موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه علل و عوامل توسعه نیافتگی منطقه لشت نشاء از دیدگاه مردم و مسئولین
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه علل و عوامل توسعه نیافتگی منطقه لشت نشاء گیلان از دیدگاه مردم و مسئولین - رشت
تعداد صفحه :
75
قیمت :
36000 تومان

مقدمه
پروژه حاضر در باب مسائل توسعه و علل و عوامل توسعه نیافتگی منطقه لشت نشاء گردآوری شده است . لزوم تحقیقی در باب مسائل جامعه شناختی روستایی این منطقه از مدت زمانی پیش برای نگارنده محسوس بوده است .
در این تحقیق سعی شده است که علاوه بر ارائه مباحث نظری به کاربرد برخی از نظریه ها در باب توسعة روستایی در جامعة روستایی ایران بپردازیم ، به طوری که خواننده این پروژه ، ارتباط متقابل میان مباحث نظری و تجربی را بخوبی درک کند .
این اثر به هیچ وجه دستورالعملی برای برنامه ریزان توسعة روستایی و یا مدیران و کارشناسان ترویج که در اجرای برنامه های توسعة روستایی فعالیت می کنند نیست ، هرچند که نتایج حاصل از شناسایی علل و عوامل توسعه نیافتگی منطقه می تواند برای مسئولین و برنامه ریزان این منطقه در تعیین و تدوین برنامه های توسعه روستایی سودمند افتد .
تحلیل ما در این پروزه تحقیقاتی به این امر تأکید دارد که چرا میان یک گروه اجتماعی و یا گروههایی که در اوضاع و احوال شبیه به یکدیگر زندگی می کنند ، اختلافات شدیدی در پاسخ به فرصتهای اقتصادی که به آنها داده شده است ، وجود دارد .
در واقع مسئله پاسخهای متفاوت به دگرگونی ، ذهن بنده و بسیاری ا افراد منطقه را به خود مشغول کرده است . منظر دیگری که پژوهشگر به ان نظر دارد ، اهمیت نابرابری اقتصادی و عدم تعادلی که از اِعمال کنترل گروههای صاحب قدرت شهری ، و متصدان محلی آنان و استراتژیهایی که توسط آنان به کار می رود ، تأکید دارد .
به طور کلی ، توسعه جریانی است که در خود تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی- اجتماعی را به همراه دارد . توسعه علاوه بر بهبود در میزان تولید و درآمد ، شامل دگرگونی اساسی در ساختهای نهادی ، اجتماعی- اداری و همچنین امتیازها و وجهه نظرهای عمومی مردم است . توسعه در بسیاری موارد حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز در بر می گیرد .
تاریخچه تحقیق
در اکثر مطالعاتی که درباره مسائل روستایی ایران طی دهه اخیر صورت گرفته بیشتر به تجزیه و تحلیل نتایج اقتصادی و اجتماعی اصلاحات ارضی سال 1341 پرداخته است . اگرچه به دنبال اجرای قوانین ارضی سالهای 1341 تا 1351 برنامه های دیگری در زمینة «به اصطلاح» توسعه روستایی ، «نظیر ایجاد واحدهای کشت و صنعت ، شرکتهای سهامی زراعی ، تعاونی های تولید و ... » به مرحله اجرا درآمد ولی کمتر مورد توجه محققان و جامعه شناسان قرار گرفته است .
از طرفی به محققانی می توان اشاره کرد که دربارة زندگی اجتماعی و توسعه کشاورزی و روستایی در سطح ملی و محلی مطالعاتی انجام داده اند . این محققان بیشتر به توصیف مناطق روستایی پرداخته اند تا به تحلیل آن . وانگهی آنان نیز اساساً به تغییرات سیاسی و اجتماعی ناشی از اجرای اصلاحات ارضی اشاره نکرده و تنها تصویری کلی
پیشینه تحقیق
تحقیقات روستایی از دیدگاه جامعه شناسی با سایر تحقیقات اجتماعی از حدود سال 1337 ، در دانشگاه تهران ، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ، آغاز شده است و از همان سال تدریس جامعه شناسی روستایی و تحقیق ، منوگرافی دهات آغاز گردید و بدنبال آن بخش تحقیقات روستایی مؤسسه تأسیس گردید .
در چند سال اخیر مطالعات و آموزش مسائل روستایی و تحقیقات در چند شهر و دانشگاههای دیگر ایران مانند شیراز و تبریز و دانشگاه ملی و اصفهان نیز شروع شده است .
مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران مطالعات گرانبهایی دربارة اقتصاد روستایی انجام داده است .
از دانشمندان کشورهای خارجی که دربارة مسائل روستایی در ایران تحقیق کرده اند بیش از همه نام لمبون از انگلستان و پطروفسکی از اتحاد شوروی در ایران معروف می باشد .
نارساییهای نظریات نوسازی
بزرگترین نارسایی نظریات نوسازی چشم پوشی از تحلیل ساخت درونی کشورهای جهان سوم است .
نقص دیگر آن است که اینان از هرگونه بررسی تاریخی به طور اعم و ریشه یابی توسعه نیافتگی به طور احض ، غفلت ورزیده و به روابط سلطه گونة کشورهای پیشرفته با کشورهای جهان سوم توجه نکرده اند .
نظریات وابستگی
با استفاده از بحث های کلاسیک نظریات دیگری در زمینة جامعه شناسی توسعه نیز به وجود آمد که بعدها به نظریات وابستگی معروف شد . ریشه های فکری این نظریات را می توان در آرای مارکس دربارة استعمار و کشورهای مستعمره جستجو کرد .
امپریالیسم و عقب ماندگی
یکی از پیشگامان استفاده از عامل امپریالیسم در تبیین وابستگی و عقب ماندگی کشورهای جهان سوم پُل باران است و دستمایة اصلی اندیشة وی مفهوم مازاد اقتصادی و نحوة جذب یا مصرف این مازاد است .
از نظر باران ، سه نوع مازاد اقتصادی وجود دارد :
1- مازاد اقتصادی بالفعل که از تفاوت محصول بالفعل جامعه با مصرف بالفعل به دست می آید ؛
2- مازاد اقتصادی بالقوه که عبارت است از تفاضل مصرف ضروری از محصولی که تولید آن در شرایط فنی و طبیعی معین و با امکانات تولیدی موجود ممکن باشد
3- مازاد اقتصادی میتنی بر برنامه ریزی جامع اقتصادی در نظام سوسیالیستی که عبارت است از تفاضل محصول «حد مطلوب» جامعه در شرایط طبیعی و فنی خاص یک دوره تاریخی معین بر اساس استفاده «مطلوب» و مطابق برنامه از همه امکانات تولیدی موجود از حجم مصرف مطلوب (باران ،1359، صفحات 28-127-150) .
باران عقیده دارد که انقلاب اجتماعی ، نجات بخش کشورهای جهان سوم برای توسعه این کشورهاست . ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه علل و عوامل توسعه نیافتگی منطقه لشت نشاء گیلان از دیدگاه مردم و مسئولین - رشت
75 صفحه - 36000 تومان
بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و تجزیه تحلیل
39 صفحه - 18000 تومان
بررسی علل و عوامل مؤثر در بروز اعتیاد در بین جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
122 صفحه - 54000 تومان
بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان پروژه علوم اجتماعی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
115 صفحه - 54000 تومان
کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری و حفظ پروژه های عمرانی و شبکه آبیاری
18 صفحه - 105000 تومان
بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
86 صفحه - 45000 تومان
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر دینداری پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
71 صفحه - 36000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 45000 تومان
بررسی حقوق و دستمزد در شرکت آب و منطقه ای رشت پروژه مالی
73 صفحه - 21000 تومان
شناخت انحرافات - علل و عوامل موثر در بروز رفتارهای انحر
110 صفحه - 30000 تومان
بررسی علل توسعه یافتگی چین
19 صفحه - 9000 تومان
حسابداری علل وابستگی به کشورهای توسعه یافته نفت خیز
20 صفحه - 4500 تومان
بررسی علل گرایش مردم به شبکه های ماهواره ای پروژه
106 صفحه - 42000 تومان
پروژه عوامل موثر بر توسعه توریسم در شهرستان رامسر
58 صفحه - 24000 تومان
راهکارهایی برای جلب توریست - بررسی عوامل تاثیر گذار در توسعه گردشگری
31 صفحه - 10500 تومان
کار آماری بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری
20 صفحه - 120000 تومان
پروژه کارشناسی علوم تربیتی بررسی عوامل بوجود آورنده دو گانگی ارزشی در نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله منطقه سنگر
80 صفحه - 90000 تومان
بررسی عوامل موثر در بهینه سازی دفع ذباله در استان گیلان روش تحقیق
13 صفحه - 7500 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی ، بررسی عوامل بوجود آورنده ی دو گانگی ارزشی در نوجوانان از دیدگاه نوجوانان
75 صفحه - 60000 تومان
بررسی عوامل موثر در کاهش اضطراب روانی از دیدگاه قران
19 صفحه - 7500 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر در بازاریابی صنعت بیمه از دیدگاه کارشناسان بیمه
150 صفحه - 60000 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر بر تمایل مردم به سپرده گذاری در شبکه بانکی استان
110 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در طلاق در شهرستان رشت بصورت پاور پوینت
113 صفحه - 45000 تومان
دلایل توسعه نیافتگی ایران
20 صفحه - 9000 تومان
دلایل توسعه نیافتگی ایران
13 صفحه - 6000 تومان
گزارش کار آموزی رشته برق در شرکت برق منطقه گیلان - رشت
89 صفحه - 45000 تومان
معماری بومی منطقه گیلان - معماری اقلیم گیلان
43 صفحه - 18000 تومان
معماری بومی منطقه گیلان - معماری اقلیم گیلان
46 صفحه - 24000 تومان
معماری بومی منطقه گیلان - معماری اقلیم گیلان
46 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان امور تدارکات و قراردادها
29 صفحه - 21000 تومان
کارآموزی شرکت برق منطقه ای گیلان - معاونت مالی و پشتیبانی- امور قرار دادها و تدارکات
27 صفحه - 18000 تومان
تخصص گرایی در منطقه استان گیلان درس سمینار
57 صفحه - 36000 تومان
کارآموزی حسابداری در شهرداری لشت نشاء مربوط به عملیات حسابرسی
12 صفحه - 12000 تومان
عصر آهن گیلان از دیدگاه باستان شناسی
13 صفحه - 6000 تومان
تقسیم بندی استان گیلان و بررسی مشارکت سیاسی مردم گیلان بعد از انقلاب
15 صفحه - 7500 تومان
مدیریت دبستان پسرانه استان گیلان ناحیه دو رشت سال تحصیلی 90-91
36 صفحه - 10500 تومان
بحران بی اعتمادی مردم به مسئولین کشور
10 صفحه - 4500 تومان
بحران بی اعتمادی مردم به مسئولین کشور پاورپوینت
15 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007