تلگرام سایت تحقیق
اینساگرام سایت تحقیق
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
امروز : 18 فروردین سال 1399
بازدید امروز : 646 نفر
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ

پرسشنامه آزمونهای آماری رشته های روانشناسی علوم تربیتی علوم اجتماعی مدیریت

و ...

پرسشنامه های قابل استفاده برای ازمون آماری اس پی اس اس

پرسشنامه رضایت زناشویی همراه با شیوه نمره گذاری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
General Health Questionnaire پرسشنامه سلامت عمومی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
GHQ پرسشنامه سلامت عمومی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
NEO-FFI پرسشنامه شخصیتی همراه با روایی و پایایی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه آزمون خودپنداره ساراسوت و آزمون مقیاس اضطراب کتل همراه با روایی و پایایی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه استرس شغلی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی ساختار قدرت زنان در خانواده
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی سرمایه اجتماعی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه تحلیل روند تغییرات تراکم ساختمانی در محله
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه اثربخشی رهبری و بیگانگی از کار
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه اضطراب و استرس بک
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه اندازه گیری صمیمیت جنسی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 20 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه انگیزش و پیشرفت تحصیلی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه بارداری و معنویت
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه بدبینی در گزینش کارکنان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی اضطراب امتحان دانش آموزان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی پیامدهای اقتصادی ـ اجتماعی گردشگری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی تاب آوری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی تاثیر کنترل کیفیت (ایزو) بر بهره وری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی تکنولوژی اموزشی و یادگیری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی رضایت شغلی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی مطالبات معوق بانک
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی موانع پرداخت بر اساس عملکرد
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کننده به برند همراه با شیوه نمره گذاری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی نقش ایزو (کنترل کیفیت) در افزایش کیفیت
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی نگرش بومیان نسبت توسعه گردشگری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در در مدیریت شبکه ی آبیاری و زهکشی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه بیگانگی از کار
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 20 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه تاثیر مدیریت تغییر بر خلاقیت و نوآوری کارکنان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه تجربه و ادراک عمومی و کلی از کار
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه تیپ شخصیتی - سنخ نمای مایرز - بریگز
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه جهانی شدن و فرهنگ زنان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه جهت ارزیابی روابط عاطفی بر پیشرفت تحصیلی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه جهت بررسی اثر ورزش بر کاهش استرس
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه جهت بررسی علل گرایش کارفرمایان در استفاده از نیروی کار زنان مربوط به کارفرما
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه جهت بررسی موانع و محدودیت های مدرسه محوری یا مدیریت مبتنی بر مدرسه
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه راهکارهای توسعه صنعت بیمه در بازار پول و سرمایه
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت زناشویی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت شغلی و سلامت عمومی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت شغلی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه روند تحول و پیدایی منطقه شهری گلسار
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه سازگاری اجتماعی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه سبک رهبری همراه با شیوه نمره گذاری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه سبک رهبری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه سرمایه اجتماعی سازمانی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه سرمایه اجتماعی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه سنجش خلاقیت
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه شخصیت برند
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه فرسودگی شغلی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه گرایش به مد
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت تغییر و نوآوری در سازمان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه مربوط به منطقه تجاری انزلی و اقتصاد
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه مهارتهای رفتاری – ارتباطی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه نقش بیمه در توسعه گردشگری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه نوسان قیمت نفت
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه هدف نظر سنجی از شرکت کنندگان در جشنواره روابط عمومی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه هوش هیجانی ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه هوش هیجانی بار آن
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه تاثیر فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه سلامت عمومی و رضایت شغلی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه معنویت و کاهش استرس دوران بارداری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه استرس زا همراه با روایی و پایایی ciss
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه سلامت عمومی همراه با نمره گذاری GHQ
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه NEO
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه سبکهای دفاعی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه فرسودگی تحصیلی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت دانش
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
راهنمای پرسشنامه سبک هویت برزونسکی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک والاس
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه قضاوت اخلاقی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسال کولینز و رید
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
امنیت اجتماعی زنان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسش نامه استرس
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی سرسختی روانشناختی، خودکنترلی، خودکارآمدی در افراد موفق
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه ارزیابی سرمایه اجتماع ی در محیط موسسات اقتصادی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه ارزیابی سلامت روان كودكان و نوجوانان 6 تا 14 ساله
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه اعتیاد به اینترنت
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه انزوای اجتماعی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه بسیج
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه بهزیستی روانی ریف
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه بیان حالت عقیده یا تجربه
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه پرخاشگرییAGQ
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه جو مدرسه
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه خود تنظیمی بوفارد و فراشناخت ها
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه خود کارآمدی شرر
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه خود کنترلی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه خودکار امدی عمومی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه دینداری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت ارتباطی و تعهد عاطفی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت شغلی و اقدامات ارتباطی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت شغلی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه رفتاری کودکان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه سنجش خلاقیت عابدی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه شیوه فرزندپروری والدین
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش بلند مدت مشتریان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه کار مدیریت ABC
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه کارشناسان تاثیر پیامدهای توسعه گردشگری بر بوميان جزيره كيش
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت بحران
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه مشارکت کشاورزان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه مشكلات يادگيري كلورادو
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه مهارتهای مقابله ای
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه میزان گرایش به تلویزیو ن
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه نقش جایگاه و آسیب شناسی تراکم ساختمانی در توسعه شهر آستارا
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه نوسان قیمت نفت
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه وایلند
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 26 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
تست افسردگی بک
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
مشارکت والدین در بهبود فرایندهای آموزش مدارس
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه مشارکت والدین در امور اموزشی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه مقیاس ترس از موفقیت زرکرمن و آلیسون
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه مقیاس دلبستگی بزرگسالی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه نظرسنجی مسافران
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه نقش والدین در پیشرفت تحصیلی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه به زبان انگلیسی در مورد یادگیری زبان THE LANGUAGE LEARNING EXPERIENCE QUESTIONNAIRE
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه ارزیابی وفاداری از دیدگاه مشتری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه آخن باخن
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه جهت گیری مذهبی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه استرس - فشارروانی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 17 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه اضطراب
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه اقدامات ارتباطی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه بارداری و کاهش استرس معنویت
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه باورهای وسواسی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه پدیده وندالیسم شهری پرخاشگری شهری ، تخریب گری شهری ، خرابکاری شهری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه پرخاشگری AGQ
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه پرخاشگری باس و پری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه ترجیح جنسی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه تعهد عاطفی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه تغییر سازمانی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه تن سنجی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه توانمندسازی مالی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه توانمندسازی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه جانشین پروری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه خشونت
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه خودکارآمدی عمومی (GSE)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت ارباب رجوع از عملکرد شهرداری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت ارتباطی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت از زندگی و مشارکت اجتماعی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت زناشویی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت شغلی فیلد وروث
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت شغلی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایتمندی شغلی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه رواني كاليفرنيا
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه سازگاری بل
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه سازگاری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه سبک رهبری سالزمن
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه سلامت عمومی GHQ
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه سنجش رضایت بیمه گذاران
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه سنجش سبک رهبری تحولی آموزشی مدیران
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه شادکامی آکسفورد
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه فرزندپروری بامریند
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه فرزندپروری یانگ
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه فرسودگی و مسئولیت پذیری اجتماعی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه کسالت و ناراحتیهای پزشکی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه کیفیت زندگی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه تاثیر کارکرد مدیریت کیفیت جامع بر کیفیت و نوآوری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه مشارکت سیاسی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه مهارت مدیریت د ر ده حوزه
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه نقش فناوری اطلاعات در بازآفرینی سازمان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه نگرش مردان به اشتغال زنان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه فرسودگی تحصیلی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه وفاداری مشتریان به بیمه
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه هوش فرهنگی و ویژگی های کارآفرینی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه هوش معنوی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه پیاده سازی تخصیص منابع سازمانی بر بهبود فرایند تصمیم گیری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه تست افسردگی بک
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه رهبری تحولی برنز
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه مشارکت شهروندان در ورزش همگانی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه نقشهای جنسیتی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه نگرش جامعه شناختی دانشجویان به سالمندی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه تأثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام jit
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه خود مهارگری تانجني و همکاران
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 3000 تومان
سفارش
1 - پرسشنامه رضایت زناشویی همراه با شیوه نمره گذاری تعداد صفحه 10 قیمت 3000 تومان
2 - General Health Questionnaire پرسشنامه سلامت عمومی تعداد صفحه 15 قیمت 3000 تومان
3 - GHQ پرسشنامه سلامت عمومی تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
4 - NEO-FFI پرسشنامه شخصیتی همراه با روایی و پایایی تعداد صفحه 7 قیمت 3000 تومان
5 - پرسشنامه آزمون خودپنداره ساراسوت و آزمون مقیاس اضطراب کتل همراه با روایی و پایایی تعداد صفحه 12 قیمت 3000 تومان
6 - پرسشنامه استرس شغلی تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
7 - پرسشنامه بررسی ساختار قدرت زنان در خانواده تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
8 - پرسشنامه بررسی سرمایه اجتماعی تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
9 - پرسشنامه تحلیل روند تغییرات تراکم ساختمانی در محله تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
10 - پرسشنامه اثربخشی رهبری و بیگانگی از کار تعداد صفحه 4 قیمت 3000 تومان
11 - پرسشنامه ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
12 - پرسشنامه اضطراب و استرس بک تعداد صفحه 1 قیمت 3000 تومان
13 - پرسشنامه اندازه گیری صمیمیت جنسی تعداد صفحه 20 قیمت 3000 تومان
14 - پرسشنامه انگیزش و پیشرفت تحصیلی تعداد صفحه 10 قیمت 3000 تومان
15 - پرسشنامه بارداری و معنویت تعداد صفحه 5 قیمت 3000 تومان
16 - پرسشنامه بدبینی در گزینش کارکنان تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
17 - پرسشنامه بررسی اضطراب امتحان دانش آموزان تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
18 - پرسشنامه بررسی پیامدهای اقتصادی ـ اجتماعی گردشگری تعداد صفحه 4 قیمت 3000 تومان
19 - پرسشنامه بررسی تاب آوری تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
20 - پرسشنامه بررسی تاثیر کنترل کیفیت (ایزو) بر بهره وری تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
21 - پرسشنامه بررسی تکنولوژی اموزشی و یادگیری تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
22 - پرسشنامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان تعداد صفحه 4 قیمت 3000 تومان
23 - پرسشنامه بررسی رضایت شغلی تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
24 - پرسشنامه بررسی مطالبات معوق بانک تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
25 - پرسشنامه بررسی موانع پرداخت بر اساس عملکرد تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
26 - پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کننده به برند همراه با شیوه نمره گذاری تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
27 - پرسشنامه بررسی نقش ایزو (کنترل کیفیت) در افزایش کیفیت تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
28 - پرسشنامه بررسی نگرش بومیان نسبت توسعه گردشگری تعداد صفحه 6 قیمت 3000 تومان
29 - پرسشنامه بررسی نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در در مدیریت شبکه ی آبیاری و زهکشی تعداد صفحه 4 قیمت 3000 تومان
30 - پرسشنامه بیگانگی از کار تعداد صفحه 20 قیمت 3000 تومان
31 - پرسشنامه تاثیر مدیریت تغییر بر خلاقیت و نوآوری کارکنان تعداد صفحه 7 قیمت 3000 تومان
32 - پرسشنامه تجربه و ادراک عمومی و کلی از کار تعداد صفحه 5 قیمت 3000 تومان
33 - پرسشنامه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تعداد صفحه 4 قیمت 3000 تومان
34 - پرسشنامه تیپ شخصیتی - سنخ نمای مایرز - بریگز تعداد صفحه 9 قیمت 3000 تومان
35 - پرسشنامه جهانی شدن و فرهنگ زنان تعداد صفحه 4 قیمت 3000 تومان
36 - پرسشنامه جهت ارزیابی روابط عاطفی بر پیشرفت تحصیلی تعداد صفحه 4 قیمت 3000 تومان
37 - پرسشنامه جهت بررسی اثر ورزش بر کاهش استرس تعداد صفحه 4 قیمت 3000 تومان
38 - پرسشنامه جهت بررسی علل گرایش کارفرمایان در استفاده از نیروی کار زنان مربوط به کارفرما تعداد صفحه 6 قیمت 3000 تومان
39 - پرسشنامه جهت بررسی موانع و محدودیت های مدرسه محوری یا مدیریت مبتنی بر مدرسه تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
40 - پرسشنامه راهکارهای توسعه صنعت بیمه در بازار پول و سرمایه تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
41 - پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
42 - پرسشنامه رضایت زناشویی تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
43 - پرسشنامه رضایت شغلی و سلامت عمومی تعداد صفحه 4 قیمت 3000 تومان
44 - پرسشنامه رضایت شغلی تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
45 - پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
46 - پرسشنامه روند تحول و پیدایی منطقه شهری گلسار تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
47 - پرسشنامه سازگاری اجتماعی تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
48 - پرسشنامه سبک رهبری همراه با شیوه نمره گذاری تعداد صفحه 5 قیمت 3000 تومان
49 - پرسشنامه سبک رهبری تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
50 - پرسشنامه سرمایه اجتماعی سازمانی تعداد صفحه 1 قیمت 3000 تومان
51 - پرسشنامه سرمایه اجتماعی تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
52 - پرسشنامه سنجش خلاقیت تعداد صفحه 12 قیمت 3000 تومان
53 - پرسشنامه شخصیت برند تعداد صفحه 4 قیمت 3000 تومان
54 - پرسشنامه فرسودگی شغلی تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
55 - پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون تعداد صفحه 4 قیمت 3000 تومان
56 - پرسشنامه گرایش به مد تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
57 - پرسشنامه مدیریت تغییر و نوآوری در سازمان تعداد صفحه 4 قیمت 3000 تومان
58 - پرسشنامه مربوط به منطقه تجاری انزلی و اقتصاد تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
59 - پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
60 - پرسشنامه مهارتهای رفتاری – ارتباطی تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
61 - پرسشنامه نقش بیمه در توسعه گردشگری تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
62 - پرسشنامه نوسان قیمت نفت تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
63 - پرسشنامه هدف نظر سنجی از شرکت کنندگان در جشنواره روابط عمومی تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
64 - پرسشنامه هوش هیجانی ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی تعداد صفحه 12 قیمت 3000 تومان
65 - پرسشنامه هوش هیجانی بار آن تعداد صفحه 7 قیمت 3000 تومان
66 - پرسشنامه تاثیر فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
67 - پرسشنامه سلامت عمومی و رضایت شغلی تعداد صفحه 4 قیمت 3000 تومان
68 - پرسشنامه معنویت و کاهش استرس دوران بارداری تعداد صفحه 4 قیمت 3000 تومان
69 - پرسشنامه استرس زا همراه با روایی و پایایی ciss تعداد صفحه 6 قیمت 3000 تومان
70 - پرسشنامه سلامت عمومی همراه با نمره گذاری GHQ تعداد صفحه 4 قیمت 3000 تومان
71 - پرسشنامه NEO تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
72 - پرسشنامه سبکهای دفاعی تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
73 - پرسشنامه فرسودگی تحصیلی تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
74 - پرسشنامه مدیریت دانش تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
75 - راهنمای پرسشنامه سبک هویت برزونسکی تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
76 - پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک والاس تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
77 - پرسشنامه قضاوت اخلاقی تعداد صفحه 15 قیمت 3000 تومان
78 - پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسال کولینز و رید تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
79 - امنیت اجتماعی زنان تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
80 - پرسش نامه استرس تعداد صفحه 4 قیمت 3000 تومان
81 - پرسشنامه بررسی سرسختی روانشناختی، خودکنترلی، خودکارآمدی در افراد موفق تعداد صفحه 1 قیمت 3000 تومان
82 - پرسشنامه ارزیابی سرمایه اجتماع ی در محیط موسسات اقتصادی تعداد صفحه 6 قیمت 3000 تومان
83 - پرسشنامه ارزیابی سلامت روان كودكان و نوجوانان 6 تا 14 ساله تعداد صفحه 5 قیمت 3000 تومان
84 - پرسشنامه اعتیاد به اینترنت تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
85 - پرسشنامه انزوای اجتماعی تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
86 - پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
87 - پرسشنامه بسیج تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
88 - پرسشنامه بهزیستی روانی ریف تعداد صفحه 6 قیمت 3000 تومان
89 - پرسشنامه بیان حالت عقیده یا تجربه تعداد صفحه 4 قیمت 3000 تومان
90 - پرسشنامه پرخاشگرییAGQ تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
91 - پرسشنامه جو مدرسه تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
92 - پرسشنامه خود تنظیمی بوفارد و فراشناخت ها تعداد صفحه 10 قیمت 3000 تومان
93 - پرسشنامه خود کارآمدی شرر تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
94 - پرسشنامه خود کنترلی تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
95 - پرسشنامه خودکار امدی عمومی تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
96 - پرسشنامه دینداری تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
97 - پرسشنامه رضایت ارتباطی و تعهد عاطفی تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
98 - پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
99 - پرسشنامه رضایت شغلی و اقدامات ارتباطی تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
100 - پرسشنامه رضایت شغلی تعداد صفحه 6 قیمت 3000 تومان
101 - پرسشنامه رفتاری کودکان تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
102 - پرسشنامه سنجش خلاقیت عابدی تعداد صفحه 10 قیمت 3000 تومان
103 - پرسشنامه شیوه فرزندپروری والدین تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
104 - پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
105 - پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش بلند مدت مشتریان تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
106 - پرسشنامه کار مدیریت ABC تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
107 - پرسشنامه کارشناسان تاثیر پیامدهای توسعه گردشگری بر بوميان جزيره كيش تعداد صفحه 5 قیمت 3000 تومان
108 - پرسشنامه مدیریت بحران تعداد صفحه 10 قیمت 3000 تومان
109 - پرسشنامه مشارکت کشاورزان تعداد صفحه 5 قیمت 3000 تومان
110 - پرسشنامه مشكلات يادگيري كلورادو تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
111 - پرسشنامه مهارتهای مقابله ای تعداد صفحه 6 قیمت 3000 تومان
112 - پرسشنامه میزان گرایش به تلویزیو ن تعداد صفحه 1 قیمت 3000 تومان
113 - پرسشنامه نقش جایگاه و آسیب شناسی تراکم ساختمانی در توسعه شهر آستارا تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
114 - پرسشنامه نوسان قیمت نفت تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
115 - پرسشنامه وایلند تعداد صفحه 26 قیمت 3000 تومان
116 - تست افسردگی بک تعداد صفحه 4 قیمت 3000 تومان
117 - مشارکت والدین در بهبود فرایندهای آموزش مدارس تعداد صفحه 1 قیمت 3000 تومان
118 - پرسشنامه مشارکت والدین در امور اموزشی تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
119 - پرسشنامه مقیاس ترس از موفقیت زرکرمن و آلیسون تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
120 - پرسشنامه مقیاس دلبستگی بزرگسالی تعداد صفحه 1 قیمت 3000 تومان
121 - پرسشنامه نظرسنجی مسافران تعداد صفحه 1 قیمت 3000 تومان
122 - پرسشنامه نقش والدین در پیشرفت تحصیلی تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
123 - پرسشنامه به زبان انگلیسی در مورد یادگیری زبان THE LANGUAGE LEARNING EXPERIENCE QUESTIONNAIRE تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
124 - پرسشنامه ارزیابی وفاداری از دیدگاه مشتری تعداد صفحه 4 قیمت 3000 تومان
125 - پرسشنامه آخن باخن تعداد صفحه 7 قیمت 3000 تومان
126 - پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف تعداد صفحه 11 قیمت 3000 تومان
127 - پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری تعداد صفحه 12 قیمت 3000 تومان
128 - پرسشنامه جهت گیری مذهبی تعداد صفحه 5 قیمت 3000 تومان
129 - پرسشنامه استرس - فشارروانی تعداد صفحه 17 قیمت 3000 تومان
130 - پرسشنامه اضطراب تعداد صفحه 1 قیمت 3000 تومان
131 - پرسشنامه اقدامات ارتباطی تعداد صفحه 5 قیمت 3000 تومان
132 - پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی تعداد صفحه 10 قیمت 3000 تومان
133 - پرسشنامه بارداری و کاهش استرس معنویت تعداد صفحه 4 قیمت 3000 تومان
134 - پرسشنامه باورهای وسواسی تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
135 - پرسشنامه پدیده وندالیسم شهری پرخاشگری شهری ، تخریب گری شهری ، خرابکاری شهری تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
136 - پرسشنامه پرخاشگری AGQ تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
137 - پرسشنامه پرخاشگری باس و پری تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
138 - پرسشنامه ترجیح جنسی تعداد صفحه 4 قیمت 3000 تومان
139 - پرسشنامه تعهد عاطفی تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
140 - پرسشنامه تغییر سازمانی تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
141 - پرسشنامه تن سنجی تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
142 - پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
143 - پرسشنامه توانمندسازی مالی تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
144 - پرسشنامه توانمندسازی تعداد صفحه 5 قیمت 3000 تومان
145 - پرسشنامه جانشین پروری تعداد صفحه 15 قیمت 3000 تومان
146 - پرسشنامه خشونت تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
147 - پرسشنامه خودکارآمدی عمومی (GSE) تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
148 - پرسشنامه رضایت ارباب رجوع از عملکرد شهرداری تعداد صفحه 4 قیمت 3000 تومان
149 - پرسشنامه رضایت ارتباطی تعداد صفحه 1 قیمت 3000 تومان
150 - پرسشنامه رضایت از زندگی و مشارکت اجتماعی تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
151 - پرسشنامه رضایت زناشویی تعداد صفحه 9 قیمت 3000 تومان
152 - پرسشنامه رضایت شغلی فیلد وروث تعداد صفحه 9 قیمت 3000 تومان
153 - پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
154 - پرسشنامه رضایت شغلی تعداد صفحه 1 قیمت 3000 تومان
155 - پرسشنامه رضایتمندی شغلی تعداد صفحه 4 قیمت 3000 تومان
156 - پرسشنامه رواني كاليفرنيا تعداد صفحه 14 قیمت 3000 تومان
157 - پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
158 - پرسشنامه سازگاری بل تعداد صفحه 5 قیمت 3000 تومان
159 - پرسشنامه سازگاری تعداد صفحه 6 قیمت 3000 تومان
160 - پرسشنامه سبک رهبری سالزمن تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
161 - پرسشنامه سلامت عمومی GHQ تعداد صفحه 11 قیمت 3000 تومان
162 - پرسشنامه سنجش رضایت بیمه گذاران تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
163 - پرسشنامه سنجش سبک رهبری تحولی آموزشی مدیران تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
164 - پرسشنامه شادکامی آکسفورد تعداد صفحه 11 قیمت 3000 تومان
165 - پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی تعداد صفحه 8 قیمت 3000 تومان
166 - پرسشنامه فرزندپروری بامریند تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
167 - پرسشنامه فرزندپروری یانگ تعداد صفحه 5 قیمت 3000 تومان
168 - پرسشنامه فرسودگی و مسئولیت پذیری اجتماعی تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
169 - پرسشنامه کسالت و ناراحتیهای پزشکی تعداد صفحه 5 قیمت 3000 تومان
170 - پرسشنامه کیفیت زندگی کاری تعداد صفحه 5 قیمت 3000 تومان
171 - پرسشنامه کیفیت زندگی تعداد صفحه 8 قیمت 3000 تومان
172 - پرسشنامه تاثیر کارکرد مدیریت کیفیت جامع بر کیفیت و نوآوری تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
173 - پرسشنامه مشارکت سیاسی تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
174 - پرسشنامه مهارت مدیریت د ر ده حوزه تعداد صفحه 8 قیمت 3000 تومان
175 - پرسشنامه نقش فناوری اطلاعات در بازآفرینی سازمان تعداد صفحه 5 قیمت 3000 تومان
176 - پرسشنامه نگرش مردان به اشتغال زنان تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
177 - پرسشنامه فرسودگی تحصیلی تعداد صفحه 4 قیمت 3000 تومان
178 - پرسشنامه وفاداری مشتریان به بیمه تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
179 - پرسشنامه هوش فرهنگی و ویژگی های کارآفرینی تعداد صفحه 7 قیمت 3000 تومان
180 - پرسشنامه هوش معنوی تعداد صفحه 14 قیمت 3000 تومان
181 - پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
182 - پرسشنامه پیاده سازی تخصیص منابع سازمانی بر بهبود فرایند تصمیم گیری تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
183 - پرسشنامه تست افسردگی بک تعداد صفحه 6 قیمت 3000 تومان
184 - پرسشنامه رهبری تحولی برنز تعداد صفحه 9 قیمت 3000 تومان
185 - پرسشنامه مشارکت شهروندان در ورزش همگانی تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
186 - پرسشنامه نقشهای جنسیتی تعداد صفحه 6 قیمت 3000 تومان
187 - پرسشنامه نگرش جامعه شناختی دانشجویان به سالمندی تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
188 - پرسشنامه تأثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام jit تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان
189 - پرسشنامه خود مهارگری تانجني و همکاران تعداد صفحه 3 قیمت 3000 تومان
190 - پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی تعداد صفحه 4 قیمت 3000 تومان
191 - پرسشنامه اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی تعداد صفحه 2 قیمت 3000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


www.tahghigh.net : 2007 - 2020