موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
تعداد صفحه :
41
قیمت :
4000 تومان

دانشگاه گیلان
عنوان : معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
چکیده
مقدمه
فصل اول
زن و حقوق بشر
اهم حمایتهای خاص از زنان

تاسیس کمیته بین المللی شورای فرهنگی و اجتماعی
فصل دوم
متن کامل کنوانسیون محو کلید اشکال تبعیض علیه زنان
دلایل شورای نگهبان بر روی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون
نتیجه گیری
منابع
چکیده
به رغم آنکه زنان بر اساس اصل عدم تبعیض در جنسیت ، تفاوتی با مردان ندارند و در نتیجه تابع حمایت عام از حقوق بشر هستند . با این حال حقوق بین الملل ، متضمن قواعد حمایت کننده خاص از زنان است .
در این تحقیق سعی شده است تا قراردادهای بین المللی را که در مورد حمایت از حقوق زنان تدوین گشته اند را مصرفی و نیز در مورد موفقیت یا عدم موفقیت آن ها سنجشی به عمل آید .
کلید واژه
حقوق زنان ، بین الملل ، حقوق بشر ، تبعیض جنسیت ، قرارداد
مقدمه
آفرینش انسان همراه با زندگی جمعی آغاز شده است . از این رو ، از همان ابتدا مشکلات رفتاری در بین انسان ها پدیدار گشته و برای رسیدن به خواسته هایشان به نوعی حقوق طبیعی یکدیگر را تضییع می کرده اند . در این میان به رغم آنکه زنان نیمی از اجتماع بشری به شمار آمده و نقش عمده ای در تکوین فرهنگ و تمدن بشری ایفا نموده اند ، از موقعیت و منزلت اجتماعی برخوردار نبوده اند و این بی اعتنایی به ابتدایی نوین حقوق زنان ، تقریبا در تمام نقاط جهان وجود داشته است .
اولین اقدامامی که در جهت دفاع از حقوق مدنی زنان و آشنایی این قشر با موازین حقوقی صورت گرفته و در قالب تدوین نظام نامه حقوقی ، به تصویب پارلمان رسید . به حدود یک قرن قبل باز می گردد و خوشبختانه با افزایش آگاهی و شناخت زنان جامعه ما ، این روند علی رغم فراز و نشیب هایی که داشته ، همچنان استمرار یافته است .
در این تحقیق سعی شده است که آن دسته از قوانینی را که در عرصه های بین الملل در جهت دفاع از حقوق زنان تدوین گشته را مورد بررسی قرار داده و آن را در ایران به عنوان جزعی از جامعه بین الملل مورد بررسی قرار خواهیم داد .
پس سوال تحقیق من این است که آیا کیفیت اجرای قوانین در دفاع از حقوق زنان در ایران به آن استاندارهای بین المللی رسیده است یا نه ؟ اگر نه چرا ؟فرضیه ی من این است که با توجه به مذهبی و سنتی بودن جامعه ایران و آن قوانینی که بر اساس سنت و نیز مذهب در جامعه رواج دارد سبب می شود که ایران در رسیدن به آن استانداردهای بین المللی عقب بماند .
در راستای این امر در دو فصل و بحثهای مختلف این تحقیق تلاش کرده ایم که فصل اول مباحث اول آن شامل زن و حقوق بشر و نیز اهم حمایت های خاص از زنان می شود و در مبحث بعدی به تاسیس کمیته امور بین المللی شورای فرهنگی و اجتماعی زنان خواهیم پرداخ و در فصل دوم به معرفی کامل متن کنواسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان خواهیم پرداخت و نیز مبحث دیگر این فصل به برسی دلایل شورای نهبان بر رد لایه الحاق ایران به کنوانسیون محو تبعیض از زنان را خواهیم پرداخت و در آخر هم نتیجه گیری به عمل خواهیم آورد .
زنان و حقوق بشر
گروه های زنان دارای تاثیرات شگرف بر روی کنفرانس دین بودند و تاثیر آن توصیه هایی است که برای حفظ حقوق زنان و فرزندان دختر در این کنفرانس ارایه شده است . نکته اصلی این نبود که ادعاهای مختلفی برای حقوق زنان مطرح شود بلکه اعتراض به برخورد تبعیض گونه و نقش حقوق بشریت به زنان بود قابل ذکر است که کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از سال 1979 وارد عمل شده و به وسیله ی حدود 130 کشور به امضاء رسید متعاقبل کنفرانس وین ، کمیسیون حقوق بشر گزارشگر ویژه ای را نسبت به خشونت نسبت به زنان نصوب کرد و مجمع عمومی سازمان ملل متحده نیز با صدرو بیانیه ای نسبت به وفع خشونت نسبت به زنان موافقت کرد .

تحقیقهای مشابه
معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
41 صفحه - 4500 تومان
معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
41 صفحه - 4000 تومان
علم ارتباطات حقوق بین المللی و پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای
25 صفحه - 5000 تومان
تحقیق حقوقی اقدامات متقابل در جهت نفع عمومی در حقوق مسئولیت بین المللی دولت
22 صفحه - 4000 تومان
تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق
65 صفحه - 15000 تومان
جایگاه ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها
40 صفحه - 6000 تومان
ایران و حق شرط در معاهدات بین المللی
40 صفحه - 6000 تومان
قاعده قانون مطلوبتر به عنوان ضابطه حل تعارض میان معاهدات حقوق بشر
20 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رشته معماری فستیوال تئاتر ایستد فن بین المللی در ویلز
3 صفحه - 3000 تومان
تنوع قرار دادهای بین المللی در صنعت نفت
44 صفحه - 4000 تومان
تالاب بین المللی امیر کلایه
18 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بازنگری بین المللی پژوهش های مالیan international review of sponsorship research - extension and update
2 صفحه - 2000 تومان
دعوای بین المللی ایران و عراق
14 صفحه - 2000 تومان
حسابداری بین المللی (پاور پوینت)
50 صفحه - 6000 تومان
حسابداری بین المللی فایل بصورت پاورپوینت
50 صفحه - 5500 تومان
دعوای بین المللی ایران و عراق
21 صفحه - 2500 تومان
معرفی داور بین المللی فوتبال کولینا
6 صفحه - 1500 تومان
آژانس بین المللی انرژی اتمی بررسی زمینه های شکل گیری ساختار و اهداف
14 صفحه - 2000 تومان
بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
32 صفحه - 4000 تومان
بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
31 صفحه - 6000 تومان
بحران انرژی نفت و تشکیل آژانس های بین المللی انرژی
21 صفحه - 3000 تومان
قاچاق بین المللی مواد مخدر
33 صفحه - 2500 تومان
دادرسی کیفری دادگاه بین المللی کیفری
47 صفحه - 5000 تومان
بازاریابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با ایران
31 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - هجدهمین کنفرانس تخصصی بین المللی ساختارهای فولادسرد 20
16 صفحه - 16000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - قیمت و کیفیت در جهانگردی بین المللی 23
14 صفحه - 14000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - انواع حسابرسی یا گزارش مالی بین المللی 38
30 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و انحراف شرکت بین المللی 22
10 صفحه - 10000 تومان
پروژه بررسی انرژی هسته ای ایران و فشارها و مخالفت ها ی جامعه بین المللی با آن
42 صفحه - 8000 تومان
حقوق بین المللی هوایی
19 صفحه - 5000 تومان
فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
55 صفحه - 10000 تومان
فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
55 صفحه - 5000 تومان
خدمات تلفن بین المللی اینترنتی VOIP
40 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مجله بین المللی مهندسی مکانیک برنامه¬های کامپیوتری 18
7 صفحه - 7000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حل مسئله ریاضیاتی :چشم انداز های بین المللی در آموزش ریاضیات 45
25 صفحه - 25000 تومان
مسئولیت بین المللی دولت ها در برابر اعمال نهضت های شورشی
27 صفحه - 5000 تومان
پروژه مالی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ارائه صورتهای مالی بین المللی استاندارد شماره 1
74 صفحه - 12000 تومان
سازمان دیوان بین المللی دادگـستری لاهه
28 صفحه - 2500 تومان
سیستم بین المللی استاندارد واحد ها SI
6 صفحه - 1500 تومان
قراردادهای بین المللی تحت نظام « تعارض قوانین» کشورهای انگلستان و ژاپن
29 صفحه - 3000 تومان
مسئولیت خسارات وارده بر اشخاص و کالا در حمل و نقل بین المللی هوائی جقوقی
45 صفحه - 7000 تومان
ادله اثبات در داوریهای بین المللی روش تحقیق حقوق
36 صفحه - 6000 تومان
مسئولیت مدنی داور در داو ری بین المللی روش تحقیق حقوق
36 صفحه - 6000 تومان
خلاصه ای از مقایسه کامل بین حقوق اساسی ایران و آلمان
15 صفحه - 2000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION
40 صفحه - 40000 تومان
حقوق بین الملل عمومی - حقوق محکومین و متهمین
12 صفحه - 2000 تومان
اهمیت و ضرورت حقوق بین الملل
11 صفحه - 2000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین المللی
38 صفحه - 6000 تومان
تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
20 صفحه - 8000 تومان
تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
20 صفحه - 6000 تومان
حقوق ارتباطات بین الملل در موضوع حقوق رسانه ها
22 صفحه - 4000 تومان
جنگ سایبری در حقوق بین ال ملل- روش تحقیق
44 صفحه - 7000 تومان
جنگ سایبری در حقوق بین الملل
11 صفحه - 2000 تومان
تفاوت حقوق بین الملل اقتصادی
8 صفحه - 1000 تومان
مسائل مربوط به مسئولیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادی
25 صفحه - 4000 تومان
قاعده تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده حق نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
20 صفحه - 2500 تومان
وضعیت کشورهای نامساعد جغرافیایی در حقوق بین الملل دریاها
32 صفحه - 5000 تومان
پروژه بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و باورهای غیرمنطقی و تیپهای شخصیتی زنان شاغل با میزان ترس از موفقیت آنان
27 صفحه - 7000 تومان
رابطه بین سبک های والدینی و سبک های وابستگی در مردان و زنان مرتکب خیانت
9 صفحه - 2000 تومان
نقش اجتماعات و راهپیمایی های همگانی در حمایت از حقوق بشر - روش تحقیق
45 صفحه - 10000 تومان
بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با جوامع مختلف
46 صفحه - 8000 تومان
بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با ادیان مختلف
47 صفحه - 8000 تومان
حقوق زنان - حقوق اجتماعی سیاسی در اسلام
17 صفحه - 5000 تومان
کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان در مقایسه با حقوق زن در اسلام
54 صفحه - 6000 تومان
کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان در مقایسه با حقوق زن در اسلام پروژه حقوق
54 صفحه - 10000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007