موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word
عنوان :

روزنه در گیاهان وانواع ان ومکانیسم عمل

عنوان سفارش :
روزنه در گیاهان وانواع ان ومکانیسم عمل
تعداد صفحه :
20
قیمت :
9000 تومان

خلاصه مطالب روزنه گیاهان انواع ان مکانیسم عمل

مقدمه

روزنه (Stoma) در گياهان شكاف‌هايي هستند كه بيشتر در اپيدرميس قسمت پشتي برگ‌ها ديده مي‌شوند. نقش اين روزنه‌ها در تبادل گازهاي مورد نياز گياه است.اين شكاف (همانطور كه در شكل پائين ديده مي‌شود) از يك جفت سلول پارانشيمي تخصصي به نام "سلول‌هاي محافظ" تشكيل شده است. اين دو سلول مسئول تنظيم اندازه شكاف هستند. گياه از طريق اين روزنه‌ها دي‌اكسيدكربن مورد نياز براي فتوسنتز را جذب مي‌كند. همچنين اكسيژن حاصل نيز از اين طريق به خارج رانده مي‌شود.

در بسياري از گياهان خشكي وجود كوتيكول بر روي اپيدرم ، آنها را نسبت به آب و گازها غير قابل نفوذ كرده است كه ارتباط آنها تنها از طريق روزنه ها صورت مي گيرد.

گیاهان در اندام های هوایی خود یعنی برگ ها و ساقه منافذی را جهت عبور جریان هوا دارند. این منافذ در برگ ها (و ساقه های جوان) به صورت روزنه و در ساقه با ساختار دیگری به نام عدسک شناخته میشوند. این منافذ محل هایی هستند که در واقع باعث خروج بخار آب و ورود CO2 می شوند. دیواره سلول های گیاهی از سلولز، سایر پلی ساکارید ها و پروتئین ساخته شده است که همانند حصیری عمل می کند. با برخورد نور به سلول ها آب از سطح آنها بخار می شود و به فضای میان سلول ها می رود که در بالا یا پایین این فضاها (بیشتر پایین) روزنه ها قرار دارند و محل تبادل این گازها خواهند بود. هر روزنه از دو سلول نگهبان روزنه (Guard cell ) تشكيل شده است كه معمولا توسط سلول هاي همراه ( Annex) احاطه شده اند. این سلولها از سلولهاي اپيدرمي منشاء گرفته و از آنها كوچكتر است . داراي سيتوپلاسم فراوان ، هسته درشت ، واجد نشاسته و كلروفيل فراوان ، لوبيايي شكل و داراي يك روزنه يا منفذ ( Ostiole ) ميباشد. در واقع سلولهاي روزنه از نظر فيزيولوژي بسيار فعال ميباشند . زير روزنه فضاي خالي وجود دارد كه توسط بافت پارانشيمي احاطه ميگردد كه به آن اتاق زير روزنه ( Substomatal chamber ) ميگويند . در شرايط محيطي مرطوب سلولهاي روزنه در اثر جذب رطوبت متورم شده ( تورژسانس ) و منفذ آن باز ميشود . در شرايط محيطي خشك سلولهاي روزنه آب خود را از دست داده و پلاسموليز ميشود كه نهايتاً منجر به بسته شدن منفذ ميگردد. دليل باز و بسته شدن معكوس سلولهاي روزنه عدم يكنواختي ضخامت ديواره سلولي ميباشد . ضخامت در ديواره هاي داخلي سلولهاي روزنه بيشتر از ديواره هاي خارجي آن ميباشد . در برخي از گونه هاي گياهي روزنه نسبت به سطح اپيدرم بيرون زدگي دارد مانند سرخس آنميا و برخي ديگر در بشره فرو رفته ميباشند همانند گونه صبرزرد و در اغلب گونه ها هم سطح با اپيدرم گياه ميباشد

مكانيسم روزنه در گياهان

گياهان به منظور بقا خود بايد فتوسنتز انجام دهند و جهت انجام فتوسنتز به نياز دارند از آنجايي كه از طريق روزنه ها وارد گياه مي شوند لازم است كه روزنه ها جهت جذب باز باشند باز بودن روزنه ها علاوه بر اجازه دادن به ورود به آب نيز اجازه مي دهد كه از گياه خارج گردد اما اين وضعيت تا زماني كه گياه بتواند آب از دست رفته را جبران كند مشكلي را ايجاد نمي كند جبران آب از طريق جذب آب از خاك و انتقال آن به قسمت هاي هوايي صورت مي گيرد»(فيزيولوژي گياهان زراعي)

اثر يون در باز و بسته شدن روزنه ها

«گياهان اغلب از طريق تغيير در توزيع يونهاي بين سلولهاي روزته اي و محلول آپوپلاست اطراف آنها ، پتانسيل اسمزي سلولهاي روزنه اي را تغيير مي دهند.تغيير غلظت ، سبب تغيير در سلول مي شود كه اين تغيير نيز ، سلول را تحت تاثير قرار مي دهد. بنابراين سلول به طور غير مستقيم بوسيله توزيع يونهاي كنترل مي شود.باز و بسته شدن روزنه ها به تاثير نور ،غلظت محيط اطراف سلول هاي روزنه اي و ابسيسيك اسيد(ABA) كه يك هورمون گياهي مي باشد ،بستگي دارد.نور سبب افزايش سريع غلظت در سلولهاي روزنه اي مي شود كه منجر به افزايش شكاف روزنه اي مي شود.در تاريكي، از سلولهاي روزنه اي به درون آپوپلاست حركت مي كند و روزنه ها بسته مي گردند.

در شرايطي كه غلظت كمتر از مقدار معمولي باشد(در حضور نور ) روزنه ها باز مي گردند و وقتي غلظت زياد باشد ، روزنه ها بسته مي شوند.اثرات از تغيير غلظت اعمال مي گردد اما جزئيات مكانيسم نحوه تاثير آن هنوز مشخص نشده است .ABA عكس نور عمل مي كند و وقتي كه روزنه ها در حضور نور باز هسستند مصرف ABA سبب بسته شدن سريع روزنه ها از طريق آزاد شدن سريع از سيتوزول مي شود.بنابر اين اثرات نور، و ABA تماما بر نقش مركزي يون در كنترل حركت روزنه اي دلالت مي كنند»

اثر يون بر باز و بسته شدن روزنه ها

«جذب مقدار زیادی از یونهای مثبت به طور موثری تعادل بار الکتریکی درون سلولهای روزنه ای راتغییر می دهند.این تغییر شارژ،تاحدودی به وسیله جذب یون های وبیشتر به وسیله سنتزمالات متعادل می شود.فسفرانول پیروات(یک منوکربوکسیلیک اسید)،به وسیله PEP کربوکسیلاز،کربوکسیله شده واکسالواستات (یک دی کربوکسیلیک اسید)،تشکیل می شود.اکسالواستیک اسید به وسیله مالات وهیدروژنازبه اسیدمالیک احیاء می گردد.مالیک اسید نیز به مالات ویون های هیدروژن تجزیه می شود.یون های هیدروژن حاصل ،به وسیله ATP به بیرون پمپ می گردد.مالات در درون سلول تجمع پیدا می کندوبه عنوان خنثی کننده اصلی kعمل می کند.بنابراین مالات ویون های k در تغییر (پتانسیل اسمزی )سلول های روزنه ای ودر نتیجه این سلول ها نقش دارند.»

محل روزنه در گياه

روزنه در تمام اندامهاي گياه به استثناء ريشه وجود دارد.تعداد آنها در دمبرگ در سطح بالايي و پاييني متفاوت بوده و بيشترين تعداد روزنه در اين اندام است. در گياهان چوبي معمولاً تعداد روزنه ها در سطح بالايي برگ بسيار ناچيز است و گاهي فاقد آن است.در گياهان انگل يا پارازيت معمولاً روزنه وجود ندارد، مثل سس.ولي در بعضي از گياهان با وجود اينكه انگل هستند معمولاً روي ساقه بدون كلروفيل آن تعدادي روزنه مشاهده مي شود، مثل:گل جاليز كه انگل گياهان خانواده سيب زميني است.روزنه روي كاسبرگها و گلبرگها و حتي ميله پرچم مشاهده مي گردد ولي مكانيسم فعالي ندارد.

پراكندگي روزنه ها

بطور كلي روزنه در گياهان تك لپه اي و دو لپه اي و بازدانگان پراكندگي متفاوتي دارد. در تك لپه اي ها معمولاً به علت اينكه برگ با ساقه زاويه تندي مي سازدو ميزان دريافت نور در هر دو طرف برگ يكسان است، پراكندگي روزنه ها در هر دو سطح برگ تقريباً برابر است.

در دو لپه اي ها به علت افقي بودن برگ نسبت به ساقه و دريافت نور بيشتر در سطح بالاي برگ معمولاً تعداد روزنه در سطح بالايي كمتر از سطح پاييني است. در بازدانگان به علت كمبود سطح برگ معمولاً تعداد روزنه بصورت منفرد و پراكنده مي باشد.

انواع روزنه (Stoma)

روزنه‌ها را مي‌توان به طور كلي به دو نوع آبي يا هوائي تقسم‌ نمود

۱- روزنه‌ هوايي

در گیاه‌شناسی به منافذ موجود در اپيدرم برگ یا دیگر اندام‌های گیاهی که برای جابه‌جایی گازها کاربرد دارد، روزنه هوایی گفته می‌شود. وظيفه روزنه‌هاي‌ هوايي تبادلات گازي و تعرق است. تعرق يعني از دست دادن آب در گياه به صورت گاز (بخار آب). سلولهاي محافظ روزنه (Guard Cells) لوبيايي شكل بوده كه داراي كلروپلاست مي‌باشند. اين سلولها داراي قدرت تحرك بوده و قادرند روزنه را باز يا بسته نمايند كه با اين كار ميزان تبادلات گازي را كنترل مي‌نمايند

تحقیقهای مشابه
روزنه در گیاهان وانواع ان ومکانیسم عمل
20 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تراکم، اتدازه و توزیع روزنه ها در 35 گونه درختان جنگلی مناطق گرم و پرباران آمازون مرکزی 7
8 صفحه - 24000 تومان
روزنه در گیاهان (تشریح)
17 صفحه - 6000 تومان
تغذیه در گیاهان و اهمیت آن
9 صفحه - 1500 تومان
گل و گیاهان زینتی در ایران فایل بصورت پاورپوینت
12 صفحه - 7500 تومان
پروژه رشته علوم باغی و پرورش گیاهان زینتی - گیاهان مورد استفاده در تراریوم
34 صفحه - 24000 تومان
جنگ جهانی اول و پیامدهای آن در ایران
15 صفحه - 6000 تومان
دی ان ای و کاربرد آن در پزشکی قانونی dna
9 صفحه - 1500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - توان هوازی و بي هوازی در دوچرخه سوار ان خارج از جاده25
32 صفحه - 21000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09385735506 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2024 - 2007