موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه حسابداری اتوماسيون سيستم¬هاي منابع انساني و مالي سیستم حقوق و دستمزد
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه حسابداری اتوماسيون سيستمهاي منابع انساني و مالي سیستم حقوق و دستمزد
تعداد صفحه :
175
قیمت :
60000 تومان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه :
فصل اول : مشخصات سيستم
كليدهاي استاندارد
اشكال¬زدايي
آشنايي با منوهاي سيستم
واژه¬هاي كاربردي
ورود به سيستم
توضيح : چنانچه هنگام ورود موارد زير رعايت نشود سيستم پيغام مي¬دهد.
فصل دوم :اجراي سيستم
اطلاعات پرسنلي
مشخصات پرسنلي
عناوين بكار رفته در ليست اطلاعات پرسنلي
- ايجاد مشخصات پرسنلي :
* عناوين بكار رفته در اطلاعات هويتي
* عناوين بكار رفته در اطلاعات پرسنلي
* عناوين بكار رفته در اطلاعات پرداختي
مشخصات بيمه¬اي پرسنل
* عناوين بكار رفته در ليست اطلاعات پرسنلي
- ايجاد مشخصات بيمه¬اي پرسنل
* عناوين بكار رفته در ايجاد مشخصات بيمه¬اي پرسنل
- مشخصات صندوقهاي پرسنل
* عناوين بكار رفته در ليست اطلاعات پرسنلي
* كليه عناوين در بخش قبل توضيح داده شد.
مشخصات وامهاي پرسنل
* عناوين بكار رفته در ليست وامهاي دريافتي
ايجاد مشخصات وام¬هاي دريافتي
اطلاعات احكام كاركردي پرسنل
عناوين بكار رفته در احكام حقوقي
ثبت احكام كاركردي پرسنل
اصلاح احكام كاركردي پرسنل
شرح عناوين در بخش قبل توضيح داده شد.
اطلاعات بازخريد مرخصي
* عناوين بكار رفته در بازخريد مرخصي
- ايجاد گروهي اطلاعات بازخريد مرخصي
اطلاعات ذخيره سنوات
عناوين بكار رفته در ذخيره سنوات
- ورود اطلاعات ذخيره سنوات پرسنلي
- اصلاح اطلاعات ذخيره سنواتي پرسنلي
اطلاعات ماموريت پرسنل
عناوين بكار رفته در ماموريت پرسنل
* عناوين بكار رفته در ورود اطلاعات ماموريت
اطلاعات پرداختهاي فوق¬العاده كاركنان
ثبت اطلاعات پرداخت¬هاي فوق¬العاده كاركنان
ايجاد گروهي اطلاعات پرداخت¬هاي فوق¬العاده كاركنان
اطلاعات احكام حقوقي پرسنل
اطلاعات حقوقي پرسنل
- ثبت اطلاعات احكام حقوقي پرسنل
ليست احكام حقوقي
تغييرات عمومي احكام
مشخصات موسسه
اطلاعات ثابت موسسه
اطلاعات ماهانه موسسه
اطلاعات و عمليات ماهانه
اطلاعات ماهيانه بيمه¬ها
اطلاعات پرداخت ماهانه بيمه¬اي پرسنل
اطلاعات صندوقها و ذخاير
اطلاعات بازپرداخت ماهيانه وامها
ثبت بازپرداخت ماهانه وامها
اطلاعات پرداخت عيدي
اطلاعات دريافت و پرداخت¬هاي بين ماه
ايجاد اطلاعات پرداخت و دريافت بين ماه
اطلاعات پيش پرداخت و مساعده
اطلاعات كاركرد ماهانه
اطلاعات كاركرد ثابت ماهانه
كاركرد ماهانه پرسنل
اطلاعات معوقه
معوقه¬هاي كاركرد ثابت ماهانه
معوقه¬هاي پرداخت و كسور
ارسال و دريافت اطلاعات
دريافت اطلاعات كاركرد پرسنل
ارسال اطلاعات بيمه
ارسال اطلاعات پرداختي به بانك
ارسال اطلاعات اقساط وام به بانك
محاسبات سيستم
محاسبات پرداخت
بازگشت محاسبات
محاسبات مجازي
شروع دوره پرداخت جديد
تغيير دوره پرداخت
گزارش¬هاي چاپي
كاردكس پرداخت¬ها
كاردكس احكام
اطلاعات پايه
عمومي
مالي و اداري
عمومي
حوزه¬هاي مالياتي
مشخصات حوزه¬هاي ماليات
مشخصات اين جدول تعريف نشده
مشخصات محل خدمت
انواع استخدام
مشخصات اين جدول تعريف نشده
مشخصات انواع ماليات
انواع بيمه¬ها
انواع ماليات جدولي
مشخصات ماليات جدولي
ليست ماليات درصدي
مشخصات ماليات درصدي
ليست انواع واحدهاي سازماني
مشخصات انواع واحدهاي سازماني
قسمت¬هاي اداري
پست¬هاي سازماني
انواع پرداخت
حقوق و دستمزد
كدهاي حقوقي
مشخصات كدهاي حقوقي
عناوين بكار رفته در كد حقوقي
تعريف كاركرد
ليست جدول واسط كاركرد
جدول واسط كدهاي تركيبي
ترميم حقوق
كدهاي مؤثر در ترميم حقوق
مشخصات بازخريد مرخصي
كدهاي حقوقي موثر در بازخريد مرخصي
مشخصات پيش پرداخت و مساعده
كدهاي حقوقي موثر در ليست مساعده و پيش پرداخت
مشخصات صندوقها
مشخصات كدهاي حقوقي موثر در صندوق
مشخصات ذخيره سنوات
كدهاي حقوقي موثر در ذخيره سنوات
مشخصات عيدي
كدهاي موثر در مشخصات عيدي
مشخصات ماموريت
كدهاي حقوقي موثر در ماموريت
مشخصات پرداخت¬هاي فوق¬العاده
كدهاي موثر در پرداخت¬هاي فوق¬العاده
مشخصات مبناي گروه 10
كدهاي حقوقي موثر در تخفيف ماليات درصدي
كدهاي محاسباتي حقوقي
كدهاي محاسباتي مرتبط با كدهاي حقوقي
مشخصات كدهاي سيستمي
مقدمه :
سيستم حقوق و دستمزد يكي از اساسي¬ترين و در عين حال پرسابقه¬ترين سيستمهاي كاربردي در كليه ادارت ، سازمانها و شركتهاي تجاري ، صنعتي ، خدماتي و غيره مي¬باشد.
با اين وجود به دليل تنوع بسيار زياد در نحوه محاسبه و پرداخت حقوق به كاركنان و نيز انواع مختلف مقررات و بخشنامه¬ها توسط وزارتخانه¬ها و سازمانهاي ذيربط به كارگيري اين سيستم معمولاً با چالشها و مشكلات فراواني همراه بوده و مي¬باشد.
سيستم جديد با توجه به كارگيري سيستم قبلي (تحت Dos ، FoxPro) كه در حال حاضر در كليه واحدهاي بيمه¬اي و درماني و ستادي سازمان تامين اجتماعي مورد بهره¬برداري قرار مي¬گيرد و با توجه به كمبودهاي آن و نيازهاي منعكس شده از سوي واحدهاي فوق در سكوي نرم¬افزاري جديد طراحي گرديده است.
مهمترين مشخصه¬اي كه در طراحي اين سيستم لحاظ گرديده پارامتريك بودن و قابليت انعطاف آن در مقوله¬هاي مختلف مرتبط با اين سيستم مي¬باشد اين مقوله¬ها كه در واقع توابع اصلي و زير سيستم¬هاب آنرا تشكيل مي¬دهند به شرح زيرند :
- امكان تعريف انواع اقلام (Items) حقوقي با مشخصات و جنبه¬هاي كاملاً قابل انعطاف
- امكان تعريف انواع اقلام (Items) كاركردي با مشخصات و جنبه¬هاي كاملاً قابل انعطاف
- امكان تعريف انواع صندوقها و ذخائر با نحوه محاسبه موردنظر سازمان ذيربط
- امكان تعريف انواع وامها و اعمال كنترلهاي لازم جهت بازپرداخت اقساط آن
- امكان تعريف و محاسبه پرداخت عيدي با امكان تعريف پارامترهاي مرتبط با آن
- امكان تعريف و محاسبه پرداخت ذخيره مرخصي كاركنان با توجه به مقررات داخل سازمان
- امكان تعريف انواع بيمه¬ها مرتبط با سازمانهاي بيمه¬اي مختلف با نحوه كسر قابل تعريف و با درصدهاي متفاوت
- امكان تعريف انواع ذخاير سنوات منطبق با مقررات داخلي سازمان و محاسبه و پرداخت آنها
- امكان اعمال انواع پرداختهاي بين ماه در سيستم و محاسبه و عمليات مرتبط با آنها
- امكان تعريف انواع جداول مالياتي با ماهيت پلكاني و يا درصدي
- امكان تعريف پارامترهاي موثر در محاسبه ماموريت پرسنل و محاسبه و پرداخت حق ماموريت آنها.
- امكان تعريف انواع پرداختهاي فوق¬العاده از قبيل بهره¬وري ، كارانه و ... كه محاسبه آنها بر پايه درصدي از احكام مختلف حقوقي پرسنل و امتيازاتي كه شخص در چهارچوب خاصي كسب نموده استوار است.
كليه تعاريف فوق الذكر و نيز جداول عمومي مورد استفاده در اين سيستم از قبيل حوزه¬هاي مالياتي و بيمه¬اي ، قسمتهاي اداري سازمان ، سمتها ، حسابهاي بانكي ، استانها و شهرهاي كشور و ... به صورت جداول پايه¬اي (Baseinfo) طراحي گرديده كه مي¬تواند مورد دسترسي و استفاده سيستمهاي ديگر قرار گيرد.
طراحي و نيز ساخت اين سيستم با به كارگيري ابزارهاي مرتبط با سكوي نرم¬افزاري جديد انجام گرديده است.
در اين راهنما شماره هر بند با شماره مرحله ، فعاليت و زيرفعاليت مربوطه در سيستم ، هماهنگ گرديده است و نيز مطالب اصلي و اطلاعات وابسته به آن ، به ترتيب با علائم زير آغاز گرديده است.
فصل اول
مشخصات سيستم
واژه¬هاي فني
* سيستم (System) :
سيستم مجموعه¬اي از اطلاعات و عناصر بهم پيوسته است كه در ارتباط با يك موضوع خاص انجام مي-شود و در اين راهنما منظور سيستم مكانيزه عرضه شده توسط شركت خدمات ماشيني تأمين مي¬باشد. منو : فهرست عملياتي است كه بر روي صفحه نمايش ظاهر شده و استفاده كننده با انتخاب فعاليت موردنظر دستور اجراي آنرا به سيستم مي¬دهد.
انتخاب : يك كار يا يك حالت پيش¬بيني شده در فهرست عمليات مي¬باشد. معمولاً انتخاب با استفاده از ماوس انجام مي¬شود.
فيلد : اطلاعات پايگاههاي سيستم از طريق فيلد روي صفحات نمايش منعكس مي¬شوند و بالعكس. اين فيلد در منوها ، روي ستوني از اطلاعات نمايش داده مي¬شود.
ركورد : يك رديف از فيلدها (ستونهايي از اطلاعات) مي¬باشد.
آيكن : كليدهاي عملياتي كه با تصوير خاصي نمايش داده مي¬شوند. گفتني است با حركت اشاره¬گر روي آيكن¬ها ، شرح مربوطه نمايش داده مي¬شود.
مرحله : منظور هر يك از عمليات اصلي سيستم مي¬باشد كه مي¬تواند شامل چند فعاليت باشد. مانند پرسنلي [ ... ].
فعاليت : منظور هر يك از عمليات مستقل داخل يك مرحله است كه مي¬تواند شامل چندين زيرفعاليت باشد.
- هر فعاليت از 5 قسمت تشكيل شده 1) نوار ابزار ، 2)فيلتر ، 3) ليست جدول ، 4) اطلاعات و سوابق ، 5) كليدهاي عملياتي) :
..................

تحقیقهای مشابه
پروژه حسابداری اتوماسيون سيستمهاي منابع انساني و مالي سیستم حقوق و دستمزد
175 صفحه - 60000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 30000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 36000 تومان
طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی پروژه حسابداری
32 صفحه - 15000 تومان
پروژه طرح اتوماسيون سازمان تامين اجتماعي - سیستم حقوق و دستمزد همراه با فرمها
192 صفحه - 54000 تومان
طراحی سیستم حقوق و دستمزد - کارخانه لوازم خانگی پارس قزوین
88 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته حسابداری طراحی سیستم حقوق و دستمزد کارخانه لوازم خانگی پارس قزوین
86 صفحه - 45000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد در کارخانه پارس قزوین
93 صفحه - 42000 تومان
بررسی نقش سیستم حقوق و دستمزد بر کارایی کارکنان
73 صفحه - 24000 تومان
بررسی سیستم حقوق و دستمزد رشته حسابداری
60 صفحه - 24000 تومان
پروژه حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد و انبارداری
87 صفحه - 30000 تومان
پروژه حسابداری تراز آزمایشی و سود و زبان بصورت اکسل excell
2 صفحه - 15000 تومان
مفروضات و اصول حسابداری پروژه مالی
51 صفحه - 21000 تومان
امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی حسابداری پروژه مالی حسابداری
81 صفحه - 21000 تومان
پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
79 صفحه - 45000 تومان
اصول و مفروضات حسابداری پروژه مالی حسابداری
76 صفحه - 36000 تومان
حسابداری منابع انسانی و انواع کاربردهایش - پروژه مالی
33 صفحه - 12000 تومان
پروژه مدلسازی سیستم مدیریت رستوران uml
15 صفحه - 24000 تومان
در افزایش بهرهوری iso پروژه مدیریت صنعتی مطالعه اثرگذاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت
113 صفحه - 54000 تومان
mri پروژه ام ار ای بررسی سیستم و آشنایی با
81 صفحه - 42000 تومان
الکتروتکنیک gps پروژه سیستم موقعیت یابی جی پی اس
89 صفحه - 27000 تومان
شبکه های موبایل در سیستم های بیسیم - نسل سوم موبایل – پهنای باند – امنیت در شبکه های موبایل پروژه کامپیوتر
85 صفحه - 36000 تومان
بررسی حقوق و دستمزد در شرکت آب و منطقه ای رشت پروژه مالی
73 صفحه - 21000 تومان
کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان در مقایسه با حقوق زن در اسلام پروژه حقوق
54 صفحه - 30000 تومان
حقوق دریاها در کنوانسیون ها - ایران و کنوانسیون1982 حقوق دریاها روش تحقیق و پروژه حقوق
102 صفحه - 45000 تومان
پروژه مالی حسابداری طرح اتوماسيون سازمان تامين اجتماعي
175 صفحه - 54000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
84 صفحه - 45000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد
79 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته حسابداری - سیستم حقوق و دستمزد
90 صفحه - 27000 تومان
کار آموزی رشته حسابداری در فرمانداری - سیستم حقوق و دستمزد
37 صفحه - 18000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح نرم افزار مورد استفاده در سیستم دبیرخانه
29 صفحه - 18000 تومان
پروژ رشته حسابداری طراحی یک سیستم جامعه حقوق و دستمزد
78 صفحه - 36000 تومان
تجزیه و تحلیل سیستم های اطلاعاتی حسابداری
11 صفحه - 6000 تومان
بررسی سیستم حسابداری آموزش و پرورش شهر سنگر
49 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته حسابداری قراردادهای پیمانکاری - سیستم حسابداری پیمانکاری برای شرکت هایی که فعالیت ساختمانی انجام می دهند
26 صفحه - 18000 تومان
تاریخچه سیستم های حسابداری در ایران
41 صفحه - 18000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
82 صفحه - 45000 تومان
پروژه مالی سیستم حسابداری پیمانکاری شرکت های ساختمانی
84 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم های اطلاعات حسابداری 6
6 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - شکاف انتظارات از نرم افزار حسابداری بر مبنای ویژگی های سیستم های اطلاعات حسابداری 8
6 صفحه - 18000 تومان
پروژه حسابداری نقش اعتبارات در سیستم دریافت و پرداخت در حسابداری دولتی
29 صفحه - 15000 تومان
معرفی سیستم نرم افزاری حسابداری انبار دار به زبان سی شارپ و بانک اطلاعاتی اکسس
25 صفحه - 9000 تومان
پروژه کارشناسی حسابداری بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنایع آلومینیوم
127 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته حسابداری - حسابداری حقوق و دستمزد
70 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق و دستمزد لیست حقوق حسابداری payroll
8 صفحه - 24000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
86 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته حسابداری - حسابداری حقوق و دستمزد
60 صفحه - 30000 تومان
کاراموزی حسابداری شرکت روشاک پایا حقوق و دستمزد
59 صفحه - 24000 تومان
کارآموزی در کارخانه رنگ پارس سیمین حسابداری حقوق و دستمزد
27 صفحه - 21000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش اثر بخشی یک سیستم اطلاعات منابع انسانی در شرکت ملی فرآورده های نفتی ایران یک ارزیابی تجربی19
29 صفحه - 39000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نقش سیستم خبره در مدیریت منابع طبیعی 14
23 صفحه - 89700 تومان
سیستم مدیریت منابع انسانی - سیستم عامل - مهندسی نرم افزار - به همراه نمودارهاrational rose تهیه شده بوسیله رشنال رز uml
11 صفحه - 12000 تومان
پرسشنامه برنامه ریزی منابع سازمان (Yong beom Kim et all) (یونگ بوم کیم و همکاران)
3 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (Yong beom Kim et all) (یونگ بوم کیم و همکاران)
3 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه مزایای حاصل از سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (Charalambos Spathis & John Ananiadis) (کارلامبوس اسپاتیس و جون آنانیادیس)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه سیستم الکترونیکی منابع انسانی (Edward E. lawler et all) (ادوارد. لاولر و همکاران)
1 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه سیستم های اطلاعات منابع انسانی - مزایا (E. W. T. Ngai & F. K. T. Wat) (نگای و وات)
1 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه سیستم های اطلاعات منابع انسانی - موانع بالقوه (E. W. T. Ngai & F. K. T. Wat) (نگای و وات)
1 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه سیستم های اطلاعات منابع انسانی (E. W. T. Ngai & F. K. T. Wat) (نگای و وات)
2 صفحه - 1500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه دستمزد با مدیریت کارآمد منابع انسانی در یک دوره بحران 12
10 صفحه - 30000 تومان
پروژه ویژوال بیسیک دات نت - سیستم حقوق و دستمزد
78 صفحه - 36000 تومان
پروژه برنامه نویسی سیستم پرداخت حقوق با نرم افزار ویژوال بیسیک دات نت
78 صفحه - 30000 تومان
پروژه- طرح تکمیل سیستم برقراری حقوق بازنشستگی در جمهوری اسلامی ایران
36 صفحه - 15000 تومان
پروژه بررسی سیستم مالی - حقوقی و دستمزد در شهرداری رشت
47 صفحه - 24000 تومان
پروژه حقوق و دستمزد رشته حسابداری
40 صفحه - 21000 تومان
پروژه مالی حقوق و دستمزد مطابق با روش تحقیق
65 صفحه - 36000 تومان
پروژه مالی محاسبه حقوق و دستمزد تامین اجتماعی
105 صفحه - 45000 تومان
پروژه مالی محاسبه حقوق و دستمزد تامین اجتماعی
105 صفحه - 45000 تومان
تاثیر حقوق و دستمزد بر مالیات
8 صفحه - 1500 تومان
بررسی مفاهیم حقوق و دستمزد در نهج البلاغه
12 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007