موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

پرسشنامه آزمونهای آماری رشته های روانشناسی علوم تربیتی علوم اجتماعی مدیریت

و ...

پرسشنامه های قابل استفاده برای ازمون آماری اس پی اس اس

پرسشنامه رضایت زناشویی همراه با شیوه نمره گذاری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
General Health Questionnaire پرسشنامه سلامت عمومی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
GHQ پرسشنامه سلامت عمومی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
NEO-FFI پرسشنامه شخصیتی همراه با روایی و پایایی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه آزمون خودپنداره ساراسوت و آزمون مقیاس اضطراب کتل همراه با روایی و پایایی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه استرس شغلی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی ساختار قدرت زنان در خانواده
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی سرمایه اجتماعی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه تحلیل روند تغییرات تراکم ساختمانی در محله
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه اثربخشی رهبری و بیگانگی از کار
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه اضطراب و استرس بک
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه اندازه گیری صمیمیت جنسی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 20 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه انگیزش و پیشرفت تحصیلی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه بارداری و معنویت
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه بدبینی در گزینش کارکنان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی اضطراب امتحان دانش آموزان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی پیامدهای اقتصادی ـ اجتماعی گردشگری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی تاب آوری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی تاثیر کنترل کیفیت (ایزو) بر بهره وری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی تکنولوژی اموزشی و یادگیری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی رضایت شغلی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی مطالبات معوق بانک
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی موانع پرداخت بر اساس عملکرد
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کننده به برند همراه با شیوه نمره گذاری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی نقش ایزو (کنترل کیفیت) در افزایش کیفیت
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی نگرش بومیان نسبت توسعه گردشگری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در در مدیریت شبکه ی آبیاری و زهکشی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه بیگانگی از کار
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 20 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه تاثیر مدیریت تغییر بر خلاقیت و نوآوری کارکنان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه تجربه و ادراک عمومی و کلی از کار
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه تیپ شخصیتی - سنخ نمای مایرز - بریگز
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه جهانی شدن و فرهنگ زنان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه جهت ارزیابی روابط عاطفی بر پیشرفت تحصیلی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه جهت بررسی اثر ورزش بر کاهش استرس
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه جهت بررسی علل گرایش کارفرمایان در استفاده از نیروی کار زنان مربوط به کارفرما
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه جهت بررسی موانع و محدودیت های مدرسه محوری یا مدیریت مبتنی بر مدرسه
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه راهکارهای توسعه صنعت بیمه در بازار پول و سرمایه
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت زناشویی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت شغلی و سلامت عمومی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت شغلی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه روند تحول و پیدایی منطقه شهری گلسار
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه سازگاری اجتماعی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه سبک رهبری همراه با شیوه نمره گذاری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه سبک رهبری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه سرمایه اجتماعی سازمانی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه سرمایه اجتماعی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه سنجش خلاقیت
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه شخصیت برند
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه فرسودگی شغلی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه گرایش به مد
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت تغییر و نوآوری در سازمان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه مربوط به منطقه تجاری انزلی و اقتصاد
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه مهارتهای رفتاری – ارتباطی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه نقش بیمه در توسعه گردشگری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه نوسان قیمت نفت
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه هدف نظر سنجی از شرکت کنندگان در جشنواره روابط عمومی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه هوش هیجانی ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه هوش هیجانی بار آن
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه تاثیر فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه سلامت عمومی و رضایت شغلی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه معنویت و کاهش استرس دوران بارداری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه استرس زا همراه با روایی و پایایی ciss
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه سلامت عمومی همراه با نمره گذاری GHQ
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه NEO
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه سبکهای دفاعی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه فرسودگی تحصیلی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت دانش
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
راهنمای پرسشنامه سبک هویت برزونسکی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک والاس
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه قضاوت اخلاقی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسال کولینز و رید
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
امنیت اجتماعی زنان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسش نامه استرس
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی سرسختی روانشناختی، خودکنترلی، خودکارآمدی در افراد موفق
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه ارزیابی سرمایه اجتماع ی در محیط موسسات اقتصادی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه ارزیابی سلامت روان كودكان و نوجوانان 6 تا 14 ساله
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه اعتیاد به اینترنت
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه انزوای اجتماعی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه بسیج
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه بهزیستی روانی ریف
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه بیان حالت عقیده یا تجربه
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه پرخاشگرییAGQ
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه جو مدرسه
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه خود تنظیمی بوفارد و فراشناخت ها
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه خود کارآمدی شرر
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه خود کنترلی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه خودکار امدی عمومی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه دینداری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت ارتباطی و تعهد عاطفی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت شغلی و اقدامات ارتباطی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت شغلی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه رفتاری کودکان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه سنجش خلاقیت عابدی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه شیوه فرزندپروری والدین
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش بلند مدت مشتریان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه کار مدیریت ABC
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه کارشناسان تاثیر پیامدهای توسعه گردشگری بر بوميان جزيره كيش
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت بحران
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه مشارکت کشاورزان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه مشكلات يادگيري كلورادو
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه مهارتهای مقابله ای
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه میزان گرایش به تلویزیو ن
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه نقش جایگاه و آسیب شناسی تراکم ساختمانی در توسعه شهر آستارا
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه نوسان قیمت نفت
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه وایلند
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 26 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
تست افسردگی بک
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
مشارکت والدین در بهبود فرایندهای آموزش مدارس
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
پرسشنامه مشارکت والدین در امور اموزشی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
مقیاس ترس از موفقیت زرکرمن و آلیسون
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
مقیاس دلبستگی بزرگسالی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
نظرسنجی مسافران
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
نقش والدین در پیشرفت تحصیلی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 15000 تومان
سفارش
1 - پرسشنامه رضایت زناشویی همراه با شیوه نمره گذاری تعداد صفحه 10 قیمت 15000 تومان
2 - General Health Questionnaire پرسشنامه سلامت عمومی تعداد صفحه 15 قیمت 15000 تومان
3 - GHQ پرسشنامه سلامت عمومی تعداد صفحه 3 قیمت 15000 تومان
4 - NEO-FFI پرسشنامه شخصیتی همراه با روایی و پایایی تعداد صفحه 7 قیمت 15000 تومان
5 - پرسشنامه آزمون خودپنداره ساراسوت و آزمون مقیاس اضطراب کتل همراه با روایی و پایایی تعداد صفحه 12 قیمت 15000 تومان
6 - پرسشنامه استرس شغلی تعداد صفحه 3 قیمت 15000 تومان
7 - پرسشنامه بررسی ساختار قدرت زنان در خانواده تعداد صفحه 3 قیمت 15000 تومان
8 - پرسشنامه بررسی سرمایه اجتماعی تعداد صفحه 2 قیمت 15000 تومان
9 - پرسشنامه تحلیل روند تغییرات تراکم ساختمانی در محله تعداد صفحه 3 قیمت 15000 تومان
10 - پرسشنامه اثربخشی رهبری و بیگانگی از کار تعداد صفحه 4 قیمت 15000 تومان
11 - پرسشنامه ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری تعداد صفحه 2 قیمت 15000 تومان
12 - پرسشنامه اضطراب و استرس بک تعداد صفحه 1 قیمت 15000 تومان
13 - پرسشنامه اندازه گیری صمیمیت جنسی تعداد صفحه 20 قیمت 15000 تومان
14 - پرسشنامه انگیزش و پیشرفت تحصیلی تعداد صفحه 10 قیمت 15000 تومان
15 - پرسشنامه بارداری و معنویت تعداد صفحه 5 قیمت 15000 تومان
16 - پرسشنامه بدبینی در گزینش کارکنان تعداد صفحه 2 قیمت 15000 تومان
17 - پرسشنامه بررسی اضطراب امتحان دانش آموزان تعداد صفحه 2 قیمت 15000 تومان
18 - پرسشنامه بررسی پیامدهای اقتصادی ـ اجتماعی گردشگری تعداد صفحه 4 قیمت 15000 تومان
19 - پرسشنامه بررسی تاب آوری تعداد صفحه 2 قیمت 15000 تومان
20 - پرسشنامه بررسی تاثیر کنترل کیفیت (ایزو) بر بهره وری تعداد صفحه 3 قیمت 15000 تومان
21 - پرسشنامه بررسی تکنولوژی اموزشی و یادگیری تعداد صفحه 2 قیمت 15000 تومان
22 - پرسشنامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان تعداد صفحه 4 قیمت 15000 تومان
23 - پرسشنامه بررسی رضایت شغلی تعداد صفحه 3 قیمت 15000 تومان
24 - پرسشنامه بررسی مطالبات معوق بانک تعداد صفحه 3 قیمت 15000 تومان
25 - پرسشنامه بررسی موانع پرداخت بر اساس عملکرد تعداد صفحه 3 قیمت 15000 تومان
26 - پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کننده به برند همراه با شیوه نمره گذاری تعداد صفحه 3 قیمت 15000 تومان
27 - پرسشنامه بررسی نقش ایزو (کنترل کیفیت) در افزایش کیفیت تعداد صفحه 2 قیمت 15000 تومان
28 - پرسشنامه بررسی نگرش بومیان نسبت توسعه گردشگری تعداد صفحه 6 قیمت 15000 تومان
29 - پرسشنامه بررسی نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در در مدیریت شبکه ی آبیاری و زهکشی تعداد صفحه 4 قیمت 15000 تومان
30 - پرسشنامه بیگانگی از کار تعداد صفحه 20 قیمت 15000 تومان
31 - پرسشنامه تاثیر مدیریت تغییر بر خلاقیت و نوآوری کارکنان تعداد صفحه 7 قیمت 15000 تومان
32 - پرسشنامه تجربه و ادراک عمومی و کلی از کار تعداد صفحه 5 قیمت 15000 تومان
33 - پرسشنامه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تعداد صفحه 4 قیمت 15000 تومان
34 - پرسشنامه تیپ شخصیتی - سنخ نمای مایرز - بریگز تعداد صفحه 9 قیمت 15000 تومان
35 - پرسشنامه جهانی شدن و فرهنگ زنان تعداد صفحه 4 قیمت 15000 تومان
36 - پرسشنامه جهت ارزیابی روابط عاطفی بر پیشرفت تحصیلی تعداد صفحه 4 قیمت 15000 تومان
37 - پرسشنامه جهت بررسی اثر ورزش بر کاهش استرس تعداد صفحه 4 قیمت 15000 تومان
38 - پرسشنامه جهت بررسی علل گرایش کارفرمایان در استفاده از نیروی کار زنان مربوط به کارفرما تعداد صفحه 6 قیمت 15000 تومان
39 - پرسشنامه جهت بررسی موانع و محدودیت های مدرسه محوری یا مدیریت مبتنی بر مدرسه تعداد صفحه 2 قیمت 15000 تومان
40 - پرسشنامه راهکارهای توسعه صنعت بیمه در بازار پول و سرمایه تعداد صفحه 3 قیمت 15000 تومان
41 - پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH تعداد صفحه 2 قیمت 15000 تومان
42 - پرسشنامه رضایت زناشویی تعداد صفحه 2 قیمت 15000 تومان
43 - پرسشنامه رضایت شغلی و سلامت عمومی تعداد صفحه 4 قیمت 15000 تومان
44 - پرسشنامه رضایت شغلی تعداد صفحه 3 قیمت 15000 تومان
45 - پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني تعداد صفحه 2 قیمت 15000 تومان
46 - پرسشنامه روند تحول و پیدایی منطقه شهری گلسار تعداد صفحه 2 قیمت 15000 تومان
47 - پرسشنامه سازگاری اجتماعی تعداد صفحه 3 قیمت 15000 تومان
48 - پرسشنامه سبک رهبری همراه با شیوه نمره گذاری تعداد صفحه 5 قیمت 15000 تومان
49 - پرسشنامه سبک رهبری تعداد صفحه 2 قیمت 15000 تومان
50 - پرسشنامه سرمایه اجتماعی سازمانی تعداد صفحه 1 قیمت 15000 تومان
51 - پرسشنامه سرمایه اجتماعی تعداد صفحه 2 قیمت 15000 تومان
52 - پرسشنامه سنجش خلاقیت تعداد صفحه 12 قیمت 15000 تومان
53 - پرسشنامه شخصیت برند تعداد صفحه 4 قیمت 15000 تومان
54 - پرسشنامه فرسودگی شغلی تعداد صفحه 3 قیمت 15000 تومان
55 - پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون تعداد صفحه 4 قیمت 15000 تومان
56 - پرسشنامه گرایش به مد تعداد صفحه 2 قیمت 15000 تومان
57 - پرسشنامه مدیریت تغییر و نوآوری در سازمان تعداد صفحه 4 قیمت 15000 تومان
58 - پرسشنامه مربوط به منطقه تجاری انزلی و اقتصاد تعداد صفحه 2 قیمت 15000 تومان
59 - پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا تعداد صفحه 3 قیمت 15000 تومان
60 - پرسشنامه مهارتهای رفتاری – ارتباطی تعداد صفحه 2 قیمت 15000 تومان
61 - پرسشنامه نقش بیمه در توسعه گردشگری تعداد صفحه 3 قیمت 15000 تومان
62 - پرسشنامه نوسان قیمت نفت تعداد صفحه 2 قیمت 15000 تومان
63 - پرسشنامه هدف نظر سنجی از شرکت کنندگان در جشنواره روابط عمومی تعداد صفحه 2 قیمت 15000 تومان
64 - پرسشنامه هوش هیجانی ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی تعداد صفحه 12 قیمت 15000 تومان
65 - پرسشنامه هوش هیجانی بار آن تعداد صفحه 7 قیمت 15000 تومان
66 - پرسشنامه تاثیر فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان تعداد صفحه 2 قیمت 15000 تومان
67 - پرسشنامه سلامت عمومی و رضایت شغلی تعداد صفحه 4 قیمت 15000 تومان
68 - پرسشنامه معنویت و کاهش استرس دوران بارداری تعداد صفحه 4 قیمت 15000 تومان
69 - پرسشنامه استرس زا همراه با روایی و پایایی ciss تعداد صفحه 6 قیمت 15000 تومان
70 - پرسشنامه سلامت عمومی همراه با نمره گذاری GHQ تعداد صفحه 4 قیمت 15000 تومان
71 - پرسشنامه NEO تعداد صفحه 3 قیمت 15000 تومان
72 - پرسشنامه سبکهای دفاعی تعداد صفحه 2 قیمت 15000 تومان
73 - پرسشنامه فرسودگی تحصیلی تعداد صفحه 3 قیمت 15000 تومان
74 - پرسشنامه مدیریت دانش تعداد صفحه 3 قیمت 15000 تومان
75 - راهنمای پرسشنامه سبک هویت برزونسکی تعداد صفحه 2 قیمت 15000 تومان
76 - پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک والاس تعداد صفحه 2 قیمت 15000 تومان
77 - پرسشنامه قضاوت اخلاقی تعداد صفحه 15 قیمت 15000 تومان
78 - پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسال کولینز و رید تعداد صفحه 3 قیمت 15000 تومان
79 - امنیت اجتماعی زنان تعداد صفحه 3 قیمت 15000 تومان
80 - پرسش نامه استرس تعداد صفحه 4 قیمت 15000 تومان
81 - پرسشنامه بررسی سرسختی روانشناختی، خودکنترلی، خودکارآمدی در افراد موفق تعداد صفحه 1 قیمت 15000 تومان
82 - پرسشنامه ارزیابی سرمایه اجتماع ی در محیط موسسات اقتصادی تعداد صفحه 6 قیمت 15000 تومان
83 - پرسشنامه ارزیابی سلامت روان كودكان و نوجوانان 6 تا 14 ساله تعداد صفحه 5 قیمت 15000 تومان
84 - پرسشنامه اعتیاد به اینترنت تعداد صفحه 2 قیمت 15000 تومان
85 - پرسشنامه انزوای اجتماعی تعداد صفحه 3 قیمت 15000 تومان
86 - پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز تعداد صفحه 2 قیمت 15000 تومان
87 - پرسشنامه بسیج تعداد صفحه 3 قیمت 15000 تومان
88 - پرسشنامه بهزیستی روانی ریف تعداد صفحه 6 قیمت 15000 تومان
89 - پرسشنامه بیان حالت عقیده یا تجربه تعداد صفحه 4 قیمت 15000 تومان
90 - پرسشنامه پرخاشگرییAGQ تعداد صفحه 3 قیمت 15000 تومان
91 - پرسشنامه جو مدرسه تعداد صفحه 3 قیمت 15000 تومان
92 - پرسشنامه خود تنظیمی بوفارد و فراشناخت ها تعداد صفحه 10 قیمت 15000 تومان
93 - پرسشنامه خود کارآمدی شرر تعداد صفحه 3 قیمت 15000 تومان
94 - پرسشنامه خود کنترلی تعداد صفحه 3 قیمت 15000 تومان
95 - پرسشنامه خودکار امدی عمومی تعداد صفحه 2 قیمت 15000 تومان
96 - پرسشنامه دینداری تعداد صفحه 2 قیمت 15000 تومان
97 - پرسشنامه رضایت ارتباطی و تعهد عاطفی تعداد صفحه 2 قیمت 15000 تومان
98 - پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث تعداد صفحه 3 قیمت 15000 تومان
99 - پرسشنامه رضایت شغلی و اقدامات ارتباطی تعداد صفحه 2 قیمت 15000 تومان
100 - پرسشنامه رضایت شغلی تعداد صفحه 6 قیمت 15000 تومان
101 - پرسشنامه رفتاری کودکان تعداد صفحه 2 قیمت 15000 تومان
102 - پرسشنامه سنجش خلاقیت عابدی تعداد صفحه 10 قیمت 15000 تومان
103 - پرسشنامه شیوه فرزندپروری والدین تعداد صفحه 2 قیمت 15000 تومان
104 - پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت تعداد صفحه 3 قیمت 15000 تومان
105 - پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش بلند مدت مشتریان تعداد صفحه 2 قیمت 15000 تومان
106 - پرسشنامه کار مدیریت ABC تعداد صفحه 2 قیمت 15000 تومان
107 - پرسشنامه کارشناسان تاثیر پیامدهای توسعه گردشگری بر بوميان جزيره كيش تعداد صفحه 5 قیمت 15000 تومان
108 - پرسشنامه مدیریت بحران تعداد صفحه 10 قیمت 15000 تومان
109 - پرسشنامه مشارکت کشاورزان تعداد صفحه 5 قیمت 15000 تومان
110 - پرسشنامه مشكلات يادگيري كلورادو تعداد صفحه 2 قیمت 15000 تومان
111 - پرسشنامه مهارتهای مقابله ای تعداد صفحه 6 قیمت 15000 تومان
112 - پرسشنامه میزان گرایش به تلویزیو ن تعداد صفحه 1 قیمت 15000 تومان
113 - پرسشنامه نقش جایگاه و آسیب شناسی تراکم ساختمانی در توسعه شهر آستارا تعداد صفحه 3 قیمت 15000 تومان
114 - پرسشنامه نوسان قیمت نفت تعداد صفحه 2 قیمت 15000 تومان
115 - پرسشنامه وایلند تعداد صفحه 26 قیمت 15000 تومان
116 - تست افسردگی بک تعداد صفحه 4 قیمت 15000 تومان
117 - مشارکت والدین در بهبود فرایندهای آموزش مدارس تعداد صفحه 1 قیمت 15000 تومان
118 - پرسشنامه مشارکت والدین در امور اموزشی تعداد صفحه 3 قیمت 15000 تومان
119 - مقیاس ترس از موفقیت زرکرمن و آلیسون تعداد صفحه 2 قیمت 15000 تومان
120 - مقیاس دلبستگی بزرگسالی تعداد صفحه 1 قیمت 15000 تومان
121 - نظرسنجی مسافران تعداد صفحه 1 قیمت 15000 تومان
122 - نقش والدین در پیشرفت تحصیلی تعداد صفحه 2 قیمت 15000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09928002357
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2023 - 2007