو در راستای خدمت به روستاییان عزیز به کار خود ادامه می دهد. این شرکت تنها شرکت دولتی استان می باشد و تابع یک شرکت مادر تخصصی به نام شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور است که سیاست ها ، برنامه ها واستراتژی های کوتاه وبلند مدت توسط آن مرکز هماهنگ وابلاغ می گردد.

قانون تشکیل شرکتهای آب وفاضلاب روستایی گیلان

مصوب 12 آذرماه 1374

ماده1- از تاریخ تصویب این قانون به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می شود به منظور نگهداری ،بهره برداری، توسعه ، بازسازی ، مرمت وایجاد تاسیسات مربوط به تامین آب آشامیدنی روستاها اعم از تصفیه خانه ، خطوط انتقال ،مخازن ،سیستم های کنترل ودفع بهداشتی فاضلاب ، شرکتی در هر استان تشکیل دهد.این شرکت ها دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی بوده وطبق مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی واین قانون اداره خواهد شد.

تبصره1- نظارت و هماهنگی امور ستادی ، پشتیبانی وتحقیقاتی شرکتهای مزبور بعهده وزارت جهاد سازندگی خواهد بود.

تبصره2 - جهاد سازندگی موظف است به منظور کمک وراه اندازی و تقویت این شرکتها ، تاسیسات ، ماشین آلات ودیگر اموال مورد نیاز،وسایل لازم را به قیمت ارزش دفتری از اموال موجود خود به شرکتهای مذکور واگذار نماید.

ماده2- مشترکین موظف به پرداخت آب بها جهت تامین هزینه های نگهداری فعالیتهای موضوع این قانون خواهند بود.دولت موظف است اعتبارات ترمیم ، توسعه ، نگهداری و ایجاد شبکه های آبرسانی روستاها را که در بودجه های سالانه منظور می نماید در اختیار شرکتهای مذکور قرار دهد.

تبصره1- جهاد سازندگی مکلف است نیروهای مورد نیاز این شرکت را ازپرسنل جهاد سازندگی تامین نماید.

ماده3- شرکت هر استان ، می تواند با رعایت صرفه و صلاح وبا توجه به تعداد روستاهای تحت پوشش، وجود پروژه های خاص و حوزه عمل درهریک از شهرستانهای تابع استان که لازم بداند با تصویب مجمع عمومی مبادرت به ایجاد شعبه یا شرکت نماید. مسئولیت حفظ ونگهداری شبکه های آبرسانی روستاها تا زمانی که تحت پوشش شرکتهای آب وفاضلاب استان مربوطه قرار نگرفته اند کماکان به عهده وزارت جهاد سازندگی می باشد.

ماده4- وزارت جهاد سازندگی مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تشکیل شرکتهای مورد نظر در مرکز اتانها اقدام نماید.

ماده5- اساسنامه این شرکت ها حداکثر ظرف سه ماه توسط وزارت جهاد سازندگی وسازمان امور اداری واستخدامی کشور تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

اساسنامه شرکتهای آب وفاضلاب

فصل اول : کلیات

ماده اول : باستناد ماده1 قانون تکیل شرکتهای آب وفاضلاب مصوب 11/10/1369 ،شرکتی تحت عنوان شرکت آب وفاضلاب «سهامی خاص» که در این اساسنامه اختصارأ شرکت نامیده خواهد شد تشکیل می گردد.

ماده 2 : موضوع وهدف شرکت: ایجاد تاسیسات تقسیم و توضیع آب شهری وتاسیسات مرتبط با جمع آوری،انتقال و تصفیه آب شهری و تاسیسات مربوط جمع آوری،انتقال و تصفیه فاضلاب بشرح ذیل برعهده شرکت خواهد بود:

« بهره برداری از تاسیسات مرتبط با تامین وتوضیع آب شهری بعد از آبگیر نظیر تصفیه خانه ها ، ایستگاهها ی پمپاژ ،خطوط انتقال ، منابع چاهها ، سیستمهای کنترل و شبکه های توزیع .»

«بهره برداری از شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب ،تصفیه خانه ها و...»

«اجرای شبکه های مربوط به توزیع آب شهری.»

اجرای طرحهای جمع آوری ،انتقال و تصفیه فاضلاب.»

«سرمایه گذاری ومشارکت در موسسات وشرکتهایی که با اهداف و وظایف شرکت مرتبط باشد،بمنظور ارتقاء کیفی و کمی فعالیتهای شرکت.»

«اجرای طرحهای تامین وانتقال آب باتوجه به تبصره(3)ماده(1) قانون فوق.»

«انجام امور تحقیقاتی ،آموزشی در راستای اهداف شرکت وهماهنگ با برنامه ریزی «شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور.»

ماده 3 : مرکز شرکت

مرکز اصلی شرکت شهر بوده وحوزه خدماتی آن محدوده قانونی شهرهای استان می باشد. تبصره 1: شرکت می تواند با موافقت ریاست مجمع عمومی درشهرها ومناطق حوزه عمل خود به تشکیل شعب و یا نمایندگی یا دفاتر پشتیبانی مبادرت نماید. تبصره 2 : تاسیسات مرتبط با فعالیت شرکت میتواند در خارج از محدوده شهرها نیز مستقر باشد. ماده 4 : شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده وامور آن برطبق قانون تشکیل شرکتهای آب وفاضلاب ومقررات این اساسنامه اداره خواهد شد. ماده5 : مدت شرکت از تاریخ تاسیس نامحدود است.

تحقیقهای مشابه
پروژه مالی حسابداری بررسی روند بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آب و فاضلاب گیلان
95 صفحه - 36000 تومان
طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی پروژه حسابداری
32 صفحه - 15000 تومان
امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی حسابداری پروژه مالی حسابداری
81 صفحه - 21000 تومان
پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
79 صفحه - 45000 تومان
اصول و مفروضات حسابداری پروژه مالی حسابداری
76 صفحه - 36000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری در مورد بودجه و بودجه ریزی
50 صفحه - 27000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی بودجه در شهرداری صومعه سرا
65 صفحه - 36000 تومان
پروژه مالی حسابداری طرح اتوماسيون سازمان تامين اجتماعي
175 صفحه - 54000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
84 صفحه - 45000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
82 صفحه - 45000 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 21000 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 15000 تومان
پروژه حسابداری- پروژه مالی با عنوان بانکداری اسلامی
62 صفحه - 27000 تومان
lifo و fifo پروژه مالی مقایسه روش های ارزیابی موجودی کالا و مواد کارخانه پارس خزر بر اساس روش های
80 صفحه - 45000 تومان
lifo و fifo پروژه مالی مقایسه روش های ارزیابی موجودی کالا و مواد کارخانه پارس خزر بر اساس روش های
50 صفحه - 30000 تومان
حسابداری منابع انسانی و انواع کاربردهایش - پروژه مالی
33 صفحه - 12000 تومان
تاثیر نرخ ارز بر تورم پروژه مالی رشته حسابداری
75 صفحه - 45000 تومان
پروژه حسابداری تراز آزمایشی و سود و زبان بصورت اکسل excell
2 صفحه - 15000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 30000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 36000 تومان
مفروضات و اصول حسابداری پروژه مالی
51 صفحه - 21000 تومان
تاثیر نرخ نرخ ارز بر بودجه پروژه حسابداری
59 صفحه - 36000 تومان
مدیریت پروژه - فرآیند برنامه ریزی محدوده پروژه و ورودی های آن
6 صفحه - 1000 تومان
مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
28 صفحه - 9000 تومان
پروژه شرکت آب بند بابل پروژه درس کنترل کیفیت آماری
30 صفحه - 21000 تومان
بررسی حقوق و دستمزد در شرکت آب و منطقه ای رشت پروژه مالی
73 صفحه - 21000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد
79 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته حسابداری برآورد توان مالی خانوارهای شهری
110 صفحه - 36000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح بخش حسابداری اداره تامین اجتماعی
65 صفحه - 36000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح نرم افزار مورد استفاده در سیستم دبیرخانه
29 صفحه - 18000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی نظام کد گذاری کالاها
41 صفحه - 24000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تجزیه و تحلیل حسابداری در اداره بهزیستی
62 صفحه - 27000 تومان
پروژه رشته مالی حسابداری شرکتهای پیمانکاری همراه با فرم ها و جدول
34 صفحه - 27000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری راه های افزایش سرمایه مالی در بانکها
110 صفحه - 48000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی استاندارد حسابداری شماره 2 وجوه نقد
37 صفحه - 18000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی استاندارد حسابداری شماره 9
37 صفحه - 18000 تومان
پروژه مالی بررسی حسابداری در موسسات دولتی
31 صفحه - 21000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
55 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
102 صفحه - 45000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد در کارخانه پارس قزوین
93 صفحه - 42000 تومان
پروژه مالی حسابداری پیمانکاری ساختمان
48 صفحه - 36000 تومان
پروژه مالی سیستم حسابداری پیمانکاری شرکت های ساختمانی
84 صفحه - 45000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری برسی هموار سازی سود
114 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مرابحه. یک ابزار مالی و سرمایه¬گذاری اسلامی و چالش¬های آن در مقابل استانداردهای حسابداری بین¬المللی 11
12 صفحه - 36000 تومان
پروژه مالی حسابداری دفاتر روزنامه معین کل شرکت کالای پزشکی شیراز
12 صفحه - 9000 تومان
پروژه مالی حسابداری سود و مدیریت سود و موارد مربوطه
57 صفحه - 21000 تومان
پروژه مالی حسابداری کمیته امداد امام خمینی(ره) ماسال
127 صفحه - 36000 تومان
پروژه مالی بودجه وکنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
79 صفحه - 36000 تومان
رابطه تامین مالی و عملکرد عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
25 صفحه - 9000 تومان
کارآموزی شرکت برق منطقه ای گیلان - معاونت مالی و پشتیبانی- امور قرار دادها و تدارکات
27 صفحه - 18000 تومان
گزارش کار آموزی رشته حسابداری بودجه و نحوه بودجه ریزی در بیمارستان پورسینا
20 صفحه - 15000 تومان
نقش حسابداری و حسابرسی در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی
24 صفحه - 9000 تومان
شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
30 صفحه - 10500 تومان
شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
17 صفحه - 7500 تومان
پروژه حسابداری بودجه و کنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
117 صفحه - 36000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در سازمان تعاون روستایی
31 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
97 صفحه - 30000 تومان
گزارش کار آموزی رشته حسابداری در سازمان بیمه تامین اجتماعی
121 صفحه - 45000 تومان
کارآموزی حسابداری پیمانکاری سازمان آب و فاضلاب
43 صفحه - 30000 تومان
کارآموزی حسابداری پیمانکاری سازمان آب و فاضلاب
43 صفحه - 24000 تومان
گزارش كارآموزي حسابداری اموا ل و تاسیسات شرکت آب منطقه ای گیلان
54 صفحه - 36000 تومان
کارآموزی حسابداری مدیریت اب منطقه ای گیلان
47 صفحه - 24000 تومان
نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی
25 صفحه - 7500 تومان
الگوی عملی بودجه ریزی عملیاتی
27 صفحه - 12000 تومان
تحولات نظام بودجه ریزی ایران
20 صفحه - 15000 تومان
نظام بودجه ریزی ایران
21 صفحه - 9000 تومان
بودجه ریزی بر مبنای فعالیتabb
34 صفحه - 18000 تومان
مسائل و مشکلات نظام بودجه ریزی و همچنین پاره ای از شکست بودجه
15 صفحه - 1500 تومان
نظام بودجه ریزی ایران
12 صفحه - 1000 تومان
تاثیر بودجه عملیاتی در ایران
11 صفحه - 7500 تومان
تاثیر بودجه عملیاتی در ایران
12 صفحه - 1500 تومان
بودجه ریزی عملیاتی آبشاری
26 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه موانع فرآیند اجرای موفقیت آمیز برنامه ریزی منابع سازمان (Yong beom Kim et all) (یونگ بوم کیم و همکاران)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه برنامه ریزی منابع سازمان (Yong beom Kim et all) (یونگ بوم کیم و همکاران)
3 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (Yong beom Kim et all) (یونگ بوم کیم و همکاران)
3 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه مزایای حاصل از سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (Charalambos Spathis & John Ananiadis) (کارلامبوس اسپاتیس و جون آنانیادیس)
2 صفحه - 1500 تومان
کارآموزی در سازمان همیاری استان گیلان بخش انبار
54 صفحه - 24000 تومان
دیالیز آب و فاضلاب فایل بصورت پاور پوینت
30 صفحه - 12000 تومان
سازمان آب و فاضلاب گیلان
20 صفحه - 12000 تومان
کاراموزی اب و فاضلاب لاهیجان بخش حسابداری
51 صفحه - 30000 تومان
کارآموزی شرکت اب و فاضلاب رشته حسابداری
40 صفحه - 24000 تومان
کارآموزی آب و فاضلاب - قراردادهای پیمانکاری
20 صفحه - 12000 تومان
سیمای عمومی استان گیلان - جغرافی - اقلیمی - آب و هوا و ...
95 صفحه - 30000 تومان
ارزیابی کیفی آبهای زیرزمینی محدوده آستانه- کوچصفهان در استان گیلان و بررسی تاثیر کیفیت آب رودخانه
10 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007