تلگرام سایت تحقیق
یکشنبه 2 بهمن 1396
بازدید امروز : 3528 نفر
تحویل در محیط : word

عنوان : روش ها و الگوریتم های نو آوری سنجش سیستمها در ایران

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
روش ها و الگوریتم های نو آوری سنجش سیستمها در ایران
تعداد صفحه :
49
قیمت :
7000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب
مقدمه
تعریف مفاهیم اصلی
ضرورت نظری و عملی این محصول
تاریخ تحول و تکامل تکامل موضوع
سنجش تحقیق و توسعه
سنجش نوآوري
مزیتهاي سنجش نوآوري در مقایسه با سنجش تحقیق و توسعه
سنجش نوآوري در سطح ملی
نگاه رشته های گوناگون به موضوع
نظریه های مهم مرتبط
سنجش سیستمهاي تکنولوژیک
سنجش نظام ملی نوآوري: تحلیل توصیفی
چارچوب ظرفیت نوآورانه ملی
طبقه بندي سیاست تکنولوژي
رویکرد غیر مستقیم
رویکرد مستقیم
روش گرد آوری و تحلیل داده ها
نقشه مفهومی تحقیق
انتخاب رویکرد مناسب براي سنجش نوآوري در سطح ملی
تعیین جایگاه فعالیتهاي نوآورانه کشور
انتخاب شاخص هاي مناسب و امکانپذیر براي سنجش نوآوري درسطح ملی
ماتریس مطلوبیت – امکان¬پذیري حوزه منابع انسانی
ماتریس مطلوبیت - امکانپذیري حوزه خلق دانش جدید
ماتریس مطلوبیت - امکانپذیري حوزه انتقال و کاربرد دانش جدید
ماتریس مطلوبیت – امکان پذیري حوزه امور مالی و ستاده هاي نوآوري
نتیجه گیري
منابع
مقدمه
مقاله حاضر در دو بخش با توجه به اهمیت و راهکارهاي موجود براي سنجش فعالیتهاي علمی و پژوهشی،چارچوبی را جهت سنجش نوآوري در سطح ملی ارائه میدهد. بخش اول به بررسی و مرور ادبیات سنجش تغییرات تکنولوژیک اختصاص دارد. در این بخش ابتدا در مورد زیر بناي تئوریک تغییر تکنولوژیک بحث میشود. در قسمت بعدي سنجش تحقیق و توسعه بعنوان قدیمی ترین شاخص فعالیتهاي علمی و پژوهشی تشریح میگردد؛سپس با توجه به نارساییهاي سنجش تحقیق و توسعه و واقعیتهاي غیر خطی اقتصاد نوین سنجش نوآوري بعنوان تازه ترین راهکار براي سنجش فعالیتهاي تکنولوژیک معرفی میشود و در ادامه رویکردهاي متداول سنجش نوآوري در سطح ملی تشریح شده و دو رویکرد طبقه بندي سیاست تکنولوژي درقسمت نهایی بخش اول بحث میشود.
در بخش دوم مقاله با استفاده از تحقیق پیمایشی، چارچوب مناسب جهت سنجش نوآوري در سطح ملی پیشنهاد میگردد. در این بخش ابتدا به روش شناسی تحقیق پرداخته میشود و در ادامه با توجه به توانمندیها و قابلیتهاي هر یک از رویکردهاي متداول سنجش نوآوري در سطح ملی، رویکرد مناسب انتخاب می شود؛ سپس با استفاده از رویکرد مستقیم طبقه بندي سیاست تکنولوژي، جایگاه فعالیتهاي نوآورانه کشور تعیین میشود؛ در قسمت بعدي از بین شاخصهاي متداول سنجش نوآوري در سطح ملی، شاخص هایی که با توجه به مقتضیات ملی و جایگاه فعالیتهاي نوآورانه کشور مناسب میباشند، شناسایی می گردند. در ادامه امکان محاسبه شاخصهاي متداول سنجش نوآوري با توجه به وضعیت موجود کشور بررسی می شود و درنهایت با توجه به نتایج حاصل از تحقیق پیمایشی، در قسمت نتیجه گیري شاخص هاي مناسب وامکانپذیر براي سنجش نوآوري در سطح ملی پیشنهاد میشوند.
تعریف مفاهیم اصلی
امروزه سنجش تغییرات تکنولوژیک براي کسب و کار، تحقیقات و سیاستگذاري اهمیت فزایندهاي یافته است. سنجش نوآوري در سطح بنگاه جهت تصمیم گیري در مورد مقدار تخصیص منابع به فعالیتهاي نوآوري و براي انتخاب حوزه هایی که نوآوري نوید بخش بازده اقتصادي بالایی است و همچنین مدیریت استراتژیهاي نوآوري درون بنگاهی مورد نیاز میباشد. در سطح ملی نیز سیاستگذاران براي شناخت وضعیت موجود، روند تحولات آینده، دریافت بازخور از تأثیرات مثبت و منفی سیاستهاي موجود و تدوین سیاستهاي مناسب به اطلاعات به دست آمده از سنجش نوآوري نیازمند میباشند.
ضرورت نظری و عملی این محصول
در تلاش براي تعیین مهمترین نیروهاي محرك توسعه اقتصادي اکثر اقتصاددانان معتقدند که پیشرفت تکنولوژیک منشأ اصلی رشد کمی و کیفی اقتصاد است. در همین راستا اقتصاددانان نئوکلاسیک فرایند تحول اقتصاد از لحاظ محصولات و یا فرایندي که براي تولید محصولات به کار میبرند، تغییر تکنولوژیک قلمداد می کنند. علاوه بر این طبق نظر آنها شرکتها می خواهند تمام فعالیتهاي مرتبط با تکنولوژي و همچنین سایر فعالیتهاي اقتصادي را از طریق مکانیزمهاي بازار هدایت کنند. در تئوري نئوکلاسیک شرکتها به عنوان دارندگان تکنولوژي درنظر گرفته میشوند؛ یعنی بازار تکنولوژي هم از نظر عرضه و هم از نظر تقاضا نامحدود است. از لحاظ خرید تکنولوژي و یادگیریهاي بعدي آن، همه شرکتها اطلاعات کاملی براي سرمایه گذاري و بهره مندي از انواع تکنولوژي را دارا می باشند. تئوري نئوکلاسیک توسعه تکنولوژي را تابعی از زمان، نیروي کار و سرمایه گذاري در نظر میگیرد. تئوري نئوکلاسیک به علت عدم تجزیه و تحلیل بازار و شکست آن، از سوي تئوري تکاملی مورد انتقاد قرار گرفت. رویکرد تکاملی بیان میدارد که تئوري نئوکلاسیک پیچیدگی تکنولوژي شامل شبکه اي بودن آن را نادیده میگیرد. تئوري تکاملی براي تشریح تغییرات تکنولوژیک مفهوم نظام ملی نوآوري را ارائه می کند. نظام ملی نوآوري مجموعه اي از مؤسسات و شبکه هاي اجتماعی میباشند که براي توسعه تکنولوژي به کار میروند. لاندول(2001 م.) استدلال می کند که ابزارهاي مؤثر براي توسعه تکنولوژي براحتی نمی توانند به وسیله تعدادي از آزمایشگاههاي تحقیق و توسعه ایجاد گردند؛ بلکه مجموعه اي از نهادها؛ سازمانها و مؤسسات خصوصی و دولتی در کنار هم اسباب توسعه تکنولوژي را فراهم می آورند. پیش فرض اصلی تئوري تکاملی این است که اساسی ترین منبع در اقتصاد مدرن دانش است و بر این اساس مهمترین فرایند یادگیري میباشد. همچنین یادگیري به طور عمده یک فرایند تکاملی و از لحاظ اجتماعی ترکیبی است که بدون در نظر گرفتن زمینه فرهنگی وسازمانی قابل درك نمی باشد. به طور خلاصه میتوان گفت که تئوري نئوکلاسیک توسعه تکنولوژي را جعبه سیاهی در نظر میگیرد که مکانیزمهاي درونی آن غیر قابل مشاهده و غیر قابل کنترل است؛ به عبارت دیگر فرایند توسعه تکنولوژي در این دیدگاه به صورت یک فرایند یک طرفه و خطی فرض میشود. در مقابل مکتب تکاملی، تغییر تکنولوژیکی را یک فرایند تعاملی و گسترده بین تعداد زیادي از عاملان اقتصادي و اجتماعی به شمار می آورد. بنابراین فرایند توسعه تکنولوژي تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند محققان سازمانها، نهادها و مانند آنها قرار دارد.

....
تحقیقهای مشابه
روش ها و الگوریتم های نو آوری سنجش سیستمها در ایران
11 صفحه - 2500 تومان
روش ها و الگوریتم های نوآوری سنجش سیستمها در ایران
63 صفحه - 14000 تومان
روش ها و الگوریتم های نو آوری سنجش سیستمها در ایران
49 صفحه - 7000 تومان
روش ها و الگوریتم های نوآوری سنجش سیستمها در ایران
63 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - الگوریتم تکوینی با نمایش دو گانه زمان های روشن و خاموش کردن واحد تولیدی برای حل مشکل تعهد واحد 22
7 صفحه - 7000 تومان
افسردگی در نوجوانان و روشهای درمان آن
14 صفحه - 1500 تومان
کشاورزی بدون خاک و موارد استفاده از آن و انواع روشهای آن
23 صفحه - 2500 تومان
روش های نوین جمع آوری فاضلاب
8 صفحه - 1500 تومان
انواع روشهای مرتب سازی
20 صفحه - 3000 تومان
روشهای تقویت بروز خلاقیت و نوآوری معلمان
12 صفحه - 1500 تومان
نقد و بررسی انواع روش تدریس ریاضی
14 صفحه - 2000 تومان
پروژه مهندسی زراعت و اصلاح نباتات عنوان مدلسازی تابش و طول دوره روشنایی به کمک شبکه های عصبی مصنوعی
70 صفحه - 15000 تومان
متن مربوط به درس روش تحقیق با عنوان افزایش علاقه مندی به درس حرفه و فن
18 صفحه - 5000 تومان
درس روش تحقیق - تاثیر حضور سالمندان در خانواده
38 صفحه - 6000 تومان
تاثیر نور و روشنایی بر روی بینایی کارگران
5 صفحه - 1000 تومان
پروژه درس روش تحقیق با عنوان روشهای جدید آموزش ریاضی برای معلمان
63 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر مدیریت خرید و فروش و کالای فروشگاه نوشته شده با ویژوال بیسیک و بانک اکسس
7 صفحه - 15000 تومان
روش های نوین در تدریس ادبیات فارسی دوره ابتدایی
13 صفحه - 2000 تومان
پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
15 صفحه - 4000 تومان
بررسی پیامدهای بازیهای رایانه ای بر روی نوجوانان تهیه شده بر اساس روش تحقیق
27 صفحه - 5000 تومان
مقاله زبان اصلی بر اساس روش تحقیق با عنوان Listening
8 صفحه - 4000 تومان
استفاده از روش سیمپلکس برای حل مسئله حداکثر سازی برنامه نویسی خطی
24 صفحه - 3500 تومان
بررسی شیوع انواع مال اکلوژن بر اساس روش تحقیق
9 صفحه - 3000 تومان
تأثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده – وراثت – مدرسه بر روی دانش آموزان تیزهوش بر اساس روش تحقیق
22 صفحه - 6000 تومان
تشریح کامل قوانین و مقررات گزارش نویسی تهیه شده بر اساس روش تحقیق
15 صفحه - 4000 تومان
انواع روشهاي تدريس
24 صفحه - 3000 تومان
بررسی روشهای تدریس - راهنماي روشهاي نوين تدريس
194 صفحه - 20000 تومان
انواع روشهای قیمت گذاری ایران و جهان
18 صفحه - 2500 تومان
آشنایی با گچ روش تولید انواع استفاده
35 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روشهای منابع انسانی استراژیک و عملکرد نو آوری – نقش واسطه ای ظرفیت مدیریت دانش 21
30 صفحه - 9000 تومان
بررسی حقوقی ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی - روش تحقیق
22 صفحه - 5000 تومان
اختلالات یادگیری کودکان خواندن و نوشتن- روش تحقیق
19 صفحه - 4000 تومان
بررسی حکومت خوب و قانونگذاری در آن - روش تحقیق
56 صفحه - 12000 تومان
ارگونومی کار با کامپیوتر - روش تحقیق
47 صفحه - 8000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی و بازرگانی بررسی تاثیر بسته بندی و تنوع مواد غذایی پرفروش مواد غذایی در شرکت زمزم رشت
100 صفحه - 18000 تومان
نقش اخلاق در تنظیم و تحکیم خانواده روش تحقیق
45 صفحه - 8000 تومان
تاثیر اینترنت بر بحران هویت نوجوانان 15 تا 18 سال - روش تحقیق
25 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روشی احیایی جدید در سنتز نانو مس جهت اصلاح سطحي کالاي پلي استر
8 صفحه - 8000 تومان
بررسی حکومت خوب و قانونگذاری در آن - روش تحقیق
58 صفحه - 8000 تومان
جنون از عوامل رافع مسئولیت کیفری - روش تحقیق
52 صفحه - 10000 تومان
ابداع و نواوري سنايي در علوم ادبي شعر - روش تحقیق
21 صفحه - 4000 تومان
اصل قانونمداري - روش تحقیق
14 صفحه - 6000 تومان
نقش قانون اساسی در حل پالشهای اساسی - روش تحقیق
19 صفحه - 3500 تومان
روشهای نوین در تصفیه فاضلاب
13 صفحه - 2500 تومان
سازمان بازرسی کشور و چگونگی نظارت بر اجرای صحیح سیاستهای اصل 44 قانون اساسی- روش تحقیق
29 صفحه - 8000 تومان
نقش بورس به عنوان منبع مالی سرمایه گذاری داخلی - روش تحقیق
14 صفحه - 3000 تومان
روشهای نوین در تصفیه فاضلاب
13 صفحه - 2000 تومان
سازمان بازرسی کشور و چگونگی نظارت بر اجرای صحیح سیاستهای اصل 44 قانون اساسی- روش تحقیق
29 صفحه - 3500 تومان
نقش بورس به عنوان منبع مالی سرمایه گذاری داخلی - روش تحقیق
14 صفحه - 2500 تومان
انسان کامل در مثنوی - روش تحقیق
25 صفحه - 6000 تومان
بررسی راههای و روشهای ایجاد آرامش در خانواده و ارائه راهکار
10 صفحه - 2000 تومان
بررسی نقش خانواده در گرایش دختران به دانشگاه - روش تحقیق
22 صفحه - 6000 تومان
تاریخچه و انواع کارت های اعتباری - روش تحقیق
32 صفحه - 6000 تومان
بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
68 صفحه - 10000 تومان
انواع روشهای تدریس
23 صفحه - 2500 تومان
اثر بخشی راهبرد استفاده از نوار های صوتی بر یادگیری دانش آموزان - روش تحقیق
14 صفحه - 4000 تومان
اقدام پژوهی در مورد چگونه روشهای نوین یاددهی و یادگیری بر آموزش دانش آموران اثر دارد
19 صفحه - 2500 تومان
تنظیم خانواده روش پیشگیری پاورپوینت
2000 صفحه - 15 تومان
تنظیم خانواده- روش پیشگیری
8 صفحه - 1000 تومان
روشهای جمع آوری اطلاعات برای حسابرسی
16 صفحه - 2000 تومان
پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت
35 صفحه - 10000 تومان
در بیمه مطابق با روش تحقیق it بررسی فن آوری اطلاعات
29 صفحه - 6000 تومان
نقش فناوری اطلاعات it در فروش خدمات بیمه ای
69 صفحه - 15000 تومان
سنجش گرايش دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي به شغل پليس زن بر اساس روش تحقیق
36 صفحه - 7000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش تخمين ابعاد (اندازه ي) داده ها :‌سنجش فرانچسكو كاماسترا
10 صفحه - 10000 تومان
بررسي روشهای برنامه ریزی راهبردی سیستمهای اطلاعات مدیریت
31 صفحه - 4000 تومان
بررسي روشهای برنامه ریزی راهبردی سیستمهای اطلاعات مدیریت
31 صفحه - 4000 تومان
مطالعه و بررسی انتخابات در ایران مطابق با روش تحقیق
21 صفحه - 4000 تومان
تحولات و مسائل سیاسی پس از انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
50 صفحه - 5000 تومان
بررسی گروههای مرجع دانش آموزان ایرانی شاغل به تحصیل در مجتمع های ّموزشی ایرانیان در سوریه- به روش تحقیق
27 صفحه - 6000 تومان
روشهای انقلابیون در انقلاب اسلامی ایران
14 صفحه - 2000 تومان
اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
22 صفحه - 4000 تومان
اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
16 صفحه - 5000 تومان
اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
16 صفحه - 5000 تومان
چرا زنان ایرانی زیاد آرایش می کنند؟ - روش تحقیق
25 صفحه - 5000 تومان
چرا زنان ایرانی زیاد آرایش می کنند- روش تحقیق
41 صفحه - 6000 تومان
بررسی جایگاه و عملکرد بازاریابی در ایران - روش تحقیق
86 صفحه - 18000 تومان
پروژه بررسی علل وعوامل موفقیت ایرانسل به وسیله تبلیغ - روش تحقیق
54 صفحه - 12000 تومان
سهم ایران در تجارت جهانی روش تحقیق
119 صفحه - 15000 تومان
بررسی علل رکود کتابخوانی در ایران و راهکارهای آن - روش تحقیق.docx
17 صفحه - 3000 تومان
آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت بیمه. - روش تحقیقdocx
37 صفحه - 7000 تومان
بررسی علل رکود کتابخوانی در ایران و راهکارهای آن - روش تحقیق
17 صفحه - 3000 تومان
تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران روش تحقیق
16 صفحه - 3500 تومان
گزارش کاراموزی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران بخش معاونت فرهنگی
27 صفحه - 7000 تومان
بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
42 صفحه - 10000 تومان
خلاقیت و نوآوری
8 صفحه - 1500 تومان
کاربرد فناوری نوین در صنعت بتن
15 صفحه - 2000 تومان
نقش فناوری نانو در صنایع غذایی
30 صفحه - 3000 تومان
نقش مدیریت دانایی در ارتقای نو اوری نسل جدید تحققی و توسعه
17 صفحه - 2500 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی با عنوان بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطی تلفن همراه و اینترنت
74 صفحه - 20000 تومان
خلاقیت و نوآوری
9 صفحه - 1500 تومان
نوآوری و خلاقیت از دیدگاه قران
8 صفحه - 1500 تومان
نوآوری و خلاقیت از دیدگاه قران1
14 صفحه - 1500 تومان
خلاقیت و نوآوری
22 صفحه - 2500 تومان
خلاقیت و نوآوری در افراد و سازمانها
20 صفحه - 2500 تومان
علامه طباطبایی و نوآوری
28 صفحه - 3000 تومان
دیدگاه مدرن یا نوآوری در کارافرینی
12 صفحه - 2000 تومان
دیدگاه مدرن یا نوآوری در کارافرینی
12 صفحه - 2000 تومان
بررسی هم افزایی میان کارآفرینی و نوآوری
24 صفحه - 3000 تومان
فناوری های نوین ارتباطی و تاثیر آن بر فرهنگ
14 صفحه - 2000 تومان
شبکه سازمانی میان سازمانی برای کارآفرینی مبتنی بر نوآوری شرکت
39 صفحه - 4000 تومان
معلمان و نوآوری
11 صفحه - 1500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پایه ریزی یک جو منا سب برای نوآوری، از طریق رهبری تحول گرا و فرهنگ سازمانی 22
41 صفحه - 20000 تومان
فرهنگ و فن‌آوری‌های نوین ارتباطی
9 صفحه - 1500 تومان
خلاقیت- نوآوری و مدیریت
6 صفحه - 1000 تومان
خلاقیت و نوآوری
9 صفحه - 1500 تومان
خلاقیت و نوآوری در موسسات و شرکتها
20 صفحه - 2500 تومان
راههای ترویج فرهنگ خلاقیت و نوآوری در کودکان
23 صفحه - 2500 تومان
راههای تقویت نوآوری و شکوفایی در سازمان
26 صفحه - 3000 تومان
ارتباط مدیریت دانش و نوآوری
27 صفحه - 3500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - انطباق و یکپارچگی ( ارتباط ) سازمانی در برنامه های نوآوری ریشه ای شرکت 33
48 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تعریف نوآوریی3
7 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نوآوری های آموزشی7
12 صفحه - 5000 تومان
تاثیر فناوری نانو در بسته بندی روی سلامت جامعه
31 صفحه - 5000 تومان
تاثیر خلاقیت و نوآوری در موفقیت یک سازمان فرهنگی
17 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - دانش و سیاست نوآوری 14
56 صفحه - 20000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تغییر فن آوری و نمونه طراحی ظرفیت های فنی یا تکنولوژیک 8
17 صفحه - 17000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بیوتکنولوژی ( زیست فن آوری ) چیست ؟ 5
3 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت کیفیت کل به عنوان طلایه دار (پیشرو) ظرفیت نوآوری تجاری 32
16 صفحه - 16000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ورود نوآوری و فن¬آوری به بوردروم
31 صفحه - 20000 تومان
پرسشنامه تاثیر مدیریت تغییر بر خلاقیت و نوآوری کارکنان
7 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه مدیریت تغییر و نوآوری در سازمان
4 صفحه - 3000 تومان
مقایسه تطبیقی فناوری نانو
16 صفحه - 2500 تومان
قانون حاکم بر داوری تجاری بين المللی
8 صفحه - 2500 تومان
کار آماری بررسی تاثیر مدیریت تغییر بر خلاقیت و نواوری
25 صفحه - 20000 تومان
قانون حاکم بر داوری تجاری بين المللی
8 صفحه - 1500 تومان
اصول و پرورش و نوآوری گیاهان دارویی فایل بصورت پاورپوینت
131 صفحه - 12000 تومان
پرسشنامه تاثیر کارکرد مدیریت کیفیت جامع بر کیفیت و نوآوری
3 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نوآوری در شرکت های اقتصاد اجتماعی 15
13 صفحه - 13000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - احتراق ذرات فلز و فناوری نانو 39
20 صفحه - 20000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - قالب دهی دوباره نقش دانشگاه ها در ارتقاء سیستم های نوآوری منطقه 24
29 صفحه - 20000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر اعتماد بر روی نوآوری و عملکرد زنجیره های تامین 30
12 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ای کاربردی در مدیریت منابع انسانی جهت برآورده سازی الزامات تمایز و نوآوری در تجارت: مدیریت استعداد 26
15 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ساختار و عملکرد ترکیب پلی (وینیل الکل) / پودر چوب تهیه شده از طریق فرایند حرارتی و فن آوری فرزکاری برش حالت جامد
8 صفحه - 8000 تومان
خلاقیت و نواوری
7 صفحه - 1000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سنجشهای چند کاناله در دستگاهای ضخامت ستج ور قهای نورد گرم29
38 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - چگونه مهندسی معکوس فرایند کاری بر سرمایه تکنولوژی اطلاعات وعملکرد کارکنان تحت شرایط سنجش متفاوت تاثیر میگذارد؟ 17
12 صفحه - 12000 تومان
آسیب شناسی خانواده در ایران
83 صفحه - 10000 تومان
آسیب شناسی خانواده در ایران
83 صفحه - 10000 تومان
استفاده از بادگیر در ایران در سنوات قدیم برای تهویه و خنک کردن هوا
9 صفحه - 1000 تومان
عید نوروز در فرهنگ ایرانیان
19 صفحه - 2000 تومان
زبانها و گویش های محلی ایران در گذشته تا کنون
33 صفحه - 2500 تومان
چشمه های آب گرم نواحی شمال ایران - رامسر
22 صفحه - 2500 تومان
قانون تجارت الکترونیک در ایران
17 صفحه - 2000 تومان
بررسی و گذری بر تفاوت قانون اساسی ایران و فرانسه
18 صفحه - 2000 تومان
اثر انواع انکوباتورهای یوشچنکو تراف و یوشچنکو تغییر یافته بر تفریخ و بازماندگی و رشد تخم تاس ماهی ایرانی
54 صفحه - 7000 تومان
معرفی و بررسی تطبیقی سازمان های ایرانی در گیر در امور کودک و نوجوان در ایران
19 صفحه - 3000 تومان
تقسیم بندی نواحی مختلف ایران از نظر زمین شناسی
26 صفحه - 3000 تومان
تکنولوژی سوپرآلیاژ و میزان کاربرد آن در جهان و ایران
11 صفحه - 2000 تومان
پروژه رشته زراعت و کشاورزی بررسی مقایسه انواع برنج ایرانی با برنج باسماتی
57 صفحه - 10000 تومان
روند رشد تکنولوژی در آموزش و پرورش ایران در ده سال اخیر
29 صفحه - 3500 تومان
نقش ایران در کریدور شمال و جنوب
8 صفحه - 1500 تومان
مقایسه مردم سالاری در قانون اساسی ایران با کشورهای اروپایی
24 صفحه - 3000 تومان
ویژگی نور در نقاشی ایرانی
10 صفحه - 1500 تومان
بررسی اصل 44 قانون اساسی ایران
24 صفحه - 2500 تومان
گذاری بر قانون اساسی ایران
21 صفحه - 2500 تومان
نظام آموزشی ایران از ابتدا تا کنون
12 صفحه - 2000 تومان
ساختار سیاسی نوین در عراق و تبعات امنیتی آن در کشورهای ایران و ترکیه از 2003 تا 2010
14 صفحه - 2500 تومان
اصل های 86 و 87 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
24 صفحه - 3500 تومان
بررسی اصل 116 و 117 و 118و 119و 120 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
22 صفحه - 4000 تومان
مشکلات زنان سرپرست خانوار در ایران
20 صفحه - 3500 تومان
ابراهیم گلستان کارگردان، داستان نویس، مترجم، روزنامه نگار و عکاس ایرانی
11 صفحه - 2000 تومان
قانون کار ایران.docx
37 صفحه - 6000 تومان
مرتضی ممیز پدر گرافیک نوین ایران
8 صفحه - 2000 تومان
آزادیها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
79 صفحه - 12000 تومان
جایگاه ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها
40 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - چالشهای تجاری سازی فناوری در ایران6
23 صفحه - 22000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش اثر بخشی یک سیستم اطلاعات منابع انسانی در شرکت ملی فرآورده های نفتی ایران یک ارزیابی تجربی19
29 صفحه - 13000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
xمشاوره پایان نامه
xسفارش تایپ سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2018