جمعه 30 فروردین 1398
بازدید امروز : 1304 نفر

موضوع : پروژه حسابداری بیمه عمر
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه حسابداری بیمه عمر
تعداد صفحه :
65
قیمت :
6500 تومان

پيشگفتار
((خطر )) كه پيشينه اي به قدمت تاريخ بشر دارد و حاصل كارش جز ويراني و ضرر و زيان نيست،از بدو خلقت انسان،پيوسته همراه او بوده و موجب دلمشغولي انسان بوده است؛در آغاز، خطر، گستره چندان پهناوري نداشت؛ چون سرمايه اندك بود. رفته رفته و با توسعه جوامع بشري و با پيشرفت تمدن، ثروت و دارايي انسان افزونتر شد و ميزان در گيري انسان با خطر يا ريسك افزايش يافت و دزدي دريايي نيز به آن اضافه شد . با رخ نمودن انقلاب صنعتي نيز،تنوع،تواترو شدت ريسك،روز به روز گسترش يافت.
به طوري كه امروزه با پيشرفت تكنو لو ژي و ورود انواع فراورده هاي صنعتي به زندگي بشر ،به رغم تسهيلات فراواني كه براي رفاه انسان در پي داشته،ريسكهاي جديدي را با خود وارد اجتماع كرده است.با ريسك به روشهاي متعددي ،با توجه به ماهيتشان، مي توان بر خود كرد. مهمترين و موثر ترين شيوه،انتقال ريسك به بيمه گر است. نقش بيمه گر ،تشكيل اجتماع بزرگي از بيمه گذاران است كه در معرض ريسك يگانه اي قرار دارند. بيمه گر با استفاده از آمار و حساب احتمالات و تجربيات گذشته ،هزينه ريسك يا حق بيمه فني را محاسبه و مبلغي را به عنوان هزينه عملياتي و سود معقول خود به آن اضافه مي كند تا حق بيمه تجاري بدست آيد. اين رقم حق بيمه اي است كه بيمه گذار بابت انتقال ريسك به بيمه گر مي پر دازد. هر چه اجتماع بيمه گذاران بيشتر باشد بر اساس قانون اعداد بزرگ، پيش بيني هاي بيمه گر به واقعيت نزديك تر مي شود،در نتيجه حق بيمه اي كه بيمه گر بر اساس حساب احتمالات و تجربيات گذشته محاسبه كرده پاسخگوي تعهدات او خواهد بود.
تاريخچه
نخستين نوع بيمه كه قبل از سده نوزدهم مورد عمل قرار گرفته ، بيمه باربري دريايي است. بقيه رشته ها كم و بيش بعد از انقلاب صنعتي بتدريج از اين زمان به بعد از آتش سوزي مهيب لندن به فكر انديشه گران رسيد. عمومابا پيشرفت تكنولوژي و ورود فراورده هاي صنعتي،با وجود رفاهي كه براي بشر به ارمغان مي آورند،بالقوه خطر هاي جاني و مالي نيز در پي دارند. بيمه گران مدام در فكر ارائه تامين بيمه اي براي اين دسته از خطر ها هستند.
اينكه كدامين قوم يا ملت ،نخستين بار با بيمه آشنا شد معلوم نيست. برخي دريا نوردان فنيقي را مبتكر بيمه دريايي مي دانند. بدين صورت كه دريا نوردان از بازرگانان وام دريافت مي كردند و هر گاه در يانورد بدهكار با موفقيت سفر خود را به پايان مي برد ،موظف بود كه اصل و بهره وام در يافتي را ظرف مدت معين به بازرگانان طلبكار بپردازد. در طي اين مدت كالاي بازرگان در گرو در يانورد بود و اگر به موقع موفق به دريافت طلب خود نمي شد مي توانست كالارا حراج كند. اگر كشتي دريانورد با حوادث دريا مواجه مي شد يا دزدان دريايي حمله ور مي شدند و كالا به غارت مي رفت وام دهنده حقي در مورداصل و بهره وام پرداختني نداشت. بنابراين بازرگان وام دهنده ،خطر را تقبل مي كرد يعني برگشت اصل و بهره وام در گرو سالم به مقصد رسيدن كالا بود.
بهره اين نوع وام ها بيشتر از وام هاي عادي بود و اين مابه تفاوت بين ميزان بهره وام عادي و وام دريايي را مي توان حق بيمه خطري محسوب كرد كه بازرگان وام دهنده به عهده گرفته بود. اين نوع وام ها را در تاريخ و پيدايش بيمه،بيمه وام هاي دريايي ناميده اند. كه در سده پنجم و ششم قبل از ميلاد مسيح در مديترانه ي شرقي كه مركز تجارت اروپاي آن زمان بود رواج داشت. بدين صورت كه سرمايه داران يوناني به صاحبان كشتي ها و مال التجار ه ها وام با نرخي بالاتر از وام عادي پرداخت مي كردند. حتي برخي از تاريخ نگاران اعتقاد دارند كه سابقه اين نوع وام ها به دو هزار سال قبل از ميلاد مي رسد كه بين بازرگانان و دريا نوردان هندي متداول بود.برخي معتقدند كه تقسيم ريسكرا كه امروزه يكي از ويژگي هاي مهم حرفه بمه گري محسوب مي شود،چينيها در سه هزار سال قبل از ميلاد رعايت مي كرده اند. بدين ترتيب كه دريا نوردان چيني مال التجاره خود را به جاي حمل با يك كشتي يا قايق با چندين كشتي يل قايق حمل مي كردند كه هرگاه يك يا چند وسيله دچار مخاطرات دريا شد يا دزدان دريايي به غارت بردند،كشتي ها و قايق هاي ديگر سالم به مقصد برسند و خسارت وارده به حداقل ممكن كاهش يابد. اين همان اصل پراكندگي ريسك در اقصي نقاط جهان است كه امروزه بين بيمه گران و بيمه گران اتكايي متداول است و رعايت مي شود. نوع دوستي ،نوع پروري و معضدت از اركان اصلي پيدايش بيمه بوده است.
صندوق هاي تعاوني نظير صندوق كمك به باز ماندگان سربازان و رزم آوراني كه در مصاف با دشمن كشته مي شدند،يا صندوق پرداخت هزينه كفن و دفن براي كساني كه از دنيا مي رفتندو باز ماندگانشان توان مالي تامين هزينه را نداشتند در زمانهاي قديم رايج بوده است. كلا" امر تعاون بسيار قديمي است زيرا همه پيشوايان مذاهب و اديان نيز به آن اشاره كرده اند. تعاون و نوعي بيمه كه به آن بيمه متقابل مي توان اطلاق كرد،در قرون وسطي نيز رايج بود. تا سده چهاردهم ميلادي اصولا بيمه به صورت تعاون و كمك متقابل وجود داشت و در حمل و نقل دريايي نيز بيمه براي كشتي و محموله بيمه به صورت بيمه وام دريايي و نظاير آن جزو قرار داد حمل و نقل محسوب مي شد وبيمه به شكل معامله و قرار داد مستقل مطرح نبود.
سير تحول بيمه
تعاون و كمك هاي متقابل تا سده چهاردهم ميلادي يعني تا پيدا شدن بيمه به مفهوم حرفه اي آن باقي ماند. به نظر بسياري از مؤلفان بيمه به مفهوم واقعي و امروزي آن در سده چهاردهم به وجود آمده است. پس از پيدايش بيمه در اين دوران در اروپاي غربي عده اي كه به آن اعتقاد نداشتند به مخالفت بر خاستند.اينان تصور مي كردند كه قرارداد بيمه نيز به سرنوشت وام دريايي دچار و ممنوع خواهد شد. زيرا قبلا كليسا با بيمه به صورت وام هاي دريايي مخالفت كرده بود كه مقامات كليسايي طبق موازين مذهبي ،بهره را حرام مي دانستند.در پي همين مخالفت كليسا بود كه بيمه وام هاي دريايي مدتي منسوخ شد تا عاقبت تجار وام دهنده شكل آن را عوض كردند. بدين منوال كه وام دهنده به جاي بهره،جايزه اي مي پرداخت كه ميزان آن به اندازه نرخ بهره بود ولي شكل آن طوري بود كه كليسا نمي توانست با آن مخالفت كند. اين امر موجب شده بود به آينده بيمه چندان اميدوار نباشند ولي بيمه به سرعت توسعه يافت. سوابق تاريخي نشان مي دهد كه در سال 1393در يك دفتر رسمي در ژنو،طي يك ماه80قرارداد بيمه منعقد شد. سرانجام پس از تحولات بسياري كه در سده چهاردهم پيش آمد برخي بازرگانان حرفه خود را صرفا بيمه قرار دادند.
از اواخر نيمه دوم سده چهاردهم ،قرار داد بيمه به تدريج از قرارداد كرايه كشتي تفكيك شد و به صورت سند ديگري كه ((پليس)) ناميده مي شد تنظيم گرديد و به سرعت رو به تكامل رفت. در زبان انگليسي ،به بيمه نامه ((پليسي))گفته مي شود كه به نظر مي رسد ريشه اش همان ((پليس))باشد. كم كم به علت نيازهاي بين المللي ،قواعد و اصول گوناگوني به شكل ماده هايي در قرارداد بيمه گنجانده شده به نحوي كه امروزه پس از قرنها هنوز بعضي از اين قواعد در حقوق بيمه باقي مانده است.
آغاز حرفه بيمه گري
توسعه بيمه سبب جلب توجه و حمايت بازرگانان به حرفه بيمه گري و صدور بيمه نامه شد. از سده پانزدهم شماري از بازر گانان فعاليت خود را به صدور بيمه نامه منحصر كردند و حرفه بيمه گري اهميتي خاص يافت.
در سال 1552در شهر فلورانس كانوني از بيمه گران با سازمان مجهز تشكيل شد. اعضاي كانون مزبور حقوقداناني را از بين خود انتخاب كردند و وظيفه تهيه شرايط عمومي بيمه نامه ها تدوين تعرفه هاي حق بيمه و انتخاب واسطه ها و نمايندگان بيمه و نظارت در نحوه فعاليت آنها ،همچنين نجات كشتي ها و باز يافتني ها را از مهلكه،به آنان محول كردند. به تدريج بيمه گران اين روش را پيش گرفتندكه گهگاه در بندر ها و مراكز بازرگاناني در يايي و قهوه خانه ها دور يكديگر جمع شوند و متفقا" با واسطه هاي بيمه در مورد خطر هاي در يايي و خصو صيات فني كشتي ها و ساير موارد مذاكره نموده و به شرايط مطلوبي دست يابند. ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه حسابداری تراز آزمایشی و سود و زبان بصورت اکسل excell
2 صفحه - 5000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 10000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 12000 تومان
مفروضات و اصول حسابداری پروژه مالی
51 صفحه - 7000 تومان
طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی پروژه حسابداری
32 صفحه - 5000 تومان
پروژه حسابداری بیمه عمر
65 صفحه - 6500 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمه آسیا
22 صفحه - 4500 تومان
نقش حسابداری در بیمه ایران
31 صفحه - 3500 تومان
گزارش کار آموزی رشته حسابداری در سازمان بیمه تامین اجتماعی
121 صفحه - 15000 تومان
پروژه نقش و تاثیر بیمه عمر پس انداز در بازار سرمایه
100 صفحه - 11000 تومان
پروژه نقش و تاثیر بیمه عمر پس انداز در بازار سرمایه
101 صفحه - 16000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل عوامل تعیین کننده تقاضای بیمه عمر در کشورهای برگزیده آسیا و هند32
58 صفحه - 26000 تومان
کارآموزی بیمه پاسارگاد - عمر و سرمایه گذاری
81 صفحه - 10000 تومان
کارآموزی بیمه عمر بیمه آسیا
43 صفحه - 8000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007