تلگرام سایت تحقیق
شنبه 5 اسفند 1396
بازدید امروز : 2489 نفر

موضوع : پروژه حسابداری بیمه عمر
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
پروژه حسابداری بیمه عمر
تعداد صفحه :
65
قیمت :
6500 تومان

پيشگفتار
((خطر )) كه پيشينه اي به قدمت تاريخ بشر دارد و حاصل كارش جز ويراني و ضرر و زيان نيست،از بدو خلقت انسان،پيوسته همراه او بوده و موجب دلمشغولي انسان بوده است؛در آغاز، خطر، گستره چندان پهناوري نداشت؛ چون سرمايه اندك بود. رفته رفته و با توسعه جوامع بشري و با پيشرفت تمدن، ثروت و دارايي انسان افزونتر شد و ميزان در گيري انسان با خطر يا ريسك افزايش يافت و دزدي دريايي نيز به آن اضافه شد . با رخ نمودن انقلاب صنعتي نيز،تنوع،تواترو شدت ريسك،روز به روز گسترش يافت.
به طوري كه امروزه با پيشرفت تكنو لو ژي و ورود انواع فراورده هاي صنعتي به زندگي بشر ،به رغم تسهيلات فراواني كه براي رفاه انسان در پي داشته،ريسكهاي جديدي را با خود وارد اجتماع كرده است.با ريسك به روشهاي متعددي ،با توجه به ماهيتشان، مي توان بر خود كرد. مهمترين و موثر ترين شيوه،انتقال ريسك به بيمه گر است. نقش بيمه گر ،تشكيل اجتماع بزرگي از بيمه گذاران است كه در معرض ريسك يگانه اي قرار دارند. بيمه گر با استفاده از آمار و حساب احتمالات و تجربيات گذشته ،هزينه ريسك يا حق بيمه فني را محاسبه و مبلغي را به عنوان هزينه عملياتي و سود معقول خود به آن اضافه مي كند تا حق بيمه تجاري بدست آيد. اين رقم حق بيمه اي است كه بيمه گذار بابت انتقال ريسك به بيمه گر مي پر دازد. هر چه اجتماع بيمه گذاران بيشتر باشد بر اساس قانون اعداد بزرگ، پيش بيني هاي بيمه گر به واقعيت نزديك تر مي شود،در نتيجه حق بيمه اي كه بيمه گر بر اساس حساب احتمالات و تجربيات گذشته محاسبه كرده پاسخگوي تعهدات او خواهد بود.
تاريخچه
نخستين نوع بيمه كه قبل از سده نوزدهم مورد عمل قرار گرفته ، بيمه باربري دريايي است. بقيه رشته ها كم و بيش بعد از انقلاب صنعتي بتدريج از اين زمان به بعد از آتش سوزي مهيب لندن به فكر انديشه گران رسيد. عمومابا پيشرفت تكنولوژي و ورود فراورده هاي صنعتي،با وجود رفاهي كه براي بشر به ارمغان مي آورند،بالقوه خطر هاي جاني و مالي نيز در پي دارند. بيمه گران مدام در فكر ارائه تامين بيمه اي براي اين دسته از خطر ها هستند.
اينكه كدامين قوم يا ملت ،نخستين بار با بيمه آشنا شد معلوم نيست. برخي دريا نوردان فنيقي را مبتكر بيمه دريايي مي دانند. بدين صورت كه دريا نوردان از بازرگانان وام دريافت مي كردند و هر گاه در يانورد بدهكار با موفقيت سفر خود را به پايان مي برد ،موظف بود كه اصل و بهره وام در يافتي را ظرف مدت معين به بازرگانان طلبكار بپردازد. در طي اين مدت كالاي بازرگان در گرو در يانورد بود و اگر به موقع موفق به دريافت طلب خود نمي شد مي توانست كالارا حراج كند. اگر كشتي دريانورد با حوادث دريا مواجه مي شد يا دزدان دريايي حمله ور مي شدند و كالا به غارت مي رفت وام دهنده حقي در مورداصل و بهره وام پرداختني نداشت. بنابراين بازرگان وام دهنده ،خطر را تقبل مي كرد يعني برگشت اصل و بهره وام در گرو سالم به مقصد رسيدن كالا بود.
بهره اين نوع وام ها بيشتر از وام هاي عادي بود و اين مابه تفاوت بين ميزان بهره وام عادي و وام دريايي را مي توان حق بيمه خطري محسوب كرد كه بازرگان وام دهنده به عهده گرفته بود. اين نوع وام ها را در تاريخ و پيدايش بيمه،بيمه وام هاي دريايي ناميده اند. كه در سده پنجم و ششم قبل از ميلاد مسيح در مديترانه ي شرقي كه مركز تجارت اروپاي آن زمان بود رواج داشت. بدين صورت كه سرمايه داران يوناني به صاحبان كشتي ها و مال التجار ه ها وام با نرخي بالاتر از وام عادي پرداخت مي كردند. حتي برخي از تاريخ نگاران اعتقاد دارند كه سابقه اين نوع وام ها به دو هزار سال قبل از ميلاد مي رسد كه بين بازرگانان و دريا نوردان هندي متداول بود.برخي معتقدند كه تقسيم ريسكرا كه امروزه يكي از ويژگي هاي مهم حرفه بمه گري محسوب مي شود،چينيها در سه هزار سال قبل از ميلاد رعايت مي كرده اند. بدين ترتيب كه دريا نوردان چيني مال التجاره خود را به جاي حمل با يك كشتي يا قايق با چندين كشتي يل قايق حمل مي كردند كه هرگاه يك يا چند وسيله دچار مخاطرات دريا شد يا دزدان دريايي به غارت بردند،كشتي ها و قايق هاي ديگر سالم به مقصد برسند و خسارت وارده به حداقل ممكن كاهش يابد. اين همان اصل پراكندگي ريسك در اقصي نقاط جهان است كه امروزه بين بيمه گران و بيمه گران اتكايي متداول است و رعايت مي شود. نوع دوستي ،نوع پروري و معضدت از اركان اصلي پيدايش بيمه بوده است.
صندوق هاي تعاوني نظير صندوق كمك به باز ماندگان سربازان و رزم آوراني كه در مصاف با دشمن كشته مي شدند،يا صندوق پرداخت هزينه كفن و دفن براي كساني كه از دنيا مي رفتندو باز ماندگانشان توان مالي تامين هزينه را نداشتند در زمانهاي قديم رايج بوده است. كلا" امر تعاون بسيار قديمي است زيرا همه پيشوايان مذاهب و اديان نيز به آن اشاره كرده اند. تعاون و نوعي بيمه كه به آن بيمه متقابل مي توان اطلاق كرد،در قرون وسطي نيز رايج بود. تا سده چهاردهم ميلادي اصولا بيمه به صورت تعاون و كمك متقابل وجود داشت و در حمل و نقل دريايي نيز بيمه براي كشتي و محموله بيمه به صورت بيمه وام دريايي و نظاير آن جزو قرار داد حمل و نقل محسوب مي شد وبيمه به شكل معامله و قرار داد مستقل مطرح نبود.
سير تحول بيمه
تعاون و كمك هاي متقابل تا سده چهاردهم ميلادي يعني تا پيدا شدن بيمه به مفهوم حرفه اي آن باقي ماند. به نظر بسياري از مؤلفان بيمه به مفهوم واقعي و امروزي آن در سده چهاردهم به وجود آمده است. پس از پيدايش بيمه در اين دوران در اروپاي غربي عده اي كه به آن اعتقاد نداشتند به مخالفت بر خاستند.اينان تصور مي كردند كه قرارداد بيمه نيز به سرنوشت وام دريايي دچار و ممنوع خواهد شد. زيرا قبلا كليسا با بيمه به صورت وام هاي دريايي مخالفت كرده بود كه مقامات كليسايي طبق موازين مذهبي ،بهره را حرام مي دانستند.در پي همين مخالفت كليسا بود كه بيمه وام هاي دريايي مدتي منسوخ شد تا عاقبت تجار وام دهنده شكل آن را عوض كردند. بدين منوال كه وام دهنده به جاي بهره،جايزه اي مي پرداخت كه ميزان آن به اندازه نرخ بهره بود ولي شكل آن طوري بود كه كليسا نمي توانست با آن مخالفت كند. اين امر موجب شده بود به آينده بيمه چندان اميدوار نباشند ولي بيمه به سرعت توسعه يافت. سوابق تاريخي نشان مي دهد كه در سال 1393در يك دفتر رسمي در ژنو،طي يك ماه80قرارداد بيمه منعقد شد. سرانجام پس از تحولات بسياري كه در سده چهاردهم پيش آمد برخي بازرگانان حرفه خود را صرفا بيمه قرار دادند.
از اواخر نيمه دوم سده چهاردهم ،قرار داد بيمه به تدريج از قرارداد كرايه كشتي تفكيك شد و به صورت سند ديگري كه ((پليس)) ناميده مي شد تنظيم گرديد و به سرعت رو به تكامل رفت. در زبان انگليسي ،به بيمه نامه ((پليسي))گفته مي شود كه به نظر مي رسد ريشه اش همان ((پليس))باشد. كم كم به علت نيازهاي بين المللي ،قواعد و اصول گوناگوني به شكل ماده هايي در قرارداد بيمه گنجانده شده به نحوي كه امروزه پس از قرنها هنوز بعضي از اين قواعد در حقوق بيمه باقي مانده است.
آغاز حرفه بيمه گري
توسعه بيمه سبب جلب توجه و حمايت بازرگانان به حرفه بيمه گري و صدور بيمه نامه شد. از سده پانزدهم شماري از بازر گانان فعاليت خود را به صدور بيمه نامه منحصر كردند و حرفه بيمه گري اهميتي خاص يافت.
در سال 1552در شهر فلورانس كانوني از بيمه گران با سازمان مجهز تشكيل شد. اعضاي كانون مزبور حقوقداناني را از بين خود انتخاب كردند و وظيفه تهيه شرايط عمومي بيمه نامه ها تدوين تعرفه هاي حق بيمه و انتخاب واسطه ها و نمايندگان بيمه و نظارت در نحوه فعاليت آنها ،همچنين نجات كشتي ها و باز يافتني ها را از مهلكه،به آنان محول كردند. به تدريج بيمه گران اين روش را پيش گرفتندكه گهگاه در بندر ها و مراكز بازرگاناني در يايي و قهوه خانه ها دور يكديگر جمع شوند و متفقا" با واسطه هاي بيمه در مورد خطر هاي در يايي و خصو صيات فني كشتي ها و ساير موارد مذاكره نموده و به شرايط مطلوبي دست يابند. ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه حسابداری بیمه عمر
65 صفحه - 6500 تومان
پروژه حسابداری بدهی ها و تئوریهای حسابداری
78 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
45 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته حسابداری - حسابداری حقوق و دستمزد
70 صفحه - 10000 تومان
پروژه مالی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در حسابداری
74 صفحه - 7500 تومان
پروژه حقوق و دستمزد رشته حسابداری
40 صفحه - 7000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
84 صفحه - 15000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد
79 صفحه - 10000 تومان
پروژه کارآموزی در پارس خزر - بررسی سیستم حسابداری
70 صفحه - 9000 تومان
پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
102 صفحه - 15000 تومان
پروژه حسابداری در مورد ترازنامه
53 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته حسابداری با عنوان انبار و انبارداری و مدیریت انبار
147 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته حسابداری برآورد توان مالی خانوارهای شهری
110 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته حسابداری در مورد پول ارز بانکداری
107 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
51 صفحه - 7000 تومان
پروژه رشته حسابداری - حسابداری مالی
69 صفحه - 10000 تومان
پروژه حسابداری تراز آزمایشی و سود و زبان بصورت اکسل excell
2 صفحه - 5000 تومان
پروژه رشته حسابداری - قرار داد پیمانکاری
39 صفحه - 5000 تومان
پروژه رشته حسابداری - سیستم حقوق و دستمزد
90 صفحه - 9000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
97 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
65 صفحه - 10000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری در مورد بودجه و بودجه ریزی
50 صفحه - 9000 تومان
پروژه حسابداری- پروژه مالی با عنوان بانکداری اسلامی
62 صفحه - 9000 تومان
پروژه کار آموزی رشته حسابداری در اداره پست
43 صفحه - 8000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح بخش حسابداری اداره تامین اجتماعی
65 صفحه - 12000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح نرم افزار مورد استفاده در سیستم دبیرخانه
29 صفحه - 6000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مربوط به جسابداری پیمانکاری
10 صفحه - 4000 تومان
پروژه رشته حسابداری قراردادهای پیمانکاری
108 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری (کاربرد نمونه گیری در حسابداری)
45 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته حسابداری روشهای توزیع سود سهام
84 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری قراردادهای پیمانکاری - سیستم حسابداری پیمانکاری برای شرکت هایی که فعالیت ساختمانی انجام می دهند
26 صفحه - 6000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
86 صفحه - 12000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی نظام کد گذاری کالاها
41 صفحه - 8000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تجزیه و تحلیل حسابداری در اداره بهزیستی
62 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته مالی حسابداری شرکتهای پیمانکاری همراه با فرم ها و جدول
34 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی مراحل و روشهای بودجه
61 صفحه - 8000 تومان
پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
101 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در امر ارزیابی خطر تقلب مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
10 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و بازده غیر عادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران فایل بصورت پاورپوینت
42 صفحه - 9000 تومان
پروژه حسابداری هزینه یابی بر مبنای فعالیت
75 صفحه - 10000 تومان
پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
150 صفحه - 12000 تومان
پروژه کارآموزی سیستم مالی آتش نشانی رشته حسابداری
26 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته حسابداری آموزش نرم افزار کاراسیستم نرم افزار مدیریت پخش شرکتها با تمام امکانات
94 صفحه - 15000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی به همراه فرمها و رسید ها
55 صفحه - 9000 تومان
پروژه کار آموزی رشته حسابداری در اداره پست
43 صفحه - 8000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری راه های افزایش سرمایه مالی در بانکها
110 صفحه - 16000 تومان
پروژه حسابداری اتوماسيون سيستمهاي منابع انساني و مالي سیستم حقوق و دستمزد
175 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته حسابداری طراحی سیستم حقوق و دستمزد کارخانه لوازم خانگی پارس قزوین
86 صفحه - 15000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی استاندارد حسابداری شماره 2 وجوه نقد
37 صفحه - 6000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی استاندارد حسابداری شماره 9
37 صفحه - 6000 تومان
پروژه مالی حسابداری طرح اتوماسيون سازمان تامين اجتماعي
175 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی مالیات بر ارزش افزوده دولت در کشور ایران
64 صفحه - 12000 تومان
پروژه حسابداری بررسی حسابداری دولتی
50 صفحه - 12000 تومان
پروژه مالی بررسی حسابداری در موسسات دولتی
31 صفحه - 7000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
82 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری - حسابداری حقوق و دستمزد
60 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
50 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
102 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت
107 صفحه - 18000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد در کارخانه پارس قزوین
93 صفحه - 14000 تومان
پروژه مالی حسابداری پیمانکاری ساختمان
48 صفحه - 12000 تومان
پروژه مالی سیستم حسابداری پیمانکاری شرکت های ساختمانی
84 صفحه - 15000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 10000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 12000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی بودجه در شهرداری صومعه سرا
65 صفحه - 12000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری برسی هموار سازی سود
114 صفحه - 15000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی روند بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آب و فاضلاب گیلان
95 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
56 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
56 صفحه - 8000 تومان
مفروضات و اصول حسابداری پروژه مالی
51 صفحه - 7000 تومان
پروژه انبارداری و حسابداری شهرداری رشت
94 صفحه - 12000 تومان
پروژه انبارداری حسابداری
61 صفحه - 7000 تومان
پروژه حسابداری ایران خودرو
53 صفحه - 8000 تومان
پروژه حسابداری شرکت دارو سازی
68 صفحه - 10000 تومان
پروژه حسابداری مدرسه غیر انتفاعی
76 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
47 صفحه - 7000 تومان
پروژه مدیریت سود و اقلام تعهدی حسابداری
45 صفحه - 8000 تومان
تاثیر نرخ نرخ ارز بر بودجه پروژه حسابداری
59 صفحه - 12000 تومان
پروژه مالی توسعه فرهنگ استفاده از بیمه
120 صفحه - 15000 تومان
پروژه نقش و تاثیر بیمه عمر پس انداز در بازار سرمایه
100 صفحه - 11000 تومان
پروژه بهینه سازی روشهای موجود بازاریابی در صنعت بیمه در استان
102 صفحه - 15000 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر در بازاریابی صنعت بیمه از دیدگاه کارشناسان بیمه
150 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته مدیریت بیمه نقش بیمه های دریایی در اقتصاد شهر همراه با پرسشنامه و جامعه آماری
71 صفحه - 15000 تومان
پروژه نقش و تاثیر بیمه عمر پس انداز در بازار سرمایه
101 صفحه - 16000 تومان
پروژه بررسی بازار صنعت بیمه ای استان به تفکیک رشته های بیمه
100 صفحه - 15000 تومان
پروژه ارزیابی تاثیر وضعیت طبقه اجنتماعی افراد (بیمه گذاران) بر میزان تقاضای آنها بر بیمه های اشخاص
66 صفحه - 15000 تومان
پروژه کارآموزی بیمه مسئولیت کارفرما درمقابل کارکنان
77 صفحه - 14000 تومان
پروژه عمران- تحلیل دینامیکی غیر خطی سدهای بتنی قوسی
101 صفحه - 15000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری - عمران- اجرای پل سازی
31 صفحه - 5000 تومان
پروژه رشته معماری عمران - اقلیم و معماری
65 صفحه - 10000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان بتنی (پاورپوینت )
26 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته معماری - عمران پیاده کردن سازه های مختلف مهندسی
87 صفحه - 10000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان 4 طبقه روی پیلوت فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 4000 تومان
پروژه معماری عمران بررسی نشست در ساختمان
78 صفحه - 9000 تومان
پروژه معماری عمران مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمان
52 صفحه - 8000 تومان
پروژه کارآموزی در ساختمان رشته معماری عمران
157 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
44 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته عمران بارگذاری ساختمان
30 صفحه - 12000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران مطالعه تخصصی مجتمع ویلایی تفریحی لیسار
123 صفحه - 15000 تومان
برج میلاد - یکی از پروژه های عمرانی بعد از انقلاب
5 صفحه - 1500 تومان
پروژه معماری عمران آشنایی با انواع پوشش دیوارهای ساختمانی - دیوار پوشها - کناف
288 صفحه - 20000 تومان
پروژه کارآموزی راهسازی رشته معماری عمران
44 صفحه - 8000 تومان
پروژه کارآموزی معماری عمران ساختمان 4 طبقه روی پیلوت ساختمان بتنی فایل بصورت پاور پوینت
35 صفحه - 6000 تومان
پروژه بارگذاری ساختمان - معماری عمران
27 صفحه - 12000 تومان
کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری و حفظ پروژه های عمرانی و شبکه آبیاری
18 صفحه - 20000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حسابداری بیمه
4 صفحه - 4000 تومان
حسابداری بیمه
8 صفحه - 1500 تومان
حسابداری بیمه
7 صفحه - 1000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمه آسیا
22 صفحه - 4500 تومان
نقش حسابداری در بیمه ایران
31 صفحه - 3500 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری در بیمه
37 صفحه - 6000 تومان
گزارش کار آموزی رشته حسابداری در سازمان بیمه تامین اجتماعی
121 صفحه - 15000 تومان
حسابداری طرح های عمرانی- کار آموری در اداره پست فایل بصورت پاورپوینت
74 صفحه - 9000 تومان
کارآموزی حسابداری پیمانکاری شرکت عمران گستر فومن سازه
11 صفحه - 3000 تومان
بیمه عمر سرمایه گذاری
15 صفحه - 2000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل عوامل تعیین کننده تقاضای بیمه عمر در کشورهای برگزیده آسیا و هند32
58 صفحه - 20000 تومان
کارآموزی بیمه پاسارگاد - عمر و سرمایه گذاری
81 صفحه - 10000 تومان
کارآموزی بیمه عمر بیمه آسیا
43 صفحه - 8000 تومان
بیمه عمر و پس انداز و نقش آن بر اقتصاد
30 صفحه - 3000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
xمشاوره پایان نامه
xسفارش تایپ سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2018