موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه رشته کشاورزی بررسی نماتد مولد زخم ریشه چای و راه‌ کارهای عملی مدیریت مبارزه با آن
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه رشته کشاورزی بررسی نماتد مولد زخم ریشه چای و راه‌ کارهای عملی مدیریت مبارزه با آن
تعداد صفحه :
23
قیمت :
18000 تومان

چکیده
زیست شناسی و دینامیک جمعیت نماتد مولد زخم ریشه چای به عنوان مهمترین عامل خسارت زای گیاه چای در ایران به مدت پنج سال در شرایط طبیعی در یکی از باغ های چای آلوده و هم چنین در شرایط آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. برااساس این بررسی نماتد مولد زخم ریشه چای به عنوان انگل داخلی مهاجر با رسیدن دمای خاک به 15 درجه سانتی گراد و بالاتر فعالیت خود را جهت پارازیته کردن ریشه های مویین چای شروع می نماید.در این نماتد لارو های سنین مختلف و ماده های بالغ عامل آلوده کننده می باشند و زمستان گذرانی آن غالبا به صورت تخم در خاک ویا درون ریشه های تغذیه کننده است ولی به صورت لارو سن چهارم و نماتد بالغ نیز می تواند زمستان گذرانی نماید.
مطالعات آزمایشگاهی نشان داد که دمای مناسب برای تکثیر این نماتد بر روی دیسک هویج 20تا21 درجه سانتی گراد بوده و دمای مناسب جهت تفریخ تخم ها بر روی آب آگار دو درصد 17 درجه سانتی گراد می باشد. چرخه کامل زندگی این گونه در شرایط آزمایشگاهی 46تا49 روز شامل دوره تفریخ تخم 15 تا17 روز،سنین مختلف لاروی 15 تا16 روز و دوره زندگی نماتدهای بالغ تا زمان تخم ریزی 16 روز به طول می انجامد. بررسی های پنج ساله دینامیک جمعیت در شرایط طبیعی نشان داد که این نماتد دارای سه تا چهار اوج جمعیتی در سال،مصادف با ماه های اردیبهشت، تیر ،شهریور وآبان یا اسفند (بسته به تغییرات اقلیمی سالانه و دمای خاک ) می باشد. تجزیه رگرسیون تغییرات جمعیت درطی 5سال نشان داد که رابطه معنی داری بین دمای خاک و بارندگی و روند تغییرات جمعیت وجود دارد بین این دو عامل ،دمای خاک نقش مهم تری در دینامیک جمعیت این نماتد داشته و در صورت مطلوب بودن این عامل بارندگی به عنوان دومین عامل کلیدی تاثیر معنی داری در این روند دارد.
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
فصل اول : کلیات
1- چکیده
فصل دوم : مروری بر تحیقات گذشته
1-2-مقدمه
2-2-اهمیت نماتدهای انگل گیاهی
3-2-اهمیت نماتدهای انگل گیاهی در چای
4-2-تاریخچه پیدایش نماتدمولدزخم ریشه چای
5-2-ریخت شناسی نماتد مولد زخم ریشه چای
6-2-علائم آلودگی نماتد مولد زخم ریشه چای
7-2-انتشارو بقای نماتد مولدزخم ریشه چای
8-2-زیست‌شناسی ودینامیک جمعیت نماتدمولدزخم ریشه چای
9-2- مدیریت مبارزه بانماتدمولدزخم ریشه چای
10-2- نتایج ،بحث وپیشنهادات
11-2-منابع
فهرست شکل ها
عنوان صفحه

فصل سوم تئوری تحقیق

شکل (2)
ریخت شناسی (مرفولوژی) نماتد مولد زخم ریشه چای
12 شکل (3) ریخت شناسی (مرفولوژی) نماتد مولد زخم ریشه چای
شکل (4) ریخت شناسی (مرفولوژی) نماتد مولد زخم ریشه چای
شکل (5) ریخت شناسی (مرفولوژی) نماتد مولد زخم ریشه چای
شکل (6) علائم آلودگی نماتد مولد زخم ریشه چای بر روی برگ بوته چای
شکل (7) علائم آلودگی نماتد مولد زخم ریشه چای بر روی ریشه
شکل (8) علائم آلودگی نماتد مولد زخم ریشه چای
مقدمه:
چای گیاهی است یک پایه، دولپه ای و همیشه سبز بانام علمی
camellia sinensis (L) kuntze ، که از ,Guttiferales خانواده Camelliaceae می باشد. چای گیاهی دیپلوئید (2n=30)و دگرگشن بوده که در گروه بندی گیاهان باغی جزو گیاهان متفرقه نوشابه ای محسوب می شود.ی چایی که از نوشابه آن استفاده می‌کنند، از برگ های جوان و جوانه‌های نشکفته بوته چای پس از عملیاتی مثل پلاساندن، مالش، تخمیر و خشک کردن به دست می‌آید که مرغوب‌ترین چای از جوانه انتهایی وسپس برگ اول و دوم به دست می آید. مهم‌ترین انواع چای تولیدی در دنیا عبارتند از: چای سیاه (Black tea)، چای سبز (Green tea) و چای اولنگ ( Oolong tea) که بیش از دو سوم چای تولیدی جهان چای سیاه (چای معمولی) است. تولید کل چای خشک جهان برابر دومیلیون وهفتصد هزار تن و سطح زیر کشت آن دومیلیون وسیصد هزار هکتار می باشد. چین حدود نیمی از سطح زیر کشت جهان را به خود اختصاص داده است و ایران در این رتبه بندی مقام دوازدهم را دارا است FAO‚2005)). سطح زیر کشت چای در ایران درنواری به طول 250و عرض 90کیلومتر ،حدود32 هزار هکتار بوده که از منطقه کلار آباد در غرب مازندران تا فومنات در غرب استان گیلان در حاشیه جنوبی دریای خزر واقع شده است.
 تعریف نماتد :
موجوداتی هستند از سلسله جانوران بی مهره ، پرسلولی ،یوکاریود (دارای هسته واقعی) ،هتروتروف ،از شاخه کرم های گرد دارای حفره عمومی کاذب ، دارای تقارن دوجانبی فاقد دستگاه های تنفس وگردش خون از نظر اندازه 200میکرون تا2/8 متر از نظر شکل ظاهری به فورم های نخی شکل ،دوکی شکل ،سوسیسی شکل و یا کیسه ای از نظر نوع زندگی شکل آزاد زی یاپارازیت ( انگل ) و از نظر تغذیه ای به فورم های مختلف از جمله ذره خواری، انگل انسانی ، انگل جانوری ،انگل گیاهی ، شکارچی (گوشت خوار) و از نظر اکولوﮊیکی همه جازی هستند (رطوبت دوست و نور گریز) هستند. نماتد ها بعد از حشرات پرجمعیت ترین و متنوع ترین موجودات زنده هستند در مجموع 40 هزار گونه نماتد شناخته شده است. از 40 هزار گونه نماتد 4592 گونه انگل هستند و بقیه آزاد هستند از انگل ها 42 گونه انگل انسانی و50گونه انگل جانوری و4500گونه انگل گیاهی شناخته شده است .
اهمیت نماتدهای انگل گیاهی:
1) خسارت مستقیم به اندام‌های هوایی و زیرزمینی محصولات کشاورزی
2) ایجاد زمینه مساعد برای حمله سایر عوامل بیماری‌زای گیاهی
3) نقش مهم این جانوران در انتقال سایر عوامل بیماری زا گیاهی
4) مشکل بودن قرنطینه نمودن این عوامل مهم خسارت‌زای گیاهی
5) به دلیل خاکزی بودن اغلب گونه‌های این گروه از جانوران، مشکل بودن مدیریت مبارزه با آنها
6) نقش مهم آنها در آلودگی بستر پرورش قارچ‌های خوراکی
7) به طور کلی میانگین میزان خسارت نماتدهای انگل گیاهی به محصولات مهم و اقتصادی کشاورزی در جهان حدود 3/12درصد برآورد شده است، که این آمار در کشورهای در حال توسعه مثل ایران از 10 تا 50 درصد تخمین زده شده است.
اهمیت نماتدهای انگل گیاهی در چای:
اولین گزارش نماتد از ریشه چای در سال 1901 میلادی در هند بوده است.
تاکنون بیش از 40 گونه نماتد انگل گیاهی مربوط به 20 جنس در کشورهای مختلف از چای گزارش شده است.
نماتد‌های مربوط به جنس های Meloidogyne، Pratylenchus،Radopholus، Rotylenchulus، Hemicriconemoids بیشترین خسارت را به گیاه چای وارد می‌سازند. ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه رشته کشاورزی بررسی نماتد مولد زخم ریشه چای و راه‌ کارهای عملی مدیریت مبارزه با آن
23 صفحه - 18000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 45000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 84000 تومان
بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
59 صفحه - 30000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 18000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 30000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 54000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 66000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 30000 تومان
modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
163 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
90 صفحه - 90000 تومان
بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
83 صفحه - 42000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 45000 تومان
نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
63 صفحه - 27000 تومان
نگاهی اجمالی به نقش زن در دفاع مقدس پروژه رشته حقوق
73 صفحه - 30000 تومان
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
59 صفحه - 24000 تومان
بررسی سواحل حاجی بکنده در جذب توریست پروژه رشته گردشگری و توریسم
68 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
79 صفحه - 45000 تومان
تاثیر نرخ ارز بر تورم پروژه مالی رشته حسابداری
75 صفحه - 45000 تومان
سیستم مدیریت تغییر پروژه
10 صفحه - 4500 تومان
پروژه مدلسازی سیستم مدیریت رستوران uml
15 صفحه - 24000 تومان
crm پروژه تاثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک بر اساس روش تحقیق
76 صفحه - 45000 تومان
بصورت پاورپوینت crm پروژه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک
100 صفحه - 54000 تومان
در افزایش بهرهوری iso پروژه مدیریت صنعتی مطالعه اثرگذاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت
113 صفحه - 54000 تومان
مقدمه ای بر مدیریت پروژه فایل بصورت پاورپوینت
23 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از ارزش به دست آمده از تجزیه و تحلیل (EVA) در هزینه مدیریت پروژه ساخت
11 صفحه - 33000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط های پروژه 22
10 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از ارزش به دست آمده از تجزیه و تحلیل (EVA) در هزینه مدیریت پروژه ساخت 16
11 صفحه - 33000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط¬های پروژه 22
10 صفحه - 30000 تومان
بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
86 صفحه - 45000 تومان
پیاده سازی استاندارد ایزو و ارتباط با کیفیت کالا پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
124 صفحه - 45000 تومان
تاثیر تبلیغات بر میزان فروش شرکت پارس خزر پروژه مدیریت صنعتی و بازرگانی
73 صفحه - 36000 تومان
سیستم های مدیریت محتوا پروژه فناوری اطلاعات
119 صفحه - 45000 تومان
بررسی رابطه بین شاخص های ریسک و مطالبات معوقه بانک مسکن مدیریت استان پروژه مالی
56 صفحه - 21000 تومان
رگرسیون لجستیک حداقل مربعات آن پروژه ریاضی
42 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته زراعت و کشاورزی بررسی مقایسه انواع برنج ایرانی با برنج باسماتی
57 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته باغبانی کشاورزی گیاه گل گاوزبان
51 صفحه - 27000 تومان
پروژه رشته کشاورزی و علوم باغی بررسی خواص دارویی گیاه مریم گلی و چای
33 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته کشاورزی تأثیر کاربرد فسفر بر رشد و عملکرد گیاه برنج
43 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کشاورزی مطالعه و بررسی برنج
43 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کشاورزی و علوم باغی مطالعه و بررسی كرم ساقه خوار نواري برنج
25 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته کشاورزی بررسی اقتصادی تاثیر عناصر کم مصرف در عملکرد برنج
54 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر - نرم افزار تشریح چای و چایکاری در گیلان تهیه شده با نرم افزار mmb
10 صفحه - 24000 تومان
مدیریت کار عملی در سازمان - رشته علوم تربیتی - در اداره آموزش و پرورش
66 صفحه - 30000 تومان
مدیریت کار عملی در سازمانها رشته علوم تربیتی آموزش و پرورش
116 صفحه - 45000 تومان
پروژه کارآموزی رشته علوم تربیتی کار عملی در سازمان
78 صفحه - 42000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت کتابخانه با access و vb به همراه مستند document
10 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - کنترل کیفیت رشته مدیریت صنعتی
3 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر - برنامه مدیریت رستوران با ویژوال بیسیک واکس همراه با مستند document vb access
117 صفحه - 45000 تومان
پروژه بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان رشته مدیریت صنعتی
50 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته معماری و هنرکده شهرسازی با عنوان مشارکت مردمی و مدیریت شهری
181 صفحه - 90000 تومان
پروژه رشته حسابداری با عنوان انبار و انبارداری و مدیریت انبار
147 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر مدیریت خرید و فروش و کالای فروشگاه نوشته شده با ویژوال بیسیک و بانک اکسس
7 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - گزارش خرید و مدیریت عرضه رشته مدیریت can governments use their construction contract to inprove training outcomes
14 صفحه - 42000 تومان
پروژه رشته مدیریت آموزشی با عنوان نگرش دانشجویان نسبت به معیارها و ملاکهای انتخاب همسر
70 صفحه - 51000 تومان
کارآموزی رشته مدیریت صنعتی در شرکت چینی سازی
70 صفحه - 27000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آژانس کرایه اتومبیل بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with documen
34 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال همراه با مستندvb sql with document
20 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت مشاور املاک بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال همراه با مستندvb sql with document
39 صفحه - 60000 تومان
پروژه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وبه طور اخص وجود اعتماد اجتماعی در اصلاحات ، توسعه و رشد اقتصادی رشته مدیریت صنعتی
191 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته مدیریت بیمه نقش بیمه های دریایی در اقتصاد شهر همراه با پرسشنامه و جامعه آماری
71 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی بخش تعمیرات و نگهداری سیستم های تغذیه نیرو در شرکت مخابرات
75 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی تهیه گزارش شناخت و تجزیه و تحلیل سیستم مربوط به کارخانه دستکش گیلان
67 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته حسابداری آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در امر ارزیابی خطر تقلب مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
10 صفحه - 9000 تومان
بررسی مدیریت دفتر خدمات مسافرتی مربوط به رشته جهانگردی
30 صفحه - 12000 تومان
پروژه کار آموزی در اداره کل امور مالیاتی رشته مدیریت صنعتی
55 صفحه - 21000 تومان
پروژه رشته حسابداری آموزش نرم افزار کاراسیستم نرم افزار مدیریت پخش شرکتها با تمام امکانات
94 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته مدیریت آموزشی تأثیر سواد والدین در افت تحصیلی دانش آموزان
40 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی گزارش و تشریح کارخانه ماکارونی
40 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته مدیریت بازرگانی تاثیر تبلیغات رسانه ای در مدیریت بازرگانی
91 صفحه - 51000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی کارخانه ریسندگی بافندگی
90 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته مدیریت بازرگانی مشکلات و سهم صادرات زعفران در صادرات ایران
30 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی نقش کارکنان پارس خزر
70 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان
143 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی ساخت ماکارونی
39 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی شرکت نایلون
58 صفحه - 45000 تومان
معرفی رشته مدیریت بازرگانی، رشته مهندسی برق، رشته کشتیرانی
17 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی ـ بررسی نقش کارکنان پارس خزر
68 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته مدیریت بازرگانی بررسی تولید کارخانه پارس خزر
88 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی - حفاظت صنعتی
97 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان پارس خزر
72 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته مدیریت دولتی بررسی تاثیر تعهد سازمانی برعملکرد سازمان ها
88 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته مدیریت بازرگانی بررسی فرش در ایران
99 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بازرگانی - پیاده سازی استاندارد ایزو و ارتباط با کیفیت کالا در شرکت پارس خزر
106 صفحه - 60000 تومان
گزارش تهیه لامپ فلورسنت در کارخانه تولید لامپ رشته مدیریت صنعتی
11 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته مدیریت بررسی تاثیر برند بر وفاداری مشتری همراه با کار آماری و پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها
71 صفحه - 42000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات سیستم های مدیریت محتوا
122 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی بهداشت یاران مدارس و تاثیر آن بر افزایش اطلاعات بهداشتی و تغییر رفتار در دانش آموزان ابتدایی
95 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی در استان گیلان در سالهای 70 تا 72
94 صفحه - 45000 تومان
پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی مفهوم مدرنیته و روند تحول و پیامد های آن در غرب
100 صفحه - 54000 تومان
شرط باطل و ماهیت آن مربوط به رشته حقوق
108 صفحه - 30000 تومان
پروژه پایان نامه کشت کلزا -دانه روغنی- و میزان سود دهی آن مهندسی کشاورزی پروژه
114 صفحه - 60000 تومان
اقلیم و تاثیر آن بر زندگی و کشاورزی و اقتصاد فایل بصورت پاورپوینت
43 صفحه - 15000 تومان
تغییر اقلیم و تاثیر آن بر زندگی و کشاورزی و اقتصاد
26 صفحه - 9000 تومان
مدیریت کار عملی در سازمان - مدیریت در آموزش و پرورش
76 صفحه - 21000 تومان
پروژه کامپیوتر نرم افزار کتابخانه و مدیریت آن نوشته شده با ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با document
41 صفحه - 54000 تومان
نقش ارتباطات الکترونیک و طرق استفاده از آن در بهبود مدیریت سازمان
11 صفحه - 7500 تومان
نقش ابزارهای جدید مالی برای تامین مالی و آثار آن بر مدیریت سازمانها
21 صفحه - 9000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007