موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

پرسشنامه آزمونهای آماری رشته های روانشناسی علوم تربیتی علوم اجتماعی مدیریت

و ...

پرسشنامه های قابل استفاده برای ازمون آماری اس پی اس اس

پرسشنامه رضایت زناشویی همراه با شیوه نمره گذاری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
General Health Questionnaire پرسشنامه سلامت عمومی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
GHQ پرسشنامه سلامت عمومی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
NEO-FFI پرسشنامه شخصیتی همراه با روایی و پایایی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه آزمون خودپنداره ساراسوت و آزمون مقیاس اضطراب کتل همراه با روایی و پایایی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه استرس شغلی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی ساختار قدرت زنان در خانواده
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی سرمایه اجتماعی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه تحلیل روند تغییرات تراکم ساختمانی در محله
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه اثربخشی رهبری و بیگانگی از کار
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه اضطراب و استرس بک
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه اندازه گیری صمیمیت جنسی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 20 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه انگیزش و پیشرفت تحصیلی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه بارداری و معنویت
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه بدبینی در گزینش کارکنان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی اضطراب امتحان دانش آموزان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی پیامدهای اقتصادی ـ اجتماعی گردشگری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی تاب آوری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی تاثیر کنترل کیفیت (ایزو) بر بهره وری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی تکنولوژی اموزشی و یادگیری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی رضایت شغلی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی مطالبات معوق بانک
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی موانع پرداخت بر اساس عملکرد
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کننده به برند همراه با شیوه نمره گذاری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی نقش ایزو (کنترل کیفیت) در افزایش کیفیت
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی نگرش بومیان نسبت توسعه گردشگری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در در مدیریت شبکه ی آبیاری و زهکشی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه بیگانگی از کار
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 20 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه تاثیر مدیریت تغییر بر خلاقیت و نوآوری کارکنان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه تجربه و ادراک عمومی و کلی از کار
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه تیپ شخصیتی - سنخ نمای مایرز - بریگز
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه جهانی شدن و فرهنگ زنان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه جهت ارزیابی روابط عاطفی بر پیشرفت تحصیلی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه جهت بررسی اثر ورزش بر کاهش استرس
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه جهت بررسی علل گرایش کارفرمایان در استفاده از نیروی کار زنان مربوط به کارفرما
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه جهت بررسی موانع و محدودیت های مدرسه محوری یا مدیریت مبتنی بر مدرسه
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه راهکارهای توسعه صنعت بیمه در بازار پول و سرمایه
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت زناشویی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت شغلی و سلامت عمومی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت شغلی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه روند تحول و پیدایی منطقه شهری گلسار
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه سازگاری اجتماعی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه سبک رهبری همراه با شیوه نمره گذاری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه سبک رهبری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه سرمایه اجتماعی سازمانی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه سرمایه اجتماعی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه سنجش خلاقیت
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه شخصیت برند
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه فرسودگی شغلی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه گرایش به مد
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت تغییر و نوآوری در سازمان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه مربوط به منطقه تجاری انزلی و اقتصاد
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه مهارتهای رفتاری – ارتباطی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه نقش بیمه در توسعه گردشگری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه نوسان قیمت نفت
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه هدف نظر سنجی از شرکت کنندگان در جشنواره روابط عمومی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه هوش هیجانی ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه هوش هیجانی بار آن
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه تاثیر فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه سلامت عمومی و رضایت شغلی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه معنویت و کاهش استرس دوران بارداری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه استرس زا همراه با روایی و پایایی ciss
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه سلامت عمومی همراه با نمره گذاری GHQ
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه NEO
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه سبکهای دفاعی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه فرسودگی تحصیلی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت دانش
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
راهنمای پرسشنامه سبک هویت برزونسکی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک والاس
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه قضاوت اخلاقی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسال کولینز و رید
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
امنیت اجتماعی زنان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسش نامه استرس
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی سرسختی روانشناختی، خودکنترلی، خودکارآمدی در افراد موفق
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه ارزیابی سرمایه اجتماع ی در محیط موسسات اقتصادی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه ارزیابی سلامت روان كودكان و نوجوانان 6 تا 14 ساله
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه اعتیاد به اینترنت
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه انزوای اجتماعی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه بسیج
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه بهزیستی روانی ریف
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه بیان حالت عقیده یا تجربه
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه پرخاشگرییAGQ
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه جو مدرسه
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه خود تنظیمی بوفارد و فراشناخت ها
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه خود کارآمدی شرر
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه خود کنترلی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه خودکار امدی عمومی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه دینداری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت ارتباطی و تعهد عاطفی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت شغلی و اقدامات ارتباطی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت شغلی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه رفتاری کودکان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه سنجش خلاقیت عابدی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه شیوه فرزندپروری والدین
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش بلند مدت مشتریان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه کار مدیریت ABC
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه کارشناسان تاثیر پیامدهای توسعه گردشگری بر بوميان جزيره كيش
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت بحران
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه مشارکت کشاورزان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه مشكلات يادگيري كلورادو
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه مهارتهای مقابله ای
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه میزان گرایش به تلویزیو ن
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه نقش جایگاه و آسیب شناسی تراکم ساختمانی در توسعه شهر آستارا
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه نوسان قیمت نفت
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه وایلند
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 26 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
تست افسردگی بک
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
مشارکت والدین در بهبود فرایندهای آموزش مدارس
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه مشارکت والدین در امور اموزشی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه مقیاس ترس از موفقیت زرکرمن و آلیسون
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه مقیاس دلبستگی بزرگسالی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه نظرسنجی مسافران
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه نقش والدین در پیشرفت تحصیلی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه به زبان انگلیسی در مورد یادگیری زبان THE LANGUAGE LEARNING EXPERIENCE QUESTIONNAIRE
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه ارزیابی وفاداری از دیدگاه مشتری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه آخن باخن
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه جهت گیری مذهبی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه استرس - فشارروانی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 17 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه اضطراب
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه اقدامات ارتباطی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه بارداری و کاهش استرس معنویت
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه باورهای وسواسی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه پدیده وندالیسم شهری پرخاشگری شهری ، تخریب گری شهری ، خرابکاری شهری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه پرخاشگری AGQ
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه پرخاشگری باس و پری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه ترجیح جنسی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه تعهد عاطفی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه تغییر سازمانی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه تن سنجی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه توانمندسازی مالی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه توانمندسازی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه جانشین پروری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه خشونت
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه خودکارآمدی عمومی (GSE)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت ارباب رجوع از عملکرد شهرداری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت ارتباطی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت از زندگی و مشارکت اجتماعی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت زناشویی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت شغلی فیلد وروث
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت شغلی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایتمندی شغلی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه رواني كاليفرنيا
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه سازگاری بل
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه سازگاری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه سبک رهبری سالزمن
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه سلامت عمومی GHQ
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه سنجش رضایت بیمه گذاران
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه سنجش سبک رهبری تحولی آموزشی مدیران
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه شادکامی آکسفورد
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه فرزندپروری بامریند
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه فرزندپروری یانگ
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه فرسودگی و مسئولیت پذیری اجتماعی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه کسالت و ناراحتیهای پزشکی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه کیفیت زندگی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه تاثیر کارکرد مدیریت کیفیت جامع بر کیفیت و نوآوری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه مشارکت سیاسی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه مهارت مدیریت د ر ده حوزه
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه نقش فناوری اطلاعات در بازآفرینی سازمان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه نگرش مردان به اشتغال زنان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه فرسودگی تحصیلی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه وفاداری مشتریان به بیمه
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه هوش فرهنگی و ویژگی های کارآفرینی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه هوش معنوی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه پیاده سازی تخصیص منابع سازمانی بر بهبود فرایند تصمیم گیری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه تست افسردگی بک
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه رهبری تحولی برنز
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه مشارکت شهروندان در ورزش همگانی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه نقشهای جنسیتی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه نگرش جامعه شناختی دانشجویان به سالمندی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه تأثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام jit
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه خود مهارگری تانجني و همکاران
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 9000 تومان
سفارش
پرسشنامه یکپارچگی سازمانی تولید. بررسی میزان توجه به واحد تولید
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اجرای تکنولوژی پیشرفته تولید (دانگایاچ و دشموخ)(Dangayach and Deshmukh)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه استمرار کسب وکار در دوره بازسازی ساختمان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ریسک بالقوه در فعالیت های بازمهندسی فرآیند
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه عملکرد مدیریت تولید و عملیات
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
عملکرد سیستم به هنگام (JIT)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
ابعاد سیستم های به هنگام
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
شایستگی های مدیران واحد تولید
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
حذف تولید یک کالا
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
ارزیابی کیفیت خودروهای ساخته شده
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
ارزیابی عملکرد ممیزان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
ابعاد پیچیدگی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
ابعاد استراتژیک تولید
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
تولید ناب
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
عوامل حیاتی موفقیت و بازمهندسی فرآیند کسب وکار
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
ارزیابی مراحل تولید
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
عوامل مؤثر بر موفقیت بازمهندسی فرآیندها
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مزایای بازمهندسی فرآیندهای کسب وکار
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه عوامل اثرگذار بر MRP
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه انواع انعطاف پذیری عملیاتی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه توسعه کالاهای جدید
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نظر مدیران لجستیک درباره استخدام افراد
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مهارت های مدیران ارشد لجستیک
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت ارزش
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اقدامات سازمان در زمینه لجستیک
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه انعطاف پذیری برنامه های لجستیک
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه انعطاف پذیری برنامه های لجستیک
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اعتماد در مدیریت زنجیره تأمین
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ویژگی های زنجیره تأمین برای خط تولید
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه روابط با عرضه کننده در زنجیره تأمین
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اعتماد به تأمین کنندگان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه عملکرد توزیع کنندگان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه انتخاب شریک در زنجیره تأمین
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه قابلیت ها برای زنجیره تأمین و لجستیک
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه معیارهای انتخاب عرضه کننده
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مسائل موجود در حمل ونقل جاده ای
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه روابط در زنجیره تأمین
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تهیه و تدارک پایدار
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه زنجیره ارزش
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سنجش اعتماد به مشتریان و تامین کنندگان در زنجیره تامین
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه کیفیت خدمات عرضه کننده
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اقدامات انجام شده در زمینه کیفیت در سازمان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه عوامل موفقیت مدیریت کیفیت جامع
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه چگونگی محیط مدیریت کیفیت جامع
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه عوامل حیاتی مدیریت کیفیت جامع(Zairi,Thiagarajan) (تگریان و زیری)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ارزش دانش مشتریان و کارمندان در کیفیت کالا (Ching Chyi Lee, Jie Yang) (چینگ چای لی و جی یانگ)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اقدامات انجام شده در زمینه کیفیت (Everett E. Adam Jr, Lawrence M.Corbet t)(اورت و آدم و لاورنس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه عوامل موثر بر بهبود کیفیت (Everett E. Adam Jr, Lawrence M.Corbet t) (اورت و ادم و لاورنس و کوربت)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه موفقیت مدیر کیفیت در سازمان (Ingazz J. Chen, Ken A. Paetsch and Antony Paulraj) (انگاز و کن و پااتسچ و انتونی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نگرش مدیران درباره تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر شغلشان (Adrian Wilkinson, Tom Redman and Ed Snape) (آدرین و تام و اسنپ)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه موانع اجرای مدیریت کیفیت جامع (E.W.T.Ngai and T.C.E.Cheng) (نجای و چنج)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت (Ross L. Chapman, Peter Charles Murray and Robert Mellor) (رووس و چاپمن و پتر و روبرت)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت و کنترل کیفیت (Sohail S.Chaudhry, Nabil A. Tamimi and John Betton) (سوهایل و نابیل و تامیمی و جون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ابعاد مدیریت کیفیت جامع (Ziaul Huq and Justin D.Stolen) (زیال و جاستین و ستولن)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تأثیرات مدیریت کیفیت جامع (Robin Mann, Dennis Kehoe) (روبین و دنیس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه توسعه منابع انسانی در مدیریت کیفیت (s.Subba Rao, T.S.Raghunathan, Luis E.Solis) (سوبا و راگنادن و لویس و سویل)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه گواهی نامه سیستم های مدیریت کیفیت (David J.Bryde, Brian Slocock) (داوید و برید و براین)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه دلایل کسب گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه عوامل موثر در موفقیت بکارگیری مدیریت کیفیت جامع
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اهمیت کیفیت در سازمان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اجرای اقدامات در زمینه کیفیت
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اصول ISO 9000
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه فناوری اطلاعات در پشتیبانی از اقدامات مدیریت کیفیت جامع
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه حلقه های کیفیت
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه کنترل فرآیند آماری برای انتخاب پروژه های آزمایشی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی نقش مدیران میانی در بهبود کیفیت
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه محیط مدیریت کیفیت جامع
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه عملکرد شرکت های مشاوره ای مدیریت پروژه
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه توانمندی¬های شرکت های مشاوره ای مدیریت پروژه
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت های مشاوره ای مدیریت پروژه
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه موفقیت مدیریت پروژه
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه جو توانمندسازی در محیط پروژه
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه قابلیت ها و تعهدات ارباب رجوع نسبت به مشارکت در پروژه ها (Judith Hale) (جودید هاله)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نگرش ها درباره پروژه (Enrique Minarro- Viseras, Tim B aines and Mike Sweeney) (اینریکیو و ویسراس و تایم و مایک)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ابزارهای مدیریت پروژه (Enrique Minarro- Viseras, Tim B aines and Mike Sweeney) (اینریکیو و ویسراس و تایم و مایک)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت پروژه، توسعه برنامه پروژه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت پروژه، اجرای برنامه پروژه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت پروژه، کنترل یکپارچه تغییر (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت پروژه، معرفی و آغاز فرآیند مدیریت حیطه (قلمرو) پروژه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت پروژه، برنامه ریزی قلمرو (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت پروژه، تعریف حیطه و قلمرو پروژه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت پروژه، بررسی و تایید حیطه و قلمرو پروژه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت پروژه، کنترل تغییر قلمرو (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه فرآیند مدیریت زمان پروژه، تعریف فعالیت های پروژه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه فرآیند مدیریت زمان پروژه، توالی فعالیت های پروژه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه فرآیند مدیریت زمان پروژه،برآورد زمان فعالیت (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه فرآیند مدیریت زمان پروژه، توسعه برنامه زمانی (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه فرآیند مدیریت زمان پروژه، کنترل برنامه زمانی (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت هزینه پروژه، برنامه ریزی منبع (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت هزینه پروژه، بودجه بندی هزینه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت هزینه پروژه، کنترل هزینه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت کیفیت پروژه، برنامه ریزی کیفیت (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت کیفیت پروژه، تضمین کیفیت (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت کیفیت پروژه، کنترل کیفیت (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت منابع انسانی پروژه، برنامه ریزی سازمانی (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت منابع انسانی پروژه، یافتن کارکنان مناسب (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت منابع انسانی پروژه، توسعه تیم (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت ارتباطات پروژه، برنامه ریزی ارتباطات (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت ارتباطات پروژه، توزیع اطلاعات (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت ارتباطات پروژه، گزارش دهی عملکرد (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت ارتباطات پروژه، پایان اداری (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه فرآیند مدیریت ریسک پروژه، برنامه ریزی مدیریت ریسک (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه فرآیند مدیریت ریسک پروژه، شناسایی ریسک (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه فرآیند مدیریت ریسک پروژه، تحلیل کیفی ریسک (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه فرآیند مدیریت ریسک پروژه، تحلیل کمی ریسک (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه فرآیند مدیریت ریسک پروژه، برنامه ریزی پاسخ ریسک (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه فرآیند مدیریت ریسک پروژه، کنترل و پایش ریسک (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه فرآیندهای مدیریت تدارکات پروژه، برنامه ریزی تدارکات (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه فرآیندهای مدیریت تدارکات پروژه، برنامه ریزی تقاضا (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه فرآیندهای مدیریت تدارکات پروژه، تقاضا (درخواست) (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه فرآیندهای مدیریت تدارکات پروژه، مدیریت قرارداد (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه فرآیندهای مدیریت تدارکات پروژه، پایان قرارداد (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه چشم انداز و ارزش های سازمانی (Asrian Furnham) (آسریان فرنهام)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ارزش های کاری در سازمان (Adrian Furnham) (آدرین فرنهام)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تعیین نیاز به بهبود در حوزه های استراتژیک (Vic Gilgeous) (ویس گیلگوس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه عوامل استراتژیک در کسب وکار (Vic Gilgeous) (ویس گیلگوس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تیم استراتژیک (Hughes, Richard L) (ریچارد)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مهارت های تفکر استراتژیک در رهبری (Vic Gilgeous) (ویس گیلگوس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه استراتژی های کسب مزیت رقابتی سازمان (LeeLi, Gongming Qian, Peggy Ng) (للی و گونجمینگ و پججی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه عدم اطمینان محیطی درک شده (William H.Prado) (ویلیام و پرادو)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ممیزی محیطی (Kuang- Hsun Shin, Hsueh – Ju Chen, Jason C.H.) (کانگ و شین و اچسون و چن و جاسون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نقاط قوت سازمانی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نقاط ضعف سازمانی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه فرصت های سازمان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تهدیدات سازمان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه پویایی رقابت (Patricia M.Swafford) (پاتریکیا و اسوافورد)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ویژگی های محیط رقابتی (Patricia M.Swafford) (پاتریکیا و اسوافورد)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه شناسایی فرصت های بیرونی سازمانی (Cormwall & Perlman) (کورنوال و پرلمن)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت مشتریان از کالاها و خدمات سازمان (Manfred Bruhn) (منفرد برون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه رسمیت برنامه ریزی استراتژیک (J. Richard Falshaw, Keith W.Glaister, Ekrem Tatoglu) (ریچارد و کید و گلایستر و تاتوگلو)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نگرش ها در زمینه فرآیند برنامه ریزی استراتژیک (Omer Dincer, Ekrem Tatoglu and Keith W. Glaister) (امر دینسر و تاتوگلو و کید و گلایستر)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اثربخشی فرآیند ایجاد استراتژی (Nuran Acur, Linda Englyst) (نوران آکور و لیندا انگلیست)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه پیامدهای برنامه ریزی استراتژیک (Said Elbanna) (ساید الباننا)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اثربخشی فرآیند توسعه استراتژی (Nuran Acur, Linda Englyst) (نوران آکور و لیندا انگلیستر)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ارزیابی سیستم برنامه ریزی استراتژیک شرکت (Donald Getz, Tage Petersen) (دونالد گتز و تاگ پترسن)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه استراتژی های پورتر (Harold Hopkins) (هارولد هوپکینس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه توافق درباره بیانیه کسب وکار (Donald Getz, Tage Petersen) (دونالد گتز و تاگ پترسن)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی (Thomas M) (دوماس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه جو نوآوری (S. Dorabjee. C.E.Lumley. S.Cartwright) (دورابج و لاملی و کارترینگت)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه خلاقیت و نوآوری در سازمان (S. Dorabjee. C.E.Lumley. S.Cartwright) (دورابج و لاملی و کارترینگت)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه جو نوآوری در سازمان (S. Dorabjee. C.E.Lumley. S.Cartwright) (دورابج و لاملی و کارترینگت)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت نوآوری (Frances T. J. M. Fortuin, S.W.F.Omta) (فرانسز و فورتین و امتا)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نوآورانه بودن سازمان (Catherine L. Wang, Pervaiz K. Ahmed) (کادرین و وانگ و پروایز و احمد)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تفکر افراد درباره نوآوری (Lee Zhuang) (لی ژانگ)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نوآوری و کسب و کار اصلی سازمان (Klas Soderquist, J.J.Chanaron) (کلاس سودرکیست و چانارون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی میزان خلاقیت در سازمان کارآفرین (Cormwall & Perlman) (کورنوال و پرلمن)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ارزیابی برنامه کارآفرینی (Allan Gibb) (آلن گیب)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه آمادگی کارآفرینی (William G. Nickels, James M. McHugh, Susan M) (ویلیام و نیکلز و جامس و مچگ و سوسان)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی کارآفرینی (Elanine Biech) (الانین بیچ)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر کارآفرینی زنان (Elanine Biech) (الانین بیچ)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه عوامل خودکامیابی موثر بر کارآفرینی (Kamal Naser, Wojoud Rashid Mohammed, Rana Nuseibeh) (کمال ناصر و وجود رشید و رعنا نسیبه)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تعیین ضریب کارآفرینی مربوط به تأسیس شرکت (Kuratko Donald & Hodgets Richard) (دونالد و ریچارد)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تست صلاحیت راه اندازی کسب وکار مستقل (Anderson & Dunkelberg) (آندرسون دانکلبرگ)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه آمادگی رهبری کسب وکار مستقل (احمد پور و مقیمی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ظرفیت کارآفرینانه افراد (Allan Gibb) (آلن گیب)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مهارت های کارآفرینی (William L. Smith, Ken Schallenkamp, Douglas E. Eichholz) (ویلیام و اسمید و کن اسچالنکمپ و دوگلاس و اچهولز)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار کارآفرینی (Alison Morrison) (آلیسون موریسون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه انگیزه کارآفرینی (Robert J.Taormina, Sammi Kin-Meli Lao) (روبرت و تورمینا و اسمی و کین-ملی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه آگاهی درباره کارآفرینی (Roger Bennett) (روگر بنت)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مهارت های کارآفرینی (Elaine Biech) (الاین بیچ)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه شخصیت کارآفرین (Hannu Littunen) (حنا لیتن)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نوآوری ، پیش نگری و ریسک پذیری (Guido Gorbetta, Morton Huse, David Ravasi) (گایدو گوربتا و مورتون و داوید)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تست تمایل به مخاطره و ریسک (احمدپور و مقیمی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سنجش نیاز به استقلال (احمدپور و مقیمی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نیمرخ کارآفرینی (احمدپور و مقیمی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در سازمان (Leonidas A.Zampetakis, Vassillis Moustakis) (لونیداس و زمپتاکیس و واسیلیس موستاکیس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سنجش میزان بی تفاوتی در کارکنان سازمان (Linda Keefe) (لیندا کیفی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نگرش کارکنان به جنبه های مختلف سازمان (Mel Silberman) (سیلبرمن)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه محیط داخلی سازمان برای کارآفرینی (Jeffery S.Hornsby, Donald F.Kuratko, Shaker A.Zahra) (جفری و هورنسبی و دونالد و کراتکو و شاکر)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سنجش مفاهیم کارآفرینانه استیونسون (Brown, Hilton) (براون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تشخیص ساختار کارآفرینانه (Cornwall Jeffrey and Perlman Baron) (کورنوال و پرلمن)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اثربخشی سیستم تحقیق و توسعه در سازمان کارآفرین (Cornwall Jeffrey and Perlman Baron) (کورنوال و پرلمن)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه (Lorsh) (لورش)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سنجش میزان کنترل اثربخش در سازمان کارآفرینانه (Cornwall Jeffrey and Perlman Baron) (کورنوال و پرلمن)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سیستم پاداش در سازمان کارآفرینانه (Cornwall Jeffrey and Perlman Baron) (کورنوال و پرلمن)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تشخیص ارتباطات کارآفرینانه (Cornwall Jeffrey and Perlman Baron) (کورنوال و پرلمن)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سنجش کارآفرینی درون سازمانی (Cornwall Jeffrey and Perlman Baro) (کورنوال و پرلمن)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه درک رفتار سازمانی (John W) (جوون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه حس مشترک درباره رفتار در سازمان (Rodney Overton) (رودنی اورتون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ارزیابی برنامه های اقدام (Action plan)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تشریح رفتار (John W) (جوون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه رفتار منطقی درک شده سازمان (John W) (جوون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه کانون کنترل (John W) (جوون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه عزت نفس مبتنی بر سازمان (OBSE) (Jaxque L) (جکسکیو)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه کفایت نفس (Jacque l.king) (جککیو کینگ)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اخلاقی بودن نگرش ها و رفتارها (Jeffrey Kantor & Jacob Weisberg) (جفری کانتور و جکوب ویسبرگ)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تحمل ابهام
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه خودآگاهی (John W.Newstorm , Keith Davis) (جوون و کید داویس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه عزت نفس (Jacque L.king) (جککیو کینگ)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامنمه مهارت های مدیریت نگرش کارکنان (John W) (جوون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه خودارزیابی سازمانی (Robin Mann,Oludotun Adebanjo ,Dennis Kehoe) (روبین و اولدوتن و دنیس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نگرش درکار (Jeffrey Kantor & Jacob Weisberg) (جفری کانتور و جکوب ویسبرگ)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نگرش در مورد محیط کار (Jeffrey Kantor & Jacob Weisberg) (جفری کانتور و جکوب ویسبرگ)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ادراکات و انتظارات نسبت به محل کار (So Young Lee) (سو یانگ لی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه عزت نفس (Harry M.Wallace) (هری)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه احساس و نگرش افراد از خود (Robert L) (روبرت)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه یادگیری غیررسمی در محل کار (Margaret C.Lohman) (مرگرت)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ابزار مدل یادگیری (Dr.Henneth L.Murrell) (هنس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه یادگیری مشارکتی (Stephen Choo,Christine Bowleym) (ستپن و چریستین)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه یادگیری فردی (Nemeth Lorraine S) (لوراین)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه یادگیری گروهی (Nemeth Lorraine S) (لوراین)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه یادگیری سازمانی (Nemeth Lorraine S) (لوراین)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی سبک های یادگیری (A.Akin Aksu, Bahattin Ozdemir) (آکین آکسو و بهاتین ازدمیر)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ابعاد سازمانی توانمند کننده یادگیری فردی (A. Akin Aksu & Bahattin Ozdemir) (آکین آکسو و بهاتین ازدمیر)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سبک های یادگیری (A. Akin Aksu & Bahattin Ozdemir) (آکین آکسو و بهاتین ازدمیر)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سبک های یادگیری (Henry C.Wilson) (هنری و ویلسون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ارزیابی سبک شناختی (Henry C.Wilson) (هنری و ویلسون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ابزارهای بهبود / یادگیری (Jose F.B.Gieskes,Andre M.ten Broke) (جوس و جیسکس و آندر و تن بروک)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه خوب بودن در ایجاد انگیزه (Adapted) (آداپتد)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه انتظار (philip H.siegel, James W.Smith,Joseph B.Mosca) (فلیپ و سیگل و جامس و اسمیت و جوسف و موسکا)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نگرش نسبت به سازمان (Jeffrey kantor & Jacob Weisberg) (جفری کانتور و جاکوب ویسبرگ)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مهارت های انگیزشی (Sandra Lawrence & Peter Jordan) (سندرا لاورنس و پتر جوردن)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سنجش ضمنی و صریح انگیزش (Sandra Lawrence, peter Jordan) (سندرا لاورنس و پتر جوردن)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه امتیاز بالقوه انگیزش (Linda k. Good & Ann E.Fairhurst) (لیندا و آنا)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت شغلی (Susan J.linz) (ساسان . لینز)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه وفاداری (Adam Lindgreen) (آدم لیندگرن)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تعهد سازمانی (Susan J.Linz) (ساسان . لینز)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تعهد سازمانی (LIna Labtmediene & Aukse Endriulaitiene & Loreta Gustainiene) (لینا لبتمدین و آکس اندریلایتین و لورتا گاستاینین)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تعهد سازمانی (Gavin Dick & Beverly Metcalfe) (گاوین دیک و بورلی متکالف)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اخلاق سازمانی و رضایت و تعهد کارکنان (Hian Chyekoh et all) (هیان چیکوه و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه عوامل مؤثر بر استرس شغلی (S.Thomas Ng.R.Martin Skitmore, Tony K.C. Leung) (توماس و مارتین اسکیتمور تونی و لنگ)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تحلیل رفتگی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تحلیل رفتگی و نیمه خاموشی (Alexandros –stamations g.Antoniou,Marylin J.Davidson, Cary Lcooper) (الکسندروس - استماتیوس و آنتونیو و ماریلین و دویدسون و کاری . کوپر)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه عوامل مؤثر بر فشارهای شغلی (Alexandros – stamatios G.Antoniou,Marylin J,Davidson, Cary L.cooper) (الکسندروس - استماتیوس و آنتونیو و ماریلین و دویدسون و کاری . کوپر)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه فرسودگی شغل (public welfare) (پابلیس ولفار)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه استرس شغلی (Jagdish k.Dua) (جاگدیش)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تحلیل رفتگی (Alexandros-Stamation et all) (الکسندروس - استماتیوس و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه روش های غلبه براسترس شغلی (Donald G.Allison) (دونالد . آلیسون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه دلایل اجرای مدیریت بر مبنای تیم (Dean Elmuti) (دن المتی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه عوامل تسهیل کننده مدیریت بر مبنای تیم (Dean Elmuti) (دن المتی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نگرش افراد در زمینه گروه های کاری (Annika Lantz, Agneta Brav) (آنیکا لنتز و آگنتا براو)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه بازیگر تیم (Dean Elmuti) (دن المتی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مراحل توسعه گروه (Annika Lantz, Agneta Brav) (آنیکا لنتز و آگنتا براو)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نقش تیم (Annika Lantz , Agneta Brav) (آنیکا لنتز و آگنتا براو)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ارزیابی استقلال تیم (Dean Elmuti) (دن المتی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ارزیابی اثربخشی عملکرد گروه (Barbara senior) (بربرا سنیور)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی میزان مشارکت و درگیری افراد (Allen C et all) (آلن و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مهارت های تسهیل کنندگی (E. H. McGrath, S. J) (مکگراد)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه جو یادگیری و مهارت های گروه کاری (kristina Westerberg,Esther Hauer) (کریستینا وستربرگ و اسدر هار)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ارزیابی اثر بخشی تیم (Billy Bateman,F et all) (بیلی بتمن)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه هدف گذاری درتیم (Barbara Senior) (بربارا سنیور)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نقش افراد در تیم (Barbara Senior) (بربارا سنیور)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه روابط بین شخص در تیم (Barbara Senior) (بربارا سنیور)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی رویه ها در تیم (Barbara Senior) (بربارا سنیور)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ارزیابی جلسات گروهی (Alisha L.Francis) (آلیشا . فرانسیس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سبک های مدیریت تضاد (E.McGrath,S.J) (مکگراد)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه چگونگی برخورد با عملکرد گروهی، رفتار بین گروهی و تضاد (S.Thomas NG et all) (توماس و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه پویایی جلسه (Alisha L.Francis) (آلیشا . فرانسیس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تأثیر فرهنگ ملی بر رویکردهای مذاکره (Xiaohua Lin,Stephen J.Miller) (لین و ستفن و میلر)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی رویکردهای مذاکره (Alma Mintu- wimsatt, Roger J.Calantone) (آلما - ویمست و روگر . کلانتون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت تضاد (Jagdish k.Dua) (جگدیش .دیا)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تاکتیک های سیاسی (Jagdish K.Dua) (جگدیش .دیا)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه استراتژی های سیاسی (John W.Newstorm,keith Davis) (جون . نستورم و کید داویس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه انواع قدرت (John W.Newstorm , Keith Davis) (جون . نستورم و کید داویس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مبانی قدرت (John W.Newstorm , keith Davis) (جون . نستورم و کید داویس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مهارت های نفوذ سازمانی (John W.Newstorm , Keith Davis) (جون . نستورم و کید داویس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه رفتارها در محیط اداری (Anusorn Singhapkdi et all) (آنسورن سینقاپکدی و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه درگیری شغلی(مشارکت کاری) (David Megginson & David Clutterbuck) (دیوید مجینسون و دیوید کلاتربک)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نیمرخ توانمندسازی (John M.lvancevivh et all) (جون . لوانسویو و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه توانایی الگو برداری توانمند سازی (Darlington M.Mgbeke) (دارلینگتون . مگبک)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نیمرخ توانمندسازی (John M. lvancevich et all) (جون . لوانسویچ)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مهارت های توانمندسازی (John M.lvancevich et all) (جون . لوانسویچ)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
ابعاد توانمندی محیط کار (Albert S.king, Barbara J. Ehrhard) (آلبرت . کینگ و بربارا . ارهارد)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه توانمندسازی روانی (Zoe S.Dimitriades, Theodore Maroudas) (زو . دیمیتریادس و دودور ماروداس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ارتباطات (E.H.McGrath, S.J) (مکگراد)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه کیفیت ارتباطات (Catherine R. Marshall, David G. Novick) (کادرین. مارشال و داوید. نوویک)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه خودگشودگی (A. Akin Aksu & Bahattin Ozdemir) (آکین آکسو و بهاتین ازدمیر)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه بازخور و حمایت از استقلال کارکنان (Johannes Bauer & Regina H. Mulder) (جوهانس و رگینا. مولدر)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه متقابل شخصی عادلانه (A. Akin Aksu & Bahattin Ozdemir) (آکین آکسو و بهاتین ازدمیر2)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سبک ارتباطی (M. Sashkin and W.C.Morris) (ساشکین و موریس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مهارت های بازخور (M. Sashkin and W.C.Morris) (ساشکین و موریس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه بازخور (Harry A. Harmon et all) (هری . هارمون و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه خوب بودن در برقراری ارتباطات (Adapted) (آداپتد)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نیازهای ارتباطی (Adapted) (آداپتد)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه روابط با همکاران (Rin Imai) (رین ایمای)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اثربخشی سیستم ارتباطات (Philip H.Siegel et all) (فیلیپ. سیگل)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سرمایه رابطه ای (Rin Imai) (رین ایمای)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه روابط بین شخصی (Philip H.Siegel et all) (فیلیپ. سیگل و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اثربخشی سیستم ارتباطات (Philip H.Siegel et all) (فیلیپ. سیگل و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نیازهای ارتباطی (Adapted) (آداپتد)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه خوب بودن در برقراری ارتباطات (Adapted) (آداپتد)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه بازخور (Harry A. Harmon et all) (هری . هارمون و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مهارت های بازخور (M. Sashkin and W.C.Morris) (ساشکین و موریس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه روابط با همکاران (Rin Imai) (رین ایمای)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اثربخشی سیستم ارتباطات (Philip H.Siegel et all) (فیلیپ. سیگل و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه بازخور (Harry A. Harmon et all) (هری . هارمون و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مهارت های بازخور (M. Sashkin and W.C.Morris) (ساشکین و موریس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سبک ارتباطی (M. Sashkin and W.C.Morris) (ساشکین و موریس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه متقابل شخصی عادلانه (A. Akin Aksu & Bahattin Ozdemir) (آکین آکسو و بهاتین ازدمیر2)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه بازخور و حمایت از استقلال کارکنان (Johannes Bauer & Regina H. Mulder) (جوهانس و رگینا. مولدر)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه خودگشودگی (A. Akin Aksu & Bahattin Ozdemir) (آکین آکسو و بهاتین ازدمیر)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه کیفیت ارتباطات (Catherine R. Marshall, David G. Novick) (کادرین. مارشال و داوید. نوویک)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ارتباطات (E.H.McGrath, S.J) (مکگراد)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه بازخور و حمایت از استقلال کارکنان (Johannes Bauer & Regina H. Mulder) (جوهانس و رگینا. مولدر)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه متقابل شخصی عادلانه (A. Akin Aksu & Bahattin Ozdemir) (آکین آکسو و بهاتین ازدمیر2)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سبک ارتباطی (M. Sashkin and W.C.Morris) (ساشکین و موریس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مهارت های بازخور (M. Sashkin and W.C.Morris) (ساشکین و موریس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه بازخور (Harry A. Harmon et all) (هری . هارمون و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه خوب بودن در برقراری ارتباطات (Adapted) (آداپتد)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نیازهای ارتباطی (Adapted) (آداپتد)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه روابط با همکاران (Rin Imai) (رین ایمای)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اثربخشی سیستم ارتباطات (Philip H.Siegel et all) (فیلیپ. سیگل و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه روابط بین شخصی (Philip H.Siegel et all) (فیلیپ. سیگل و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه خوب بودن در برقراری ارتباطات (Adapted) (آداپتد)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه بازخور (Harry A. Harmon et all) (هری . هارمون و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مهارت های بازخور (M. Sashkin and W.C.Morris) (ساشکین و موریس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سبک ارتباطی (M. Sashkin and W.C.Morris) (ساشکین و موریس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه متقابل شخصی عادلانه (A. Akin Aksu & Bahattin Ozdemir) (آکین آکسو و بهاتین ازدمیر2)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه بازخور و حمایت از استقلال کارکنان (Johannes Bauer & Regina H. Mulder) (جوهانس و رگینا. مولدر)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه خودگشودگی (A. Akin Aksu & Bahattin Ozdemir) (آکین آکسو و بهاتین ازدمیر)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه کیفیت ارتباطات (Catherine R. Marshall, David G. Novick) (کادرین. مارشال و داوید. نوویک)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ارتباطات (E.H.McGrath, S.J) (مکگراد)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه بازخور و حمایت از استقلال کارکنان (Johannes Bauer & Regina H. Mulder) (جوهانس و رگینا. مولدر)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه متقابل شخصی عادلانه (A. Akin Aksu & Bahattin Ozdemir) (آکین آکسو و بهاتین ازدمیر2)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سبک ارتباطی (M. Sashkin and W.C.Morris) (ساشکین و موریس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مهارت های بازخور (M. Sashkin and W.C.Morris) (ساشکین و موریس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه بازخور (Harry A. Harmon et all) (هری . هارمون و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه خوب بودن در برقراری ارتباطات (Adapted) (آداپتد)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نیازهای ارتباطی (Adapted) (آداپتد)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه روابط با همکاران (Rin Imai) (رین ایمای)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اثربخشی سیستم ارتباطات (Philip H.Siegel et all) (فیلیپ. سیگل و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه روابط بین شخصی (Philip H.Siegel et all) (فیلیپ. سیگل و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه روابط بین شخصی (Philip H.Siegel et all) (فیلیپ. سیگل و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ارتباطات کلامی بین کارکنان و مدیران (Hazel J.Wilson et all) (هازل. ویلسون و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه گوش کردن (E. H. McGrath, S. J) (مکگراد)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مهارت های برقراری ارتباطات (John W. Newstorm & Keith Davis) (جوهن. نستروم و کید داویس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مهارت های بین شخصی (John W. Newstorm & Keith Davis) (جوهن. نستروم و کید داویس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مهارت های گوش دادن (John W. Newstorm & Keith Davis) (جوهن. نستروم و کید داویس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ارتباطات غیر کلامی (John W. Newstorm & Keith Davis) (جوهن. نستروم و کید داویس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه شبکه های ارتباطات (John W. Newstorm & Keith Davis) (جوهن. نستروم و کید داویس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تعیین سبک رهبری (J.Wiliam Pfeiffer & John E.Jones,eds) (ویلیام پفیفر و جوهن)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نظریه X و Yو (James Castiglion) (جامس کاستیگلیون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه موقعیت های رهبر (J.Wiliam Pfeiffer & John E) (ویلیام پفیفر و جوهن)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه رهبر خوب بودن (James Castiglion) (جامس کاستیگلیون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه خود ارزیابی رهبری (J.Wiliam Pfeiffer & John E) (ویلیام پفیفر و جوهن)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ارزیابی رهبر - پیرو (J.Wiliam Pfeiffer & John E) (ویلیام پفیفر و جوهن)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه آمادگی پذیرفتن نقش رهبری (Ron Cacippe) (رون کاکیپ)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه جانشین های رهبری (James Castiglion) (جامس کاستیگلیون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه هوش های چندگانه در رهبری تحول گرا
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سبک رهبری (Jeffery D.Houghton & Christopher P.Neck) (جفری. حوقتون و چریستوپر. نک)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه توسعه رهبران (Ron Cacioppe) (رون کاکیوپ)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ویژگی های شخصیتی رهبر (Jacque L.King) (جککیو. کینگ)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت تحول گرا (James Castiglion) (جامس کاستیگلیون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه شبکه مدیریتی کلارک (Shazia Nauman et all) (شازیا نیومن و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه رهبری دانشی (Ritta Viitala) (ریتا ویتالا)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه رهبری چند عاملی (Timothy R.Hinkin & J.Bruce Tracey) (تیمودی. هین کین و بروس تراسی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه خود رهبری (Jeffery D.Houghton & Christopher P.Neck) (جفری. حوقتون و چریستوپر. نک)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ویژگی های رهبر (John W.Newstrom & Keith Davis) (جوهن. نستروم و کید داویس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه رهبری (Jeffery D.Houghton & Christopher P.Neck) (جفری. حوقتون و چریستوپر. نک)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه رهبری تحول گرا (Kerry Barnett et all) (کری بارنت و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (Livia Markoczy & Katherine Xin) (لیویا مارکوزی و کادرین)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (Liz Dickinson) (لیز دیکینسون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (Liz Dickinson) (لیز دیکینسون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه عدالت سازمانی (Richard J.Eberlin & B.charles Tatum) (ریچارد. ابرلین و چارلز تاتوم)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه عدالت سازمانی (Chester S.Spell & Todd J.Arnold) (چستر. اسپل و تود. آرنولد)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه حساسیت به عدالت (David A.Foote & Susan Harmon) (داوید. فوت و سوسان هارمون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تمایل به عدالت و تساوی (David A.Foote & Susan Harmon) (داوید. فوت و سوسان هارمون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه انصاف وتنوع (Darwish A.Yousef) (دارویش. یوسف)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سنجش ابعاد عدالت سازمانی (Cedwyn Fernandes & Raed Awamleh) (سدوین فرناندس و رید آومله)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اعتماد (Prasert Kanawattanachai & Youngjin Yoo) (پراسرت کاناواتاناچیا و یونگجین یو)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اعتماد (Prasert Kanawattanachai & Youngjin Yoo) (پراسرت کاناواتاناچیا و یونگجین یو)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اعتماد سازمانی (Tammy A.Boe) (تامی. بو)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ارزیابی فرهنگ سازمانی (Cameron/Qunin) (کامرون/ کیونین)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه فرهنگ سازمان، تغییر و توسعه (Cameron/Qunin) (کامرون/ کیونین)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نگرش های فرهنگی (Abraham Carmeli) (ابراهام کارملی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه فرهنگ نوآوری (C.Brooke Dobni) (بروک دوبنی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه فرهنگ سازمانی و نوآوری (Abraham Carmeli) (ابرهام کارملی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی (Abraham Carmeli) (ابرهام کارملی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه فرهنگ ایمنی (Sharon Clake) (شارون کلاک)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه فردگرایی و جمع گرایی (Fauziah Noordin & Kamaruzaman Jusoff) (فیوزیاح نوردین و کاماروزامن جسوف)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه جو سازمانی (Benjamin Schneider) (بنجامین اسچنیدر)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ارزیابی موسسات مالی (Gordon H.G.McDougall) (گوردون. مکدوگال)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه روش های تامین مالی (Arnold L.Redman et all) (آرنولد. ردمن و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه بکارگیری تامین کنندگان خارجی (Jeffrey C. Strieter & Sandeep Singh) (جفری. استریتر و سندیپ سینق)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه انگیزه سرمایه گذاری (Borut Rusjan) (بورت روسجان)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت دارائی های غیرمنقول سازمان (Ranko Bon & Rachael Luck) (رانکو بون و رچال لاک)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه عوامل موثر بر تصمیم گیری در سرمایه گذاری (Budiman Saleh et all) (بودیمن صالح و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه بازگشت سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی (Jack J.Philips et all) (جک. فیلیپس و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات در نظام بانکی (Aldlaigan Abdullah H & Buttle Francis A) (آلدلایگان عبدالله و بوتل فرانسیس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه عملکرد بانک (Ugur Yavas & Osman M.Karetepe) (یوگار یاواس و اوسمان. کاراتپ)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه درک ریسک و مدیریت ریسک در بانک (Hussein A.Hassan Al-Tamimi & Faris Mohammed Al-Mazrooei) (حسین. حسن-تمیمی و فاریس محمد-مزروئی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت (CSF) (Tser- yieth chen) (تسر- ید چن)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مفیدبودن درک شده خدمات بانکداری (Erdener Kaynak & Talha D.Harcar) (اردنر کایناک و تالها. هرکار)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب یک بانک (Erdener Kaynak & Talha D.Harcar) (اردنر کایناک و تالها. هرکار)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه خدمات آنلاین بانکداری (Kathryn Waite & Tina Harrison) (کادرین وایت و تینا هریسون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه بانکداری الکترونیکی (Bussakorn Jaruwachirathanakul & Dieter Fink) (بوساکرون جارواچیرادناکول و دیتر فینک)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه موانع استفاده از بانکداری الکترونیکی (Bussakorn Jaruwachirathanakul & Dieter Fink) (بوساکرون جارواچیرادناکول و دیتر فینک)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ارزیابی کاربرد بانکداری اینترنتی (Bussakorn Jaruwachirathanakul & Dieter Fink) (بوساکرون جارواچیرادناکول و دیتر فینک)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تماس مستقیم با بانک در مقابل بانکداری الکترونیکی (Geoffrey Bick et all) (گوفری بیک و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ادراک مشتریان از خدمات ارائه شده توسط بانک (Geoffrey Bick et all) (گوفری بیک و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه گرایشات بازار در مدیران بانک (Syed Aziz Anwar & M. Sadiq Sohail) (سید عزیز انوار و صادیق سهیل)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت مشتریان بانک (Rapeeporn Srijumpa et all) (راپپورن سریجامپا و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه عوامل اثرگذار بر اعتماد مشتریان به بانک (Amarjit S. Gill et all) (آمارجیت. جیل و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نظرات دریافت کنندگان خدمات مالی به عنوان اعضای جامعه (Martin Fraering & Michael S.Minor) (مارتین فرارینگ و میچال. مینور)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نگرش افراد کم درآمد به وضعیت مالی (Emmanuel J.Cheron et all) (امانول. چرون و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت مشتری از کارکنان بانک (Roger Hallowell) (روگر هالوول)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ادراک مشتریان از کیفیت خدمات بانکداری (G. S. Sureshchandar et all) (سورشچاندار و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه حفظ رابطه با مشتریان در شرکت های مشاوره سرمایه گذاری (Andreas B. Eisingerich & Simon Bell) (آندرس. ایسینگریچ و سیمون بل)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ریسک پذیری اقتضایی تصمیمات (C.V. Helliar et all) (هلیار و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ریسک رابطه ای (Helene Delerue) (هلن دلرو)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه امنیت منابع سازمانی (Helene Delerue) (هلن دلرو)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ریسک سرمایه گذاری (Stephen Diacon) (استفن دیاکن)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ریسک سرمایه گذاری (Stephen Diacon) (استفن دیاکن)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی ریسک شرکت (Eli Noy & Shmule Ellis) (الی نوی و شمول الیس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ارزیابی ریسک (Entity Risk Assessment) (اینتیتی ریسک اسسمنت)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ارزیابی ریسک (Stephen Diacon) (استفن دیاکن)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نقش افراد در توسعه بودجه (Veronique Frucot & Stephen white) (ورونیکیو فروکوت و استفن وایت)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه بودجه بندی مشارکتی (Ahmed Belkaoui) (احمد بلکاوی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه بودجه بندی عملکرد - محرک (Barbara Blake Gonzalez) (باربارا بلک گونزالز)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه بودجه بندی افزایشی (Barbara Blake Gonzalez) (باربارا بلک گونزالز)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه بودجه بندی به روش مرکز هزینه/مسئولیت (Barbara Blake Gonzalez) (باربارا بلک گونزالز)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه بودجه بندی برنامه ای (PPBS) (Barbara Blake Gonzalez) (باربارا بلک گونزالز)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه بودجه بندی بر مبنای صفر (ZBB) (Barbara Blake Gonzalez) (باربارا بلک گونزالز)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اثربخشی معلم (Stephen Choo & Christine Bowley) (استفن چو و چریستین بولی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزش (Stephen Choo & Christine Bowley) (استفن چو و چریستین بولی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه کیفیت جو یادگیری (Husnayati Hssin et all) (حسنیاتی حسین و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه موانع و تسهیل کننده های انتقال یادگیری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اثربخشی آموزش (Stephen Choo & Christine Bowley) (استفن چو و چریستین بولی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه یادگیری مبتنی بر وب (Husnayati Hssin et all) (حسنیاتی حسین و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه طراحی آموزشی (محتوای واحد درسی) (Husnayati Hssin et all) (حسنیاتی حسین و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه حفظ مشتریان خدمات آموزشی (Jonathon Brotherton & Carl Evans) (جونادون برودرتون و کارل ایوانس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه وفاداری به خدمات آموزشی (Jonathon Brotherton & Carl Evans) (جونادون برودرتون و کارل ایوانس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اثربخشی آموزش دهنده (Husnayati Hssin et all) (حسنیاتی حسین و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع تدارکات آموزشی (J. M. Hils & D. Stewart - David) (هیلس و استوارت - داوید)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه الگوهای انطباقی تدریس (Aleksander Sztejhberg & Edward F. Finch) (الکساندر اسزتجبرگ و ادوارد . فینچ)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی نگرش ها نسبت به کتاب های الکترونیک (Heting Chu) (هتینگ چو)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی اهمیت امور قابل تحسین دانش آموزان (Selamah Abdullah Yusef & Ruzita Mohd Amin) (سلاماح عبدالله یوسف و رزیتا موهد امین)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه دانش آموزان به عنوان عامل تغییر محیطی (Jeniffer A.wade) (جنیفر . واد)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک کیفیت در مدرسه (Moses Waithanji Ngware & David Kuria Wamukuru) (موسس وایدانجی نگوار و داوید کوریا واموکورو)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اقدامات مدیریت مدرسه در زمینه کیفیت (Moses Waithanji Ngware & David Kuria Wamukuru) (موسس وایدانجی نگوار و داوید کوریا واموکورو)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه جو مدرسه (Georgia Pashiardis) (گورجیا پاشیاردیس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه استانداردهای سازمانی در مدارس - بهبود مستمر مدرسه
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه استانداردهای سازمانی در مدارس - باورها و ماموریت
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
استانداردهای سازمانی در مدارس - مدیریت و امور مالی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
استانداردهای سازمانی در مدارس - رهبری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
استانداردهای سازمانی در مدارس - منابع انسانی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
استانداردهای سازمانی در مدارس - خدمات حمایتی برای یادگیری دانش آموزان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
استانداردهای سازمانی در مدارس - خدمات مربوط به کتابخانه/رسانه ها
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
استانداردهای سازمانی در مدارس - تسهیلات
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
استانداردهای سازمانی در مدارس - ارتباطات و روابط با جامعه
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
استانداردهای سازمانی در مدارس - طراحی آموزشی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
استانداردهای سازمانی در مدارس - شهروندی و رفتار خوب
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
استانداردهای سازمانی در مدارس - ارزیابی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مهارت های سرپرستی مدیران در مدرسه (Suzanne R. Painter) (سوزان . پاینتر)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه فرهنگ یادگیری در مدرسه (Kerry Barnett et all) (کری بارنت و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نگرش ها درباره مدیریت مدرسه (Les Galloway) (لس گالووی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ارزیابی مدیریت مدارس پیش دبستانی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اهمیت ویژگی های مرتبط با کیفیت در مدرسه (Shun - Hsing Chen & Hui - Hua Wang) (شون - هسینگ چن و هیی - هوا وانگ)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه استانداردهای مدیران مدرسه - رهبری آموزشی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
استانداردهای مدیران مدرسه - توسعه حرفه ای
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
استانداردهای مدیران مدرسه - مدیریت و رهبری سازمانی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
استانداردهای مدیران مدرسه - خدمات حمایتی دانش آموز
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
استانداردهای مدیران مدرسه - مشارکت و برقراری ارتباط بین والدین و مدرسه
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
استانداردهای مدیران مدرسه - تکنولوژی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سبک رهبری معلم (Husnayati Hssin et all) (حسنیاتی حسین و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه گزارش اولیاء (یا معلمین) از احساس همدلی / همدردی بچه ها (John McCormick & Paul L. Ayres) (جوهن مسکورمیک و پاول . آیرس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه عوامل ایجاد استرس حرفه ای در معلمین (John McCormick & Paul L. Ayres) (جوهن مسکورمیک و پاول . آیرس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه کانون کنترل معلم (Rose, J.S & Medway, F.J) (روس و مدوای)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه استانداردهای شایستگی معلمان برای ارزیابی دانش آموزان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه استانداردهای شایستگی معلمان برای ارزیابی آموزشی دانش آموزان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه استانداردهای عملکردی برای متقاضیان معلمی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه توسعه استانداردهای حرفه ای معلمان جدید - طرح ریزی برنامه ریزی آموزشی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه توسعه استانداردهای حرفه ای معلمان جدید - ایجاد و حفظ جو یادگیری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه توسعه استانداردهای حرفه ای معلمان جدید - اجراء و انجام تدریس
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه توسعه استانداردهای حرفه ای معلمان جدید - سنجش و برقراری ارتباط با نتایج یادگیری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه توسعه استانداردهای حرفه ای معلمان جدید - ارزیابی و انعکاس یادگیری و آموزش
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه توسعه استانداردهای حرفه ای معلمان جدید - همکاری با همکاران، والدین و دیگران
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه توسعه استانداردهای حرفه ای معلمان جدید - فعالیت در جهت توسعه حرفه ای
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه توسعه استانداردهای حرفه ای معلمان جدید - دانش محتوایی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه توسعه استانداردهای حرفه ای معلمان جدید - بکارگیری تکنولوژی آموزشی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه کدهای اخلاقی برای معلمان
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه استانداردهای حرفه معلمی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین تجارب یادگیری را با استفاده از یک پایه گسترده از دانش عمومی (که درک از ماهیت دنیائی که ما در آن زندگی می کنیم را منعکس می کند)، ایجاد می کنند
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین تجارب یادگیری از طریق درک از مفاهیم، ساختارها و ابزار فرهنگی تحقیق درباره رشته هائی که آن ها درس می دهند را منعکس می کند، ایجاد می نمایند
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین فرصت های آموزشی را ایجاد می کنند که درک از اینکه چگونه بچه ها یاد بگیرند و توسعه و تحول یابند
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین فرصت های آموزشی را ایجاد می کنند که یک ملاحظه برای گوناگونی آموختنی ها و درک از اینکه چگونه دانش آموزان رویکردهایشان به یادگیری متفاوت هستند را منعکس می کند
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین استانداردهای آموزشی را ایجاد می کنند که توسعه و تحول دانش آموزان را در تفکر ویژه حل مساله و مهارت های عملکرد، تشویق می کنند
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین محیط یادگیری را ایجاد می کنند که استانداردهای مناسب رفتار، تعامل اجتماعی مثبت، درگیری فعال در یادگیری و خودانگیزشی را تشویق می کند
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین روابط مبتنی بر همکاری با خانواده ها و هم قطاران را تشویق و ترویج می کنند که از یادگیری دانش آموزان، حمایت کنند
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین از ارتباط اثربخش به عنوان ابزاری که توسط آن دانش آموزان کاوش می کنند، حدس می زنند، بحث می کنند و ایده های جدید را بررسی می کنند، استفاده می کنند
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین از استراتژی های متنوع ارزیابی رسمی و غیررسمی استفاده می کنند که توسعه و تحول مداوم یادگیرنده را حمایت می کنند
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین عملیات خود را منعکس می کنند و مسئولیت توسعه حرفه ای خود را از طریق جستجوی فرصت هایی که یاد بگیرند و رشد پیدا کنند، به عنوان یک فرد حرفه ای می پذیرند
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین استانداردهای حرفه ای را که توسط اصول اخلاقی و قانونی راهنمائی شده، حفظ می کنند
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه دسترسی به خدمات مجلات الکترونیکی در کتابخانه ها (Maria Monopoli et all) (ماریا مونوپولی و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه کتاب های الکترونیکی در کتابخانه ها (Sally Maynard & Cliff Mcknight) (سالی مینارد و سیلف مکنیقت)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نگرش های کاربران درباره جریمه ها در کتابخانه (Esharenana E. Adomi) (اشارنانا . آدومی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه موفقیت سیستم های خودکار کتابخانه (A. Hossein Farajpahlou) (حسین فرجپاهلو)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اختیارات مدیر کتابخانه (Abdul Mannan Khan) (عبدل مانن خان)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مهارت های کتابدارها (Abdul Mannan Khan) (عبدل مانن خان)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه وظایف کتابدارها در زمینه سیستم خودکار کتابخانه (Abdol Hossein Farajpahlou) (عبدالحسین فرجپاهلو)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نگرش ها درباره دانشگاه مجازی (Chris Evans & Jing Ping Fan) (چریس ایوانس و جینگ پینگ فان)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نگرش ها در زمینه تصویر دانشگاه (Laura M. Arpan et all) (لاورا . آرپان و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اهداف آموزشی دانشجویان (Christopher Selvarajah) (چریستوفر سلواراجاح)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نگرش فارغ التحصیلان از آموزش دانشگاه (Ramzi Nasser & Kamal Abouchedid) (رمزی ناصر و کمال عبوچدید)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع در موسسات آموزش عالی (Dean Elmuti et all) (دآن ایلموتی و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه انتظارات کارفرماها از برنامه های آموزش عالی (Fred Hewitt & Marlene Clayton) (فرد هویت و مارلن کلایتون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه انتظارات کارکنان از برنامه های آموزش عالی (Fred Hewitt & Marlene Clayton) (فرد هویت و مارلن کلایتون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه انتظارات دانشجویان از برنامه های آموزش عالی (Fred Hewitt & Marlene Clayton) (فرد هویت و مارلن کلایتون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه خودارزیابی آمادگی برای ایجاد یک دانشگاه شرکتی (Jeffrey W. Grenzer) (جفری . گرنزر)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه کیفیت در آموزش عالی (Mantz Yorke) (منتز یورک)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نگرش های دانشجویان نسبت به تسهیم دانش (Ting Jer Yusen & M. Shaheen Majid) (تینگ جر یوسن و شاهن مجید)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نگرش دانشجویان به کسب و کار (Schwarz Erich et all) (اسچوارز اریچ و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه پنج بعد اصلی شخصیت (Ruth Alas et all) (رود آلاس و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سنجش ماکیاولیسم (Ruth Alas et all) (رود آلاس و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ادراک شخصیت (Graeme Martin) (گرام مارتین)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه خودشیفتگی (Zoe S. Dimitriades & Theodore Maroudas) (زو . دیمیتریادس و دودور ماروداس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه خوش بینی (Kenneth W.Green et all) (کند . گرین و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه کنترل تفکرات (Corcoran & Fisher J) (کورکوران و فیشر)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه خوشبینی (Kenneth W.Green et all) (کند . گرین و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تفکر افراد پس از رویدادهای منفی (Corcoran & Fisher J) (کورکوران و فیشر)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ریسک پذیری (Finlay Paul) (فینلای پاول)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه خودارزیابی تفکر و حل مساله (Albert S. King) (آلبرت. کینگ)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سنجش تفکرات کنونی (Kenneth W.Green et all) (کند . گرین و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه شخصیت شغلی (Robert Waryszak & Brian King) (روبرت واریسزاک و بریان کینگ)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه فعالیت های کار و خانه (Wendy Mackey & jim Mckenna) (وندی مکی و جیم مکننا)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تضاد کار - خانواده (Colette Darcy & Alma Mccarthy) (کلت دارسی و الما مسردی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تضاد بین کار - خانواده (Katherine J. C. Sang et all) (کادرکین . سانگ و هماران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه استرس سبک زندگی (Jan Chadam & Zbigniew Pastuszak) (جان چادام و زبیگنیو پاستسزاک)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه توجه به سلامتی (Siet Sijtsema & Ge Backus) (سیت سیجتسما و بکس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه شوخ طبعی (Ruth Alas et all) (رد آللاس و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه زندگی کاری (Tomas S. Bateman & Scott A. Shell) (توماس . بتمن و اسکوت . شل)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ارزش ها و سبک زندگی (Corcoran & Fisher J) (کورکوران و فیشر)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سبک های زندگی (Elena Farj & Eva Martinez) (النا فرج و اوا مارتینز)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تغییرات ژنتیکی مواد غذایی (Susan Miles et all) (ساسان میلس و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی تغییر ژنتیکی مواد غذایی (Susan Miles et all) (ساسان میلس و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه برچسب های موادغذایی (Neil S. Coulson) (نیل . کولسون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه آگاهی از بیوتکنولوژی و دانش بیولوژی و ژنتیک (Elsa Kassardjian) (ایلسا کساردجیان)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه توجه به محیط زیست (Elana Fraj & Eva Martinez) (النا فرج و اوا مارتینز)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه امنیت شخصی غذا (Elizabeth C. Redmond & Christopher J. Griffith) (ایلیزابد . ردموند و چریستوفر . گریفید)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری (Elana Yaron) (ایلنا یارون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری (Elana Yaron) (ایلنا یارون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه کیفیت زندگی (Shane J. Lopez & C. R. Snyder) (شان . لوپز و اسنیدر)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه شناسائی کلیشه های حرفه ای (Albert Caruana et all) (آلبرت کارونا و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه حمایت اجتماعی (Anusorn Singhapakdi et all) (آنوسورن سینقپاکدی و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه موانع اقدام
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نگرش نسبت به پول (Zoe S. Dimitriades & Theodore Maroudas) (زو . دیمیتریادس و دودور ماروداس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مصاحبه های گروهی (Ruth Alas et all) (رود آلاس و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه فعالیت های کاری (Robert Waryszak & Brian King) (روبرت واریسزاک و بریان کینگ)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه قرارداد روان شناختی (Graeme Martin) (گرام مارتین)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه حرفه ای (Anusorn Singhapakdi et all) (آنوسورن سینقپاکدی و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه انتظارات شغلی (Thomas S. Bateman & Scott A. Shell) (دوماس . بتمان و اسکوت . شل)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مشتری، کارآفرینی و یادگیری (Sandra S. Liu et all) (سندرا . لیو و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مهارت های جستجوی شغلی (Robert Waryszak & Brian King) (روبرت واریسزاک و بریان کینگ)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه فنون مدیریت زمان (Wayne H. Bovey & Andy Hede) (واین . بووی و اندی حد)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت زمان (Carol Kaufman - Scarborough & Jay D. Lindquist) (کارول کافمن - اسکاربوروق و جی . لیندکیست)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نگرش ها نسبت به زمان (Carol Kaufman - Scarborough & Jay D. Lindquist) (کارول کافمن - اسکاربوروق و جی . لیندکیست)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اعتیاد به کار (Marily Machlowitz) (ماریلی مچلوویتز)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اعتیاد به پرکاری (Marily Machlowitz) (ماریلی مچلوویتز)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه هوش عاطفی (Kerri Anne Crowne) (کری آنن کروون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه هوش عاطفی (N. Gladson Nwokah & Augustine I. Ahiauzu) (گلادسون نووکاح و آگستین . احیایوزو)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه هوش عاطفی (Kerri Anne Crowne) (کری آنن کروون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه هوش اجتماعی (Kerri Anne Crowne) (کری آنن کروون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ضریب هوشی متنوع (N. Gladson Nwokah & Augustine I. Ahiauzu) (گلادسون نووکاح و آگستین . احیایوزو)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه هوش فرهنگی (William H. Prado) (ویلیام. پرادو)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه هوش فرهنگی (Nancy L Hommedieu Cavanaugh) (نانسی هوممدیو کاواناق)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه هوش سازمانی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه هوش معنوی (Linda S. Hildebrant) (لیندا . هیلدبرانت)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سنجش میزان گرایش به معنویت (مقیمی و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه معنویت در کار (Armenio Rego & Miguel Pina e Cunha) (آرمنیو رگو و میگوال پینا)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه معنویت در کار (Elmer H. Burack) (المر . بوراک)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه آزمون IQ اخلاقی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه گرایشات اخلاقی (Anusorn Singhapakdi et all) (آنسورن سینقپاکدی و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اخلاق کاری (Thomas S. Bateman & Scott A. Shell) (دوماس . باتمن و اسکوت . شل)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ارزش های شخصی (Robert Waryszak & Brian King) (روبرت واریسزاک و بریان کینگ)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اخلاق
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اخلاق اسلامی کار (Drawish A. Yousef) (درویش . یوسف)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه انحرافات اخلاقی (Albert Caruana et all) (آلبرت ساروانا و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ایدئولوژی اخلاقی (Anusorn Singhapakdi et all) (آنوسورن سینقپاکدی و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ارزش های کاری (Ruth Alas et all) (رود آلاس و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ارزیابی کدهای اخلاقی (Johannes Brinkmann) (جوهانس برینکمن)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اخلاق در سازمان (Brian J - farrel Deirdre M. Cobbin & Helen. M. Farrel) (بریان - فارل دیردر . سوبین و هلن . فارل)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اخلاق (Johannes Brinkmann) (جوهانس برینکمن)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مسئولیت اجتماعی (Md Zabid Abdul Rashid & Saadiatul Ibrahim) (زبید عبدل رشید و سادیاتول ایبراهیم)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نگرش ها به مسئولیت اجتماعی (Md Zabid Abdul Rashid & Saadiatul Ibrahim) (زبید عبدل رشید و سادیاتول ایبراهیم)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه کمک های انسان دوستانه سازمان (Roger Bennett) (روگر بنت)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت (Hua Chen & Yusheng Kong) (هوآ چن و یوشنگ کنگ)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه پاسخگویی محلی - جهانی (David Hussey) (دیوید هوسی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه کیفیت خدمات (Ingrid Lobo & Mohamed Zairi) (اینگرید لوبو و محمد زائری)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه شرکت های متعالی (Martin Neill et all) (مارتین نیل و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه کیفیت خدمات (Parasuraman et all) (پاراسورامان و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ارائه خدمات با خطای صفر (Albert Caruana & Leyland F. Pitt) (آلبرت کاروانا و لیلاند . پیت)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه توسعه موفقیت آمیز خدمات جدید (Scott Edgett) (اسکات ادجت)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی (Leonidas A. Zampetakis & Vassilis Moustakis) (لئونیداس. زامپتاکیس و واسیلیس موستاکیس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه خصوصی سازی (Nail A. H. K Awamleh) (نایل)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه دلایل برون سپاری (Eamon Fitzgerald & David Melvin) (ایمون فیتزجرالد و دیوید ملوین)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سنجش حکمرانی خوب - نتیجه گرایی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سنجش حکمرانی خوب - اثربخشی نقش ها و وظایف
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سنجش حکمرانی خوب - ارتقاء ارزش ها
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سنجش حکمرانی خوب - شفاف سازی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سنجش حکمرانی خوب - ظرفیت سازی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سنجش حکمرانی خوب - پاسخگویی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اجرای موفق دولت الکترونیک (Lourdes Torres et all) (لوردس تورس و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه کیفیت خدمات دولت الکترونیک (Siriluck Rotchana Kitumnuai) (سیریلوک روچانا کیتومنوآی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نقش مدیران عالی سازمان های محلی در توسعه (Len Pullin & Ali Haidar) (لن پولین و علی حیدر)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نگرش ها در زمینه حکومت محلی (Len Pullin & Ali Haidar) (لن پولین و علی حیدر)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ارزش های مدیریتی در حکومت محلی (Len Pullin & Ali Haidar) (لن پولین و علی حیدر)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مقیاس های عملکرد برای مدیریت شهرداری ها (Raili M. Pollanen) (ریلی. پولنن)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اثر بخشی شبکه سازی در (NGOS) (Claudia Liebler & Marisa Ferri) (کلودیا لیبلر و ماریسا فری)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اعتماد عمومی به پلیس (Liqun Cao et all) (لیکون کائو و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تعهد پلیس (Beverly Metcalfe & Gavin Dick) (بورلی متکالف و گاوین دیک)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه رویه های پلیس (Igor Areh et all) (ایگور آره و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ویژگی های شخصی پلیس (Igor Areh et all) (ایگور آره و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه رویه های پلیس (Igor Areh et all) (ایگور آره و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه انگیزه تغییر رفتار در بیماران (Geoffrey C. Williams et all) (جفری. ویلیامز و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه کنترل کیفیت اتاق اورژانس - معیارهای پرستاری
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه کنترل کیفیت اتاق اورژانس - معیارهای ارزیابی پزشکی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه کنترل کیفیت اتاق اورژانس - معیارهای اقدام پزشکی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه کنترل کیفیت اتاق اورژانس - معیارهای پیامد بیمار
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه شایستگی فرهنگی در بیمارستان (Douglas G. Scarboro) (داگلاس. اسکاربورو)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه کیفیت خدمات درمانی (Janis L. Miller & Everette E. Adam Jr) (جنیس. میلر و اورت. آدام جونیور)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه استرس در محیط بیمارستان (Valerie J. Sutherland) (والری. ساترلند)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه خدمات بیمارستان (Susan Michie & Che Rosebert) (سوزان میچی و چه روزبرت)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه کیفیت خدمات بیمارستان (Nicholas F. Ashill et all) (نیکلاس. آشیل و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه کیفیت خدمات در بیمارستان (Anne E. Tomes & Stephen Chee Peng Ng) (آنه. تومز و استفن چی پنگ نگ)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سوابق بهداشت شخصی (Melinda Whstone & Ronald Goldsmith) (ملیندا واستون و رونالد گلداسمیت)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نگرش بیماران نسبت به کیفیت خدمات (Bodil Wilde - Larsson & Gerry Larsson) (بودیل وایلد - لارسون و جری لارسون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت بیماران (Anselm C. W. lee et all) (آنسلم. لی و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت بیماران از بیمارستان (Mohamed M. Mostafa) (محمد. مصطفی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه دیدگاه های بیماران درباره کیفیت مراقبت (Bodil Wilde Larsson & Gerry Larsson) (بودیل وایلد لارسون و جری لارسون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت بیمار (Pall Biering) (پال بیرینگ)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات درمانی (Mosad Zineldin) (موساد زین الدین)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه جو سازمانی در بیمارستان (Karlewski JD et all) (کارلوسکی جی دی و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه استخدام مدیران در صنعت توریسم (Andrew Martin et all) (اندرو مارتین و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نگرش های دانشجویان توریسم (A. Akin Aksu & C. Deniz Koksal) (آکین آکسو و دنیز کوکسال)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه قابلیت های سازمان در صنعت هتل و توریسم (Manuel Rodriguez-Diaz & Tomas F. Espino-Rodriguez) (مانوئل رودریگز-دیاز و توماس. اسپینو-رودریگز)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه جو ارائه خدمات در هتل (David Solnet) (دیوید سولنت)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه خدمات ارائه شده توسط مهمان سراها (Laetitia Radder & Yi Wang) (لتیتیا رادر و یی وانگ)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ابعاد استراتژیک عملکرد هتل (Enrhque Claver-Cortes) (انرک کلاور-کورتس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اخلاق کاری کارکنان هتل (Simon Chak Keung Wong) (سایمون چاک کیونگ ونگ)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه کیفیت هتل (Yuksel E. Kinci & Michael Riley) (یوکسل. کینسی و مایکل رایلی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اقدامات زیست محیطی هتل (Kamal Manaktola & Vinnie Jauhari) (کمال ماناکتولا و وینی جوهاری)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه خدمات ارائه شده توسط رستوران ها (Kirti Dutta et all) (کرتی دوتا و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه جو سازمانی هتل (Hasan Kilic & Feviz Okumus) (حسن کیلیس و فویز اوکوموس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت پزشکان هتل (Makiko Ozaki et all) (ماکیکو اوزاکی و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت مهمانان از هتل (Calum Webster & Li-Chu Hung) (کالوم وبستر و لی-چو هونگ)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نیازهای آموزشی ارائه دهندگان خدمات در هتل (Janet R. McColl et all) (جانت. مک کول و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نگرش کارکنان نسبت به افزایش بهره وری (Wayhe H. Bovey & Andrew Hede) (وین. بووی و اندرو هد)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه برنامه های بهبود بهره وری (R. Murugesh et all) (موروگش و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مقایسه مدیران مجرب با مدیران جوان تر (Phil Lyou & David Pollard) (فیل لیو و دیوید پولارد)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه انسجام و یکپارچگی سازمان (Muel Kaptein & Scott Avelino) (موئل کاپتین و اسکات آولینو)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه هویت سازمان (Annette L. M et all) (آنت و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه عوامل موثر بر استراتژی روابط بین سازمانی (Andrei Mikhailitchenko & William J. Lundstrom) (آندری میخائیلیچنکو و ویلیام. لوندستروم)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه عوامل موثر بر استراتژی روابط بین سازمانی (Andrei Mikhailitchenko & William J. Lundstrom) (آندری میخائیلیچنکو و ویلیام. لوندستروم)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه توانمندسازی سازمانی (Russell A. Matthews et all) (راسل. متیوز و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سازمان هایی در کلاس جهانی (Arash Shahin & Mohamed Zairi) (آرش شاهین و محمد زائری)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه استراتژی ارزیابی سازمانی (Wayhe H. Bovey & Andrew Hede) (وین. بووی و اندرو هد)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ظرفیت های سازمانی (Kurmet Kivipold & Maaja Vadi) (کورمت کیویپولد و ماجا وادی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سلامت کسب وکار (Rodney Overton) (رادنی اورتون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه معیارهای موفقیت سازمان (Richard A. Huff et all) (ریچارد. هاف و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه خود ارزیابی کسب و کار (Gomes Silva Jonas et all) (گومز سیلوا جوناس و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اثربخشی مدیریت سازمان (Jeffery D. Houghton & Christopher P. Neck) (جفری. هاتون و کریستوفر. نک)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان ها (De Waal & Andre A) (دی وال و آندره)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت عملکرد (Rodney Mcadam et all) (رادنی مکدام و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه عملکرد در شرکت های چند ملیتی (Ralph Chritensen) (رالف کریتنسن)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ملزومات عملکرد کسب و کار (Graham S. Lowe) (گراهام. لو)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مالکوم بالدریج
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه کارت امتیازی متوازن (Paul R. Niven) (پل. نیون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تاثیر مدل EFQM بر عملکرد شرکت (Inaki Heras Saizarbitoria et all) (ایناکی هراس سایزاربیتوریا و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ویژگی های کارکنان در مدیریت عملکرد (Reymond A. Noe) (ریموند. نو)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مهارت ها و توانایی های روابط انسانی (Rodney Mcadam et all) (رادنی مکدام و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیر قرن بیست و یکم (Gomes Silva Jonas et all) (گومز سیلوا جوناس و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مهارت های مدیریت (David Whetten et all) (دیوید وتن و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیر اثربخش (Tricia Vilkinas & Greg Cartan) (تریسیا ویلکیناس و گرگ کارتن)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ویژگی های روان سنجی مهارت های مدیریتی (Frank Shipper) (فرانک شیپر)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مهارت های سازمانی (Farhad Analoui) (فرهاد آنالویی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه شایستگی های مدیریت ارشد (Chris Pierce et all) (کریس پیرس و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه شایستگی های مدیران در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات (John Schiller) (جون اسچیلر)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اثربخشی مدیریت ارشد (Farhad Analoui) (فرهاد آنالویی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه فعالیت های مدیریتی فایول
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مهارت های ادراکی، انسانی و فنی (Carol Kaufman - Scarborough & Jay D. Lindquist) (کارول کافمن - اسکاربرو و جی. لیندکوئیست)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه یادگیری در مورد محیط مدیران (Graham S. Lowe) (گراهام. لو)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ظرفیت یادگیری سازمانی (Ricardo Chiva et all) (ریکاردو چیوا و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سازمان یادگیرنده (Penny Gardiner) (پنی گاردینر)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سازمان یادگیرنده بر اساس مدل (DLOQ) (Dima Jamali et all) (دیما جمالی و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه شرایط یادگیری در سازمان (Peter Lok & John Crawford) (پیتر لوک و جون کرافورد)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سبک های تصمیم گیری شخصی (Arash Shahin & Mohamed Zairi) (آرش شاهین و محمد زائری)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تصمیم گیرنده خوب بودن (Russell A. Matthews et all) (راسل. متیوز و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه برنامه ریز خوب بودن (Russell A. Matthews et all) (راسل. متیوز و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مشارکت در تصمیم گیری گروهی (Andrei Mikhailitchenko & William J. Lundstrom) (آندری میخائیلیچنکو و ویلیام. لوندستروم)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سبک پاسخگویی (Annette L. M. vanden Bosch et all) (آنت. واندن بوش و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سبک تصمیم گیری کلی (David P. Spicer & Eugene Sadler - Smith) (دیوید. اسپایسر و یوجین سادلر - اسمیت)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه دودلی و تردید در تصمیم گیری (Muel Kaptein & Scott Avelino) (موئل کاپتین و اسکات آولینو)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه استراتژی تصمیم گیری (Read Elaydi) (رد الاییدی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ساختار نامشهود سازمان (Rodney Overton) (رادنی اورتون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نگرش نسبت به افراد و سازمان (M. Scott Myers) (اسکات مایرز)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت فرآیند سازماندهی و سازمان غیررسمی (Muel Kaptein & Scott Avelino) (موئل کاپتین و اسکات آولینو)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سازماندهی و توسعه ساختار سازمانی (Muel Kaptein & Scott Avelino) (موئل کاپتین و اسکات آولینو)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه طراحی ساختار ماتریسی (R. Murugesh et all) (موروگش و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ساختار سازمانی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی (John Andy Wood) (جون اندی وود)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ساختار سازمانی بروکراتیک (Sandra S. Liu et all) (ساندرا. لیو و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه خودنظارتی (John W. Newstorm & Keith Davis) (جون. نستورم و کید دیویس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه فرآیند کنترل (Wayhe H. Bovey & Andrew Hede) (وایح. بووی و اندرو هد)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه بازخور عملکرد (Wayhe H. Bovey & Andrew Hede) (وایح. بووی و اندرو هد)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه انواع بازخور (Galbraith et all) (گالبریت و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مهارت های نظارت (John W. Newstorm & Keith Davis) (جون. استروم و کید دیویس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه کنترل پیش نگر (Graeme Martin) (گریم مارتین)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه آمادگی برای تغییر (Graham S. Lowe) (گراهام. لو)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مکانیزم های دفاعی در برابر تغییر (Wayhe H. Bovey & Andrew Hede) (وایح. بووی و اندرو هد)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تغییر سازمانی (Mel Silberman) (مل سیلبرمن)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مقاومت نسبت به تغییر سازمانی (Wayne H. Bovey & Andy Hede) (وین. بووی و اندی هده)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه پاسخ سازمان به تغییر - رهبری فعال (Galbraith et all) (گالبریت و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه پاسخ سازمان به تغییر - مدیریت دانش (Galbraith et all) (گالبریت و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه پاسخ سازمان به تغییر - یادگیری (Galbraith et all) (گالبریت و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه پاسخ سازمان به تغییر - انعطاف پذیری (Galbraith et all) (گالبریت و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه پاسخ سازمان به تغییر - انسجام و یکپارچگی (Galbraith et all) (گالبریت و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه پاسخ سازمان به تغییر - تعهد کارکنان (Galbraith et all) (گالبریت و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه پاسخ سازمان به تغییر - آمادگی تغییر (Galbraith et all) (گالبریت و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تغییر محیط کاری با کیفیت بالا (Graham S. Lowe) (گراهام. لو)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه انعطاف پذیری نسبت به تغییر (Penny Gardiner) (پنی گاردینر)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تغییر سازمانی (Mel Silberman) (مل سیلبرمن)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه آمادگی تغییر (Ricardo Chiva et all) (ریکاردو چیوا و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه آمادگی سازمانی برای تغییر با رویکرد منابع انسانی (Ralph Chritensen) (رالف کریستنسن)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تجربه تغییر (Rodney Overton) (رودنی اورتون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مداخلات (Kurmet Kivipold & Maaja Vadi) (کورمت کیویپولد و ماجا وادی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه بهبود سازمانی (Rodney Overton) (رودنی اورتون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه توسعه سازمانی (Peter Lok & John Crawford) (پیتر لوک و جان کرافورد)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تعاملات بین فعالیت های مدیریت دانش (Le Chen & Sherifi Mohamed) (لی چن و شریفی محمد)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تسهیم دانش (Everd Jacobs & Gert Roodt) (اورد جیکوبز و گرت رودت)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اثربخشی اقدامات مدیریت دانش (Daniel Palacios Marques et all) (دانیل پالاسیوس مارکز و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه دستیابی به دانش و تسهیم آن (Roger Bennett & Helen Gabriel) (روگر بنت و هلن گابریل)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش - مرحله به دست آوردن دانش:استفاده از ابزارهای مختلف جهت دستیابی به دانش، کتابخانه و بخش اسناد نمونه هایی از این ابزارها هستند (Bukowitz W & Williams R) (بوکتیز و ویلیامز)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
بررسی تشخیص مدیریت دانش - مرحله به کاربردن دانش: استفاده از دانش به دست آمده در صورت مفید و مناسب بودن (Bukowitz W & Williams R) (بوکتیز و ویلیامز)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
بررسی تشخیص مدیریت دانش- مرحله یادگیری از دانش: درس گرفتن و آموختن از تجربیات (و دانش و اطلاعات) به دست آمده (Bukowitz W & Williams R) (بوکتیز و ویلیامز)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش - مرحله تسهیم و مبادله دانش: انتقال و رد و بدل شدن دانش اعضای سازمان بین یکدیگر تا فرهنگ "تسهیم دانش قدرت است" جایگزین "دانش قدرت است" شود (Bukowitz W & William R) (بوکوتیز و ویلیامز)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش - مرحله ارزیابی دانش: مورد سنجش قراردادن وضعیت دانش و دارایی های دانشی سازمان (Bukowitz W & William R) (بوکوتیز و ویلیامز)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش - مرحله ایجاد و تثبیت دانش: توانایی سازمان در به وجود آوردن و تولید دانش و همچنین تثبیت و حفاظت آن در سازمان (Bukowitz W & William R) (بوکوتیز و ویلیامز)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش - مرحله استفاده بهینه از دانش : استفاده کامل و بهینه سازمان از دانش موجود در زمانی که فرصت و موقعیت جدیدی برای سازمان به وجود می آید، قبل از اینکه از منابع برون سازمانی استفاده شود (Bukowitz W & William R) (
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش (Bukowitz W & William R) (بوکوتیز و ویلیامز)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت دانش و نوآوری (Daniel Palacios Marques & Fernando Jose Garrigos Simon) (دانیل پالاسیوس مارکز و فرناندو جوس گاریگوس سیمون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تاثیر عوامل فنی - اجتماعی بر تسهیم دانش (Trevor A. Smith) (ترور. اسمیت)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اثربخشی مدیریت دانش (Trevor A. Smith) (ترور. اسمیت)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه موانع دستیابی به دانش جهانی (Ezra Ondari - Okemwa) (ازرا اونداری - اوکموا)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه فعالیت های مدیریت دانش (Maryam Sarrafzadeh et all) (مریم صراف زاده و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه عوامل موثر بر بکارگیری مدیریت دانش (Yu - Chung Hung et all) (یو - چانگ هونگ و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه فعالیت های مدیریت دانش (Priti Jain) (پریتی جاین)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی فرهنگ مدیریت دانش (Nick Forster) (نیک فورستر)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه انتقال دانش ضمنی (Luiz Antonio Joia & Bernardo Lemos) (لوئیز آنتونیو جویا و برناردو لموس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه فرآیندهای مدیریت دانش (Patrick S. W. Fong & Sonia K.Y. Choi) (پاتریک. فونگ و سونیا. چوی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سنجش سرمایه فکری سازمان ها (Bonits N) (بونیتس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سرمایه اجتماعی
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه چک لیست خریدهای نرم افزاری (نرم افزارهای کامپیوتری)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تصمیم گیری در رابطه با خرید نرم افزارهای کپی شده (غیر اصل) (Benjamin Tan) (بنجامین تان)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه موانع فرآیند اجرای موفقیت آمیز برنامه ریزی منابع سازمان (Yong beom Kim et all) (یونگ بوم کیم و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه برنامه ریزی منابع سازمان (Yong beom Kim et all) (یونگ بوم کیم و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (Yong beom Kim et all) (یونگ بوم کیم و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه دنیای مجازی (Yong beom Kim et all) (یونگ بوم کیم و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ارتباطات از راه دور (Yong beom Kim et all) (یونگ بوم کیم و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه استفاده از وبلاگ و تسهیم اطلاعات در آن (His - Peng Lu & Kuo - Lun Hsiao) (هیس - پنگ لو و کو - لن هسیاو)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اجرای تبادل الکترونیکی داده ها (His - Peng Lu & Kuo - Lun Hsiao) (هیس - پنگ لو و کو - لن هسیاو)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه نگرش ها در زمینه اینترنت و وب سایت (Yoo - Kyoung & Marjorie Norton) (یو - کیونگ و مارجوری نورتون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اثربخشی طراحی و عملکرد وب سایت (Marie Christine Roy et all) (ماری کریستین روی و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه پست الکترونیک (G. Ruggeri Stevens & J. Mcelhill) (روگری استیونز و مکل هیل)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سیستم های بین سازمانی اینترنت پایه (Gwo - Guang Lee et all) (گوا - گوانگ لی و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه کاوشی درباره استفاده از اینترنت (Marcelline Fusilier & Subhash Durlabhji) (مارسلین فوسیلیه و سوبهاش دورلبهجی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه موفقیت برنامه ریزی سیستم های بین سازمانی اینترنت پایه (Gwo - Guang Lee et all) ( گوا - گوانگ لی و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سنجش استفاده از اینترنت (Marcelline Fusilier & Subhash Durlabhji) (مارسلین فوسیلیه و سوبهاش دورلابهجی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه لذت و خوشی درک شده در استفاده از اینترنت (Marcelline Fusilier & Subhash Durlabhji) (مارسلین فوسیلیه و سوبهاش دورلابهجی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ادراک مدیران بازاریابی از اینترنت (Elaine K.F. Leong et all) (الین. لئونگ و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه کیفیت وب سایت (Mark S. Rosenbaum) (مارک. روسنبام)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه استفاده از اینترنت و پست الکترونیک (Mohamed Salah & Eldin Mudawi) (محمد صلاح و الدین مداوی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه استفاده از اینترنت (David Kuhlmeier & Gary Knight) (دیوید کولمیر و گری نایت)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اثربخشی استفاده از اینترنت (Constantine Lymperopoulos & Loannis E. Chaniotakis) (کنستانتین لیمپروپولوس و لوانیس. چانیوتاکیس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه آگاهی از اینترنت (Ronald E. Goldsmith & Elizabeth B. Goldsmith) (رونالد. گلداسمیت و الیزابت. گلداسمیت)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه آمادگی شرکت برای مدیریت منابع سازمان (Birdogan Baki et all) (بیردوگان باکی و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه چالش های اجراء و موفقیت تهیه و تدارک الکترونیکی (Rebecca Angeles & Ravi Nath) (ربکا آنجلس و راوی ناث)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مزایای حاصل از سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (Charalambos Spathis & John Ananiadis) (کارلامبوس اسپاتیس و جون آنانیادیس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات در فعالیت های بازاریابی (Fiona Leverick & Margaret Bruce) (فیونا لوریک و مارگارت بروس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تغییرات ناشی از بکارگیری فناوری اطلاعات در بازاریابی (Fiona Leverick & Margaret Bruce) (فیونا لوریک و مارگارت بروس)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تاثیر فرآیندهای سازمانی و فناوری اطلاعات بر استراتژی های بازاریابی (Ashok Ranchhod & Calin Gurau) (آشوک رنچود و کالین گوراو)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیک (e- CRM) (Liz Lee - Kelley et all) (لیز لی - کلی و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سیستم الکترونیکی منابع انسانی (Edward E. lawler et all) (ادوارد. لاولر و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه موانع بکارگیری فناوری اطلاعات در زنجیره تامین (Sanjay Jharkharia & Ravi Shankar) (سانجی جارخاریا و راوی شانکار)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد بازاریابی (Teonpyo Noh) (تئونپیو نوه)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تاثیر کامپیوتری شدن بر عملکرد بازاریابی (David Good & Robert W. Stone) (دیوید گود و رابرت. استون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات در پشتیبانی از مدیریت کیفیت جامع (Cristobal Sanchez - Rodriguez et all) (کریستوبال سانچز - رودریگز و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه ریسک های انتقال تکنولوژی (David Bennett & Hongyu Zhao) (دیوید بنت و هونگیو ژائو)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه انگیزاننده ها و موانع بکارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات - انگیزاننده ها (Shaligram Pokharel) (شالیگرام پوخارل)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه انگیزاننده ها و موانع بکارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات - موانع درک شده (Shaligram Pokharel) (شالیگرام پوخارل)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه انگیزاننده ها و موانع بکارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (Shaligram Pokharel) (شالیگرام پوخارل)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه آزمون فناوری (Khong Sin Tan et all) (خونگ سین تان و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اثربخشی استفاده از تکنولوژی (Shaligram Pokharel) (شالیگرام پوخارل)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه عوامل موثر بر میزان اعتماد به تکنولوژی (Susan K. Lipper) (سوزان. لیپر)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه زیرساخت فناوری اطلاعات (Anote Chanopas et all) (آنوت چانوپس و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه استفاده اخلاقی از فناوری اطلاعات (الگوی استفاده از نرم افزار) (Sanjeev Phukan & Gurpreet Dhillon) (سانجیو فوکان و گورپریت دیلون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه امنیت اطلاعات (Kenneth J. Knapp) (کنت. کنپ)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مزایای بکارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (Khong Sin Tan et all) (خونگ سین تان و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه موانع بکارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (Khong Sin Tan et all) (خونگ سین تان و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تغییر تکنولوژیکی (Robert F. Reardon) (رابرت. ریردون)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه رفتار جستجوی اطلاعات (Jane Lu Hsu & Roxy Hsien - Chen Mo) (جن لو هسو و روکسی هسین - چن مو)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مسائل مرتبط با جستجوی اطلاعات (Sudatta Chowdhury & Forbes Gibb) (سوداتا چاودوری و فوربس گیب)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تکنولوژی کامپیوتر پایه (John W. Henry) (جان. هنری)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه فناوری اطلاعات (Judith C. Simon & Khalid S. Soliman) (جودیت. سیمون و خالید. سلیمان)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مزایای انتقال تکنولوژی (David Bennett & Hongyu Zhao) (دیوید بنت و هونگیو ژائو)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه گرانباری اطلاعات (Judith C. Simon & Khalid S. Soliman) (جودیت. سیمون و خالید. سلیمان)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر وب (R. Y. K. Fung et all) (فونگ و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سیستم های اطلاعاتی (R. Y. K. Fung et all) (فونگ و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات / سیستم های اطلاعات (R. Y. K. Fung et all) (فونگ و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سیستم های اطلاعات لجستیک (David J. Closs et all) (دیوید. کلوس و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سیستم های اطلاعات منابع انسانی - مزایا (E. W. T. Ngai & F. K. T. Wat) (نگای و وات)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سیستم های اطلاعات منابع انسانی - موانع بالقوه (E. W. T. Ngai & F. K. T. Wat) (نگای و وات)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سیستم های اطلاعات منابع انسانی (E. W. T. Ngai & F. K. T. Wat) (نگای و وات)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مزایای سیستم خبره در حمایت از تولید (Bo K. Wong et all) (بو. ونگ و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه به روز کردن اطلاعات کارکنان (Pin Luarn et all) (پین لوارن و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اثربخشی سیستم های به روزرسانی اطلاعات کارکنان (Pin Luarn et all) (پین لوارن و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه کنترل امنیت سیستم های اطلاعاتی (Ahmad A. Abu - Musa) (احمد. ابو موسی)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه برون سپاری سیستم های اطلاعاتی (Reyes Gonzalez et all) (ریس گونزالس و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه برون سپاری سیستم های اطلاعاتی (Reyes Gonzalez et all) (ریس گونزالس و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اثربخشی سیستم های اطلاعاتی (Reyes Gonzalez et all) (ریس گونزالس و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اجرای موفق تجارت الکترونیک (Chih - Ping Lee et all) (چیه - پینگ لی و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت کاربر از تجارت الکترونیک برای خرید اینترنتی (Chih - Ping Lee et all) (چیه - پینگ لی و همکاران)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه بازارهای الکترونیکی : استفاده از سیستم تجارت سازمان با سازمان (Petter Gottschalk & Anne Foss Abrahamsen) (پتر گوتشالک و آن فاس آبراهامسن)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سیستم های خرده فروشی آنلاین (Li - Yueh & Robert Croker) (لی - یوه و رابرت کروکر)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه بکارگیری تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط (Nabeel Al - Qirim) (نبل ال - قیریم)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه خرید از اینترنت (Vekatapparao Mummalaneni & Juan Meng) (وکاتاپرائو مومالاننی و جان منگ)
جهت مشاهده روی عنوان بالا کلیک کنید
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 1500 تومان
سفارش
1 - پرسشنامه رضایت زناشویی همراه با شیوه نمره گذاری تعداد صفحه 10 قیمت 9000 تومان
2 - General Health Questionnaire پرسشنامه سلامت عمومی تعداد صفحه 15 قیمت 9000 تومان
3 - GHQ پرسشنامه سلامت عمومی تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
4 - NEO-FFI پرسشنامه شخصیتی همراه با روایی و پایایی تعداد صفحه 7 قیمت 9000 تومان
5 - پرسشنامه آزمون خودپنداره ساراسوت و آزمون مقیاس اضطراب کتل همراه با روایی و پایایی تعداد صفحه 12 قیمت 9000 تومان
6 - پرسشنامه استرس شغلی تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
7 - پرسشنامه بررسی ساختار قدرت زنان در خانواده تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
8 - پرسشنامه بررسی سرمایه اجتماعی تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
9 - پرسشنامه تحلیل روند تغییرات تراکم ساختمانی در محله تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
10 - پرسشنامه اثربخشی رهبری و بیگانگی از کار تعداد صفحه 4 قیمت 9000 تومان
11 - پرسشنامه ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
12 - پرسشنامه اضطراب و استرس بک تعداد صفحه 1 قیمت 9000 تومان
13 - پرسشنامه اندازه گیری صمیمیت جنسی تعداد صفحه 20 قیمت 9000 تومان
14 - پرسشنامه انگیزش و پیشرفت تحصیلی تعداد صفحه 10 قیمت 9000 تومان
15 - پرسشنامه بارداری و معنویت تعداد صفحه 5 قیمت 9000 تومان
16 - پرسشنامه بدبینی در گزینش کارکنان تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
17 - پرسشنامه بررسی اضطراب امتحان دانش آموزان تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
18 - پرسشنامه بررسی پیامدهای اقتصادی ـ اجتماعی گردشگری تعداد صفحه 4 قیمت 9000 تومان
19 - پرسشنامه بررسی تاب آوری تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
20 - پرسشنامه بررسی تاثیر کنترل کیفیت (ایزو) بر بهره وری تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
21 - پرسشنامه بررسی تکنولوژی اموزشی و یادگیری تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
22 - پرسشنامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان تعداد صفحه 4 قیمت 9000 تومان
23 - پرسشنامه بررسی رضایت شغلی تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
24 - پرسشنامه بررسی مطالبات معوق بانک تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
25 - پرسشنامه بررسی موانع پرداخت بر اساس عملکرد تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
26 - پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کننده به برند همراه با شیوه نمره گذاری تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
27 - پرسشنامه بررسی نقش ایزو (کنترل کیفیت) در افزایش کیفیت تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
28 - پرسشنامه بررسی نگرش بومیان نسبت توسعه گردشگری تعداد صفحه 6 قیمت 9000 تومان
29 - پرسشنامه بررسی نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در در مدیریت شبکه ی آبیاری و زهکشی تعداد صفحه 4 قیمت 9000 تومان
30 - پرسشنامه بیگانگی از کار تعداد صفحه 20 قیمت 9000 تومان
31 - پرسشنامه تاثیر مدیریت تغییر بر خلاقیت و نوآوری کارکنان تعداد صفحه 7 قیمت 9000 تومان
32 - پرسشنامه تجربه و ادراک عمومی و کلی از کار تعداد صفحه 5 قیمت 9000 تومان
33 - پرسشنامه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تعداد صفحه 4 قیمت 9000 تومان
34 - پرسشنامه تیپ شخصیتی - سنخ نمای مایرز - بریگز تعداد صفحه 9 قیمت 9000 تومان
35 - پرسشنامه جهانی شدن و فرهنگ زنان تعداد صفحه 4 قیمت 9000 تومان
36 - پرسشنامه جهت ارزیابی روابط عاطفی بر پیشرفت تحصیلی تعداد صفحه 4 قیمت 9000 تومان
37 - پرسشنامه جهت بررسی اثر ورزش بر کاهش استرس تعداد صفحه 4 قیمت 9000 تومان
38 - پرسشنامه جهت بررسی علل گرایش کارفرمایان در استفاده از نیروی کار زنان مربوط به کارفرما تعداد صفحه 6 قیمت 9000 تومان
39 - پرسشنامه جهت بررسی موانع و محدودیت های مدرسه محوری یا مدیریت مبتنی بر مدرسه تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
40 - پرسشنامه راهکارهای توسعه صنعت بیمه در بازار پول و سرمایه تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
41 - پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
42 - پرسشنامه رضایت زناشویی تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
43 - پرسشنامه رضایت شغلی و سلامت عمومی تعداد صفحه 4 قیمت 9000 تومان
44 - پرسشنامه رضایت شغلی تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
45 - پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
46 - پرسشنامه روند تحول و پیدایی منطقه شهری گلسار تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
47 - پرسشنامه سازگاری اجتماعی تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
48 - پرسشنامه سبک رهبری همراه با شیوه نمره گذاری تعداد صفحه 5 قیمت 9000 تومان
49 - پرسشنامه سبک رهبری تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
50 - پرسشنامه سرمایه اجتماعی سازمانی تعداد صفحه 1 قیمت 9000 تومان
51 - پرسشنامه سرمایه اجتماعی تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
52 - پرسشنامه سنجش خلاقیت تعداد صفحه 12 قیمت 9000 تومان
53 - پرسشنامه شخصیت برند تعداد صفحه 4 قیمت 9000 تومان
54 - پرسشنامه فرسودگی شغلی تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
55 - پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون تعداد صفحه 4 قیمت 9000 تومان
56 - پرسشنامه گرایش به مد تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
57 - پرسشنامه مدیریت تغییر و نوآوری در سازمان تعداد صفحه 4 قیمت 9000 تومان
58 - پرسشنامه مربوط به منطقه تجاری انزلی و اقتصاد تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
59 - پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
60 - پرسشنامه مهارتهای رفتاری – ارتباطی تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
61 - پرسشنامه نقش بیمه در توسعه گردشگری تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
62 - پرسشنامه نوسان قیمت نفت تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
63 - پرسشنامه هدف نظر سنجی از شرکت کنندگان در جشنواره روابط عمومی تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
64 - پرسشنامه هوش هیجانی ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی تعداد صفحه 12 قیمت 9000 تومان
65 - پرسشنامه هوش هیجانی بار آن تعداد صفحه 7 قیمت 9000 تومان
66 - پرسشنامه تاثیر فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
67 - پرسشنامه سلامت عمومی و رضایت شغلی تعداد صفحه 4 قیمت 9000 تومان
68 - پرسشنامه معنویت و کاهش استرس دوران بارداری تعداد صفحه 4 قیمت 9000 تومان
69 - پرسشنامه استرس زا همراه با روایی و پایایی ciss تعداد صفحه 6 قیمت 9000 تومان
70 - پرسشنامه سلامت عمومی همراه با نمره گذاری GHQ تعداد صفحه 4 قیمت 9000 تومان
71 - پرسشنامه NEO تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
72 - پرسشنامه سبکهای دفاعی تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
73 - پرسشنامه فرسودگی تحصیلی تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
74 - پرسشنامه مدیریت دانش تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
75 - راهنمای پرسشنامه سبک هویت برزونسکی تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
76 - پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک والاس تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
77 - پرسشنامه قضاوت اخلاقی تعداد صفحه 15 قیمت 9000 تومان
78 - پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسال کولینز و رید تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
79 - امنیت اجتماعی زنان تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
80 - پرسش نامه استرس تعداد صفحه 4 قیمت 9000 تومان
81 - پرسشنامه بررسی سرسختی روانشناختی، خودکنترلی، خودکارآمدی در افراد موفق تعداد صفحه 1 قیمت 9000 تومان
82 - پرسشنامه ارزیابی سرمایه اجتماع ی در محیط موسسات اقتصادی تعداد صفحه 6 قیمت 9000 تومان
83 - پرسشنامه ارزیابی سلامت روان كودكان و نوجوانان 6 تا 14 ساله تعداد صفحه 5 قیمت 9000 تومان
84 - پرسشنامه اعتیاد به اینترنت تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
85 - پرسشنامه انزوای اجتماعی تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
86 - پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
87 - پرسشنامه بسیج تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
88 - پرسشنامه بهزیستی روانی ریف تعداد صفحه 6 قیمت 9000 تومان
89 - پرسشنامه بیان حالت عقیده یا تجربه تعداد صفحه 4 قیمت 9000 تومان
90 - پرسشنامه پرخاشگرییAGQ تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
91 - پرسشنامه جو مدرسه تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
92 - پرسشنامه خود تنظیمی بوفارد و فراشناخت ها تعداد صفحه 10 قیمت 9000 تومان
93 - پرسشنامه خود کارآمدی شرر تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
94 - پرسشنامه خود کنترلی تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
95 - پرسشنامه خودکار امدی عمومی تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
96 - پرسشنامه دینداری تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
97 - پرسشنامه رضایت ارتباطی و تعهد عاطفی تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
98 - پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
99 - پرسشنامه رضایت شغلی و اقدامات ارتباطی تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
100 - پرسشنامه رضایت شغلی تعداد صفحه 6 قیمت 9000 تومان
101 - پرسشنامه رفتاری کودکان تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
102 - پرسشنامه سنجش خلاقیت عابدی تعداد صفحه 10 قیمت 9000 تومان
103 - پرسشنامه شیوه فرزندپروری والدین تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
104 - پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
105 - پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش بلند مدت مشتریان تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
106 - پرسشنامه کار مدیریت ABC تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
107 - پرسشنامه کارشناسان تاثیر پیامدهای توسعه گردشگری بر بوميان جزيره كيش تعداد صفحه 5 قیمت 9000 تومان
108 - پرسشنامه مدیریت بحران تعداد صفحه 10 قیمت 9000 تومان
109 - پرسشنامه مشارکت کشاورزان تعداد صفحه 5 قیمت 9000 تومان
110 - پرسشنامه مشكلات يادگيري كلورادو تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
111 - پرسشنامه مهارتهای مقابله ای تعداد صفحه 6 قیمت 9000 تومان
112 - پرسشنامه میزان گرایش به تلویزیو ن تعداد صفحه 1 قیمت 9000 تومان
113 - پرسشنامه نقش جایگاه و آسیب شناسی تراکم ساختمانی در توسعه شهر آستارا تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
114 - پرسشنامه نوسان قیمت نفت تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
115 - پرسشنامه وایلند تعداد صفحه 26 قیمت 9000 تومان
116 - تست افسردگی بک تعداد صفحه 4 قیمت 9000 تومان
117 - مشارکت والدین در بهبود فرایندهای آموزش مدارس تعداد صفحه 1 قیمت 9000 تومان
118 - پرسشنامه مشارکت والدین در امور اموزشی تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
119 - پرسشنامه مقیاس ترس از موفقیت زرکرمن و آلیسون تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
120 - پرسشنامه مقیاس دلبستگی بزرگسالی تعداد صفحه 1 قیمت 9000 تومان
121 - پرسشنامه نظرسنجی مسافران تعداد صفحه 1 قیمت 9000 تومان
122 - پرسشنامه نقش والدین در پیشرفت تحصیلی تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
123 - پرسشنامه به زبان انگلیسی در مورد یادگیری زبان THE LANGUAGE LEARNING EXPERIENCE QUESTIONNAIRE تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
124 - پرسشنامه ارزیابی وفاداری از دیدگاه مشتری تعداد صفحه 4 قیمت 9000 تومان
125 - پرسشنامه آخن باخن تعداد صفحه 7 قیمت 9000 تومان
126 - پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف تعداد صفحه 11 قیمت 9000 تومان
127 - پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری تعداد صفحه 12 قیمت 9000 تومان
128 - پرسشنامه جهت گیری مذهبی تعداد صفحه 5 قیمت 9000 تومان
129 - پرسشنامه استرس - فشارروانی تعداد صفحه 17 قیمت 9000 تومان
130 - پرسشنامه اضطراب تعداد صفحه 1 قیمت 9000 تومان
131 - پرسشنامه اقدامات ارتباطی تعداد صفحه 5 قیمت 9000 تومان
132 - پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی تعداد صفحه 10 قیمت 9000 تومان
133 - پرسشنامه بارداری و کاهش استرس معنویت تعداد صفحه 4 قیمت 9000 تومان
134 - پرسشنامه باورهای وسواسی تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
135 - پرسشنامه پدیده وندالیسم شهری پرخاشگری شهری ، تخریب گری شهری ، خرابکاری شهری تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
136 - پرسشنامه پرخاشگری AGQ تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
137 - پرسشنامه پرخاشگری باس و پری تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
138 - پرسشنامه ترجیح جنسی تعداد صفحه 4 قیمت 9000 تومان
139 - پرسشنامه تعهد عاطفی تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
140 - پرسشنامه تغییر سازمانی تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
141 - پرسشنامه تن سنجی تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
142 - پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
143 - پرسشنامه توانمندسازی مالی تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
144 - پرسشنامه توانمندسازی تعداد صفحه 5 قیمت 9000 تومان
145 - پرسشنامه جانشین پروری تعداد صفحه 15 قیمت 9000 تومان
146 - پرسشنامه خشونت تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
147 - پرسشنامه خودکارآمدی عمومی (GSE) تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
148 - پرسشنامه رضایت ارباب رجوع از عملکرد شهرداری تعداد صفحه 4 قیمت 9000 تومان
149 - پرسشنامه رضایت ارتباطی تعداد صفحه 1 قیمت 9000 تومان
150 - پرسشنامه رضایت از زندگی و مشارکت اجتماعی تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
151 - پرسشنامه رضایت زناشویی تعداد صفحه 9 قیمت 9000 تومان
152 - پرسشنامه رضایت شغلی فیلد وروث تعداد صفحه 9 قیمت 9000 تومان
153 - پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
154 - پرسشنامه رضایت شغلی تعداد صفحه 1 قیمت 9000 تومان
155 - پرسشنامه رضایتمندی شغلی تعداد صفحه 4 قیمت 9000 تومان
156 - پرسشنامه رواني كاليفرنيا تعداد صفحه 14 قیمت 9000 تومان
157 - پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
158 - پرسشنامه سازگاری بل تعداد صفحه 5 قیمت 9000 تومان
159 - پرسشنامه سازگاری تعداد صفحه 6 قیمت 9000 تومان
160 - پرسشنامه سبک رهبری سالزمن تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
161 - پرسشنامه سلامت عمومی GHQ تعداد صفحه 11 قیمت 9000 تومان
162 - پرسشنامه سنجش رضایت بیمه گذاران تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
163 - پرسشنامه سنجش سبک رهبری تحولی آموزشی مدیران تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
164 - پرسشنامه شادکامی آکسفورد تعداد صفحه 11 قیمت 9000 تومان
165 - پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی تعداد صفحه 8 قیمت 9000 تومان
166 - پرسشنامه فرزندپروری بامریند تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
167 - پرسشنامه فرزندپروری یانگ تعداد صفحه 5 قیمت 9000 تومان
168 - پرسشنامه فرسودگی و مسئولیت پذیری اجتماعی تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
169 - پرسشنامه کسالت و ناراحتیهای پزشکی تعداد صفحه 5 قیمت 9000 تومان
170 - پرسشنامه کیفیت زندگی کاری تعداد صفحه 5 قیمت 9000 تومان
171 - پرسشنامه کیفیت زندگی تعداد صفحه 8 قیمت 9000 تومان
172 - پرسشنامه تاثیر کارکرد مدیریت کیفیت جامع بر کیفیت و نوآوری تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
173 - پرسشنامه مشارکت سیاسی تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
174 - پرسشنامه مهارت مدیریت د ر ده حوزه تعداد صفحه 8 قیمت 9000 تومان
175 - پرسشنامه نقش فناوری اطلاعات در بازآفرینی سازمان تعداد صفحه 5 قیمت 9000 تومان
176 - پرسشنامه نگرش مردان به اشتغال زنان تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
177 - پرسشنامه فرسودگی تحصیلی تعداد صفحه 4 قیمت 9000 تومان
178 - پرسشنامه وفاداری مشتریان به بیمه تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
179 - پرسشنامه هوش فرهنگی و ویژگی های کارآفرینی تعداد صفحه 7 قیمت 9000 تومان
180 - پرسشنامه هوش معنوی تعداد صفحه 14 قیمت 9000 تومان
181 - پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
182 - پرسشنامه پیاده سازی تخصیص منابع سازمانی بر بهبود فرایند تصمیم گیری تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
183 - پرسشنامه تست افسردگی بک تعداد صفحه 6 قیمت 9000 تومان
184 - پرسشنامه رهبری تحولی برنز تعداد صفحه 9 قیمت 9000 تومان
185 - پرسشنامه مشارکت شهروندان در ورزش همگانی تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
186 - پرسشنامه نقشهای جنسیتی تعداد صفحه 6 قیمت 9000 تومان
187 - پرسشنامه نگرش جامعه شناختی دانشجویان به سالمندی تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
188 - پرسشنامه تأثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام jit تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
189 - پرسشنامه خود مهارگری تانجني و همکاران تعداد صفحه 3 قیمت 9000 تومان
190 - پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی تعداد صفحه 4 قیمت 9000 تومان
191 - پرسشنامه اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی تعداد صفحه 2 قیمت 9000 تومان
192 - پرسشنامه یکپارچگی سازمانی تولید. بررسی میزان توجه به واحد تولید تعداد صفحه 1 قیمت 1500 تومان
193 - پرسشنامه اجرای تکنولوژی پیشرفته تولید (دانگایاچ و دشموخ)(Dangayach and Deshmukh) تعداد صفحه 3 قیمت 1500 تومان
194 - پرسشنامه استمرار کسب وکار در دوره بازسازی ساختمان تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
195 - پرسشنامه ریسک بالقوه در فعالیت های بازمهندسی فرآیند تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
196 - پرسشنامه عملکرد مدیریت تولید و عملیات تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
197 - عملکرد سیستم به هنگام (JIT) تعداد صفحه 3 قیمت 1500 تومان
198 - ابعاد سیستم های به هنگام تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
199 - شایستگی های مدیران واحد تولید تعداد صفحه 3 قیمت 1500 تومان
200 - حذف تولید یک کالا تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
201 - ارزیابی کیفیت خودروهای ساخته شده تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
202 - ارزیابی عملکرد ممیزان تعداد صفحه 3 قیمت 1500 تومان
203 - ابعاد پیچیدگی تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
204 - ابعاد استراتژیک تولید تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
205 - تولید ناب تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
206 - عوامل حیاتی موفقیت و بازمهندسی فرآیند کسب وکار تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
207 - ارزیابی مراحل تولید تعداد صفحه 3 قیمت 1500 تومان
208 - عوامل مؤثر بر موفقیت بازمهندسی فرآیندها تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
209 - پرسشنامه مزایای بازمهندسی فرآیندهای کسب وکار تعداد صفحه 1 قیمت 1500 تومان
210 - پرسشنامه عوامل اثرگذار بر MRP تعداد صفحه 3 قیمت 1500 تومان
211 - پرسشنامه انواع انعطاف پذیری عملیاتی تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
212 - پرسشنامه توسعه کالاهای جدید تعداد صفحه 4 قیمت 1500 تومان
213 - پرسشنامه نظر مدیران لجستیک درباره استخدام افراد تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
214 - پرسشنامه مهارت های مدیران ارشد لجستیک تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
215 - پرسشنامه مدیریت ارزش تعداد صفحه 1 قیمت 1500 تومان
216 - پرسشنامه اقدامات سازمان در زمینه لجستیک تعداد صفحه 4 قیمت 1500 تومان
217 - پرسشنامه انعطاف پذیری برنامه های لجستیک تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
218 - پرسشنامه انعطاف پذیری برنامه های لجستیک تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
219 - پرسشنامه اعتماد در مدیریت زنجیره تأمین تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
220 - پرسشنامه ویژگی های زنجیره تأمین برای خط تولید تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
221 - پرسشنامه روابط با عرضه کننده در زنجیره تأمین تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
222 - پرسشنامه اعتماد به تأمین کنندگان تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
223 - پرسشنامه عملکرد توزیع کنندگان تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
224 - پرسشنامه تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
225 - پرسشنامه انتخاب شریک در زنجیره تأمین تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
226 - پرسشنامه قابلیت ها برای زنجیره تأمین و لجستیک تعداد صفحه 3 قیمت 1500 تومان
227 - پرسشنامه معیارهای انتخاب عرضه کننده تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
228 - پرسشنامه مسائل موجود در حمل ونقل جاده ای تعداد صفحه 3 قیمت 1500 تومان
229 - پرسشنامه روابط در زنجیره تأمین تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
230 - پرسشنامه تهیه و تدارک پایدار تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
231 - پرسشنامه زنجیره ارزش تعداد صفحه 1 قیمت 1500 تومان
232 - پرسشنامه سنجش اعتماد به مشتریان و تامین کنندگان در زنجیره تامین تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
233 - پرسشنامه کیفیت خدمات عرضه کننده تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
234 - پرسشنامه اقدامات انجام شده در زمینه کیفیت در سازمان تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
235 - پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع تعداد صفحه 3 قیمت 1500 تومان
236 - پرسشنامه عوامل موفقیت مدیریت کیفیت جامع تعداد صفحه 3 قیمت 1500 تومان
237 - پرسشنامه چگونگی محیط مدیریت کیفیت جامع تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
238 - پرسشنامه عوامل حیاتی مدیریت کیفیت جامع(Zairi,Thiagarajan) (تگریان و زیری) تعداد صفحه 4 قیمت 1500 تومان
239 - پرسشنامه ارزش دانش مشتریان و کارمندان در کیفیت کالا (Ching Chyi Lee, Jie Yang) (چینگ چای لی و جی یانگ) تعداد صفحه 4 قیمت 1500 تومان
240 - پرسشنامه اقدامات انجام شده در زمینه کیفیت (Everett E. Adam Jr, Lawrence M.Corbet t)(اورت و آدم و لاورنس) تعداد صفحه 3 قیمت 1500 تومان
241 - پرسشنامه عوامل موثر بر بهبود کیفیت (Everett E. Adam Jr, Lawrence M.Corbet t) (اورت و ادم و لاورنس و کوربت) تعداد صفحه 5 قیمت 1500 تومان
242 - پرسشنامه موفقیت مدیر کیفیت در سازمان (Ingazz J. Chen, Ken A. Paetsch and Antony Paulraj) (انگاز و کن و پااتسچ و انتونی) تعداد صفحه 4 قیمت 1500 تومان
243 - پرسشنامه نگرش مدیران درباره تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر شغلشان (Adrian Wilkinson, Tom Redman and Ed Snape) (آدرین و تام و اسنپ) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
244 - پرسشنامه موانع اجرای مدیریت کیفیت جامع (E.W.T.Ngai and T.C.E.Cheng) (نجای و چنج) تعداد صفحه 4 قیمت 1500 تومان
245 - پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت (Ross L. Chapman, Peter Charles Murray and Robert Mellor) (رووس و چاپمن و پتر و روبرت) تعداد صفحه 4 قیمت 1500 تومان
246 - پرسشنامه مدیریت و کنترل کیفیت (Sohail S.Chaudhry, Nabil A. Tamimi and John Betton) (سوهایل و نابیل و تامیمی و جون) تعداد صفحه 3 قیمت 1500 تومان
247 - پرسشنامه ابعاد مدیریت کیفیت جامع (Ziaul Huq and Justin D.Stolen) (زیال و جاستین و ستولن) تعداد صفحه 5 قیمت 1500 تومان
248 - پرسشنامه تأثیرات مدیریت کیفیت جامع (Robin Mann, Dennis Kehoe) (روبین و دنیس) تعداد صفحه 6 قیمت 1500 تومان
249 - پرسشنامه توسعه منابع انسانی در مدیریت کیفیت (s.Subba Rao, T.S.Raghunathan, Luis E.Solis) (سوبا و راگنادن و لویس و سویل) تعداد صفحه 3 قیمت 1500 تومان
250 - پرسشنامه گواهی نامه سیستم های مدیریت کیفیت (David J.Bryde, Brian Slocock) (داوید و برید و براین) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
251 - پرسشنامه دلایل کسب گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت تعداد صفحه 1 قیمت 1500 تومان
252 - پرسشنامه عوامل موثر در موفقیت بکارگیری مدیریت کیفیت جامع تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
253 - پرسشنامه اهمیت کیفیت در سازمان تعداد صفحه 3 قیمت 1500 تومان
254 - پرسشنامه اجرای اقدامات در زمینه کیفیت تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
255 - پرسشنامه اصول ISO 9000 تعداد صفحه 3 قیمت 1500 تومان
256 - پرسشنامه فناوری اطلاعات در پشتیبانی از اقدامات مدیریت کیفیت جامع تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
257 - پرسشنامه حلقه های کیفیت تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
258 - پرسشنامه کنترل فرآیند آماری برای انتخاب پروژه های آزمایشی تعداد صفحه 1 قیمت 1500 تومان
259 - پرسشنامه بررسی نقش مدیران میانی در بهبود کیفیت تعداد صفحه 1 قیمت 1500 تومان
260 - پرسشنامه محیط مدیریت کیفیت جامع تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
261 - پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
262 - پرسشنامه عملکرد شرکت های مشاوره ای مدیریت پروژه تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
263 - پرسشنامه توانمندی¬های شرکت های مشاوره ای مدیریت پروژه تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
264 - پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت های مشاوره ای مدیریت پروژه تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
265 - پرسشنامه موفقیت مدیریت پروژه تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
266 - پرسشنامه جو توانمندسازی در محیط پروژه تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
267 - پرسشنامه قابلیت ها و تعهدات ارباب رجوع نسبت به مشارکت در پروژه ها (Judith Hale) (جودید هاله) تعداد صفحه 3 قیمت 1500 تومان
268 - پرسشنامه نگرش ها درباره پروژه (Enrique Minarro- Viseras, Tim B aines and Mike Sweeney) (اینریکیو و ویسراس و تایم و مایک) تعداد صفحه 3 قیمت 1500 تومان
269 - پرسشنامه ابزارهای مدیریت پروژه (Enrique Minarro- Viseras, Tim B aines and Mike Sweeney) (اینریکیو و ویسراس و تایم و مایک) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
270 - پرسشنامه مدیریت پروژه، توسعه برنامه پروژه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
271 - پرسشنامه مدیریت پروژه، اجرای برنامه پروژه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی) تعداد صفحه 1 قیمت 1500 تومان
272 - پرسشنامه مدیریت پروژه، کنترل یکپارچه تغییر (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی) تعداد صفحه 1 قیمت 1500 تومان
273 - پرسشنامه مدیریت پروژه، معرفی و آغاز فرآیند مدیریت حیطه (قلمرو) پروژه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی) تعداد صفحه 1 قیمت 1500 تومان
274 - پرسشنامه مدیریت پروژه، برنامه ریزی قلمرو (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی) تعداد صفحه 1 قیمت 1500 تومان
275 - پرسشنامه مدیریت پروژه، تعریف حیطه و قلمرو پروژه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی) تعداد صفحه 1 قیمت 1500 تومان
276 - پرسشنامه مدیریت پروژه، بررسی و تایید حیطه و قلمرو پروژه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی) تعداد صفحه 1 قیمت 1500 تومان
277 - پرسشنامه مدیریت پروژه، کنترل تغییر قلمرو (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی) تعداد صفحه 1 قیمت 1500 تومان
278 - پرسشنامه فرآیند مدیریت زمان پروژه، تعریف فعالیت های پروژه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
279 - پرسشنامه فرآیند مدیریت زمان پروژه، توالی فعالیت های پروژه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی) تعداد صفحه 1 قیمت 1500 تومان
280 - پرسشنامه فرآیند مدیریت زمان پروژه،برآورد زمان فعالیت (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی) تعداد صفحه 1 قیمت 1500 تومان
281 - پرسشنامه فرآیند مدیریت زمان پروژه، توسعه برنامه زمانی (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
282 - پرسشنامه فرآیند مدیریت زمان پروژه، کنترل برنامه زمانی (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
283 - پرسشنامه مدیریت هزینه پروژه، برنامه ریزی منبع (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی) تعداد صفحه 3 قیمت 1500 تومان
284 - پرسشنامه مدیریت هزینه پروژه، بودجه بندی هزینه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی) تعداد صفحه 1 قیمت 1500 تومان
285 - پرسشنامه مدیریت هزینه پروژه، کنترل هزینه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
286 - پرسشنامه مدیریت کیفیت پروژه، برنامه ریزی کیفیت (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
287 - پرسشنامه مدیریت کیفیت پروژه، تضمین کیفیت (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی) تعداد صفحه 1 قیمت 1500 تومان
288 - پرسشنامه مدیریت کیفیت پروژه، کنترل کیفیت (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
289 - پرسشنامه مدیریت منابع انسانی پروژه، برنامه ریزی سازمانی (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
290 - پرسشنامه مدیریت منابع انسانی پروژه، یافتن کارکنان مناسب (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
291 - پرسشنامه مدیریت منابع انسانی پروژه، توسعه تیم (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
292 - پرسشنامه مدیریت ارتباطات پروژه، برنامه ریزی ارتباطات (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی) تعداد صفحه 1 قیمت 1500 تومان
293 - پرسشنامه مدیریت ارتباطات پروژه، توزیع اطلاعات (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی) تعداد صفحه 1 قیمت 1500 تومان
294 - پرسشنامه مدیریت ارتباطات پروژه، گزارش دهی عملکرد (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
295 - پرسشنامه مدیریت ارتباطات پروژه، پایان اداری (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی) تعداد صفحه 1 قیمت 1500 تومان
296 - پرسشنامه فرآیند مدیریت ریسک پروژه، برنامه ریزی مدیریت ریسک (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی) تعداد صفحه 1 قیمت 1500 تومان
297 - پرسشنامه فرآیند مدیریت ریسک پروژه، شناسایی ریسک (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
298 - پرسشنامه فرآیند مدیریت ریسک پروژه، تحلیل کیفی ریسک (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی) تعداد صفحه 1 قیمت 1500 تومان
299 - پرسشنامه فرآیند مدیریت ریسک پروژه، تحلیل کمی ریسک (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
300 - پرسشنامه فرآیند مدیریت ریسک پروژه، برنامه ریزی پاسخ ریسک (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
301 - پرسشنامه فرآیند مدیریت ریسک پروژه، کنترل و پایش ریسک (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
302 - پرسشنامه فرآیندهای مدیریت تدارکات پروژه، برنامه ریزی تدارکات (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
303 - پرسشنامه فرآیندهای مدیریت تدارکات پروژه، برنامه ریزی تقاضا (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی) تعداد صفحه 3 قیمت 1500 تومان
304 - پرسشنامه فرآیندهای مدیریت تدارکات پروژه، تقاضا (درخواست) (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی) تعداد صفحه 1 قیمت 1500 تومان
305 - پرسشنامه فرآیندهای مدیریت تدارکات پروژه، مدیریت قرارداد (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
306 - پرسشنامه فرآیندهای مدیریت تدارکات پروژه، پایان قرارداد (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی) تعداد صفحه 1 قیمت 1500 تومان
307 - پرسشنامه چشم انداز و ارزش های سازمانی (Asrian Furnham) (آسریان فرنهام) تعداد صفحه 3 قیمت 1500 تومان
308 - پرسشنامه ارزش های کاری در سازمان (Adrian Furnham) (آدرین فرنهام) تعداد صفحه 6 قیمت 1500 تومان
309 - پرسشنامه تعیین نیاز به بهبود در حوزه های استراتژیک (Vic Gilgeous) (ویس گیلگوس) تعداد صفحه 6 قیمت 1500 تومان
310 - پرسشنامه عوامل استراتژیک در کسب وکار (Vic Gilgeous) (ویس گیلگوس) تعداد صفحه 7 قیمت 1500 تومان
311 - پرسشنامه تیم استراتژیک (Hughes, Richard L) (ریچارد) تعداد صفحه 4 قیمت 1500 تومان
312 - پرسشنامه مهارت های تفکر استراتژیک در رهبری (Vic Gilgeous) (ویس گیلگوس) تعداد صفحه 4 قیمت 1500 تومان
313 - پرسشنامه استراتژی های کسب مزیت رقابتی سازمان (LeeLi, Gongming Qian, Peggy Ng) (للی و گونجمینگ و پججی) تعداد صفحه 4 قیمت 1500 تومان
314 - پرسشنامه عدم اطمینان محیطی درک شده (William H.Prado) (ویلیام و پرادو) تعداد صفحه 4 قیمت 1500 تومان
315 - پرسشنامه ممیزی محیطی (Kuang- Hsun Shin, Hsueh – Ju Chen, Jason C.H.) (کانگ و شین و اچسون و چن و جاسون) تعداد صفحه 3 قیمت 1500 تومان
316 - پرسشنامه نقاط قوت سازمانی تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
317 - پرسشنامه نقاط ضعف سازمانی تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
318 - پرسشنامه فرصت های سازمان تعداد صفحه 1 قیمت 1500 تومان
319 - پرسشنامه تهدیدات سازمان تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
320 - پرسشنامه پویایی رقابت (Patricia M.Swafford) (پاتریکیا و اسوافورد) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
321 - پرسشنامه ویژگی های محیط رقابتی (Patricia M.Swafford) (پاتریکیا و اسوافورد) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
322 - پرسشنامه شناسایی فرصت های بیرونی سازمانی (Cormwall & Perlman) (کورنوال و پرلمن) تعداد صفحه 3 قیمت 1500 تومان
323 - پرسشنامه رضایت مشتریان از کالاها و خدمات سازمان (Manfred Bruhn) (منفرد برون) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
324 - پرسشنامه رسمیت برنامه ریزی استراتژیک (J. Richard Falshaw, Keith W.Glaister, Ekrem Tatoglu) (ریچارد و کید و گلایستر و تاتوگلو) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
325 - پرسشنامه نگرش ها در زمینه فرآیند برنامه ریزی استراتژیک (Omer Dincer, Ekrem Tatoglu and Keith W. Glaister) (امر دینسر و تاتوگلو و کید و گلایستر) تعداد صفحه 3 قیمت 1500 تومان
326 - پرسشنامه اثربخشی فرآیند ایجاد استراتژی (Nuran Acur, Linda Englyst) (نوران آکور و لیندا انگلیست) تعداد صفحه 3 قیمت 1500 تومان
327 - پرسشنامه پیامدهای برنامه ریزی استراتژیک (Said Elbanna) (ساید الباننا) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
328 - پرسشنامه اثربخشی فرآیند توسعه استراتژی (Nuran Acur, Linda Englyst) (نوران آکور و لیندا انگلیستر) تعداد صفحه 3 قیمت 1500 تومان
329 - پرسشنامه ارزیابی سیستم برنامه ریزی استراتژیک شرکت (Donald Getz, Tage Petersen) (دونالد گتز و تاگ پترسن) تعداد صفحه 3 قیمت 1500 تومان
330 - پرسشنامه استراتژی های پورتر (Harold Hopkins) (هارولد هوپکینس) تعداد صفحه 4 قیمت 1500 تومان
331 - پرسشنامه توافق درباره بیانیه کسب وکار (Donald Getz, Tage Petersen) (دونالد گتز و تاگ پترسن) تعداد صفحه 3 قیمت 1500 تومان
332 - پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی (Thomas M) (دوماس) تعداد صفحه 4 قیمت 1500 تومان
333 - پرسشنامه جو نوآوری (S. Dorabjee. C.E.Lumley. S.Cartwright) (دورابج و لاملی و کارترینگت) تعداد صفحه 6 قیمت 1500 تومان
334 - پرسشنامه خلاقیت و نوآوری در سازمان (S. Dorabjee. C.E.Lumley. S.Cartwright) (دورابج و لاملی و کارترینگت) تعداد صفحه 3 قیمت 1500 تومان
335 - پرسشنامه جو نوآوری در سازمان (S. Dorabjee. C.E.Lumley. S.Cartwright) (دورابج و لاملی و کارترینگت) تعداد صفحه 6 قیمت 1500 تومان
336 - پرسشنامه مدیریت نوآوری (Frances T. J. M. Fortuin, S.W.F.Omta) (فرانسز و فورتین و امتا) تعداد صفحه 1 قیمت 1500 تومان
337 - پرسشنامه نوآورانه بودن سازمان (Catherine L. Wang, Pervaiz K. Ahmed) (کادرین و وانگ و پروایز و احمد) تعداد صفحه 5 قیمت 1500 تومان
338 - پرسشنامه تفکر افراد درباره نوآوری (Lee Zhuang) (لی ژانگ) تعداد صفحه 6 قیمت 1500 تومان
339 - پرسشنامه نوآوری و کسب و کار اصلی سازمان (Klas Soderquist, J.J.Chanaron) (کلاس سودرکیست و چانارون) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
340 - پرسشنامه بررسی میزان خلاقیت در سازمان کارآفرین (Cormwall & Perlman) (کورنوال و پرلمن) تعداد صفحه 3 قیمت 1500 تومان
341 - پرسشنامه ارزیابی برنامه کارآفرینی (Allan Gibb) (آلن گیب) تعداد صفحه 7 قیمت 1500 تومان
342 - پرسشنامه آمادگی کارآفرینی (William G. Nickels, James M. McHugh, Susan M) (ویلیام و نیکلز و جامس و مچگ و سوسان) تعداد صفحه 5 قیمت 1500 تومان
343 - پرسشنامه بررسی کارآفرینی (Elanine Biech) (الانین بیچ) تعداد صفحه 3 قیمت 1500 تومان
344 - پرسشنامه فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر کارآفرینی زنان (Elanine Biech) (الانین بیچ) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
345 - پرسشنامه عوامل خودکامیابی موثر بر کارآفرینی (Kamal Naser, Wojoud Rashid Mohammed, Rana Nuseibeh) (کمال ناصر و وجود رشید و رعنا نسیبه) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
346 - پرسشنامه تعیین ضریب کارآفرینی مربوط به تأسیس شرکت (Kuratko Donald & Hodgets Richard) (دونالد و ریچارد) تعداد صفحه 7 قیمت 1500 تومان
347 - پرسشنامه تست صلاحیت راه اندازی کسب وکار مستقل (Anderson & Dunkelberg) (آندرسون دانکلبرگ) تعداد صفحه 5 قیمت 1500 تومان
348 - پرسشنامه آمادگی رهبری کسب وکار مستقل (احمد پور و مقیمی) تعداد صفحه 5 قیمت 1500 تومان
349 - پرسشنامه ظرفیت کارآفرینانه افراد (Allan Gibb) (آلن گیب) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
350 - پرسشنامه مهارت های کارآفرینی (William L. Smith, Ken Schallenkamp, Douglas E. Eichholz) (ویلیام و اسمید و کن اسچالنکمپ و دوگلاس و اچهولز) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
351 - پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار کارآفرینی (Alison Morrison) (آلیسون موریسون) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
352 - پرسشنامه انگیزه کارآفرینی (Robert J.Taormina, Sammi Kin-Meli Lao) (روبرت و تورمینا و اسمی و کین-ملی) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
353 - پرسشنامه آگاهی درباره کارآفرینی (Roger Bennett) (روگر بنت) تعداد صفحه 3 قیمت 1500 تومان
354 - پرسشنامه مهارت های کارآفرینی (Elaine Biech) (الاین بیچ) تعداد صفحه 4 قیمت 1500 تومان
355 - پرسشنامه شخصیت کارآفرین (Hannu Littunen) (حنا لیتن) تعداد صفحه 4 قیمت 1500 تومان
356 - پرسشنامه نوآوری ، پیش نگری و ریسک پذیری (Guido Gorbetta, Morton Huse, David Ravasi) (گایدو گوربتا و مورتون و داوید) تعداد صفحه 3 قیمت 1500 تومان
357 - پرسشنامه تست تمایل به مخاطره و ریسک (احمدپور و مقیمی) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
358 - پرسشنامه سنجش نیاز به استقلال (احمدپور و مقیمی) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
359 - پرسشنامه نیمرخ کارآفرینی (احمدپور و مقیمی) تعداد صفحه 8 قیمت 1500 تومان
360 - پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در سازمان (Leonidas A.Zampetakis, Vassillis Moustakis) (لونیداس و زمپتاکیس و واسیلیس موستاکیس) تعداد صفحه 4 قیمت 1500 تومان
361 - پرسشنامه سنجش میزان بی تفاوتی در کارکنان سازمان (Linda Keefe) (لیندا کیفی) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
362 - پرسشنامه نگرش کارکنان به جنبه های مختلف سازمان (Mel Silberman) (سیلبرمن) تعداد صفحه 5 قیمت 1500 تومان
363 - پرسشنامه محیط داخلی سازمان برای کارآفرینی (Jeffery S.Hornsby, Donald F.Kuratko, Shaker A.Zahra) (جفری و هورنسبی و دونالد و کراتکو و شاکر) تعداد صفحه 7 قیمت 1500 تومان
364 - پرسشنامه سنجش مفاهیم کارآفرینانه استیونسون (Brown, Hilton) (براون) تعداد صفحه 6 قیمت 1500 تومان
365 - پرسشنامه تشخیص ساختار کارآفرینانه (Cornwall Jeffrey and Perlman Baron) (کورنوال و پرلمن) تعداد صفحه 3 قیمت 1500 تومان
366 - پرسشنامه اثربخشی سیستم تحقیق و توسعه در سازمان کارآفرین (Cornwall Jeffrey and Perlman Baron) (کورنوال و پرلمن) تعداد صفحه 3 قیمت 1500 تومان
367 - پرسشنامه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه (Lorsh) (لورش) تعداد صفحه 3 قیمت 1500 تومان
368 - پرسشنامه سنجش میزان کنترل اثربخش در سازمان کارآفرینانه (Cornwall Jeffrey and Perlman Baron) (کورنوال و پرلمن) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
369 - پرسشنامه سیستم پاداش در سازمان کارآفرینانه (Cornwall Jeffrey and Perlman Baron) (کورنوال و پرلمن) تعداد صفحه 3 قیمت 1500 تومان
370 - پرسشنامه تشخیص ارتباطات کارآفرینانه (Cornwall Jeffrey and Perlman Baron) (کورنوال و پرلمن) تعداد صفحه 3 قیمت 1500 تومان
371 - پرسشنامه سنجش کارآفرینی درون سازمانی (Cornwall Jeffrey and Perlman Baro) (کورنوال و پرلمن) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
372 - پرسشنامه درک رفتار سازمانی (John W) (جوون) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
373 - پرسشنامه حس مشترک درباره رفتار در سازمان (Rodney Overton) (رودنی اورتون) تعداد صفحه 1 قیمت 1500 تومان
374 - پرسشنامه ارزیابی برنامه های اقدام (Action plan) تعداد صفحه 1 قیمت 1500 تومان
375 - پرسشنامه تشریح رفتار (John W) (جوون) تعداد صفحه 5 قیمت 1500 تومان
376 - پرسشنامه رفتار منطقی درک شده سازمان (John W) (جوون) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
377 - پرسشنامه کانون کنترل (John W) (جوون) تعداد صفحه 4 قیمت 1500 تومان
378 - پرسشنامه عزت نفس مبتنی بر سازمان (OBSE) (Jaxque L) (جکسکیو) تعداد صفحه 1 قیمت 1500 تومان
379 - پرسشنامه کفایت نفس (Jacque l.king) (جککیو کینگ) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
380 - پرسشنامه اخلاقی بودن نگرش ها و رفتارها (Jeffrey Kantor & Jacob Weisberg) (جفری کانتور و جکوب ویسبرگ) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
381 - پرسشنامه تحمل ابهام تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
382 - پرسشنامه خودآگاهی (John W.Newstorm , Keith Davis) (جوون و کید داویس) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
383 - پرسشنامه عزت نفس (Jacque L.king) (جککیو کینگ) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
384 - پرسشنامنمه مهارت های مدیریت نگرش کارکنان (John W) (جوون) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
385 - پرسشنامه خودارزیابی سازمانی (Robin Mann,Oludotun Adebanjo ,Dennis Kehoe) (روبین و اولدوتن و دنیس) تعداد صفحه 4 قیمت 1500 تومان
386 - پرسشنامه نگرش درکار (Jeffrey Kantor & Jacob Weisberg) (جفری کانتور و جکوب ویسبرگ) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
387 - پرسشنامه نگرش در مورد محیط کار (Jeffrey Kantor & Jacob Weisberg) (جفری کانتور و جکوب ویسبرگ) تعداد صفحه 1 قیمت 1500 تومان
388 - پرسشنامه ادراکات و انتظارات نسبت به محل کار (So Young Lee) (سو یانگ لی) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
389 - پرسشنامه عزت نفس (Harry M.Wallace) (هری) تعداد صفحه 3 قیمت 1500 تومان
390 - پرسشنامه احساس و نگرش افراد از خود (Robert L) (روبرت) تعداد صفحه 3 قیمت 1500 تومان
391 - پرسشنامه یادگیری غیررسمی در محل کار (Margaret C.Lohman) (مرگرت) تعداد صفحه 5 قیمت 1500 تومان
392 - پرسشنامه ابزار مدل یادگیری (Dr.Henneth L.Murrell) (هنس) تعداد صفحه 4 قیمت 1500 تومان
393 - پرسشنامه یادگیری مشارکتی (Stephen Choo,Christine Bowleym) (ستپن و چریستین) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
394 - پرسشنامه یادگیری فردی (Nemeth Lorraine S) (لوراین) تعداد صفحه 3 قیمت 1500 تومان
395 - پرسشنامه یادگیری گروهی (Nemeth Lorraine S) (لوراین) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
396 - پرسشنامه یادگیری سازمانی (Nemeth Lorraine S) (لوراین) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
397 - پرسشنامه بررسی سبک های یادگیری (A.Akin Aksu, Bahattin Ozdemir) (آکین آکسو و بهاتین ازدمیر) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
398 - پرسشنامه ابعاد سازمانی توانمند کننده یادگیری فردی (A. Akin Aksu & Bahattin Ozdemir) (آکین آکسو و بهاتین ازدمیر) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
399 - پرسشنامه سبک های یادگیری (A. Akin Aksu & Bahattin Ozdemir) (آکین آکسو و بهاتین ازدمیر) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
400 - پرسشنامه سبک های یادگیری (Henry C.Wilson) (هنری و ویلسون) تعداد صفحه 5 قیمت 1500 تومان
401 - پرسشنامه ارزیابی سبک شناختی (Henry C.Wilson) (هنری و ویلسون) تعداد صفحه 4 قیمت 1500 تومان
402 - پرسشنامه ابزارهای بهبود / یادگیری (Jose F.B.Gieskes,Andre M.ten Broke) (جوس و جیسکس و آندر و تن بروک) تعداد صفحه 1 قیمت 1500 تومان
403 - پرسشنامه خوب بودن در ایجاد انگیزه (Adapted) (آداپتد) تعداد صفحه 1 قیمت 1500 تومان
404 - پرسشنامه انتظار (philip H.siegel, James W.Smith,Joseph B.Mosca) (فلیپ و سیگل و جامس و اسمیت و جوسف و موسکا) تعداد صفحه 3 قیمت 1500 تومان
405 - پرسشنامه نگرش نسبت به سازمان (Jeffrey kantor & Jacob Weisberg) (جفری کانتور و جاکوب ویسبرگ) تعداد صفحه 3 قیمت 1500 تومان
406 - پرسشنامه مهارت های انگیزشی (Sandra Lawrence & Peter Jordan) (سندرا لاورنس و پتر جوردن) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
407 - پرسشنامه سنجش ضمنی و صریح انگیزش (Sandra Lawrence, peter Jordan) (سندرا لاورنس و پتر جوردن) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
408 - پرسشنامه امتیاز بالقوه انگیزش (Linda k. Good & Ann E.Fairhurst) (لیندا و آنا) تعداد صفحه 3 قیمت 1500 تومان
409 - پرسشنامه رضایت شغلی (Susan J.linz) (ساسان . لینز) تعداد صفحه 2 قیمت 1500 تومان
410 - پرسشنامه وفاداری (Adam Lindgreen) (آدم لیندگرن) تعداد صفحه 1 قیمت 1500 تومان
411 -