یکشنبه 4 اسفند 1398
بازدید امروز : 2479 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ

موضوع : پروژه علل و عوامل توسعه نیافتگی منطقه لشت نشاء از دیدگاه مردم و مسئولین
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه علل و عوامل توسعه نیافتگی منطقه لشت نشاء گیلان از دیدگاه مردم و مسئولین - رشت
تعداد صفحه :
75
قیمت :
12000 تومان

مقدمه
پروژه حاضر در باب مسائل توسعه و علل و عوامل توسعه نیافتگی منطقه لشت نشاء گردآوری شده است . لزوم تحقیقی در باب مسائل جامعه شناختی روستایی این منطقه از مدت زمانی پیش برای نگارنده محسوس بوده است .
در این تحقیق سعی شده است که علاوه بر ارائه مباحث نظری به کاربرد برخی از نظریه ها در باب توسعة روستایی در جامعة روستایی ایران بپردازیم ، به طوری که خواننده این پروژه ، ارتباط متقابل میان مباحث نظری و تجربی را بخوبی درک کند .
این اثر به هیچ وجه دستورالعملی برای برنامه ریزان توسعة روستایی و یا مدیران و کارشناسان ترویج که در اجرای برنامه های توسعة روستایی فعالیت می کنند نیست ، هرچند که نتایج حاصل از شناسایی علل و عوامل توسعه نیافتگی منطقه می تواند برای مسئولین و برنامه ریزان این منطقه در تعیین و تدوین برنامه های توسعه روستایی سودمند افتد .
تحلیل ما در این پروزه تحقیقاتی به این امر تأکید دارد که چرا میان یک گروه اجتماعی و یا گروههایی که در اوضاع و احوال شبیه به یکدیگر زندگی می کنند ، اختلافات شدیدی در پاسخ به فرصتهای اقتصادی که به آنها داده شده است ، وجود دارد .
در واقع مسئله پاسخهای متفاوت به دگرگونی ، ذهن بنده و بسیاری ا افراد منطقه را به خود مشغول کرده است . منظر دیگری که پژوهشگر به ان نظر دارد ، اهمیت نابرابری اقتصادی و عدم تعادلی که از اِعمال کنترل گروههای صاحب قدرت شهری ، و متصدان محلی آنان و استراتژیهایی که توسط آنان به کار می رود ، تأکید دارد .
به طور کلی ، توسعه جریانی است که در خود تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی- اجتماعی را به همراه دارد . توسعه علاوه بر بهبود در میزان تولید و درآمد ، شامل دگرگونی اساسی در ساختهای نهادی ، اجتماعی- اداری و همچنین امتیازها و وجهه نظرهای عمومی مردم است . توسعه در بسیاری موارد حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز در بر می گیرد .
تاریخچه تحقیق
در اکثر مطالعاتی که درباره مسائل روستایی ایران طی دهه اخیر صورت گرفته بیشتر به تجزیه و تحلیل نتایج اقتصادی و اجتماعی اصلاحات ارضی سال 1341 پرداخته است . اگرچه به دنبال اجرای قوانین ارضی سالهای 1341 تا 1351 برنامه های دیگری در زمینة «به اصطلاح» توسعه روستایی ، «نظیر ایجاد واحدهای کشت و صنعت ، شرکتهای سهامی زراعی ، تعاونی های تولید و ... » به مرحله اجرا درآمد ولی کمتر مورد توجه محققان و جامعه شناسان قرار گرفته است .
از طرفی به محققانی می توان اشاره کرد که دربارة زندگی اجتماعی و توسعه کشاورزی و روستایی در سطح ملی و محلی مطالعاتی انجام داده اند . این محققان بیشتر به توصیف مناطق روستایی پرداخته اند تا به تحلیل آن . وانگهی آنان نیز اساساً به تغییرات سیاسی و اجتماعی ناشی از اجرای اصلاحات ارضی اشاره نکرده و تنها تصویری کلی
پیشینه تحقیق
تحقیقات روستایی از دیدگاه جامعه شناسی با سایر تحقیقات اجتماعی از حدود سال 1337 ، در دانشگاه تهران ، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ، آغاز شده است و از همان سال تدریس جامعه شناسی روستایی و تحقیق ، منوگرافی دهات آغاز گردید و بدنبال آن بخش تحقیقات روستایی مؤسسه تأسیس گردید .
در چند سال اخیر مطالعات و آموزش مسائل روستایی و تحقیقات در چند شهر و دانشگاههای دیگر ایران مانند شیراز و تبریز و دانشگاه ملی و اصفهان نیز شروع شده است .
مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران مطالعات گرانبهایی دربارة اقتصاد روستایی انجام داده است .
از دانشمندان کشورهای خارجی که دربارة مسائل روستایی در ایران تحقیق کرده اند بیش از همه نام لمبون از انگلستان و پطروفسکی از اتحاد شوروی در ایران معروف می باشد .
نارساییهای نظریات نوسازی
بزرگترین نارسایی نظریات نوسازی چشم پوشی از تحلیل ساخت درونی کشورهای جهان سوم است .
نقص دیگر آن است که اینان از هرگونه بررسی تاریخی به طور اعم و ریشه یابی توسعه نیافتگی به طور احض ، غفلت ورزیده و به روابط سلطه گونة کشورهای پیشرفته با کشورهای جهان سوم توجه نکرده اند .
نظریات وابستگی
با استفاده از بحث های کلاسیک نظریات دیگری در زمینة جامعه شناسی توسعه نیز به وجود آمد که بعدها به نظریات وابستگی معروف شد . ریشه های فکری این نظریات را می توان در آرای مارکس دربارة استعمار و کشورهای مستعمره جستجو کرد .
امپریالیسم و عقب ماندگی
یکی از پیشگامان استفاده از عامل امپریالیسم در تبیین وابستگی و عقب ماندگی کشورهای جهان سوم پُل باران است و دستمایة اصلی اندیشة وی مفهوم مازاد اقتصادی و نحوة جذب یا مصرف این مازاد است .
از نظر باران ، سه نوع مازاد اقتصادی وجود دارد :
1- مازاد اقتصادی بالفعل که از تفاوت محصول بالفعل جامعه با مصرف بالفعل به دست می آید ؛
2- مازاد اقتصادی بالقوه که عبارت است از تفاضل مصرف ضروری از محصولی که تولید آن در شرایط فنی و طبیعی معین و با امکانات تولیدی موجود ممکن باشد
3- مازاد اقتصادی میتنی بر برنامه ریزی جامع اقتصادی در نظام سوسیالیستی که عبارت است از تفاضل محصول «حد مطلوب» جامعه در شرایط طبیعی و فنی خاص یک دوره تاریخی معین بر اساس استفاده «مطلوب» و مطابق برنامه از همه امکانات تولیدی موجود از حجم مصرف مطلوب (باران ،1359، صفحات 28-127-150) .
باران عقیده دارد که انقلاب اجتماعی ، نجات بخش کشورهای جهان سوم برای توسعه این کشورهاست . ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه علل و عوامل توسعه نیافتگی منطقه لشت نشاء گیلان از دیدگاه مردم و مسئولین - رشت
75 صفحه - 12000 تومان
بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و تجزیه تحلیل
39 صفحه - 6000 تومان
بررسی علل و عوامل مؤثر در بروز اعتیاد در بین جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
122 صفحه - 18000 تومان
بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان پروژه علوم اجتماعی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
115 صفحه - 18000 تومان
کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری و حفظ پروژه های عمرانی و شبکه آبیاری
18 صفحه - 35000 تومان
بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
86 صفحه - 15000 تومان
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر دینداری پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
71 صفحه - 12000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 15000 تومان
بررسی حقوق و دستمزد در شرکت آب و منطقه ای رشت پروژه مالی
73 صفحه - 7000 تومان
شناخت انحرافات - علل و عوامل موثر در بروز رفتارهای انحر
110 صفحه - 10000 تومان
بررسی علل توسعه یافتگی چین
19 صفحه - 3000 تومان
بررسی علل گرایش مردم به شبکه های ماهواره ای پروژه
106 صفحه - 14000 تومان
پروژه عوامل موثر بر توسعه توریسم در شهرستان رامسر
58 صفحه - 8000 تومان
راهکارهایی برای جلب توریست - بررسی عوامل تاثیر گذار در توسعه گردشگری
31 صفحه - 3500 تومان
کار آماری بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری
20 صفحه - 40000 تومان
پروژه کارشناسی علوم تربیتی بررسی عوامل بوجود آورنده دو گانگی ارزشی در نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله منطقه سنگر
80 صفحه - 30000 تومان
بررسی عوامل موثر در بهینه سازی دفع ذباله در استان گیلان روش تحقیق
13 صفحه - 2500 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی ، بررسی عوامل بوجود آورنده ی دو گانگی ارزشی در نوجوانان از دیدگاه نوجوانان
75 صفحه - 20000 تومان
بررسی عوامل موثر در کاهش اضطراب روانی از دیدگاه قران
19 صفحه - 2500 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر در بازاریابی صنعت بیمه از دیدگاه کارشناسان بیمه
150 صفحه - 20000 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر بر تمایل مردم به سپرده گذاری در شبکه بانکی استان
110 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در طلاق در شهرستان رشت بصورت پاور پوینت
113 صفحه - 15000 تومان
دلایل توسعه نیافتگی ایران
20 صفحه - 3000 تومان
دلایل توسعه نیافتگی ایران
13 صفحه - 2000 تومان
گزارش کار آموزی رشته برق در شرکت برق منطقه گیلان - رشت
89 صفحه - 15000 تومان
معماری بومی منطقه گیلان - معماری اقلیم گیلان
43 صفحه - 6000 تومان
معماری بومی منطقه گیلان - معماری اقلیم گیلان
46 صفحه - 8000 تومان
معماری بومی منطقه گیلان - معماری اقلیم گیلان
46 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان امور تدارکات و قراردادها
29 صفحه - 7000 تومان
کارآموزی شرکت برق منطقه ای گیلان - معاونت مالی و پشتیبانی- امور قرار دادها و تدارکات
27 صفحه - 6000 تومان
تخصص گرایی در منطقه استان گیلان درس سمینار
57 صفحه - 12000 تومان
کارآموزی حسابداری در شهرداری لشت نشاء مربوط به عملیات حسابرسی
12 صفحه - 4000 تومان
عصر آهن گیلان از دیدگاه باستان شناسی
13 صفحه - 2000 تومان
تقسیم بندی استان گیلان و بررسی مشارکت سیاسی مردم گیلان بعد از انقلاب
15 صفحه - 2500 تومان
مدیریت دبستان پسرانه استان گیلان ناحیه دو رشت سال تحصیلی 90-91
36 صفحه - 3500 تومان
بحران بی اعتمادی مردم به مسئولین کشور
10 صفحه - 1500 تومان
بحران بی اعتمادی مردم به مسئولین کشور پاورپوینت
15 صفحه - 2000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2020 - 2007