موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه رشته علوم تربیتی بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان
تعداد صفحه :
88
قیمت :
48000 تومان

فهرست مطالب
عنوان
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت موضوع
اهداف تحقیق
سؤال های تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف عملیاتی
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
مبانی نظری
تحقیقات انجام گرفته پیرامون موضوع
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
تعریف جامعه آماری
گروه نمونه و روش نمونه گیری
ابزار تحقیق
روش جمع آوری داده ها
روش آماری
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
تحلیل آماری داده ها
ارتباط نتایج آزمون ها با فرضیه ها
فصل پنجم
بیان نتایج و بحث
پیشنهادات
محدودیت های تحقیق
منابع و مآخذ
ضمایم
چکیده تحقیق :
بررسی حاضر قصد دارد تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت را در کارآیی کسانی که این دوره ها را گذرانده اند ارزیابی نموده و نکات مثبت و منفی این دوره ها را نشان دهد و از اهمیت تشکیل و برگزاری این دوره ها و ضرورت ایجاد چنین فرصت هایی برای معلمان آگاهی درستی به دست دهد . با توجه به کاربرد روش های تحلیلی در بهتر و مؤثرتر نمودن فعالیت های آموزشی کشور این گونه بررسی ها می توانند در بالا بردن کارآیی کلی نظام آموزش کشور مؤثر واقع شوند و این امر در صورتی تحقق می پذیرد که شیوه های آماده کردن نیروی انسانی که در نظام آموزش و پرورش مشغول به کار هستند اصلاح شده و کاستی های کیفی و کمی آنها بر طرف گردد . طبیعی است بالا بردن کارآیی معلمان تأثیر زیادی در بالا بردن کارآیی کل نظام آموزش دارد و هر اقدامی در این مورد ارزشمند خواهد بود . این تحقیق در راستای این هدف انجام شده و در این راستا این موارد مدنظر بوده اند :
-آیا دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت معلمان در بالا بردن کارآیی آنان مؤثر بوده است ؟
- آیا مدرسان این دوره ها از توانایی لازم برای تدریس در این دوره ها برخوردار هستند ؟
- آیا روش های کنونی آموزش کوتاه مدت ضمن خدمت مناسب هستند ؟
در ارتباط با موارد بالا سؤالات و فرضیه هایی مطرح شده است که مستقیماً هدف های یاد شده در بالا را تعقیب می کنند . که در مجموع و به طور کلی دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت مؤثر بوده اند . آیا دوره ها تأثیری در بهبود شرایط تحصیلی دانش آموزان داشته اند ؟ آیا تشکیلات اجرایی شرایط لازم را برای رسیدن به هدف های فوق دارند ؟ این بررسی برای پاسخ گویی به موارد فوق ، گروه های نمونه ای از معلمان شرکت کننده در دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت را به طور تصادفی انتخاب و با تهیه پرسشنامه ای سؤالاتی در ارتباط با هدف های تحقیق مطرح نموده است . و سپس هر یک از سؤالات پرسشنامه ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند . پاسخ گویان در این بررسی تعداد 60 نفر از معلمان شرکت کننده در دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بوده اند که به پرسشنامه تهیه شده پاسخ دادند .
روش بررسی و نتیجه گیری پرسشنامه های تهیه شده روش توصیفی و تحلیلی بوده است .
نتایج به دست آمده در مورد کیفیت کارآیی دوره ها نشان می دهد که حدود 70% از معلمان کیفیت دوره ها را خوب و قابل قبول و تنها کمتر از 30% کیفیت دوره ها را ضعیف ارزیابی کرده اند .
در مجموع با توجه به جداول تحلیلی و توصیفی که در این تحقیق آمده دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت در بالا بردن کارآیی معلمان تأثیر مثبت را نشان می دهد که به طور موردی به وسیله جداول تحلیلی و توصیفی در تحقیق آمده است . با توجه به این داده ها به طور کلی تشکیل دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت موفق بوده و پیشنهاد می شود دوره ها طیف وسیع تری از معلمان را در بر گیرد و در تهیه منابع علمی هم برای معلمان شرکت کننده و هم برای مدرسان دوره ها توجه بیشتری مبذول گردد .
ضمناً لازم است انگیزه های بیشتری برای شرکت فعالانه تر معلمان در این دوره ها فراهم آید .
بیان مسئله و اهمیت آن:
معمولاٌ با شنیدن واژه آموزش اولین تصویری که در ذهن نقش می بندد تصویر مدرسه است . ولی با کمی کوشش و دقت می توان به خاطر آورد که آموزش یا (تعلیم و تربیت ) قبل از تأسیس اولین مدارس در طول عمر بشر وجود داشته است.حتی در میان جوامع اولیه نیز آموزش امجام می پذیرفته است.
بشر بر حسب ضرورت مجبور بوده است برای رفع نیازهای خود بسیاری چیزها را بیاموزد از یافته های دیگران استفاده کند . تجارب دیگران را در نظر بگیرد نظریات افراد مجرب را لحاظ کند و خلاصه همیشه در عین اینکه تلاش میکرده تا بر مشکلات فائق آید و به هدفهای خود برسد در همان حال نیز می آموخته است و یا به عبارتی در معرض آموزش نیز قرار داشته است و هر چه در طول زمان پیش برویم و بشر مراحل رشد و تکامل را بیشتر طی کند این نیاز به آموزش و یادگیری بیشتر می شود. در عصر حاضر با توجه به شتاب فزاینده های که علم و تکنولوژی پیدا کرده است کارائی افراد بستگی صرف به میزان آموزشی که قبل از اشتغال دیده اند و یا در زمان اشتغال می بیند دارد . در غیر این صورت از کارائی مطلوب برخوردار نخواهد بود. شتاب و حرکتی که جوامع در نیمه دوم قرن بیستم از شیوه های کهن و شناخته شده به سوی تغیرات تازه و قبول آن تغییرات می کند به حدی است که در بسیاری از اقشار جامعه اختلافی ایجاد نموده است. تغییر نیازها, اصلاح اهداف, تعدیل روشها, تغییر خط و مشی ها و سیاستها, برخورد با تنگناها افزایش یا کاهش منابع انسانی و مادی و بسیاری موارد دیگر امروزه یادآوری می شوند که برای حفظ کارایی نظام و سیستم و عوامل اجرائی آن پیوسته باید آموزش کارکنان و تطبیق دادن توانایی های آنان به نیاز های جدید و مسئولیتهای نو از اهمیت و حساسیت فراوانی برخوردار است.
بنابراین آموزش ضمن خدمت به موازات رشد سرسع علوم و تکنولوژی و به وجود آمدن نیازهای یادگیری تازه مورد توجه و نظر دست اندر کاران امور برنامه ریزی آموزش و سازمانهای ذیربط قرار گرفته است . در این راستا آموزش و پرورش بنابر سیاست سازمانی و استراتژی توسعه خود از طریق آموزشهای ضمن خدمت به منظور تأمین نیروهای کمی و کیفی و کارامد مورد نیاز بسیاری از معلمان مقاطع مختلف و کارکنان اداری خود را از طریق راههایی وارد طیفی از آموزشهای خود کرده است کهبه آموزشهای ضمن خدمت موسوم شده اند . این آموزشها هم اکنون در اکثر کشور های جهان معمول است و پیوسته گسترش یافته و متحول می
3 گردد و کارشناسان جهانی در منطقه ای تعلیم و تربیت نیز بر آن تأکید می ورزند.بطوریکه دهمین اجلاس مشورتی برنامه و نوآوری های آموزشی برای توسعه در آسیا اقیانوسیه (1991ـ1917) نسبت به این امر اهمیت زیادی قائل شده است . در همین اجلاس اعلام شد که در بعضی از مناطق تجربه ثابت کرده است که بطور متوسط پس از گذشت 5 سال از کار آموزش معلمان دوره دیده کارایی آنها به تدریج ضعیف می شود. به همین جهت همه معلمان باید بطور متناوب تححب آمورش های ضمن خدمت قرار گیرند. همچنین در سومین نشست اجلاس برنامه های آموزش و پترورش آسیا ـ اقیانوسیه در سال 1992 در بانکوک تمام کشورهای عضو به روی مسئله ارتقاءکیفی معلمان تأکید داشتند. مواردی که در این اجلاس بر آن تأکید شده است علارتند از :
1ـ بهبود شرایط کار معلمان 2ـ افزایش حقوق آنان 3ـ ایجاد دوره های کوتاه مدت و بلند مدت ضمن خدمت 4ـاختصاص امتیازات ویژه به معلمان مناطق محروم و دور افتاده 5ـ تقویت دوره های ضمن خدمت موجود 6ـ ارتقاءمدرسان دوره ها 7ـ فرصت ادامه تحصیل به مدرسان برجسته در خارج
یکی از واحدهای تابعه دفتر منطقه ای یونسکو در آسیا و اقیانوسیه که جوزه فعالیتهای آن نو آوریهای آموزشی است در تابستان 1990 در سمپوزیونی با شرکت 20 کشور به ویژگیهای قرن 21 میلادی یعنی عصری که دانش آموزان فعلی در آن کار و زندگی خواهند کرد پرداخته و ییکی از عمده ترین ویژگی های آن را انفجار دانش دانسته است یعنی سرعت تبدیل دانش و معرفت به دانشهای جدید.
........

تحقیقهای مشابه
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان
88 صفحه - 48000 تومان
پروژه بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان همراه با پرسشنامه و تجزیه و تحلیل
105 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی ارزشیابی مهارتهای حرفه ای معلمان دوره ابتدایی
95 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی وآموزشی مقایسه مهارت های حرفه ای مدیران و معلمان مدارس هوشمند با مدارس عادی همراه با پرسشنامه و کار آماری
160 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق
59 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی با عنوان بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطی تلفن همراه و اینترنت
74 صفحه - 90000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی شیوع اختلال نوشتن در مقطع ابتدایی
76 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان گرایشات دینی دانشجویان رشته های کامپیوتر
62 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه اظطراب با پیشرفت تحصیلی
45 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی علل گرایش نوجوان به انحرافات اجتماعی
27 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی
142 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به خدمات مشاوران
131 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی مدرسه راهنمایی دخترانه
142 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسي عوامل بوجودآورنده ي دوگانگي ارزشي درنوجوانان از ديدگاه نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله
76 صفحه - 51000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابط دانش اماری بر بهبود عملکرد مدیران - رضایت شغلی
38 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه
115 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی
166 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای پرورش خلاقیت در دانش آموزان تیزهوش از دیدگاه معلمان
153 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی عوامل مؤثر در انگیزه دانشجویان برای شرکت در کلاس
81 صفحه - 66000 تومان
کارآموزی رشته علوم تربیتی مشاوره فردی و مصاحبه با مراجعه کنندگان در اداره بهزیستی
15 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
51 صفحه - 30000 تومان
مدیریت کار عملی در سازمان - رشته علوم تربیتی - در اداره آموزش و پرورش
66 صفحه - 30000 تومان
مدیریت کار عملی در سازمانها رشته علوم تربیتی آموزش و پرورش
116 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان آگاهی والدین با وظایف خود در زمینه بلوغ دانش آموزان دختر
101 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی رابطه هوش هیجانی با سلامت روان
112 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به خدمات مشاوران
120 صفحه - 75000 تومان
پروژه اقدام پژوهی رشته آموزش ابتدایی - علوم تربیتی کاهش اضطراب (حین امتحان) دانش آموزان
48 صفحه - 36000 تومان
پروژه کارآموزی رشته علوم تربیتی کار عملی در سازمان
78 صفحه - 42000 تومان
گزارش کارآموزی رشته علوم تربیتی بازدید از مدرسه ابتدایی
37 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بازی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
121 صفحه - 66000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین اضطراب کودکان و اختلالات خلقی - اضطراب و افسردگی والدین با جامعه آماری و پرسشنامه
70 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسي عوامل بوجودآورنده ي دوگانگي ارزشي درنوجوانان
94 صفحه - 54000 تومان
پروژه بررسی ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی و برون گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه - رشته رواشناسی علوم اجتماعی تربیتی همراه با جامعه آماری و پرسشنام
75 صفحه - 66000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی نگرش والدین در مورد تأثیر وسایل ارتباط جمعی رادیو، تلویزیون، سینما و کتب غیردرسی بر کودکان دختر و پسر
115 صفحه - 54000 تومان
پروژرشته علوم تربیتی بررسی وضع موجود و مطلوب مشارکت معلمان در فرایند برنامه ریزی درسی از دیدگاه معلمان با تجربه و کم تجربه
120 صفحه - 75000 تومان
آموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزایش کارایی نیروی انسانی در بخش دولتی
13 صفحه - 6000 تومان
آموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزایش کارایی نیروی انسانی در سازمانها
9 صفحه - 4500 تومان
بررسی رابطه آموزش های ضمن خدمت کارکنان با افزایش کارآیی مطابق با روش تحقیق
43 صفحه - 27000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 18000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 45000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 45000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 84000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 54000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 66000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 30000 تومان
modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
163 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
90 صفحه - 90000 تومان
بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
83 صفحه - 42000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 45000 تومان
بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
59 صفحه - 30000 تومان
نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
63 صفحه - 27000 تومان
نگاهی اجمالی به نقش زن در دفاع مقدس پروژه رشته حقوق
73 صفحه - 30000 تومان
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
59 صفحه - 24000 تومان
بررسی سواحل حاجی بکنده در جذب توریست پروژه رشته گردشگری و توریسم
68 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
79 صفحه - 45000 تومان
تاثیر نرخ ارز بر تورم پروژه مالی رشته حسابداری
75 صفحه - 45000 تومان
بررسی مقایسه ای عزت نفس بین کودکان پسر پرورشگاه و سایر کودکان پروژه رواشناسی علوم اجتماعی و تربیتی با کار آماری و پرسشنامه
59 صفحه - 54000 تومان
رابطه عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی بچه های(دانش آموزان) پروژه روانشناسی علوم تربیتی
66 صفحه - 36000 تومان
بررسي تأثير اختلاف زناشويي بر سبك دلبستگي و قضاوت اخلاقي در دانش آموزان پروژه روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی
106 صفحه - 45000 تومان
علل اجتماعی تبعیض علیه زنان پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی همراه با کار آماری و پرسشنامه
131 صفحه - 45000 تومان
بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان پروژه علوم اجتماعی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
115 صفحه - 54000 تومان
رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
160 صفحه - 60000 تومان
رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
167 صفحه - 75000 تومان
کارشناسی علوم اجتماعی نگاه جامعه شناسی به بحران هویت جوانان پروژه
150 صفحه - 36000 تومان
پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی ، بررسی انتظارات نوجوان از والدین
70 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی ، بررسی عوامل بوجود آورنده ی دو گانگی ارزشی در نوجوانان از دیدگاه نوجوانان
75 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در طلاق در شهرستان رشت بصورت پاور پوینت
113 صفحه - 45000 تومان
پروژه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی در رشته پژوهشگری علوم اجتماعی با موضوع جهانی شدن و فرهنگ
100 صفحه - 54000 تومان
\پروژه رشته علوم اجتماعی روند حاشیه نشینی در شهر رشت
60 صفحه - 45000 تومان
پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی مفهوم مدرنیته و روند تحول و پیامد های آن در غرب
100 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیز هوش و عادی
70 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی- تاثیر اشتغال والدین در افت تحصیلی دانش آموزان
33 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی- تاثیر مثبت رفتار والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
104 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي جامعه شناختي روسپيگري
211 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق و آسیب های اجتماعی آن
55 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی گرايش مردم به گياه درمانی
80 صفحه - 51000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي و تحليل عوامل موثر بر بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي
57 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان فایل بصورت پاورپوینت
113 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نگرش زنان در خصوص انواع زایمان - طبیعی و سزارین
118 صفحه - 48000 تومان
پروژه پایان نامه بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی رشته علوم اجتماعی
193 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان
45 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی
68 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته گرایش علوم اجتماعی - بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی
151 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته کشاورزی و علوم باغی بررسی خواص دارویی گیاه مریم گلی و چای
33 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته کشاورزی و علوم باغی مطالعه و بررسی كرم ساقه خوار نواري برنج
25 صفحه - 18000 تومان
گزارش کار بازدید از مدرسه رشته علوم تربیتی
37 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به جرائم و انحرافات اجتماعی بر اساس روش تحقیق
67 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی آسیب های اجتماعی
60 صفحه - 42000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده در استفاده دانشجویان از کالاهای فرهنگی
80 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان علاقمندی به دین و دینداری
76 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نقش کمیته امداد امام خمینی در ایجاد امنیت اجتماعی
110 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی تغییرات نگرشی سن ازدواج دختران در سه نسل- روش تحقیق
113 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی - رسانه و جوانان همراه با پرسشنامه و کار آماری
91 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم باغی و پرورش گیاهان زینتی - گیاهان مورد استفاده در تراریوم
34 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی رابطه بين باورهاي ارتباطي با كاركرد خانواده و رضايت زناشويي
160 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی ترجیح جنسیتی در میان والدین دانشجویان
98 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته روانشناسی مقایسه تأثیر میزان استرس در بیماران سرطانی و غیر سرطانی بین دو قشر تحصیل کرده و تحصیل نکرده
78 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته کشاورزی تأثیر کاربرد فسفر بر رشد و عملکرد گیاه برنج
43 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته مدیریت آموزشی تأثیر سواد والدین در افت تحصیلی دانش آموزان
40 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی در استان گیلان در سالهای 70 تا 72
94 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی نقش آموزش در بهبود مهارت های زندگی دانش آموزان دوره ابتدایی پایه پنجم دختران همراه با جامعه آماری
45 صفحه - 51000 تومان
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین تجارب یادگیری از طریق درک از مفاهیم، ساختارها و ابزار فرهنگی تحقیق درباره رشته هائی که آن ها درس می دهند را منعکس می کند، ایجاد می نمایند
1 صفحه - 4500 تومان
پروژه کارشناسی علوم تربیتی بررسی عوامل بوجود آورنده دو گانگی ارزشی در نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله منطقه سنگر
80 صفحه - 90000 تومان
تحقیق عملی درس اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی حل مساله
19 صفحه - 7500 تومان
پروژه علوم تربیتی - روانشناسی - بررسی علل ترس در کودکان و نوجوانان
51 صفحه - 42000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مؤلفه های آموزش محیطی در برنامه ی آموزشی علوم تربیتی در بلغارستان و ترکیه6
13 صفحه - 27000 تومان
پروژه علوم تربیتی بررسی و مطالعه استفاده از وسایل کمک آموزشی در یادگیری کودکان
50 صفحه - 51000 تومان
پروژه علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به حجاب و پوشش اسلامی
131 صفحه - 75000 تومان
کارآموزی علوم تربیتی گزارش فیزیکی ، عاطفی، آموزشی مدرسه ابتدایی.docx
51 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بر زمان دوره ای دریافتی NPD استراتژی تولید و فرایندهای - npd تأثیر استراتژی 28
40 صفحه - 36000 تومان
حافظه کوتاه مدت در ماهی
2 صفحه - 3000 تومان
کارآموزی شرکت پارس خزر در مورد آموزش ضمن خدمت کارکنان
37 صفحه - 21000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007